نتایج جستجو

12678

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1268

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسنده: 

BEHESHTIFAR MARYAM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  1575
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND: BODY SKIN PLAYS AN IMPORTANT ROLE IN HEMOSTASIS AND PREVENTION OF INVASIVE MICROORGANISMS.IN CASE OF SKIN DAMAGE QUICKLY COVER THE WOUND DRESSING IS ESSENTIAL. DURING THE RESEARCH THE RESEARCHERS USING nanoparticles OF silver AND POLYMER MATERIALS HAVE SUCCEEDED IN PRODUCING NOVEL DRESSINGS THAT CAN REPAIR ALL CHRONIC AND NON-CHRONIC WOUNDS INCLUDING INFECTED WOUNDS, DIABETIC ULCERS AND BED SORES IN THE SHORTEST POSSIBLE TIME.

آمار یکساله:  

بازدید 1575

دانلود 0
نویسنده: 

FATHALIPOUR S. | ABDI E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  22
تعامل: 
 • بازدید: 

  2625
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

IN THIS WORK, CITRATE-STABILIZED SURFACE OF silver (AG) nanoparticles WERE MODIFIED WITH GLYCINE TO OBTAIN BIOCOMPATIBLE silver nanoparticles. THISMOLECULE CANNOT FORM COVALENT BONDS WITH THE SURFACE; ONLY ELECTROSTATIC INTERACTION IS POSSIBLE WITH THE AG PARTICLES, BECAUSE THE SURFACE OF THE nanoparticles IS NEGATIVELY CHARGED. THE STABILITY OF AG NPS IN THE PRESENCE OF GLYCINE WAS INVESTIGATED AT DIFFERENT PH BY UV-VIS SPECTROMETRY. GRAPHITE OXIDE (GO) WAS PREPARED BY THE MODIFIED HUMMERMETHOD AND THEN BIOCOMPATIBLE AG/GO NANO COMPOSITES WERE SUCCESSFULLY PREPARED THROUGH THE FORMATION OF AMID BONDS BETWEEN THE AMINO GROUP OF GLYCINE/AG AND A CARBOXYLIC ACID GROUP OF THE GO. THE NANO COMPOSITES WERE CHARACTERIZED BY X-RAY DIFFRACTION (XRD), FOURIER TRANSFORM INFRARED (FTIR) SPECTROSCOPY AND SCANNING ELECTRON MICROSCOPE (SEM). OBTAINED GO/AG NANO COMOSITES MIGHT HAVE ANTIBACTERIAL APPLICATIONS.

آمار یکساله:  

بازدید 2625

دانلود 0
نویسندگان: 

KIM Y. | SONG M. | PARK J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  7539
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7539

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

HUSSAIN J.I. | KUMAR S. | HASHMI A.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  188-194
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8655
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8655

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسنده: 

SAYYAHPOUR F. | MANTEGHIAN M. | GHADER S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  1155
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

THIS PAPER DESCRIBES PRODUCTION OF silver nanoparticles IN THE REACTION CRYSTALLIZATION AT ROOM TEMPERATURE AND THE MEASUREMENT OF INDUCTION TIME AT DIFFERENT CONCENTRATION OF SODIUM CITRATE. ALSO THE NUCLEATION MECHANISM OF PRODUCTION OF silver nanoparticles IS INVESTIGATED. STUDY OF INDUCTION TIME V.S. SUPERSATURATION POINTED AT PROBABLE COMPETITION OF PRIMARY AND SECONDARY NUCLEATION. ALSO, EFFECT OF CITRATE CONCENTRATION ON THE INDUCTION TIME SHOWS THAT THERE IS AN OSCILLATORY BEHAVIOR IN THE STUDIED RANGE.

آمار یکساله:  

بازدید 1155

دانلود 0
نویسندگان: 

ابارشی مریم | عبدی ایمان

نشریه: 

مواد نوین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (پیاپی 22)
 • صفحات: 

  159-168
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1828
 • دانلود: 

  504
چکیده: 

در این پژوهش بمنظور بررسی خاصیت ضد باکتریایی نانوذرات نقره و نانوکامپوزیت های پلی اتیلن-نقره، ابتدا نانوذرات نقره به روش کاهش شیمیایی سنتز و به وسیله روش های پراش پرتو-ایکس و میکروسکوپ الکترونی عبوری شناسایی شدند. اندازه میانگین نانوبلورک های نقره 21.7 نانومتر تعیین شد. پس از آن نانوکامپوزیت های پلی اتیلن-نقره با 5، 10، 20 و 30 درصد وزنی نانوذرات نقره به روش آسیاکاری مکانیکی ساخته شده و شناسایی آن ها با استفاده از روش های پراش پرتو ایکس و میکروسکوپ های الکترونی عبوری و روبشی انجام گرفت. نتایج حاکی از توزیع مطلوب نانوذرات نقره در زمینه پلی اتیلن است. خاصیت ضد باکتریایی نانوذرات و نانوکامپوزیت ها با درصدهای گوناگون نانوذرات نقره با استفاده از دو باکتری استافیلوکوک اوریوس و اشرشیاکولی به روش دیسک نفوذی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که نانوذرات نقره و نانوکامپوزیت های پلی اتیلن نقره دارای خاصیت ضد باکتری هستند و این خاصیت با افزایش درصد وزنی نانو ذره در دیسک افزایش می یابد. افزون بر این، مشخص شد که فعالیت ضد باکتریایی نانوذرات نقره در مقابل باکتری استافیلوکوک اوریوس نسبت به اشرشیا کولی بیش تر است.

