نتایج جستجو

39748

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3975

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

پایش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  269-278
تعامل: 
 • استنادات: 

  10
 • بازدید: 

  8817
 • دانلود: 

  2536
چکیده: 

هدف مطالعه حاضر، تعیین پایایی و اعتبار نسخه فارسی پرسشنامهFemale sexual function Index- FSFI  به عنوان شاخص عملکرد جنسی زنان است که از طریق تکنیک ترجمه و ترجمه مجدد از زبان مبدا (انگلیسی) به زبان فارسی  (Forward and Backward Translation) برگردانده شد.نمونه ها از مراجعین به دو درمانگاه جنسی واقع در سطح شهر تهران انتخاب و افراد سالم از مراجعین به سایر کلینیک های درمانی بیمارستان در نظر گرفته شدند. تمامی افراد پس از پر کردن پرسشنامه بر اساس مصاحبه بالینی روانپزشک به دو گروه زنان دارای اختلال عملکرد جنسی (n=53) و گروه کنترل (n=28) تقسیم شدند که از نظر سنی و تحصیلات مورد همسان سازی قرار گرفتند. میزان پایایی مقیاس و خرده مقیاس ها از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد که برای کل افراد 0.70£ محاسبه شد که نشانگر پایایی خوب این ابزار است. بررسی اعتبار یا روایی نسخه فارسی تفاوت معنی داری را بین میانگین نمرات کل مقیاس و هر یک از حوزه ها در دو گروه مورد و کنترل نشان داد  (P£0.001) نمرات حاصل از مقیاس، خرده مقیاس ها و تشخیص روانپزشک با استفاده از منحنی راک  (Receiver Operating Characteristic Curve-ROC)  و سطح زیر منحنی راک(Area Under the Curve-AUC)  تحلیل شد. نمره برش مناسب (Cut-off point) کل مقیاس برای تشخیص اختلال عملکرد جنسی 28 تعیین گردید که بر اساس آن، 83 درصد زنان دارای اختلال و 82 درصد زنان بدون اختلال، به درستی طبقه بندی شده اند. شاخص صحت ارزیابی مقیاس و خرده مقیاس ها در تشخیص اختلالات عملکرد جنسی، میزان سطح زیر منحنی راک است. در این مطالعه بیشترین سطح زیر منحنی را کل مقیاس (AUC=0.873) و سپس حوزه رضایتمندی جنسی  (AUC=0.873) دارا بود.بنابر یافته های این مطالعه، نسخه فارسی FSFI یک ابزار پایا و معتبر جهت ارزیابی عملکرد جنسی زنان است و به عنوان ابزار غربالگری (Screening) می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 8817

دانلود 2536 استناد 10 مرجع 9
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1570-1579
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2665
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2665

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

MCVARY K.T.

نشریه: 

REVIEWS IN UROLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  SUPPL 8
 • صفحات: 

  S3-S11
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3376
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3376

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

PANJARI M. | BELL R.J. | DAVIS S.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  294-302
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4868
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4868

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  434-441
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18275
 • دانلود: 

  9961
چکیده: 

Objectives: Breast cancer is known as one of the most common women’ s neoplasms and the Diagnosis and Treatment of cancer has a great effect on women’ s sexual function. Considering the high survival rates of breast cancer, attention to sexual function is very important as a domain in the quality of life. Therefore, this research aimed to review studies on women’ s sexual function using the female sexual function index (FSFI). Materials and Methods: To this end, PubMed, Web of Science, Scopus, and ProQuest databases were considered and Iranian studies on sexual function in breast cancer, which were in Persian or English and used the FSFI tool, were selected in this regard. In addition, these studies were methodologically evaluated and the keywords included “ breast cancer” and “ sexual function” , along with their synonyms. Results: A total of 128 studies were identified out of which 5 cases having the inclusion criteria were selected after reviewing the title, abstract, and quality assessment. The rate of sexual dysfunction in the survivors of breast cancer varied between 52. 5% and 100%. Based on the domains of FSFI, the lack of desire and lubrication dysfunction were the most common disorders while satisfaction with sexual life obtained the highest score. Conclusions: Overall, it is necessary to systemically measure sexual dysfunction after cancer diagnosis and treatment employing an appropriate tool. Finally, effective interventions are required to improve sexual function.

