نتایج جستجو

3568

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

357

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  520
 • صفحات: 

  256-262
تعامل: 
 • استنادات: 

  454
 • بازدید: 

  324
 • دانلود: 

  123
چکیده: 

مقدمه: درماتوفیت ها، گروهی از قارچ ها هستند که بافت های کراتینه ی پوست، مو و ناخن را در انسان و حیوان مورد حمله قرار می دهند و عفونت هایی تحت عنوان درماتوفیتوزیس (کچلی) ایجاد می کنند. از آن جایی که شناسایی قارچ های پاتوژن در سطح گونه جهت ردیابی منبع عوامل ایجاد کننده، کنترل و پیش گیری و اپیدمیولوژی عفونت حایز اهمیت است، استفاده از روش های تشخیصی اختصاصی و حساس برای شناسایی عوامل درماتوفیتوزیس ضروری به نظر می رسد. روش ها: نمونه های بالینی (پوسته، ناخن و مو) مبتلایان به درماتوفیتوزیس در شهر مشهد بر روی محیط کشت مایکوزیل آگار کشت داده شد و سپس، ژنوم کلنی های درماتوفیت های به دست آمده، توسط کیت مخصوص استخراج گردید. ژن Internal transcribed spacer (ITS) توسط پرایمرهای ITS1 و ITS4، تکثیر و سپس، تعیین توالی آن ها انجام شد. در نهایت، نتایج توالی ها با نرم افزار SeqMan، آنالیز گردید و جواب آن ها با موارد موجود در پایگاه داده ای قارچی هلند مقایسه شد. یافته ها: 80 ایزوله ی درماتوفیتی در این مطالعه تعیین توالی شدند که شامل 9 گونه ی درماتوفیتی و عبارت از 23 مورد (8/28 درصد) Trichophyton interdigitale، 18 مورد (5/22 درصد) Trichophyton tonsurans، 10 مورد (5/12 درصد) Epidermophyton floccosum، 10 مورد (5/12 درصد) Trichophyton mentagrophytes، 8 مورد (0/10 درصد) Microsporum canis، 4 مورد (0/5 درصد) Trichophyton rubrum، 4 مورد (0/5 درصد) Arthroderma benhamiae، 2 مورد (5/2 درصد) Nannizzia fulva و 1 مورد (2/1 درصد) Nannizzia persicolor بودند. نتیجه گیری: با توجه به گزارش گونه های نادر درماتوفیت در این مطالعه، استفاده از روش های مولکولی نظیر تعیین توالی ژن ITS می تواند تنوع گونه ای درماتوفیت ها در یک منطقه را با دقت بیشتری نسبت به روش های ریخت شناسی (Morphology) تعیین کند.

آمار یکساله:  

بازدید 324

دانلود 123 استناد 454 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  70
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 70

دانلود 20
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  4-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  134
 • دانلود: 

  24
چکیده: 

زمینه و هدف: مالاریا در جنوب شرقی کشور از جمله شهرستان جیرفت به صورت اندمیک وجود دارد و در صورت مناسب شدن شرایط اپیدمیولوژیک می تواند بهداشت مردم منطقه را تهدید نماید. آنوفل فلوویاتیلیس یک گونه کمپلکس و یکی از مهمترین ناقلین مالاریا در ایران می باشد. این کمپلکس دارای سه گونه S ,T ,U و 7 ژنوتایپS ،U ، T1، T2،Y ،X  و V می باشد که در بیولوژی، اکولوژی و قدرت انتقال بیماری با هم کاملا متفاوت می باشند. بنابراین برنامه ریزی کنترل ناقلین بر اساس نوع گونه می تواند متفاوت باشد. هدف این مطالعه تعیین گونه های فلوویاتیلیس کمپلکس در منطقه مالاریاخیز جیرفت به کمک آنالیز توالی بخش های D3 و ITS2 ژن rDNA می باشد.مواد و روش کار: نمونه های فلوویاتیلیس با استفاده از روش های صید کلی، شلتر پیت و گزش شبانه انسانی و حیوانی صید شدند. آزمایشات PCR دو بخش D3 و ITS2 روی DNA نمونه ها انجام شد و سپس محصولات PCR تعیین توالی شدند. توالی های به دست آمده به کمک مقایسه با نمونه های موجود در بانک جهانی ژن و درخت های فیلوژنی در سطح گونه و ژنوتایپ مورد شناسایی قرار گرفتند.یافته ها: لوکوس های D3 به طول 376bp و ITS2 به طول 514bp به کمک PCR تکثیر شدند و توالی آن ها مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بررسی ها نشان داد که نمونه های فلوویاتیلیس شهرستان جیرفت مشابه ژنوتایپ های T2 و Y گونه T کمپلکس آنوفلس فلوویاتیلیس می باشند.نتیجه گیری: گونه T تنها گونه شناخته شده کمپلکس فلوویاتیلیس در جیرفت می باشد و بر اساس شواهد مطالعات قبلی می تواند ناقل مالاریا در منطقه باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 134

دانلود 24 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

ADAMS J.