آمار یکساله:  

بازدید 1828

دانلود 504 استناد 1 مرجع 2
strs
نویسنده: 

منصوری مهسا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  52
تعامل: 
 • بازدید: 

  49
 • دانلود: 

  9
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 49

دانلود 9
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  276
 • دانلود: 

  149
چکیده: 

مقدمه علاقه در استفاده از روش های دوستدار محیط زیست در سنتز نانوذرات بدون استفاده از مواد خطرناک برای محیط زیست و سلامت انسان رو به رشد بوده است. هدف از این مطالعه بیوسنتز نانوذرات نقره از صمغ درختان مختلف و بررسی سمیت نانوذرات و نمک های آن ها در برابر دو باکتری اشریشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوس بود. مواد و روش ها در این مطالعه نانوذرات نقره(SNPs) از عصاره مان بلوط و صمغ گیلاس و زرآلود سنتز شد و فعالیت ضد باکتریایی آن ها مورد بررسی قرار گرفت. نانوذرات نقره از احیاء نیترات نقره تهیه شد. نانوذرات مس توسط احیاء کلرید مس با L-آسکوربیک اسید تشکیل گردید. مشخصه های نانوذرات تهیه شده با استفاده از روش اولترا اسپکتروفتومتر و میکروسکوپ الکترونی گذاره تعیین گردید. فعالیت ضد باکتری نانوذرات در برابر استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیاکلی مورد آزمایش قرار گرفت. یافته های پژوهش در مطالعه حاضر بیوسنتز و مشخصه های نانو SNPs با استفاده از صمغ گیلاس و زردآلو برای اولین بار گزارش گردید. طیف مخلوط واکنش نشان داد که ماکزیمم جذبی در طول موج 420 نانومتر بود. تصویر میکروسکوپ الکترونی گذاره نشان داد که نانوذرات تشکیل شده کروی شکل با اندازه 10 تا 30 نانومتر بود. باکتری های اشریشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوس حساسیت واضحی را نسبت به نانوذرات نقره و مس نشان دادند که اثر نانوذرات نقره نسبت به مس مشهودتر بود. آنالیز داده ها نشان داد که کلرید مس و نیترات نقره اثر بازدارندگی کمتری نسبت به نانوذرات داشتند. بحث و نتیجه گیری نتایج ما نشان داد که میکروارگانیسم ها در برابر نانوذرات مورد آزمایش حساس بودند. به هر حال باکتری اشریشیا کلی از حساسیت بیشتری نسبت به استافیلوکوکوس اورئوس به هر دو نانوذره نشان داد.

آمار یکساله:  

بازدید 276

دانلود 149 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ASGHARI S. | JOHARI S.A. | LEE J.H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  14-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5981
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5981

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  53-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17003
 • دانلود: 

  17020
چکیده: 

In the present work, we used doxycycline hyclate (DX) and tetramethylguanidine (TMG) for the synthesis of silversilver chloride nanoparticles (DX-Ag– AgCl NPs) as a simple method for the production of nanoparticles (NPs). A new synthesis method for DX-Ag– AgCl NPs in aqueous medium, using the DX and TMG as a reducing and stabilizing agent, is reported. DX-Ag– AgCl NPs were characterized by transmission electron microscopy. The elemental composition and the crystalline nature of synthesized nanoparticles were determined by energy-dispersive X-ray (EDX) spectroscopy and X-ray diffraction (XRD) analysis, respectively. From EDX, it is confirmed that synthesized NPs contain elemental silver and chloride, and their crystalline nature was confirmed by XRD. The Fourier transform infra-red spectra showed the DX present in surface of DX-Ag– AgCl NPs. Synthesized NPs analyzed for antibacterial activity by agar well method against Gram-positive and Gram-negative pathogens. Synthesized DX-Ag– AgCl NPs were spherical shaped and in the range of 10– 40 nm of size was observed from TEM images. In the crystalline nature, XRD peaks indicate the presence of silver and silver chloride in produced NPs. Synthesized NPs show potential antibacterial activity on Bacillus cereus KCCM 11773, Bacillus subtilis KCCM 11316, Staphylococcus aureus KCCM 40050, Escherichia coli KCCM 11234, Klebsiella pneumoniae KCCM 11418, and Proteus vulgaris KCCM 40211.

آمار یکساله:  

بازدید 17003

دانلود 17020 استناد 0 مرجع 0
litScript