نتایج جستجو

30

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  68-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  153
 • دانلود: 

  43
چکیده: 

سابقه و هدف: کشت مخلوط یکی از بهترین روش های افزایش تولید و بهبود کیفیت علوفه است. انتخاب مناسب دو گیاه، در کشت مخلوط می تواند افزون بر افزایش قابلیت تولید گیاه زراعی، باعث افزایش عملکرد پروتیین، حمایت از گیاه، جذب بهتر نور و بهبود کارایی استفاده از منبع ها شود. کشت همزمان غلات و لگوم ها یک راهکار خوب برای بهبود کیفیت علوفه و افزایش عملکرد می باشد. ذرت (Zea mays L. ) گیاهی از خانواده غلات است که عملکرد علوفه بالایی داشته و از نظر خوشخوراکی و قابلیت هضم نیز مناسب می باشد اما علوفه این گیاه از نظر پروتیین فقیر است از سوی دیگر سزبانیا (sesbania sesban) گیاهی است از خانواده لگوم ها که علوفه ای غنی از پروتیین با قابلیت هضم بالا تولید می کند. این گیاه به عنوان یک گیاه علوفه ای جدید مقاوم به شوری و سازگار با مناطق گرمسیری در کشور معرفی شده است. لذا در این پژوهش تاثیر کشت مخلوط ذرت با گیاه سزبانیا بر عملکرد کمی و کیفی علوفه بررسی شد. مواد و روش ها: به منظور بررسی عملکرد و کیفیت علوفه در نظام کشت مخلوط ذرت و سزبانیا، آزمایشی در سال زراعی94-1393 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه ی پژوهشی دانشگاه جیرفت اجرا شد. تیمارهای آزمایشی نسبت های مختلف کشت مخلوط جایگزینی ذرت و سزبانیا شامل 75: 25، 67: 33، 50: 50، 33: 67، 25: 75 و کشت خالص ذرت و سزبانیا بودند. تراکم مطلوب برای هر یک از گیاهان ذرت و سزبانیا 250000 بوته در هکتار در نظر گرفته شد. صفات مورد بررسی شامل عملکرد علوفه ذرت و سزبانیا، درصد پروتیین خام، میزان خاکستر، الیاف نامحلول در شوینده خنثی، کربوهیدرات های محلول درآب، قابلیت هضم ماده خشک و نسبت برابری زمین بودند. نتایج و بحث: نتایج نشان داد که نسبت های مختلف کشت مخلوط به طور معنی داری (01/0≥ P) عملکرد و کیفیت علوفه را تحت تاثیر قرار داده است. بالاترین عملکرد علوفه خشک ذرت (15208 کیلوگرم در هکتار) در تیمار 50: 50 ذرت: سزبانیا مشاهده شد که 57/10 درصد نسبت به کشت خالص ذرت (13754 کیلوگرم در هکتار) افزایش نشان داد، این اختلاف از لحاظ آماری معنی دار (05/0≥ P) بود. بیشترین میزان عملکرد علوفه خشک سزبانیا (3/1558 کیلوگرم در هکتار)، درصد خاکستر (59/8 درصد)، پروتیین خام (22/11 درصد)، قابلیت هضم ماده خشک (23/66%) و کمترین درصد الیاف نامحلول در شوینده خنثی (83/13%) به کشت خالص سزبانیا تعلق داشت. با افزایش درصد سزبانیا در کشت مخلوط درصد پروتیین خام، خاکستر و قابلیت هضم ماده خشک علوفه کل افزایش یافت. کشت خالص ذرت بالاترین میزان کربوهیدرات های محلول درآب (33/29 %) را به خود اختصاص داد که با دیگر تیمارها تفاوت معنی داری (05/0≥ P) را نشان داد. در بین این تیمارها بیشترین میزان نسبت برابری زمین (LER= 1. 34) مربوط به تیمار مخلوط M50S50 بود. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد کشت مخلوط ذرت و سزبانیا کمیت و کیفیت علوفه را به بهبود دادند به طوری که نسبت برابری زمین در همه ی نسبت های کشت مخلوط بزرگتر از یک بود، لذا نسبت های کشت مخلوط سود اقتصادی بالاتری را نسبت به کشت خالص دو گیاه نشان دادند. بنابر نتایج این آزمایش کشت مخلوط با نسبت 50: 50 ذرت و سزبانیا به دلیل دستیابی به عملکرد و پروتیین بالاتر، برتری در شاخص نسبت برابری زمین و کیفیت شایان پذیرش علوفه به عنوان تیمار برتر کشت مخلوط ذرت و سزبانیا با هدف تولید علوفه در نظر گرفته شد.

