نتایج جستجو

6311

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

632

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  45-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  251
 • دانلود: 

  33
چکیده: 

برای بررسی چینه نگاری سکانسی، رخساره ها و محیط رسوبی سازند بهرام (دونین) یک برش چینه شناسی به ضخامت 368 متر در کوه شوراب واقع در جنوب دامغان انتخاب گردید. سنگ های این سازند عمدتا آهکی و دولومیتی هستند. مطالعات میکروسکوپی بر روی سازند بهرام منجر به شناسایی 4 کمربند رخساره ای وابسته به زیر محیط های پهنه ساحلی، پهنه جزرو مدی و تالاب و محیط سدی شده است. کمربند رخساره ای پهنه ساحلی شامل سه میکروفاسیس 1- ساب لیتارنایت، 2-کوارتزآرنایت، 3-کلکلیتایت، است. کمربند رخساره ای پهنه جزر و مدی شامل 1- باندستون استروماتولیتی 2- مادستون آهکی است. کمربند رخساره ای تالاب شامل 1-وکستون بایوکلاستی 2- بایوکلاست گرینستون پلوئیددار 3- بایوکلاست پکستون پلوئیددار 4- پکستون آمبلا-استراکد است. و کمربند رخساره ای سد شامل میکروفاسیس پکستون/گرینستون بایوکلاستی است. نهشته های این سازند در پلاتفرم کربناته نوع رمپ پدید آمده اند. در ادامه مطالعات، بررسی های چینه نگاری سکانسی بر مبنای تغییرات عمودی میکروفاسیس ها و منحنی مقایسه آنها با منحنی تغییرات سطح آب دریا، سبب تفکیک سه سکانس رسوبی بزرگ مقیاس پیشرونده شده است. سکانس اول شامل دو پاراسکانس TST و HST است. مرز بالایی این سکانس از نوع SB2 بوده است. سکانس دوم با تناوب آهک نازک لایه مربوط به پهنه جزر و مدی بخش (TST) آغاز شده و به سمت بالا به دولومیت و آهک ضخیم لایه بخش (HST) پایان می پذیرد. سطح MFS در رخساره گرین استون بایوکلاستی است. سکانس سوم هم دربرگیرنده دسته رخساره ای TST و HST است و مرز بالایی آن ناپیوستگی نوع  (SB2)است.

آمار یکساله:  

بازدید 251

دانلود 33 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

پژوهش نفت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  77
 • صفحات: 

  26-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1810
 • دانلود: 

  502
چکیده: 

توالی های آلبین تا کامپانین (سازندهای کژدمی، سروک، سورگاه و ایلام) در زاگرس با عنوان گروه بنگستان معرفی شده است. سازند کژدمی به سن آلبین در این حوضه به دلیل دارا بودن پتانسیل هیدروکربورزایی در اکثر میادین نفتی ایران از اهمیت خاصی برخوردار است. در این تحقیق مقاطع نازک خرده های حفاری و نیز نمودارهای چاه پیمایی چاه های شماره 20 و 21 میدان نفتی آزادگان در شمال فروافتادگی دزفول مورد مطالعه قرار گرفته است. شناسایی چهار رخساره کربناته مادستون، وکستون- پکستون بیوکلاستی، وکستون- پکستون حاوی الیگوستژنید و مادستون حاوی فرامنیفرهای پلاژیک به همراه دو رخساره آواری (ماسه سنگ و شیل) و انطباق آنها با تغییرات پرتوی گاما نشان می دهد که رسوبات سازند کژدمی در میدان نفتی آزادگان در یک رمپ کربناته و در سه زیرمحیط پهنه جزرومدی، لاگون و دریای باز نهشته شده است. آنالیز چینه نگاری سکانسی این رسوبات نیز نشان می دهد که سازند کژدمی در ناحیه مورد مطالعه از یک سکانس رسوبی تشکیل شده است. این سکانس رسوبی در بردارنده دسته رخساره های HST، TST و LST است. مرز زیرین این توالی ناپیوستگی فرسایشی و مرز بالایی آن از نوع تدریجی است. مقایسه منحنی تغییرات سطح آب دریا در ناحیه مورد مطالعه با منحنی های جهانی تقریبا با یکدیگر قابل انطباق هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 1810

