نتایج جستجو

18228

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1823

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 (15)
 • صفحات: 

  65-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20929
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Reproduction in domestic animals, as a major source of food and other products for human, as great importance and study of related subjects including sex differentiation and gonadogenesis during fetal life can solve many questions on normal development and various disorders of urogenital system. Since studies on sex differentiation in goat fetus are scarce, this study was performed. Twenty-five goat fetuses with 5–40 mm crown-rump lengths (CRL) were obtained from slaughter-house and fixed in 10% formalin solution immediately. The development and features of external genitalia of these fetuses as well as their sex differentiation were then examined. In externally indifferentiated fetuses, the cranial half of the body was cut away at the diaphragmatic level and serial sections, 6-micron thickwere prepared and the ovarian and testicular differentiation was studied. Results showed that considering the development of the external genitalia, external sex differentiation occurs at 31 mm CRL in male fetuses and at 33 mm CRL in female fetuses. Microscopic studies suggested that testicular tissue differentiation occurs at 23 mm CRL with formation of tunica albuginea and medullary cords. Ovarian tissue differentiation occurs at 38 mm CRL with establishment of cortical and medullary regions.  

آمار یکساله:  

بازدید 20929

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4 (مسلسل 16)
 • صفحات: 

  85-97
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  199
 • دانلود: 

  61
چکیده: 

این پژوهش با هدف مقایسه میزان تمایز یافتگی زنان در الگوهای متفاوت جنسیتی از جمله آندروژنی، مردانه و زنانه انجام، و اهمیت الگویابی جنسیتی در دستیابی به سطوح بالای تمایزیافتگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این پژوهش به شیوه علی مقایسه ای بوده و در آن برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس چند متغیری MANOVA و آزمون تعقیبی شفه استفاده شده است. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان متاهل دانشگاه های دولتی شهر تهران بوده است که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تعداد 200 نفر از آن ها به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه نقش جنسیتی بم (BSRI) و پرسشنامه خود متمایزسازی اسکورون می باشد. بر اساس یافته های این پژوهش، میزان تمایز یافتگی و ابعاد گوناگون آن در بین الگوهای جنسیتی زنانه، مردانه و آندروژن (فراجنسیتی) متفاوت است. بدین معنا که میزان تمایزیافتگی زنان دارای الگوی جنسیتی آندروژن نسبت به سایر گروه های جنسیتی بیش تر است و میزان آن در الگوی جنسیتی زنانه کمتر از سایر گروه های جنسیتی به چشم می خورد.

آمار یکساله:  

بازدید 199

دانلود 61 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

VALIZADEH EINOLLAH | SERATINOURI HAMED

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  51-55
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  38904
 • دانلود: 

  16269
چکیده: 

Objective: to investigate the effects of administrations of aromatase inhibitor and anti-estrogens on sex differentiation.Material and Methods: Eggs were divided into five groups of 60, one control group receiving distilled water and four test groups. All groups were placed inside the incubator. Injection of anti-aromatases was performed in fifth day of incubation. First test group received 1mg/egg aromatase inhibitor (AI), second test group received 1mg/egg Tamoxifen, third test group received 1 mg/egg Clomiphene and forth test group received 1mg/egg GAR79 respectively. Chickens were determined after hatching on first day using Feather sexing method. Redetermination was performed after 45 days for more insurance. In this study 14-a-hydroxy 3,6,17, androstantrion inhibitors with dose of 1 mg/egg were injected.Results: Administration of anti-aromatases into the eggs during incubation period causes production of male fetus about %72 to %84 that in comparison with control group (%52.5 male) showed an increase of %20 to %34 (P³0.05). The sex reversed females have bilateral testes with ability of complete spermatogenesis and also the physical appearance and behavior of normal males.Conclusion: Results showed the significant role of aromatase in sex differentiation. Moreover, results showed GAR79 as an anti-aromatase could affect aromatase activity in sex differentiation.

آمار یکساله:  

بازدید 38904

دانلود 16269 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4 (مسلسل 25)
 • صفحات: 

  27-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1154
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

بقای نسل حیوان بر پایه رشد تکاملی ارگان های تناسلی استوار است. در دام نر، بیضه علاوه بر پایه ریزی عملکرد طبیعی و تکامل ارگان های تولید مثلی ضمیمه نر، تولید سلول های جنسی (اسپرم) را به عهده دارد. بنابراین توجه به روند تکامل و چگونگی شکل گیری این ارگان در طی دوره جنینی حایز اهمیت است. جهت تعیین سن ماکروسکوپی با استفاده از استریومیکروسکوپ و بررسی ساختار بافتی و زمان تشکیل بیضه اولیه در جنین بز، تعداد 36 جنین با CRL 20 تا 32 میلی متر از کشتارگاه جمع آوری شد و در محلول ثبوتی بوئن 10 درصد قرار داده شدند. پس از تهیه برش های بافتی به روش متداول، نمونه ها به وسیله هماتوکسیلین- ائوزین، اسید پریودیک شیف، وان گیسن و تری کروم ماسون رنگ آمیزی شدند. نتایج ماکروسکوپی نشان داد که زمان تمایز جنسی جنین بز در سن 38.6 روزگی و زمان تمایز جنسی میکروسکوپی جنین در سن 36.4 روزگی رخ می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 1154