نشریه: 

NATURE EDUCATION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  10-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7803
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7803

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  27
 • دانلود: 

  8
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 27

دانلود 8
نویسندگان: 

LANDER E.S. | LINTON L.M. | BIRREN B. | NUSBAUM C.

نشریه: 

NATURE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  409
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  860-921
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4861
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4861

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  17
تعامل: 
 • بازدید: 

  87
 • دانلود: 

  10
چکیده: 

کشور ایران با پراکندگی بسیار وسیع جغرافیایی دارای زیستگاه های متعدد و اهمیت بوم شناسی بسیار بالایی می باشد. در میان مطالعات بوم شناسی، بررسی های انجام شده بر روی آب های داخلی ایران بسیار اندک است. آگاهی از ویژگی های زیست شناسی و همچنین بوم شناسی گونه های مختلف آبزیان در ایران می تواند اطلاعات مفیدی جهت مدیریت موثر ذخایر ماهیان در آینده فراهم نماید. ...

آمار یکساله:  

بازدید 87

دانلود 10
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  17
تعامل: 
 • بازدید: 

  147
 • دانلود: 

  17
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 147

دانلود 17
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  1 (پیاپی 21)
 • صفحات: 

  87-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1388
 • دانلود: 

  363
چکیده: 

در این پژوهش توزیع رسایی در هجای زبان فارسی بررسی شده است. مطابق با اصل توالی رسایی، رسایی در هجا می بایست از مقدار کمینه شروع شده در هسته به اوج رسیده و سپس تا پایانه کاهش یابد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که زبان فارسی از این الگو به صورت کلی پیروی می کند. نتایج حاصله نشان می دهد که گروه های هم خوانی رسا در تمامی جایگاه ها بیش از میزان قابل انتظار ظاهر شده و گروه های هم خوانی نارسا مانند هم خوان های انفجاری تنها در جایگاه های پیش واکه ای به میزان مورد انتظار ظاهر شده اند که نشان گر اهمیت جواز ادراکی بافت در میزان رخداد این گروه از هم خوان هاست. این نتایج تاییدی بر نظریه جواز ادراکی است.

آمار یکساله:  

بازدید 1388

دانلود 363 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  153-161
تعامل: 
 • استنادات: 

  453
 • بازدید: 

  819
 • دانلود: 

  393
چکیده: 

مقدمه: امروزه برای کاهش هزینه در روش های آزمایشگاهی مرتبط با بیماری ها و رسیدن به کوتاه ترین زمان پاسخ دهی، روش های جدیدی ابداع شده اند که در زمانی کوتاه، قسمت بزرگی از ژنوم را تعیین توالی می کنند. این روش ها به نسل جدید تعیین توالی معروف شده اند. از این روش می توان در تشخیص بیماری ها استفاده کرد. هدف مطالعه حاضر بررسی عملکرد نسل جدید تعیین توالی با روش ایلومینا بود. نتیجه گیری: با تکنولوژی پیشرفته توالی یابی کل ژنوم، تعیین تغییرات ساختاری ژن ها، بررسی های جامع تعداد نسخه ژن ها، شناسایی پلی مورفیسم، جهش های نقطه ای و جهش های کوچک، بررسی بیان ژن ها و کاربرد های مختلف دیگر ممکن شده است. در روش تعیین توالی ایلومینا ابتدا کل ژنوم به قطعات ژنی دورشته ای شکسته شده، پس از آن برآمدگی های ناشی از قطعه قطعه شدن به انتهای صاف تبدیل می شوند و اتصال آداپتور ها به هر دو انتهای قطعات صورت می گیرد و قطعات نمونه ژنی به وسیله همین آداپتور ها به سطح فلوسل با کمک دورگه سازی متصل می شوند، سپس با تکثیر نمونه به روش تشکیل پل، مجموعه ای از کلونی های حاصل از قطعات (خوشه) ایجاد می شوند و سپس در یک واکنش شیمیایی، متوقف کننده های رشد از انتهای 3 برداشته و چرخه جدید آغاز می شود. این مرحله تا تعیین توالی کل قطعه ادامه می یابد، سپس با کمک توالی مرجع، توالی کل ژنوم تعیین و در نهایت نتایج با پنل ژن های مرتبط با بیماری مقایسه و تغییرات مشخص می شوند. با روش های متفاوتی می توان تغییرات مورد نظر در ناحیه ژنی را شناسایی و در مواردی با بررسی تغییرات نادر به ارتباط این تغییرات و تشخیص برخی بیماری ها پی برد.

آمار یکساله:  

بازدید 819

دانلود 393 استناد 453 مرجع 0
litScript