نتایج جستجو

1338

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

134

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

جلیلیان فرزاد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1 (پیاپی 13)
 • صفحات: 

  1-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  195
 • دانلود: 

  83
چکیده: 

طی سال های 95-1392 بررسی هایی در ارزیابی شاخص های تنوع زیستی سیرفیدهای شکارگر در برخی کشت بوم های مناطق معتدل استان کرمانشاه انجام شد. در این ارزیابی تعداد 15 گونه شناسایی و گونه ی Eupoedes corollae به عنوان گونه غالب تعیین شد. برای شاخص یکنواختی Evennessبیش ترین مقدار آن مربوط به گندم آبی و کم ترین هم مربوط به باغات هسته دار به ترتیب به مقدار 72/0 و 25/. بود. در محاسبه شاخص غنایMargalefنیز کلزا و گندم دیم به ترتیب با 83/11 و 77/4 بیش ترین و کم ترین مقدار این ضریب را در مقایسه با سایر کشت بوم ها داشتند. برای نسبت مشابهت Sorensonدر دو سال بیش ترین و کم ترین میزان مشابهت مربوط به سیب-هسته دار و سیب-کلزا به ترتیب به میزان 88/0 و 5/0 بود. شاخص تنوع shannon-wiener نیزدر سال اول برای کشت بوم های سیب، گندم آبی، کلزا، هسته دار و گندم دیم به ترتیب به میزان 42/1، 41/1، 18/1، 07/1 و 01/1 محاسبه شد. در سال دوم هم مقادیر این شاخص برای گندم آبی، سیب، کلزا و هسته داران به ترتیب 49/1، 28/1، 48/1 و 86/0 برآورد شد. بالا بودن مقدار شاخص shannon-wiener بیانگر بیشتر بودن تنوع بر حسب تعداد گونه بود. نتایج مقایسه واریانس این شاخص با استفاده از آزمون t نشان داد تمام کشت بوم ها از تنوع گونه ای مشابهی برخوردارند (P>0. 05). کشت بوم های مورد ارزیابی دارای تنوع زیستی بالایی از مگس های سیرفید شکارگر بوده و این تنوع زیستی کلید پایداری و بقای آن ها محسوب می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 195

دانلود 83 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GHALAVAND ALI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  151-159
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9272
 • دانلود: 

  4564
چکیده: 

The wiener index W and the edge-wiener index W_e of G are defined as the sum of distances between all pairs of vertices in G and the sum of distances between all pairs of edges in G, respectively. In this paper, we identify the four trees, with the first through fourth greatest wiener and edge-wiener index among all trees of order n ≥ 10.

آمار یکساله:  

بازدید 9272

دانلود 4564 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

لقمان امیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  121-125
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  905
 • دانلود: 

  149
چکیده: 

گراف یکانی کیلی را با Xn نمایش داده و چنین تعریف می کنیم که راس های این گراف مجموعه Zn={0, 1, …, n-1} بوده و دو راس u و v تشکیل یال می دهند هر گاه دو مقدار u-v و n نسبت به هم اول باشند. در سال 2009، ایلیچ به بررسی انرژی این گراف ها پرداخته است، در ادامه این مقاله به بررسی و محاسبه دو شاخص وینر و فوق- وینر برای گراف های کیلی یکه می پردازد. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 905

دانلود 149 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  5-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  104
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

این مقاله یک حدس کلی برای رابطه بین تعداد ابعاد dT یک شبکه نامتناهی با N گره و مقدار مجانبی شاخص وینر آن W(N) معرفی می کند. در حد N بزرگ، رفتار مجانبی عمومی W(N)≈Ns را در نظر می گیریم که ارتباط توان s و dT توسط فرمول حدسیs=2+1/dT ، تعریف جدیدی را برای تعداد ابعاد dW=(s-2)-1 نتیجه می دهد. با توجه به رابطه dW با شاخص وینر توپولوژیک، dW را تعداد ابعاد وینر می نامیم. کاربردهای موفق این روش برای شبکه های نامتناهی مختلف مانند گرافن ها، نانومخروط ها، مثلث فراکتال سرپینسکی و فرش ها اعتبار این حدس را برای شبکه های نامتناهی تایید می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 104