آمار یکساله:  

بازدید 18275

دانلود 9961 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

MENOPAUSE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  669-676
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3206
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3206

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

WORANITAT W. | TANEEPANICHSKUL S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  90
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  1744-1748
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9574
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9574

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

BORGES R. | TEMIDO P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  2958-2975
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5002
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5002

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

پایش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  367-374
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  631
 • دانلود: 

  68
چکیده: 

فعالیت جنسی بخش مهمی از رفتار انسانی است که می تواند تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله تغییرات هورمونی، جسمی و روانی دوران بارداری قرار گیرد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش جنسی بر باورهای زنان باردار نسبت به فعالیت جنسی در حین بارداری انجام شد. این مطالعه به شکل کارآزمایی نیمه تجربی آموزشی همراه با گروه کنترل بر روی 60 زن باردار با سن بارداری کمتر از 33 هفته (30 نفر گروه آزمون و 30 نفر گروه کنترل) مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر همدان در سال 1390 انجام شد. در شروع مطالعه، پرسشنامه ها در شروع مطالعه و یک ماه پس از آموزش گروه آزمون، توسط هر دو گروه تکمیل و ثبت گردید. داده ها پس از گردآوری، با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی توسط نرم افزار SPSS-14 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که بیشترین درصد افراد هر دو گروه آزمون و کنترل (به ترتیب 53.3 درصد و 56.7 درصد) قبل از مداخله آموزشی، از احتمال صدمه به جنین در حین فعالیت جنسی در دوران بارداری می ترسیده اند؛ لیکن این میزان بعد از مداخله در گروه آزمون به 3.3 درصد تقلیل یافته و در گروه کنترل در حد 50 درصد باقی مانده بود. همچنین انجام مداخله سبب ایجاد اختلاف معنی دار در باورهایی نظیر ترس از درد شکم، ترس از عفونت و داشتن احساس ناخوشایند نسبت به فعالیت جنسی در طول بارداری در بین دو گروه شده و این باورها در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل به شکل معنادار کاهش یافته بود. در نهایت، نتایج حاصل از این مطالعه تایید کننده نقش مثبت آموزش در تصحیح باور زنان باردار نسبت به روابط جنسی این دوران بود. بنابراین به نظر می رسد ارائه خدمات و آموزش سلامت جنسی در دوران بارداری و ادغام این موارد، در خدمات بهداشتی ارائه شده در مراکز بهداشتی درمانی به زنان باردار بسیار ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 631

دانلود 68 استناد 455 مرجع 13
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  66-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  365
 • بازدید: 

  263
 • دانلود: 

  126
چکیده: 

زمینه و هدف: زندگی جنسی سالم و رضایت بخش، از عناصر مهم بهزیستی در زنان و کیفیت زندگی آنان است. در این مطالعه همبستگی دانش و نگرش جنسی با عملکرد جنسی در پرستاران زن بررسی گردید. روش بررسی: این پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی بر روی پرستاران زن متاهل بیمارستان های شهر کرمانشاه انجام شد. نمونه ها به صورت در دسترس از سه بیمارستان در حجم 109 نفر انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات، از ابزارهای شاخص عملکرد جنسی زنان (FSFI)، مقیاس دانش و نگرش جنسی استفاده شد. داده ها به کمک روش آماری ضریب همبستگی و رگرسیون تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: در این پژوهش بین دانش جنسی و میل، تحریک، رطوبت، ارگاسم و عملکرد جنسی کل (001/0)، همچنین بین نگرش جنسی با میل و عملکرد جنسی کل (05/0)، بین نگرش جنسی، تحریک و ارگاسم (001/0)، همبستگی معنی داری وجود داشت. متغیرهای پیش بین با هم، 32/0 عملکرد جنسی را تبیین کردند (6/25=F، 32/0=R2 و 57/0=R). همچنین دانش جنسی به تنهایی توان پیش بینی عملکرد جنسی را در پرستاران داشت (001/0=p، 5/0=ß ) و با توجه به همبستگی نگرش جنسی و عملکرد جنسی، این متغیر نتوانست به تنهایی عملکرد جنسی را پیش بینی کند. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد دانش و نگرش جنسی از مقوله های مهم و تاثیرگذار در عملکرد جنسی افراد است؛ بنابراین در مراکز آموزشی و بهداشتی توجه به این مسئله در ارائه خدمات آموزش و سلامت در رابطه با روابط جنسی حایز اهمیت بوده و با استفاده از آموزش های جنسی مناسب و علمی می توان عملکرد جنسی را در افراد ارتقا بخشید.

آمار یکساله:  

بازدید 263

دانلود 126 استناد 365 مرجع 2
litScript