نتایج جستجو

4020

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

402

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

HUANG C.H. | ZENG B.P. | DONG J.B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  46-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9033
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9033

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1 (پی آیند 58) در امور دام و آبزیان
 • صفحات: 

  90-93
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  1967
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

در این مطالعه آنزیم های سرمی آلکالین فسفاتاز (ALP)، آلانین ترانس آمیناز (ALT)، آسپارتیت ترانس آمیناز (AST) و لاکتات دهید روژناز (LDH) در سه گونه ماهی کپور معمولی، کپور علفخوار و کپور نقره ای استان خوزستان مورد بررسی قرار گرفت. برای این کار از 150 قطعه ماهی به ظاهر طبیعی خونگیری به عمل آمد (از هر گونه 50 قطعه). در ماهی کپور معمولی متوسط آنزیم هایALP ALT, AST, و LDH به ترتیب 18، 285، 53 و 1125 واحد بین المللی بوده است. در ماهی کپور علفخوار متوسط این آنزیم ها به ترتیب 16، 255، 34، 1540 و در ماهی کپور نقره ای به ترتیب 14، 126، 40 و 1556 واحد بین المللی بوده است.محدوده فعالیت آنزیم ALT در ماهی کپور علفخوار 18-13 به دست آمده است. این محدوده در مورد ماهی کپور نقره ای 16-11 و در ماهی کپور معمولی 21- 15 بوده است. محدوده فعالیت آنزیم LDH در ماهی کپور علفخوار 1595- 1484 به دست آمده است. این محدوده در مورد ماهی کپور نقره ای 1650-1461 و در ماهی کپور معمولی 1250- 1000 بوده است. محدوده فعالیت آنزیم ALP در ماهی کپور علفخوار 314- 197 به دست آمده است، این محدوده در مورد ماهی کپور نقره ای 156- 97 و در ماهی کپور معمولی 337- 234 بوده است. محدوده فعالیت آنزیم AST در ماهی کپور علفخوار 42- 26 به دست آمده است، این محدوده در مورد ماهی کپور نقره ای 46- 33 و در ماهی کپور معمولی 63-43  بوده است. متوسط آنزیم LDH در سه گونه ماهی مورد مطالعه با یکدیگر اختلاف معنی داری داشته است (0.05>p) به نحوی که میزان این آنزیم در ماهی کپور معمولی به طور معنی داری از دو ماهی دیگر کمتر بوده است. در مقایسه آنزیم ALP در سه گونه ماهی مذکور نیز اختلاف معنی داری مشاهده گردید (0.05>p). این آنزیم در ماهی کپور نقره ای به طور معنی داری از دو ماهی دیگر کمتر بوده است (0.05>p). متوسط آنزیم AST در کپور معمولی به طور معنی دار از کپور علفخوار بیشتر بوده است (0.05>p). در مقایسه آنزیم ALT تفاوت معنی داری بین سه گونه ماهی مشاهده نشد (0.05>p).

آمار یکساله:  

بازدید 1967

دانلود 87 استناد 3 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  60
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  15-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  1229
 • دانلود: 

  183
چکیده: 

هدف: جداسازی و شناسایی قارچها از ضایعات آبشش کپورماهیان پرورشی استان مازندران.نمونه ها: نمونه های آبشش از کپور معمولی (Cyprinus carpio)، کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) و کپور علفخوار (Ctenopharingodon idella)روش: ابتدا سطح آبشش توسط آب مقطر استریل شستشو داده شد. سپس قطعاتی از آبشش به روش استریل جدا و پس از نگهداری در لوله های استریل، به آزمایشگاه منتقل شدند. پس از آن در محیطهای سابوروگلوکزآگارو کورن میل آگار کشت داده شدند.تجزیه و تحلیل آماری: آزمون مربع کای و آزمون تی.نتایج: در مجموع 39 گونه قارچ از ضایعات آبشش ماهیان جدا و شناسایی گردید. مهمترین قارچهای بیماریزای جدا شده شامل برانکیومایسس، ساپرولگنیاها، گونه های فوزاریوم، فوما و اگزوفیالا بودند. گونه های فوزاریم (46.40 درصد) و ساپرولگنیا ( 25 درصد) بیشترین فراوانی را داشتند در حالی که اگزوفیالا (3.6 درصد) کمترین فراوانی را در بین قارچهای بیماریزای جدا شده نشان دادند.نتیجه گیری: در این مطالعه قارچهای برانکیومایسس، فوما و اگزوفیالا برای اولین بار در ایران از ماهیان جدا شده است. چنین استنباط می شود که قارچهای جدا شده در این مطالعه نقش مهمی را در بیماریزایی ماهی داشته باشند. بنابراین برای بررسی این موضوع به مطالعات بیشتری در آینده نیاز است.