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2 (مسلسل 37)
 • صفحات: 

  106-113
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  240
 • دانلود: 

  32
چکیده: 

در این تحقیق اثرات هورمون 17- بتا استرادیول والرات بر تمایز گونادی ماهی قزل آلای رنگین کمان در مرحله جذب کیسه زرده مورد ارزیابی قرار گرفت و رابطه بین مدت زمان غوطه وزی و درصد تغییر جنسیت در این ماهی بررسی گردید.بدین منظور، 6 روز پس از پایان تخمه گشایی لاروها، 750 عدد لارو حاوی کیسه زرده در 5 تیمار جداگانه به طور مساوی تقسیم شدند. بررسی طی یک مرحله و در طول زمان های گوناگون در حمام حاوی 400 میکروگرم در لیتر هورمون 17- بتا استرادیول والرات به روش غوطه وری انجام شد. بدین ترتیب که تیمار 1 به مدت 1 ساعت، تیمار 2 به مدت 2 ساعت، تیمار 3 به مدت 4 ساعت و تیمار 4 به مدت 8 ساعت در معرض هورمون قرار گرفتند و تیمار 5 نیز به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شد. پس از پایان دوره تجویز هورمون، لارو ها تا سن 4 ماهگی برای رسیدن به اندازه مناسب و رشد غدد جنسی، نگه داری و تغذیه شدند. پس از اتمام این مرحله، وضعیت جنسیت ماهیان تیمارهای مختلف به روش مستقیم تحت بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که %40.4 ماهیان تیمار 1، %41.5 ماهیان تیمار 2، %54.3 ماهیان تیمار 3 و %59.5 ماهیان تیمار 4 را جمعیت ماده به خود اختصاص داده بود. مقایسه این نتایج با نسبت جنسیت گروه شاهد که شامل %35 ماهی ماده و %65 ماهی نر بود نشان داد که غوطه ور کردن لاروهای دارای کیسه زرده در حمام هورمون 17- بتا استرادیول والرات می تواند منجر به تغییر جنسیت در این گروه از ماهیان گردد اما اختلاف معنی داری در میانگین وزن و طول ماهیان تیمارهای غوطه وری در مقایسه با گروه شاهد، مشاهده نشد (p>0.05).

آمار یکساله:  

بازدید 240

دانلود 32 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4 (پیاپی 16)
 • صفحات: 

  961-964
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1455
 • دانلود: 

  523
چکیده: 

در طول تکوین جنین جوجه، ژنوتیپ تخم ماهیت غده های جنسی را تعیین می کند که پس از آن فنوتیپ نر یا ماده ایجاد می شود. تمایز غده های جنسی، در دوره ای بنام "دوره بحرانی تمایز جنسیت" همزمان با شروع ترشح هورمون های استروئیدی جنسی صورت می گیرد. هرگونه تغییری در میزان غلظت هورمون های استروئیدی در دوره بحرانی، بر ساختار غدد جنسی اثر می گذارد. بر این اساس تزریق مهارکننده های آروماتاز (که سنتز استروژن از تستوسترون را بلوکه می کند) در روز پنجم انکوباسیون به داخل تخم ها سبب ایجاد نرهایی با ژنوتیپ ماده می شود که این ماده های جنس برگشته دارای بیضه های دو طرفی هستند که توانایی کامل اسپرماتوژنز و تظاهرات فیزیکی و رفتارهای طبیعی را دارند. در این مطالعه مهارکننده 14-آلفا-هیدروکسی-3 و 6 و 17 آندرواستن-تریون با دوز 1 میلی گرم در هر تخم تزریق شد. علاوه بر این، تاثیر سه آنتی استروژن (که رسپتورهای استروژن را بلوکه می کنند) به نام های تاموکسیفن و کلومیفن سیترات و GAR79 نیز مورد بررسی قرار گرفت. تزریق آنتی آروماتاز به داخل تخم مرغ در دوره آنکوباسیون در 72% تا 84% موارد موجب تولید جنس نر می گردد که در مقایسه با شاهد (52.5%) افزایش معنی داری را نشان دادp<0.05) ). نتایج این مطالعه نشان می دهد که آنتی آروماتاز بر جنس جوجه ها تاثیر می گذارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1455

