نتایج جستجو

273

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

28

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  37-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  60
 • دانلود: 

  33
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 60

دانلود 33 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  16
 • صفحات: 

  15-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  56
 • دانلود: 

  71
چکیده: 

در این مطالعه، 17 قطعه مولد سیاه ماهی vhcd ماده (4/5± 90/1 گرم) و 14 قطعه سیاه ماهی رازی نر (2/1± 74/8 گرم) (Capoeta razii) از رودخانه شلمانرود استان گیلان با استفاده از تور ماشک در فصل تولید مثل صید و در شرایط کنترل شده نگهداری شدند. بعد از تطابق با شرایط سالن، 10 قطعه از مولدین ماده و 7 قطعه از مولدین نر با 0/5 میلی لیتر هورمون اواپریم (20 میکروگرم آنالوگ GnRH ماهی آزاد و 10 میلی گرم دامپریدون در میلی لیتر) به ازای کیلوگرم وزن بدن در زیر محل قاعده باله سینه ای و در یک مرحله تزریق شدند. همچنین 7 قطعه مولد ماده و نر سیاه ماهی رازی تزریق نشدند (تیمار کنترل). چک کردن ماهیان هر 6 ساعت یک بار انجام گرفت و پس از 0/8± 25/9 ساعت ماهیان ماده به تزریق پاسخ مثبت نشان دادند؛ درحالی که در گروه کنترل هیچ تخم ریزی مشاهده نشد. تمامی مولدین نر مورد آزمایش به هورمون تراپی پاسخ مثبت نشان دادند و اسپرم ریزی 0/7± 24/8 ساعت بعد از تزریق صورت گرفت، درحالی که در گروه کنترل هیچ اسپرم ریزی مشاهده نشد. بعد از تخم کشی و اسپرم گیری، پارامترهای اسپرم شناختی و عملکرد تولید مثلی مورد بررسی قرار گرفت. میانگین وزن تخمک استحصالی از هر ماده 0/2± 4/2 گرم و تعداد تخمک 23/7± 445/0 در هر گرم گزارش شد. هماوری مطلق و نسبی به ترتیب 183/7± 1869/7عدد و 3/9± 22/4 تخمک به ازای هر گرم وزن بدن ثبت گردید. بررسی داده های اسپرم شناختی حاصل از این مطالعه نشان از زمان تحرک 12/0± 72/0 ثانیه، میزان تحرک 3/2± 80/7 درصد، تراکم اسپرم 1/4± 91/4 درصد و میزان اسپرماتوکریت 5/3± 3/26 درصد داشت. بعد از لقاح، نرخ لقاح 1/8± 86/5 درصد، نرخ تخم گشایی 1/8± 88/5 درصد و میانگین تعداد لارو به ازای هر مولد 173/6± 1662/8 قطعه ثبت شد. نتایج این مطالعه نشان داد که یک بار تزریق اواپریم منجر به تحریک رسیدگی جنسی در سیاه ماهی رازی نر و ماده در شرایط اسارت می گردد و می تواند در مراکز تکثیر با هدف بازسازی ذخایر و تولید انبوه بچه ماهی مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 56

دانلود 71 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  517-535
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  799
 • دانلود: 

  225
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 799

دانلود 225 استناد 0 مرجع 8
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  54
 • صفحات: 

  107-134
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  572
 • دانلود: 

  332
چکیده: 

«صمد بهرنگی»، منتقد نظام تعلیم و تربیت و ادبیات کودکان پیش از خود است و با بهره گیری از قابلیت های ادبیات کودکان سعی دارد تا از آن برای نیل به اهداف ایدیولوژیک خود استفاده کند. این پژوهش تلاش می کند تا نشان دهد که چگونه ادبیات داستانی کودکان متاثر از گفتمان های موجود و ساختار اجتماعی مولد این گفتمان ها، برداشتی متفاوت از تعلیم و تربیت ارایه می کند و چگونه گفتمان ها در بازتاب مفاهیم تعلیم و تربیت نقش دارند. در این پژوهش سعی بر این است تا با رویکرد «نورمن فرکلاف»، داستان «ماهی سیاه کوچولو» صمد بهرنگی بررسی، تحلیل و تبیین گردد. هدف ما این است که با تحلیل دقیق داستان «ماهی سیاه کوچولو» بهرنگی نشان دهیم که متن، معرف چه گفتمان یا گفتمان هایی است و این متن، چه رابطه ای میان تعلیم و تربیت و ابعاد اجتماعی و سیاسی برقرار می سازد. بافت موقعیتی، فرض وجود دیدگاه ایدیولوژیک بهرنگی را تقویت می کند. از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی، نتیجه این پژوهش این است که بهرنگی در این داستان، چهار گفتمان رایج معاصر خود یعنی استبداد، ملی، مذهبی و چپ مارکسیست را توصیف و نقد کرده است. گفتمان چهارم، گفتمان غالب و تعلق گفتمانی بهرنگی است. بهرنگی در این اثر سعی دارد تا با انتخاب واژگان خاص، شخصیت ها، مکان ها و هم آیی و جنبه های استعاری، گفتمان خود را بر سایر گفتمان ها برتری بخشد. مضامین تعلیم و تربیت در این داستان اغلب متاثر از گفتمان چپ و دیگر گفتمان های تقابل گر رایج و در رویارویی با گفتمان نظام سلطه (گفتمان استبداد) شکل گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 572