آمار یکساله:  

بازدید 1229

دانلود 183 استناد 3 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  70
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  203-211
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  623
 • دانلود: 

  629
چکیده: 

زمینه مطالعه: بلوغ جنسی ماهی کپور نقره ای در یک میانگین سنی وسیعی بین 2-8 سالگی قرار دارد که این دامنه وسیع بلوغ جنسی به شرایط محیطی به خصوص فوتوپریود و درجه حرارت محیط و آب بستگی دارد.هدف: تعیین وضعیت بلوغ و شناسایی ساختار بافتی تخمدان ماهی کپور نقره ای در دو گروه سنی 2 و 4 سال در شرایط آب و هوایی استان خوزستان می باشد.روش کار: تخمدان 20 ماهی کپور نقره ای ماده در دو گروه سنی شامل گروه سنی 2 ساله با تعداد 10 عدد ماهی میانگین طولی 46±1.33 Cm و میانگین وزنی 1050±0.09 g، و گروه سنی 4 ساله با تعداد 10 عدد ماهی میانگین طولی 86±3.64 و میانگین وزنی 5460±800 g مورد مطالعه قرار گرفت. جهت مطالعه هیستومورفومتریک، پس از ثبوت به روش معمول تهیه مقاطع بافتی، برش هایی به ضخامت 5 m تا 6 تهیه و مورد رنگ آمیزی هماتوکسیلین- ائوزین و PAS قرار گرفتند.نتایج: تخمدان ماهیان گروه سنی 2 ساله،، تیغه هایی از کپسول به نام تیغه های تخمک زا به داخل تخمدان کشیده شده و حاوی سلول های جنسی اولیه، اووگونی و فولیکول های کروماتین نوکلئولوس، پری نوکلئولوس و کورتیکال آلوئولوس می باشند که سلول های اووگونی بیشترین درصد سلولی موجود در این تیغه ها را تشکیل می دهند. تخمدان گروه سنی 2 ساله، فاقد فولیکول در مراحل زرده ای و بالغ بود. در تخمدان ماهیان گروه سنی 4 ساله، رشد و تکامل فولیکولی تا تشکیل فولیکول های زرده ای و بالغ ادامه یافته و بیشترین نوع فولیکول های تخمدانی را تشکیل می دهند. در قطر فولیکول، اووسیت، هسته اووسیت و تعداد هستک ها در بین گروه های سنی 2 و 4 ساله، اختلاف معنی داری وجود دارد. ضخامت زونا پلوسیدا در انتهای مرحله کورتیکال آلوئوس (1.53±1.11 m) و در فولیکول بالغ به بیشترین ضخامت خود (6.88±0.21 m) رسید.نتیجه گیری نهایی: در شرایط آب و هوایی استان خوزستان تخمدان ماهیان گروه سنی 2 ساله، نابالغ ولی تخمدان ماهیان گروه سنی 4 ساله، بالغ می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 623

دانلود 629 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1 (پی آیند 58) در امور دام و آبزیان
 • صفحات: 

  84-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1927
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