آمار یکساله:  

بازدید 153

دانلود 43 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  1 (پیاپی 42)
 • صفحات: 

  172-186
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  125
 • دانلود: 

  34
چکیده: 

شوری یکی از مهمترین عوامل کاهش محصولات کشاورزی و رستنی های طبیعی در بسیاری از مناطق دنیا ازجمله ایران است. سسبانیا آکیولاتا از تیره بقولات گیاهی علوفه ای خوش خوراک و نسبتا مقاوم به شوری است که می تواند برای احیای مراتع لب شور بکار برده شود. این پژوهش به منظور ارزیابی سطوح مقاومت به شوری این گیاه با تکیه بر انباشتگی یونها و تغییرات تشریحی انجام شده است. بدین منظور بذر سسبانیا در محیط کشت شنی در گلخانه با محلول هوگلند کاشته شد. به نحوی که طرح آزمایش کاملا تصادفی و تیمارهای آزمایش شامل سه سطح شوری شاهد، 75 و 150 میلی مولار کلرید سدیم بود. گیاهان بعد از دو ماه تیماردهی برداشت شدند. نتایج این آزمایشها نشان داد که شوری وزن تر و خشک ریشه و بخش هوایی گیاهان و میزان آب نسبی را کاهش داد. به طوری که با افزایش شوری مقدار یون های سدیم و کلر در گیاه افزایش یافت و این افزایش در برگ نسبت به ریشه چشمگیرتر بود. به علاوه اینکه مقدار یون پتاسیم و نسبت پتاسیم به سدیم در ریشه و بخش هوایی گیاهان تحت شوری کاهش و میزان اسیدهای آمینه و قندهای محلول در برگ این گیاهان افزایش یافت. همچنین شوری سبب افزایش ضخامت پارانشیم نردبانی و ضخامت کل برگ شد، در حالی که ضخامت پارانشیم اسفنجی برگ کاهش یافت. به علاوه اینکه شوری کاهش نسبت پوست به استوانه آوندی در ریشه گیاهان را سبب شد. این نتایج آشکار می سازد که احتمالا سسبانیا یون های سدیم و کلر را در واکوئل ها و اسیدهای آمینه و قندها را احتمالا در سیتوسول یاخته های برگ ضخیم شده با پارانشیم نردبانی انباشته نموده و از این طریق تنظیم اسمزی و جذب آب گیاه با حداقل انرژی انجام می شود. به علاوه اینکه افزایش سطح استوانه آوندی در مقایسه با پوست ریشه نیز ممکن است جذب آب را تحت شوری تسهیل کند.

آمار یکساله:  

بازدید 125

دانلود 34 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

MENGISTIE T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5077
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5077

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  71-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  125
 • دانلود: 

  54
چکیده: 

اهداف: مطالعهبه منظور ارزیابی شاخص های رقابتی و اقتصادی کشت مخلوط کوشیا، سسبانیا و گوار برای انتخاب بهترین سیستم کشت در شرایط تنش شوری انجام شد. مواد و روش ها: آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی مرکز ملی تحقیقات شوری ایران-یزد در سال های زراعی 1395 و 1396 انجام شد. عامل اصلی، تنش شوری در سه سطح آبیاری با آب دارای هدایت الکتریکی 4، 9 و 14 دسی زیمنس بر متر و عامل فرعی، الگوی کشت تک کشتی کوشیا، سسبانیا و گوار و کشت های مخلوط دو و سه گونه ای آنها بود. یافته ها: تنش شوری سبب کاهش ارتفاع سسبانیا و گوار گردید و کشت مخلوط سبب حفظ ارتفاع گوار و کاهش دمای برگ آن شد. بیشترین درصد پوشش سبز در شوری 4 و 9 دسی زیمنس بر متر در کشت مخلوط سه گونه، ولی در شوری 14 دسی زیمنس بر متر در تک کشتی کوشیا مشاهده شد که اختلاف معنی داری با کشت مخلوط سه گونه نداشت. با افزایش شوری از 4 به 14 دسی زیمنس بر متر شاخص کلروفیل برگ گوار 9/21 درصد و سسبانیا 4/11 درصد کاهش یافت. کشت مخلوط سه گونه سبب افزایش شاخص کلروفیل برگ گوار گردید. در تنش شوری بیشترین و کمترین کاهش عملکرد علوفه به ترتیب برای گوار و کوشیا بود. نتیجه گیری: با توجه به مزیت اقتصادی حاصل از چهار شاخص ارزیابی و میزان مجموع ارزش نسبی در سه سطح شوری (16/1، 08/1 و 01/1)، جایگزینی تک کشتی کوشیا با کشت مخلوط سه گونه پیشنهاد می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 125

دانلود 54 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

EL MORSY M.H.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  77-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  23820
 • دانلود: 