دانلود 332 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  69-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  126
 • دانلود: 

  24
چکیده: 

به منظور بررسی ساختار جمعیت سیاه ماهی (Capoeta capoeta intermedia) در رودخانه های استان بوشهر (دالکی، شاپور، مند و حله) 1335 قطعه ماهی از بهمن ماه 1388 تا اردیبهشت ماه 1389 از رودخانه های استان بوشهر (دالکی، شاپور، حله و مند) صید گردید. حداکثر طول ماهی 250 میلی متر، حداکثر وزن ماهی صید شده 143.2 گرم و حداکثر سن آنها 6 سال بود. بیشترین فراوانی سنی مربوط به ماهیان 2 ساله در تمام رودخانه ها بود. رشد لحظه ای در ماهیان یک ساله بیشتر از سایر سنین بوده و در رودخانه مند مقدار رشد لحظه ای این ماهی بیشتر از سایر رودخانه ها بود. در تمام رودخانه ها نسبت جنسی ماهیان نر بیشتر از ماده ها بود و این نسبت در رودخانه حله بیش از سایر رودخانه ها بود.

آمار یکساله:  

بازدید 126

دانلود 24 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ژنتیک نوین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 (پیاپی 29)
 • صفحات: 

  165-173
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  65
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 65

دانلود 28 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1-2
 • صفحات: 

  75-85
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  156
 • دانلود: 

  43
چکیده: 

در تحقیق حاضر، شاخصهای مهم زیست سنجی (خصوصیات قابل شمارش و قابل اندازه گیری)، رژیم غذایی و نیز شاخص وزنی گنادها (GSI)، در 600 نمونه سیاه ماهی نر و ماده که در مدت یک سال از آبان 1385 لغایت مهرماه 1386 در قنوات بخش مرکزی بیرجند به صورت ماهیانه صید شدند، مورد بررسی قرار گرفت. میانگین طول کل این ماهی 4/1±5/13 سانتیمتر و حداکثر آن 5/21 سانتیمتر به دست آمد. همچنین رابطه طول و وزن این ماهی به صورت (BW- 0/0101´TL2/9, (R2=9/2) به دست آمد. متوسط شاخص طول نسبی روده (RLG) در این ماهی 48/0±42/4 به دست آمد که نشانگر گیاهخوار بودن این گونه است. همچنین بر اساس شاخص خالی بودن روده (90/5±95/30) این ماهی گونه ای نسبتا پر خور می باشد. علاوه بر گیاهان، انواع نرمتنان، حشرات آبزی و گاهی تخم قورباغه نیز از جمله غذاهای فرعی این ماهی تشخیص داده شد. با توجه به شاخص وزنی گنادها به نظر می رسد که دوره تولید مثل سیاه ماهی از اسفند ماه شروع شده و تا اواسط خرداد ماه ادامه می یابد. تغییرات فصلی شاخص وزن روده (GI) نشان دهنده ارتباط تغذیه با تولید مثل است. همچنین سنجش میزان مقاومت به شوری در 96 نمونه سیاه ماهی نشان داد که این گونه قادر است تا شوری 10ppt را بخوبی تحمل کند.

آمار یکساله:  

بازدید 156

دانلود 43 استناد 4 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  105-112
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  79
 • دانلود: 

  32
چکیده: 

این مطالعه با هدف بررسی رابطه طول بدن گونه سیاه ماهی (Capoeta gracilis) (با انتخاب دو محدوده طولی بزرگ تر از 11 سانتی متر و کوچک تر از 11 سانتی متر) و فاکتورهای مهم زیستگاه شامل ارتفاع (متر)، عمق (سانتی متر)، عرض (متر)، سرعت جریان (متر بر ثانیه)، قطر متوسط متوسط سنگ غالب بستر (سانتی متر) و دمای آب (سانتی گراد) در رودخانه طالقان به اجرا درآمد. دامنه ویژگی های زیستگاهی انتخابی این گونه در دو گروه طولی با توجه به میزان در دسترس بودن هر طبقه از فاکتورهای زیستگاهی مطالعه به دست آمد. با توجه به نتایج، زیستگاه انتخابی دو گروه طولی سیاه ماهی در رودخانه طالقان با یکدیگر متفاوت بودند. نتایج نشان داد که زیستگاه انتخابی گروه طولی دارای طول کل بیش تر از 11 سانتی متر دارای ویژگی های چون ارتفاع بیش تر (P<0.05)، عرض بیش تر (P<0.01)، سرعت جریان بیش تر (P<0.01)، سنگ های بستر نسبتا درشت تر و دمای کم تر (P<0.01) می باشد. زیستگاه انتخابی گروه طولی با طول کل کم تر از 11سانتی متر دارای ویژگی هایی چون ارتفاع کم تر (P<0.05)، عرض کم تر (P<0.01)، سرعت جریان کم تر (P<0.01) و دمای بالاتر (P<0.01) می باشد. وجود شرایط زیستگاهی مناسب در رودخانه طالقان باعث شده است که این رودخانه زیستگاه بسیار عالی برای گروه های سنی مختلف سیاه ماهی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 79