تحقیق حاضر به منظور آگاهی از نوع، مقدار و میزان هضم مواد و ذرات غذایی مورد استفاده ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) انجام گرفت. در این آزمایش از 6 قطعه ماهی کپور نقره ای با میانگین وزنی 440 گرم استفاده شد که در استخر خاکی حاوی تولیدات طبیعی به سر می بردند. ماهیان مورد آزمایش به طور تصادفی صید و بلافاصله به آزمایشگاه منتقل و پس از زیست سنجی، هر کدام به طور جداگانه از محل شکم باز شده و از سه قسمت روده شامل ابتدا ( 10-5 سانتی متر)، اواسط ( 60-30 سانتی متر) و انتها (100 سانتی متر تا آخر)، و از هر قسمت 10 نمونه تهیه گردید. لام های تهیه شده در زیر میکروسکوپ از نظر نوع و تعداد ذرات غذایی مورد مطالعه قرار گرفتند. براساس مشاهدات و تحلیل های انجام شده، فراوانی و هضم دتریتوس ها و تک یاختگان بیش از سایر ذرات بوده و غذای کپور نقره ای به ترتیب اهمیت مصرف شامل دتریتوس ها، تک یاختگان، سایر جلبک ها، دیاتومه ها و جلبک های سبز می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1927

دانلود 87 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

قجقی فریبرز | نصری منوچهر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  382-390
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  120
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

به منظور بررسی تفاوت های شکلی کپور سرگنده و دو ریخت گروه معروف از ماهی های فیتوفاگ با استفاده از تکنیک ریخت سنجی هندسی، تعداد 30 قطعه ماهی از هر گروه با میانگین طول استاندارد 3± 25 سانتی متر تهیه گردید. پس از بیهوشی ماهیان در عصاره پودر گل میخک 1% و تثبیت آن ها در فرمالین بافری 4%، تصاویر رقومی با کیفیت 6 مگاپیکسل از نیمرخ چپ نمونه ها تهیه گردید. جهت نمایش شکل هندسی نمونه ها، تعداد 17 لندمارک هم ساخت انتخاب و به کمک نرم افزار TPSdig2 رقومی شده و فایل های tps تهیه گردید. پیش از تجزیه وتحلیل های آماری، تمامی داده های غیر شکلی شامل اندازه و جهت با استفاده از تکنیک روی هم گذاری عمومی حذف گردید. مختصات داده های روی هم گذاری شده پس از تائید همبستگی بین فضای شکل و فضای تانژانت، مورد تجزیه وتحلیل آماری تجزیه به مؤلفه های اصلی (PCA)، تجزیه همبستگی کانونی (CVA) و آنالیز خوشه ای (CA) قرار گرفتند. تمامی تجزیه وتحلیل های آماری به کمک نرم افزارهای PAST و مجموعه TPS انجام شد. بر اساس نتایج حاصله، بزرگ تر بودن طول و ارتفاع سر، طول قاعده باله های پشتی و فاصله پیش باله شکمی و ارتفاع ساقه دمی در محل اتصال باله دمی و موقعیت عقب تر قاعده باله سینه ای در کپور سرگنده تفاوت های ریختی مرتبط با الگوی تغذیه ای آن ها بوده و عقب تر بودن موقعیت قاعده باله سینه ای در فیتوفاگ R نسبت به فیتوفاگ N به دلیل بروز دورگه بین کپور سرگنده و فیتوفاگ است که حداقل برخی از آن ها از نظر ریختی به کپور سرگنده شباهت یافته اند.

آمار یکساله:  

بازدید 120

دانلود 30 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسنده: 

منصوری مهسا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  52
تعامل: 
 • بازدید: 

  49
 • دانلود: 

  9
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 49

دانلود 9
نشریه: 

محیط شناسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  56
 • صفحات: 

  47-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  132
 • دانلود: 

  66
چکیده: 