  22773
چکیده: 

Search for an adapted forage species for feed production under existing marginal lands and harsh conditions is needed to overcome sever feed shortage in Egypt. sesbania, sesbania aegyptiaca (sesbania sesban, L) has shown potential for forage production and being included in grazing systems, especially on marginal lands and salt–affected soils. An experiment was conducted in the summer of 2004 and 2005 under artesian irrigated water conditions where four cutting heights (10, 20, 30, and 40 cm above ground level) and three plant spacing (10, 20 and, 30 cm between plants) were investigated. The highest average accumulated fresh and dry forage yield obtained from cutting at 10 cm from ground surface whereas the 40 cm cutting level produced the lowest yield and no significant difference was observed between 20 and 30 cm cutting levels. Highest yield was obtained from second cutting. The CP% in forage harvested from 10 cm spacing was highest followed by 20 and 30 cm spacing, respectively. Forage from 1st cutting had the highest CP% followed by 2nd and 3rd cutting. The response of CF% in sesbania aegyptiaca to cutting level and time was opposite to those of CP %.

آمار یکساله:  

بازدید 23820

دانلود 22773 استناد 455 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  158-169
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  810
 • دانلود: 

  261
چکیده: 

شوری یکی از مهم ترین عوامل کاهش محصولات کشاورزی و نیز کاهش رستنی های طبیعی در بسیاری از مناطق دنیا به ویژه ایران است. سسبانیا آکیولاتا (از تیره بقولات) گیاهی علوفه ای، خوش خوراک و نسبتا مقاوم به شوری است که می تواند برای احیای مراتع شور به کار برده شود. این پژوهش به منظور ارزیابی سطوح مقاومت به شوری این گیاه و نقش تغذیه پتاسیم در تخفیف اثرات شوری انجام شد. دانه های سسبانیا در محیط کشت شنی در گل خانه با محلول هوگلند کاشته شدند. طرح آزمایش ها کاملا تصادفی و در قالب فاکتوریل بود. فاکتور اول یعنی شوری در دو سطح صفر و 100 میلی مولار کلرید سدیم و فاکتور دوم یعنی پتاسیم در شش سطح 1، 2.5، 5، 10، 20 و 40 میلی مولار بود. گیاهان بعد از دو ماه تیماردهی برداشت شدند. عوامل اندازه گیری شده شامل وزن تر و خشک، غلظت یون های سدیم، پتاسیم، کلروفیل a،b  و کل، اسیدهای آمینه، قندهای محلول و هم چنین فعالیت آنزیم پراکسیداز بود. نتایج این آزمایش ها نشان داد که شوری، وزن تر و خشک ریشه، ساقه و برگ و درصد آب نسبی گیاهان را کاهش داد. با افزایش شوری مقدار یون های سدیم در گیاه افزایش و مقدار یون پتاسیم کاهش یافت و فعالیت آنزیم پراکسیداز افزایش یافت. تیمارهای پتاسیم بدون شوری را می توان به سه دسته با تغذیه بحرانی، مصرف تجملی و سمی تقسیم نمود. در شرایط شاهد رشد بهینه گیاهان در تغذیه پتاسیم 1 میلی مولار به دست آمد و در 40 میلی مولار پتاسیم سمیت این یون سبب افزایش فعالیت پراکسیداز، کاهش قندهای محلول و افزایش اسیدهای آمینه و در نتیجه کاهش رشد شد. در شرایط شوری در تغذیه پتاسیم بحرانی (1 میلی مولار) سمیت ناشی از یون سدیم موجب تشدید فعالیت پراکسیداز شد که رشد را تا حدودی کم کرد. شوری، سمیت پتاسیم ناشی از 40 میلی مولار را تشدید کرد و باعث کاهش قندهای محلول و افزایش فعالیت پراکسیداز و در نتیجه کاهش شدید رشد شد. در گیاهان تحت شوری بالاترین رشد گیاهان با تغذیه پتاسیم 2.5 میلی مولار مشاهده شد. بنابراین شوری نیاز گیاه به پتاسیم را در سسبانیا افزایش می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 810

دانلود 261 استناد 1 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  20
تعامل: 
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

sesbania PUNICEA (FABIACEAE) IS AN ORNAMENTAL SHRUB WHICH HAS A HIGH DEMAND FOR WATER AND THRIVES IN SWAMPS OR HIGH-MOISTURE AREAS. S.PUNICEA HAS BEEN DECLARED A NOXIOUS SEED. THE COMPOUNDS CONTAINED IN THIS PLANT THAT MAKES IT SO TOXIC ARE THE SAPONIC GLYCOSIDES [1]....