دانلود 523 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4 (33)
 • صفحات: 

  57-71
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1961
 • دانلود: 

  543
چکیده: 

هدف این پژوهش بررسی میزان تمایز یافتگی خود در روابط آسیب زا و غیر آسیب زا با غیر هم جنس در دانشجویان مجرد است. به این منظور 400 نفر از دانشجویان دختر و پسر مجرد دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. برای سنجش تمایز یافتگی از پرسشنامه اسکورن و فریدلندر استفاده شد و محقق برای بررسی کیفیت ارتباط با غیر هم جنس پرسشنامه ای بر اساس تئوری طرحواره های ناکارآمد جفری یانگ ساخت. با توجه به نمره پرسشنامه کیفیت ارتباط، چارک اول آزمودنی ها در توزیع فراوانی گروه مشکلات کم، چارک دوم و سوم در گروه مشکلات متوسط و چارک آخر در گروه مشکلات ارتباطی زیاد در نظر گرفته شد. روش پژوهش توصیفی از نوع علی مقایسه ای است. نتایج نشان داد بین میانگین های این سه گروه از نظر تمایز یافتگی، واکنش هیجانی، بریدگی عاطفی و آمیختگی تفاوت معنادار وجود داشت، اما بین این سه گروه از نظر جایگاه من تفاوت معناداری دیده نشد. از دیگر نتایج پژوهش این بود که میان دختران و پسران از نظر شدت مشکلات ارتباط با جنس مخالف تفاوت معناداری دیده نشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1961

دانلود 543 استناد 0 مرجع 3
نویسندگان: 

SHAYANFAR N. | ZOHOURIAN SHAHZADI SH.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  167-171
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11335
 • دانلود: 

  4840
چکیده: 

Background and Objective: Neuroendocrine differentiation has not been proved to have effects in behavior of colorectal carcinomas. The aim of this study was Immunohistochemical evaluation of neuroendocrine differentiation in colorectal cancer.Patients and Methods: In this cross-sectional study, 83 paraffin blocks from patients admitted in Rasoul-e-akram Hospital, Tehran, Iran, during 2003 to 2008, were evaluated in Pathology Department. All sections were stained with immunohistochemistry method for neuron specific enolase (NSE) and Chromogranin A(CgA). Data were analyzed using SPSS 12.0.Results: Median age of patients was 56 yr. Forty four cases (53%) were female. According to TNM staging system, 11% of cases were in stage I, 29% in IIa, 7% in IIb, 2% in IIIa, 23% in IIIb, 24% IIIc and 2% were in stage IV. Thirteen cases (16%) were NSE positive, 15 cases (18.1%) were CgA positive. Two, 8 and 5 percent of the patients in grade I, II and III were CgA positive, respectively. Two, 6 and 5 percent of the patients in grade I, II and III were NSE positive. In grades II and III, NSE and CgA were significantly higher than grade I (P<0.001). CgA incidence was higher significantly in mucinous carcinomas (P<0.05).Conclusion: Less than 20% of colorectal cancers showed neuroendocrine differentiation. There was no significant relationship between NSE and CgA incidence with stage or tumor site. There was a relationship between histologic grade and above-mentioned markers; this finding may help us in our knowledge about tumor behavior.

آمار یکساله:  

بازدید 11335

دانلود 4840 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

NAJI T. | SHIRINABADI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  1785
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

Introduction: Control of sex differentiation in fish with exogenous estrogens can be lead to produce monosex female stocks. So, this research was conducted to inspection of the effects of 17 β-estradiol valerat on sex ratios and histological structure of ovary of Rainbow trout in eyed-egg stage.Method: Specified numbers of eyed-eggs in the 7 days period, twice a day and each time for 2 hours, in four individual treatments were exposed to 50, 100, 200 and 300βg/lit of mentioned hormone and one group was selected as a control. After 4 months, the sex ratios and histological structure was studied, then they were compared with results from control group.Results: The percentage of female fish in control group and fish were exposed to various concentrations were 35, 31.3, 50, 66.7 and 75, respectively. The results of statistical analysis had shawn that only the result of fourth treatment were significantly (P<0.05). Study of the histological profiles of ovary had shown some changes such as: Edema, Lymphocytosis, growth of sex cells and convertion in the lamella structure of ovary.Conclusion: The use of 17 β-estradiol valerat can be lead to control of sex differentiation to female in Rainbow trout in eyed-egg stage. In addition, effects of hormonotherapy on increasing of the female percentage and developing of histological changes of ovary in relationship with the rate of valid hormone in immersion bath.

آمار یکساله:  

بازدید 1785

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  103
 • دانلود: 

  16
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 103

دانلود 16
litScript