نتایج جستجو

13142

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1315

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  17
تعامل: 
 • بازدید: 

  26
 • دانلود: 

  8
چکیده: 

به منظور ساخت نانوذرات سیلیکای آلی اصلاح شده (ORMOSIL) از روش میکروامولسیون استفاده شد. این نانوذرات با استفاده از سرفکتانت Aerosol-OT به دو حالت بدون رنگ و حاوی رنگ فلورسانت، ساخته شدند. ویژگی های نانوذرات ساخته شده شامل اندازه و بار سطحی بوسیله میکروسکوپ الکترونی عبوری و دستگاه Zetasizer بررسی شد. ...

آمار یکساله:  

بازدید 26

دانلود 8
نویسندگان: 

TAN W. | WANG K.M. | HE X.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  621-638
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2600
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2600

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

WANG L. | ZHAO W. | TAN W.

نشریه: 

NANO RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  99-115
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4801
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4801

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  109
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1100-1111
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  705
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 705

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

ADVANCED MATERIALS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  133
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 133

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسنده: 

CHEGENI MAHDIEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  1365
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND: THE ACYLTHIOPHENE MOIETY IS AN IMPORTANT BUILDING BLOCK FOR THE SYNTHESIS OF FUNCTIONAL ORGANIC MATERIALS, AND BIOLOGICALLY ACTIVE COMPOUNDS [1]. MUCH ATTENTION HAS BEEN GIVEN TO THE DEVELPLOPMENT OF GENERAL AND EFFICIENT METHODS FOR THE SYNTHESIS OF ACYLTHIOPHENES. TYPICAL METHODS INVOLVE, TRANSITION-METAL-CATALYZED, CARBONYLATIVE COUPLING REACTION [2-3]. THESE METHODS FOR THE FUNCTIONLIZTION ELECTRON-RICH FIVE-MEMBERED HETRAROMATIC COMPOUNDS OFTEN HAVE SOME DISADVANTAGES...

آمار یکساله:  

بازدید 1365

دانلود 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  165-177
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3678
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3678

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  3-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  293
 • دانلود: 

  101
چکیده: 

برای افزایش چقرمگی شکست کامپوزیت اپوکسی، رزین اپوکسی و سخت کننده انیدریدی با نانوذرات سیلیکا تقویت شد. ذرات سیلیکا با اندازه های 12، 20 و 40 نانومتر به شکل تنها یا ترکیب دوتایی به رزین اضافه شده و با دستگاه فراصوتی در ماتریس اپوکسی پخش شدند. تصاویر میکروسکوپ الکترونی نشان داد، پخش ذرات به خوبی انجام شده است. نتایج آزمون کشش، افزایش مدول یانگ و استحکام کششی کامپوزیت ها را با افزایش کسر وزنی ذرات تقویت کننده یا کاهش اندازه آن ها نشان داد. استفاده هم زمان از دو نوع ذره سیلیکا با اندازه های مختلف 20 و 40 نانومتر موجب ارتقای بهتر مدول یانگ و استحکام شد. اما، استفاده از ترکیب هر یک از آن ها با اندازه ذرات 12 نانومتر افزایش چشمگیری را در خواص کششی موجب نشد. در حالی که نتایج آزمون خمش سه نقطه ای نمونه برش دار، که برای اندازه گیری انرژی شکست انجام شد، اثر هم افزایی قابل توجهی را در استفاده هم زمان از دو نوع نانوذره سیلیکا نشان داد. انرژی شکست اپوکسی بدون نانوذرات از 280 J/m2، برای کامپوزیت دارای نانوذرات 12 نانومتر تا 740 J/m2 افزایش داشت. اگر این ذرات به همراه ذرات 20 نانومتر استفاده شوند، با کسر وزنی کل برابر، انرژی شکست تا 770 J/m2 زیاد می شود. در نهایت محاسبات نشان داد، اندازه دهانه ترک حدود چند میکرومتر بوده که خیلی بزرگ تر از ابعاد ذرات سیلیکاست. بنابراین، نقش سازوکار های اتصال ترک و انحراف ترک در افزایش چقرمگی ناچیز است و تغییرشکل پلاستیک و گسترش حباب سازوکار های غالب هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 293

دانلود 101 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  22
تعامل: 
 • بازدید: 