غلظت جیوه کل (T-Hg) تجمع یافته در بافت عضله دو گونه ماهی کپور معمولی و کپور نقره ای سد قشلاق سنندج به عنوان پرمصرف ترین ماهی های منطقه در خلال ماه های تیر تا آذر 1388 ارزیابی شد، تا ضمن مقایسه غلظت جیوه تجمع یافته در بافت های خوراکی این ماهی ها، روند تغییرات T-Hg در خلال فصول مطالعه تعیین شود. در هر ماه 4 قطعه ماهی از هر دو گونه (مجموعا 48 نمونه) به صورت تصادفی صید و غلظت T-Hg در بافت عضله این ماهی ها با استفاده از دستگاه پیشرفته اندازه گیری جیوه(Advanced Mercury Analyzer, Model; Leco 254 AMA)  تعیین شد. میانگین (± خطای استاندراد) T-Hg در بافت عضله دو ماهی کپور معمولی و کپور نقره ای به ترتیب 67.20±233 و 43.26± 367 بر حسبppb  یا ng g-1 وزن خشک به دست آمد. مقایسه میانگین های ماهانه جیوه تجمع یافته در بافت عضله دو گونه ماهی کپور معمولی و نقره ای اختلاف معنی داری از خود نشان ندادند (F5,36=2.29, P=0.1926)، در حالی که میانگین T-Hg تجمع یافته در بافت عضله گونه کپور نقره ای به صورت معنی داری بیشتر از کپور معمولی بود (F1,36=19.70, P=0.0068). غلظت جیوه تجمع یافته در بافت عضله دو گونه کپور معمولی و نقره ای با متغیرهای زیستی طول کل، طول استاندارد و وزن، همبستگی معنی دار و مثبتی از خود نشان دادند (P<0.05).غلظت T-Hg در بافت عضله کلیه ماهی هایی که وزن آنها بیشتر از 500 گرم بود، بالاتر از استانداردEPA  و در نمونه هایی که وزن آنها بیشتر از 850 گرم بودند، بالاتر از دو استاندارد جهانی WHO وFAO  بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 132

دانلود 66 استناد 3 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  61-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  86
 • دانلود: 

  51
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 86

دانلود 51 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1 (ویژه نامه منابع طبیعی)
 • صفحات: 

  38-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  783
 • دانلود: 

  237
چکیده: 

تغییرات چربی سوریمی ماهی فیتوفاگ  (Hypophthalmichthys molitrix)در طی 6 ماه نگهداری در دمای 18- درجه سانتی گراد با اندازه گیری میزان رطوبت، چربی کل و شاخص های فساد اکسیداتیو و هیدرولیتیک چربی بررسی شد. برای تهیه سوریمی، گوشت چرخ شده با نسبت 4 به 1 آب به گوشت 4 بار شسته شد. دو دفعه اول با آب خالص و دو دفعه بعدی با آب نمک 0.3 درصد و هر دفعه به مدت 15 دقیقه مورد شستشو قرار گرفت. (دمای آب مورد استفاده حدود 4 درجه سانتی گراد بود). پس از آن با 4 درصد ساکاروز، 4 درصد سوربیتول و 0.3 درصد پلی فسفات (مخلوط با نسبت 1:1 از تتراسدیم پیروفسفات و سدیم تری پلی فسفات) به عنوان محافظ سرمایی مخلوط شد. سپس در پلاستیک های مخصوص فریزر بسته بندی و در دمای 35- درجه سانتی گراد منجمد و در 18- درجه سانتی گراد برای مدت 6 ماه نگهداری شد. نتایج نشان داد میزان اسیدهای چرب آزاد در طی 6 ماه نگهداری در دمای 18- درجه سانتی گراد به طور معنی داری افزایش یافت. میزان تیوباربیتوریک اسید نیز پس از یک کاهش در ماه دوم دوباره تا ماه ششم روند افزایشی را نشان داد، ولی مقدار آن هنوز با درجه فساد بسیار فاصله داشت. علاوه بر میزان رطوبت و چربی کل گوشت چرخ شده در طی 6 ماه انجماد تغییر معنی داری را نمایان نساخت. نتایج این تحقیق نشان داد، هرچند بر اساس شاخص های شیمیایی اندازه گیری شده، تغییرات کیفیت چربی سوریمی ماهی فیتوفاگ حاوی محافظ سرمایی در طول 6 ماه نگهداری در دمای 18- درجه سانتی گراد روند نزولی داشته، اما مقادیر شاخص های به دست آمده حاکی از آن است که طی و در پایان این زمان هنوز هم قابل پذیرش و استفاده خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 783

دانلود 237 استناد 1 مرجع 0
litScript