دانلود 502 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

ستوهیان فرزاد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  61-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  806
 • دانلود: 

  225
چکیده: 

سازند الیکا در برش تاش به ضخامت 300 متر یکی از کامل‏ترین برش‏ها درزون البرز شرقی محسوب می‏شود. مطالعات پتروگرافی نمایانگر این است که رسوبات برش تاش را می‏توان به چندین گروه از میکروفاسیس های آهکی تقسیم کرد. این میکروفاسیس های آهکی در چهار زیر محیط رسوبی پهنه جزر و مدی، لاگون، سد یا بار و دریای باز تشکیل شده‏اند. فقدان ریف و رخساره های دوباره رسوب کرده نشان می دهد که پلاتفرم کربناته سازند الیکا از نوع فلات قاره همانند جنوب خلیج‏ فارس از نوع رمپ بوده است. مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی نشانگر چهار سکانس رسوبی رده سوم می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 806

دانلود 225 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  73
 • صفحات: 

  139-146
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1301
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

سازند شیلی پابده به سن پالئوسن الیگومیوسن در فارس، خوزستان و لرستان گسترش دارد. مرز زیرین سنگ چینه ای این سازند در منطقه شیراز توسط بخش شیل ارغوانی از سازند گورپی مشخص می شود. مرز بالایی آن با سازند آسماری تدریجی و همساز است. به منظور مطالعه محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند پابده در منطقه شیراز تعداد 2 برش چینه نگاری(زنجیران و شاه نشین) انتخاب و بررسی شد. مطالعات سنگ شناسی به شناسایی 9 رخساره میکروسکوپی پلاژیک و آهک های دوباره نهشته شده انجامید. آهک های دوباره نهشته شده در زمان بالا بودن سطح آب دریا و نرخ بالای تولید کربنات و ریزش آن به بخش ‍ژرف دریا شکل گرفته اند. مطالعات چینه نگاری سکانسی نشان می دهد که سازند پابده در منطقه مورد مطالعه از دو سکانس رسوبی تشکیل شده است. در برش زنجیران مرز زیرین و بالایی سکانس 1 از نوع دوم و مرز بالایی سکانس رسوبی 2 از نوع پیوستگی هم ارز با ناپیوستگی است. در برش شاه نشین مرز زیرین از نوع دوم و مرز بالایی از نوع پیوسته هم ارز با ناپیوستگی است.

آمار یکساله:  

بازدید 1301

دانلود 87 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  46
 • صفحات: 

  93-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  67
 • دانلود: 

  19
چکیده: 

مطالعات چینه نگاری سکانسی می تواند در درک و تحلیل حوضه رسوبی کمک نماید. به همین جهت برش چینه شناسی تنگ عبدی (یال جنوبی تاقدیس احمدی) واقع در فارس ساحلی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. سازند آسماری در این برش با ناپیوستگی هم شیب (پیوسته نما) بر روی نهشته های سازند جهرم قرار دارد و مرز بالایی این سازند با سازند رازک بوده که این مرز به صورت ناپیوسته و فرسایشی است. این برش شامل توالی از سازند های جهرم (10 متر)، آماری (35 متر) و رازک (5/172 متر) بوده که به طور عمده از سنگ آهک، سنگ آهک رسی، مارن و به مقدار کمتر ماسه سنگ، کنگلومرا و نهشته های شیلی و دولومیتی تشکیل شده است. به طورکلی 84 نمونه مورد مطالعه قرار گرفت که بر اساس گسترش روزنبران کف زی، سن سازند جهرم ائوسن پسین، سازند آسماری روپلین و سازند رازک روپلین و اکیتانین پیشنهاد می شود. مطالعات میکروفاسیس ها در این تحقیق منجر به تعیین چهار کمربند رخساره ای شامل محیط جزرومدی، لاگون، پشته های ماسه ای و دریای باز شد و با توجه به اطلاعات به دست آمده از مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی، چهار سکانس رسوبی و چهار مرز سکانسی تعیین گردید که از این تعداد، دو مرز سکانسی از نوع اول SB(1) و دو مرز سکانسی از نوع دوم SB(2)تشخیص داده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 67

دانلود 19 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

رستگارلاری علیرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  111-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  92
 • دانلود: 

  61
چکیده: 