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

WU B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  64
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  699-706
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8955
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8955

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  107-118
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  79
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

یکی از تعمیم های عدد وینر برای گراف های وزن دار، تخصیص مقادیر احتمال به یال ها ست. این بدین معنی است که در شرایط غیر استاتیک یال ها فقط با احتمال داده شده ای وجود دارند. عدد وینر قابل اطمینان به صورت مجموع زوج راس های قابل اطمینان از قابل اطمینان ترین مسیرها، دور ها، ستاره ها و جاروها تعریف می شود. نشان داده شده است که عدد وینر قابل اطمینان می تواند به عنوان اندازه شاخه ای به کار برود.متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 79

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  31-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13818
 • دانلود: 

  15089
چکیده: 

Chironomidae flies (Insecta: Diptera) are known for their ecological importance; they are bio-indicator of aquatic ecosystems and play important roles in different levels of food chain. Although they serve as food supply for fish and others aquatic organisms, they are good predators of many Arthropoda species. The present study was conducted to investigate the chironomid variation in Lar River (Lar and Polour), eastern part of Tehran province, Iran through spring and summer 2014 in several replications. shannon-wiener and Simpson diversity indices were calculated for the sampling station separately. Sorenson`s coefficient was calculated to assess the similarity between the sampling areas. The results showed that there were a great variety of Chironomidae in Lar River composed of two sub-families and 6 different genus; Chironominae (Chironomus, Stictochironomus, Polypedilum, Endochironomus, Hyporhygma) and Tanypodinae (Brundiniella) which 2 of them are recorded for the first time for Iranian fauna. Among the collected genera, Polypedilum was the most abundant genus especially in Lar station rather than Polour. According to the diversity indices, genera diversity in Polour station was higher than Lar.

آمار یکساله:  

بازدید 13818

دانلود 15089 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Hesami Einollah | JAHAN MOHSEN | EBRAHIMPOUR FARSHAD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  88-100
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  58
 • دانلود: 

  25
چکیده: 

Biodiversity weeds marginal lands as a contributing factor in the distribution and spatial distribution of pests and also can be used as trap plants or habitat for beneficial insects and original product to protect against pests. The purpose of this study was to investigate the biodiversity changes of weeds in the margins of the wheat crop system that were affected by the use of herbicides. So this experiment in a randomized complete block design with four replications was performed College of Agriculture Branch. Treatments include: Axial 450 ml per hectare, Axial + Logar Extra respectively 450 ml and 200 grams per hectare, Axial 650 ml per hectare, Axial + Logar Extra respectively 650 ml and 200 grams per hectare, Thread + Granstar respectively 1 liter and 25 grams per hectare, Axial + Granstar at 450 ml and 25g/ha, respectively Axial + Granstar respectively 450 ml and 25 g per hectare, Treatments with the weeding and weed control. The results showed that, Marginal biodiversity with the lowest density and dry weight of one-year yellow alfalfa (Melilotus officinalis L) weed in treatment with application of herbicides Axial 450 ml + Logran Extra 200 g/ha and the lowest Density and dry weight of wild mustard (Sinapis arvensis L) in the treatment with application of herbicides Axial 650 ml + Logran Extra 200 g / ha and the lowest density and dry weight of wild oat weed (Avena ludoviciana L) in Treatment with herbicides Axial 650 ml + Logran Extra 200 g / ha was observed. Therefore, by using and increasing the effectiveness of herbicides Axial + Logran Extra, it reduced the biodiversity of weeds in the margins of the herd system compared to other herbicides. The highest value of shannon-wiener diversity index based on weed density (in 0. 25 m2) was observed in weeding treatment with 0. 643 and the lowest in Axial treatment of 650+ Logran 200 with 0. 397. Therefore, due to the decrease in shannon-wiener diversity index and weed density and dry weight, we will have special concerns in reducing plant biodiversity along the ecosystem of irrigated systems due to the use of chemical herbicides.