دانلود 32 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  63
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  211-222
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  586
 • دانلود: 

  224
چکیده: 

این مطالعه به منظور بررسی تنوع و تمایز سیاه ماهی در رودخانه تجن ساری که سد شهید رجایی در آن احداث گردیده، طراحی شده است. در مجموع 66 قطعه ماهی که 35 قطعه آن مربوط به ایستگاه بالا دست و 31 قطعه آن مربوط به ایستگاه پایین دست سد شهید رجایی بود، توسط دستگاه الکتروشوکر، صید و پروفیل DNA این ماهی توسط مارکر RAPD ثبت گردید. از بین 10 پرایمر 10 نوکلئوتیدی، تعداد 6 پرایمر با الگوی نواری تکرار پذیر انتخاب شد. در مجموع 89 نوار پلی مورف (نشانگر) به دست آمد که دامنه قطعات تکثیری بین 1000-50 bpمتغیر بود. نتایج مطالعات ژنتیکی توسط مارکر RAPD نشان داد که میانگین فاصله ژنتیکی این دو جمعیت که بر اساس ماتریکس تشابه و ضریب جاکارت محاسبه شد، 0.487 می باشد و از آنجا که مرز تعیین گونه و زیر گونه فاصله ژنتیکی 0.5 می باشد، استنتاج شد که این دو جمعیت تا حد بسیار بالایی از یکدیگر انشقاق یافته اند. نتایج حاصل از آنالیز مولفه های اصلی مختصات(PCOA)  نیز توانست این دو جمعیت را از یکدیگر متمایز نماید. رسم دندروگرام UPGMA بر اساس ضریب جاکارت نشان داد که این دو جمعیت از یکدیگر متمایز است. با توجه به نتایج این بررسی بیان می شود که انگشت نگاری RAPD روشی مناسب برای تعیین تمایز ژنتیکی سیاه ماهی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 586

دانلود 224 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  53-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  152
 • دانلود: 

  26
چکیده: 

از شهریور 1387 تا مرداد 1388، 239 نمونه سیاه ماهی Capoeta capoeta از رودخانه تالار سرشاخه تجون صید شد. در این مطالعه 26 صفت ریخت سنجی و 7 صفت شمارشی مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات بدست آمده در SPSS16 و به کمک t-test و PCA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. طبق نتایج بدست آمده میانگین ضریب تغییرات صفات ریخت سنجی و شمارشی سیاه ماهی در جنس نر به ترتیب 18.09 و 11.64 درصد و در سیاه ماهی جنس ماده به ترتیب 13.59 و 10.14 درصد بود. در مورد صفات ریخت سنجی 9 فاکتور که نشان دهنده 79.57 درصد تنوع صفات، در مورد صفات شمارشی 2 فاکتور که نشان دهنده 50.87 درصد تنوع صفات بین این دو جنسیت بود جدا گردید. همچنین این دو جنسیت نر و ماده در هیچ صفت ریخت سنجی و صفت شمارشی با یکدیگر اختلاف معنی داری نداشتند (p>0.05). بررسی ساختار جمعیتی سیاه ماهیان نشان داد که محدوده سنی ماهیان +0 تا +3 ساله بود. بین طول و وزن ماهیان جنس نر (r2=0.928) و جنس ماده (r2=0.967) همبستگی زیادی برقرار می باشد. ضریب رگرسیون (b) بدست آمده از رابطه طول – وزن و همچنین نتایج حاصل از تعیین الگوی رشد با کاربرد روش پائولی نشان داد که الگوی رشد سیاه ماهیان در جنس نر آلومتریک منفی و در جنس ماده آلومتریک مثبت می باشد. در پایان با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت که سیاه ماهی در دو جنسیت نر و ماده، در فاکتورهای ریخت سنجی با هم اختلاف قابل توجهی دارند، در حالیکه این اختلاف در فاکتورهای ریخت شمارشی کمتر است. دلیل این اختلاف ها می تواند ناشی از تاثیر فاکتورهای محیطی نظیر درجه حرارت، شوری و ... بر روی فاکتورهای ریخت سنجی باشد. در حالیکه روی فاکتورهای ریخت شمارشی تاثیر نمی گذارد، زیرا این فاکتورها تابع تغییرات ژنتیکی است.

آمار یکساله:  

بازدید 152

دانلود 26 استناد 0 مرجع 1
litScript