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  106
 • صفحات: 

  37-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  552
 • دانلود: 

  255
چکیده: 

خشکی از مهمترین تنش های غیرزیستی و از عمده ترین فاکتورهای محیطی محدود کننده نمو گیاه و تولید محصول می باشد. واکنش دفاعی گیاه در مقابل کمبود آب، یک مقابله پیچیده است. در این تحقیق نقش تلقیح میکوریزا در تنش کم آبی بر گیاه سسبانیا اکولیتا در جذب نیتروژن، فسفر، فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز ریشه، محتوی پروتئین در دانه ها، غلظت پرولین ریشه و غلظت کربوهیدرات برگ و ساقه بررسی شد. این آزمایش به صورت طرح بلوک کامل تصادفی در مکان) سطوح تنش کم آبی به عنوان مکان در نظر گرفته شدند (در سه تکرار و در شرایط گلخانه ای اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل، سه عامل تنش کم آبی) آبیاری دو روز درمیان (آبیاری مطلوب، S0)، چهار روز درمیان (تنش آبی متوسط، S1) و شش روز درمیان (تنش آبی شدید، S2) و دو سطح استفاده از قارچ، M 0 (بدون میکوریزا) و M 1 (با میکوریزا) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد در مرحله پرشدن دانه، محتوی پروتئین دانه و فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز ریشه در همزیستی با میکوریزا نسبت به غیر همزیستی به ترتیب حدود 11 درصد و 4درصد به طور معنی داری افزایش یافت. همچنین در این مرحله، بین تیمارهای تلقیح شده با میکوریزا و بدون تلقیح، اختلاف معنی داری در محتوی نیتروژن و فسفر ریشه وجود نداشت. در مراحل رویشی، گلدهی و پرشدن دانه تفاوت معنی داری درغلظت پرولین ریشه، در سطح احتمال 5 درصد وجود داشت. همچنین در مرحله گلدهی، غلظت قندهای محلول برگ و ساقه در گیاهان همزیست با م کیوریزا معنی داری درسطح احتمال 5 درصد نشان داد.

آمار یکساله:  

بازدید 552

دانلود 255 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MALAR S. | SAHI S.V. | FAVAS P.J.C. | VENKATACHALAM P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17015
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

Mercury (Hg) is one of the major toxic heavy metals because it bioaccumulates and biomagnifies in animal and human bodies via the food chain. To eliminate heavy metal contamination, plants are being used as removal agents of pollutants/toxic chemicals from the environment. The present study was mainly focused on elucidating the potential phytotoxic effects of Hg heavy metal ion exposure on sesbania grandiflora seedlings. Growth of seedlings was significantly affected (56 %) at 60 mg L-1 Hg concentration. The level of chlorophyll pigment contents was increased in Hg-treated plants compared to the control. Malondialdehyde content and antioxidative enzyme activities were found to be significantly increased by increasing the concentration of Hg exposure up to 40 mg L-1 while slightly decreased at higher doses. The DNA alterations appearing in the random amplified polymorphic DNA (RAPD) profiles of leaf and root tissues following Hg heavy metal exposure included the disappearance of normal DNA bands and the appearance of new bands compared to the untreated controls. This result strongly indicated that genomic template stability was significantly affected by Hg-induced stress in S. grandiflora seedlings. It is concluded that DNA polymorphisms detected by RAPD fingerprinting analysis could be used as potential molecular markers for the evaluation of Hg heavy metal ion-induced genotoxic effects in other plant species.

آمار یکساله:  

بازدید 17015

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (8)
 • صفحات: 

  37-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  26013
 • دانلود: 

  13761
چکیده: 

The aqueous leaves extract of sesbania sesban (L) Merr. (Family: Fabaceae) was evaluated for its antidiabetic potential on normal and streptozotocin (STZ) -induced diabetic rats. In the chronic model, the aqueous extract was administered to normal and STZ- induced diabetic rats at the doses of 250 and 500 mg/kg body weight (b.w.) p.o. per day for 30 days. The fasting Blood Glucose Levels (BGL), serum insulin level and biochemical data such as glycosylated hemoglobin, Total Cholesterol (TC), Triglycerides (TG), High Density Lipoproteins (HDL) and Low Density Lipoproteins (LDL) were evalu-ated and all were compared to that of the known anti-diabetic drug gliben-clamide (0.25 mg/kg b.w.). The statistical data indicated significant increase in the body weight, liver glycogen, serum insulin and HDL levels and decrease in blood glucose, glycosylated hemoglobin, total cholesterol and serum triglycerides when compared with glibenclamide. Thus the aqueous leaves extract of sesbania sesban had beneficial effects in reducing the elevated blood glucose level and lipid profile of STZ-induced diabetic rats.

آمار یکساله:  

بازدید 26013

دانلود 13761 استناد 0 مرجع 0
litScript