  3360
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

ORGANIC–INORGANIC HYBRID MATERIALS HAVE MANY APPLICATIONS IN VARIOUS FIELDS INCLUDING NANO MATERIALS, OPTOELECTRONIC DEVICES, ELECTROCHEMICAL SENSORS, DRUG CARRIERS AND FUNCTIONAL QUANTUM DOT MATERIALS [1]. TECHNIQUES USED TO ATTACH POLYMER CHAINS ONTO THE SURFACES OF INORGANIC nanoparticles, INCLUDING CHEMISORPTION, COVALENT ATTACHMENT OF END-FUNCTIONALIZED POLYMERS TO A REACTIVE SURFACE, GRAFTING-TO AND GRAFTING-FROM METHODS AND IN SITU POLYMERIZATION WITH MONOMER FROM IMMOBILIZED INITIATORS. AMONG THESE, GRAFTING-FROM CONTAINS THE INTRODUCTION OF ONE OR TWO INITIATORS SUCH ASAZO-, PEROXIDE-, PHOTOINITIATORS OR LIVING FREE RADICALS AT THE SURFACE OF nanoparticles [2]. HOMOGENOUS DISPERSION OF nanoparticles IS AN IMPORTANT FACTOR TO HAVE A MATRIX WITH HOMOGENOUS PROPERTIES. ONE OF THE METHODS TO STABILIZE FILLERS TO PREVENT AGGREGATION IS GRAFTING LONG POLYMER CHAINS TO CONTROL PARTICLES AGGREGATION [3]. HYDROPHILIC silica nanoparticles CONTAINING HYDROXYL GROUPS HAVE A STRONG POTENTIAL TO AGGLOMERATE DUE TO INCONSISTENCY WITH THE MATRIX RESULTING IN MIGRATION OF PARTICLES TO THE SURFACE OF SUCH COMPOSITES [3]. FUNCTIONAL GROUPS ON THE SURFACE OF silica nanoparticles CAN BE TAILORED WITH ORGANIC COMPOUNDS OR POLYMERS WITH CHEMICAL OR PHYSICAL METHOD [3]. BY SURFACE MODIFICATION OF silica nanoparticles, THE ADHESIVE FORCES BETWEEN ORGANIC PHASE AND INORGANIC PHASE ARE ENHANCED. THEREFORE, DUE TO INCREASED COMPATIBILITY OF THE MODIFIED silica PARTICLES AND ORGANIC MATRIX, AN ORGANIC MATRIX WITH WELL DISPERSED INORGANIC PARTICLES COULD BE ACHIEVED [1]. IN THIS WORK, WE WILL THEREFORE DEMONSTRATE THE EFFECT OF SURFACE MODIFIED FILLERS ADDITIONON POLYMERIC MEMBRANES PHYSICAL PROPERTIES AND THE CHARACTERISTICS IN TERMS OF WETTABILITY, THERMAL AND MECHANICAL INSTABILITY AND SOLVENT PERMEATION.

آمار یکساله:  

بازدید 3360

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  5 (پیاپی 121)
 • صفحات: 

  406-414
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  213
 • دانلود: 

  56
چکیده: 

پلی آکریل آمیدها درشت مولکول های محلول در آب هستند. این پلیمرها به دلیل داشتن قابلیت انعقاد و جداسازی فازهای جامد و مایع از یکدیگر، کاربرد گسترده ای در صنایع مختلف از جمله معادن، تصفیه پساب صنعتی، دباغی و کاغذ سازی دارند. از سوی دیگر، استفاده از هیبرید ترکیبات آلی-معدنی شامل پلیمر و نانوذرات معدنی به طور روزافزون گسترش یافته است. در این پژوهش، هیبرید آلی- معدنی پلی آکریل آمید - سیلیکا به روش پلیمرشدن رادیکالی آزاد در محلول تهیه شد. برای تهیه نانوکامپوزیت، ابتدا سطح نانوذرات سیلیکا در شرایط اسیدی فعال و با عامل اصلاح کننده 3- تری متوکسی سیلیل پروپیل متاکریلات به روش سل- ژل در محیط آبی اصلاح شد. سپس، مونومر آکریل آمید با استفاده از نانوذرات اصلاح شده به کمک آغازگر رادیکالی پتاسیم پرسولفات کوپلیمر شد. ساختار شیمیایی نانوذرات سیلیکای اصلاح سطحی شده و نانوکامپوزیت تهیه شده به روش طیف سنجی FTIR بررسی و تایید شد. شکل شناسی نانوکامپوزیت حاصل به روش میکروسکوپی الکترونی پویشی بررسی شد. این روش سطح کامپوزیت را بدون جدایی فاز نشان داد. نحوه پراکنش ذرات در پلیمر به کمک روش SEM-EDX بررسی شد. نتایج نشان داد که نانوذرات در پلیمر به طور یکنواخت پراکنده شده اند. تصویر میکروسکوپی الکترونی عبوری نیز پراکنش ذرات سیلیکا را در مقیاس نانو در کامپوزیت هیبریدی تایید کرد. بیشتربودن پایداری گرمایی نانوکامپوزیت هیبریدی در مقایسه با هوموپلیمر آکریل آمید که به روش گرماوزن سنجی ارزیابی شد، موید واکنش نانوذرات اصلاح شده و وجود آنها در زنجیر پلی آکریل آمید است. خاکستر حاصل از نانوکامپوزیت هیبریدی نیز به روش تجزیه EDX بررسی شد که نتیجه حاصل وجود ذرات سیلیس را در ساختار آن تایید می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 213

دانلود 56 استناد 455 مرجع 0
litScript