آمار یکساله:  

بازدید 58

دانلود 25 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  63-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  459
 • دانلود: 

  172
چکیده: 

با توجه به اهمیت کاهش خاک ورزی و کاهش مصرف علف کش ها در مدیریت پایدار نظام های کشاورزی، استفاده از گیاهان پوششی را می توان به عنوان جایگزین یا مکملی برای کنترل علف های هرز در نظر گرفت. بدین منظور آزمایشی در سال زراعی 92-1391 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا به صورت کرت های دوبار خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار، اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل سیستم های خاک ورزی در سه سطح (خاک ورزی متداول، خاک ورزی حداقل و بدون خاک ورزی) در کرت های اصلی، کاربرد گیاهان پوششی در سه سطح (گیاه پوششی جو (Hordeum vulgare L. )، ماشک (vica villosa roth) و شاهد) در کرت های فرعی و کنترل تلفیقی علف های هرز در دو سطح (کنترل و عدم کنترل علف های هرز) در کرت های فرعی-فرعی قرار گرفتند. کاربرد گیاهان پوششی جو و ماشک توأم با کنترل تلفیقی علف های هرز در روش خاک ورزی متداول توانست به طور کامل علف های هرز را کنترل نمایند. کاربرد گیاهان پوششی در تیمار خاک ورزی متداول، خاک ورزی حداقل و بدون خاک ورزی، شاخص تنوع شانون-وینر علف های هرز را به ترتیب 24/54، 78/33 و 48/54 درصد کاهش داد. میزان کاهش شاخص تنوع شانون-وینر با کاربرد کنترل تلفیقی در روش های خاک ورزی متداول، خاک ورزی کاهش یافته و بدون خاک ورزی نسبت به تیمار شاهد به ترتیب 66/66، 74/61 و 56 درصد بود. بیشترین عملکرد غده (74/63 تن در هکتار) در روش خاک ورزی متداول با کاربرد گیاه پوششی ماشک توأم با کنترل تلفیقی علف های هرز بدست آمد که 81/55 درصد نسبت به شاهد بدون کنترل علف هرز و گیاه پوششی افزایش داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 459

دانلود 172 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

تحقیقات غلات

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  489-505
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1281
 • دانلود: 

  264
چکیده: 

به منظور بررسی اثر عوامل کمی و کیفی مدیریت زراعی بر بیماری های قارچی و عملکرد گندم، مطالعه ای در بهار سال 1389 در 67 مزرعه از هشت روستا واقع در چهار جهت شهرستان گرگان صورت گرفت. نمونه برداری از مزارع گندم با استفاده از کادر 0.25 مترمربعی صورت گرفت. سپس بیماری های قارچی شناسایی و برای محاسبه تنوع زیستی قارچ های بیمارگر از دو شاخص هتروژنیتی شانون- وینر و سیمپسون استفاده شد. عوامل کمی و کیفی مدیریتی در قالب پرسش نامه از کشاورزان تهیه شد. تجزیه و تحلیل داده ها با روش درخت تصمیم گیری CART ((Classification and Regression Trees نشان داد که کود نیتروژن، تراکم گیاهی و کود پتاس مهم ترین عوامل مدیریتی اثرگذار بر تغییرات شاخص تنوع شانون- وینر و کود نیتروژن، تراکم گیاهی و کود فسفر مهم ترین عوامل مدیریتی اثرگذار بر تغییرات شاخص سیمپسون بودند. علاوه بر این، بیشترین تغییرات عملکرد گندم به طور عمده توسط سه عامل مدیریتی میزان بذر، کود نیتروژن و تناوب پاییزه دو سال قبل نشان داده شد. به طور کلی دو عامل مدیریتی کود نیتروژن و میزان بذر مصرفی یا تراکم گیاهی در بین شاخص های تنوع و عملکرد گندم مشترک بودند که کود نیتروژن به ترتیب 38 و 31 درصد از تغییرات شاخص های شانون- وینر و سمپسون و میزان بذر مصرفی 46 درصد از تغییرات عملکرد گندم را شامل شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که مقدار مناسب کود نیتروژن و تراکم گیاهی مطلوب راهکارهای مدیریتی مؤثر در بهبود عملکرد گندم و کاهش بیماری های قارچی آن در استان گلستان هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 1281

دانلود 264 استناد 0 مرجع 0
litScript