نتایج جستجو

4015

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

402

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسنده: 

DEHGHANI M.H. | SOBOUTI Y.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  1050
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

THE CONCEPT AND THEORY OF servant leadership IS BECOMING MORE POPULAR AND IMPORTANT AMONG OTHER leadership STYLES IN THE CURRENT ERA OF leadership AND MANAGEMENT. ALTHOUGH IT IS AN ALLURING AND INTERESTING CONCEPT IT IS NOT YET CLEARLY DEFINED AND IT IS NOT COMPLETELY ELABORATED AND SUPPORTED BY EMPIRICAL RESEARCH. IN THIS ARTICLE servant leadership’S LITERATURE, ITS ATTRIBUTES AND THE DIFFERENCES BETWEEN servant leadership AND TRANSFORMATIONAL leadership WILL BE DISCUSSED. AND IN THE END BASED ON THE MANY ATTRIBUTES SUGGESTED BY MANY STUDIES AND RESEARCHERS, WE WILL DEVELOP A FRAMEWORK FOR CATEGORIZING THE FUNCTIONAL AND ACCOMPANYING ATTRIBUTES OF servant LEADERS. AFTER CATEGORIZING THE ATTRIBUTES TWO MODELS WILL BE SUGGESTED FOR RESEARCHERS TO WORK ON AND FOR PRACTITIONERS TO APPLY IN THEIR ORGANIZATIONS.

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 0
نویسنده: 

NAFARI JAVID

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  1575
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

THE CONCEPT AND THEORY OF servant leadership IS BECOMING MORE POPULAR AND IMPORTANT AMONG OTHER leadership STYLES IN THE CURRENT ERA OF leadership AND MANAGEMENT. ALTHOUGH IT IS AN ALLURING AND INTERESTING CONCEPT IT IS NOT YET CLEARLY DEFINED AND IT IS NOT COMPLETELY ELABORATED AND SUPPORTED BY EMPIRICAL RESEARCH. IN THIS ARTICLE servant leadership’S LITERATURE, ITS ATTRIBUTES AND THE DIFFERENCES BETWEEN servant leadership AND TRANSFORMATIONAL leadership WILL BE DISCUSSED. AND IN THE END BASED ON THE MANY ATTRIBUTES SUGGESTED BY MANY STUDIES AND RESEARCHERS, WE WILL DEVELOP A FRAMEWORK FOR CATEGORIZING THE FUNCTIONAL AND ACCOMPANYING ATTRIBUTES OF servant LEADERS. AFTER CATEGORIZING THE ATTRIBUTES TWO MODELS WILL BE SUGGESTED FOR RESEARCHERS TO WORK ON AND FOR PRACTITIONERS TO APPLY IN THEIR ORGANIZATIONS.

آمار یکساله:  

بازدید 1575

دانلود 0
نویسندگان: 

SPEARS LARRY C.

نشریه: 

LEADER TO LEADER

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  2004
 • شماره: 

  34
 • صفحات: 

  7-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6961
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6961

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

LORRAINE STRAMBA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  10684
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10684

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Administrative Sciences

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

RUSSELL ROBERT F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  76-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  16585
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 16585

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

DENNIS R. | BOCARNEA M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  600-614
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5393
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5393

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  122-126
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1160
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1160

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

SENDJAYA S. | SARROS J.C. | SANTORA J.C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  45
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  402-424
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4437
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4437

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  37
 • صفحات: 

  201-222
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1316
 • دانلود: 

  704
چکیده: 

اگرچه در مورد مفهوم شایسته سالاری پژوهش­ های متعددی انجام گرفته است لکن رهبری خدمت گزار طی سال­ های اخیر در مبانی نظری سازمان و مدیریت کمتر مطرح شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی مدل شایسته سالاری مبتنی بر عوامل مرتبط با آن با توجه به نقش میانجی رهبری خدمت گزار به منظور ارائه الگوی مطلوب انجام گرفته است. بر این اساس متغیرهای مربوط و مقیاس آن ها، چهارچوب کلی مطالعه شکل گرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کارکنان دانشگاه­ های استان مرکزی در سال 96-95 و نمونه گیری به روش خوشه­ ای دومرحله­ ای بوده است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه­ های عوامل مرتبط با شایسته سالاری 72/0 و شایسته سالاری 73/0 و رهبری خدمت گزار 90/0 محاسبه گردید. برای بررسی و تحلیل داده­ ها از روش توصیف آماری و استنباطی استفاده شده است. یافته­ های پژوهش نشان داد که مدل شایسته سالاری با توجه به نقش میانجی رهبری خدمت گزار از برازش معناداری برخوردار است.

آمار یکساله:  

بازدید 1316

دانلود 704 استناد 0 مرجع 0
litScript