سازند فهلیان (وولگین - نئوکومین) بخشی از گروه خامی است. برای بررسی رخساره ها، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی این سازند، دو برش در مرکز فارس در جنوب غربی شهرستان ارسنجان و غرب شهرستان سیوند بررسی شدند. نهشته های سازند فهلیان در این برش ها، دربردارنده رخساره های کربناته ای هستند که در یک پلاتفورم شلف حاشیه دار پدید آمده اند. در این نهشته ها دو سکانس رسوبی با ناپیوستگی های نوع 1 و 2 تشخیص داده شدند که با بخشی از مگاسکانس زونی (Lower Zuni III) هم خوانی دارند. سن این سازند به اشکوب های تیتونین - والانژینین نسبت داده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 92

دانلود 61 استناد 0 مرجع 2
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  2 (پیاپی 42)
 • صفحات: 

  27-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  150
 • دانلود: 

  69
چکیده: 

به منظور تفسیر رخساره ها، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند سروک (به سن آلبین پسین-سنومانین در ناحیه مورد مطالعه) در منطقه جنوب غرب بروجن، یک برش چینه شناسی مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس تغییرات رخساره ای و خصوصیات سنگ شناختی هشت ریز رخساره متفاوت تشخیص داده شد که در چهار محیط رسوبی پهنه جزر و مدی، لاگون، سد و دریای باز نهشته شده اند. با توجه به رخساره های معرفی شده و شواهد صحرایی رسوبگذاری سازند سروک در منطقه مورد مطالعه در یک رمپ کربناته صورت گرفته است. سه سکانس رسوبی درجه 3 در سازند سروک بر اساس روند عمیق و کم عمق شدگی تشخیص داده شده است. بخش بالایی سازند کژدمی نشانگر دسته رسوبی پیشرونده TST سکانس اول می باشد. مرز بین سازند کژدمی و سازند سروک به عنوان mfs و بخش قاعده ای سازند سروک به عنوان HST سکانس اول در نظر گرفته شده است. سکانس دوم به سن سنومانین بوده و در بر گیرنده بخش میانی سازند سروک است. این سکانس با انباشتگی عمودی رخساره های تالاب مشخص می شود.سکانس سوم به سن سنومانین میانی، رسوبات بخش بالایی سازند سروک را در بر می گیرد.دسته رسوبی TST از رخساره های سد و دریای باز تشکیل شده است. سنگ های تشکیل دهنده HST عمدتا از رخساره های تالاب تشکیل گردیده اند. مرز بین سکانس سوم و سازند گورپی با ناپیوستگی نوع 1 مشخص می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 150

دانلود 69 استناد 0 مرجع 6
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  -
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3818
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3818

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  48-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  791
 • دانلود: 

  217
چکیده: 

به منظور شناسایی رخساره های سازند سروک در منطقه فیروزآباد، 137 نمونه با در نظر گرفتن تغییرات رخساره ای و خصوصیات سنگ شناختی برداشت و مورد بررسی قرار گرفت. شناسایی 13 رخساره و 3 سکانس رسوبی محدود شده توسط ناپیوستگی های نوع دو در این توالی ها از نتایج این تحقیق است. با توجه به رخساره های معرفی شده و شواهد صحرایی، به نظر می رسد بخش های زیرین و بالایی سازند سروک در منطقه مورد مطالعه در دو محیط به نسبت متفاوت نهشته شده اند. رسوب گذاری در بخش زیرین در یک شلف باز و رسوب گذاری بخش بالایی در یک رمپ کربناته صورت گرفته است. سکانس 1 با سن آلبین پسین شامل مجموعه پاراسکانس های عمیق شونده TST1 و مجموعه پاراسکانس های کم عمق شونده HST1 و معادل با سکانس K110 در صفحه عربی می باشد. سکانس 2 با سن آلبین پسین - سنومانین پیشین شامل مجموعه پاراسکانس های عمیق شونده TST2 و مجموعه پاراسکانس های کم عمق شونده HST2 و معادل با سکانس K120 در صفحه عربی است و در نهایت سکانس 3 با سن سنومانین میانی - پسین شامل مجموعه پاراسکانس های عمیق شونده TST3 و مجموعه پاراسکانس های کم عمق شونده HST3 و معادل با سکانس K130 در صفحه عربی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 791

دانلود 217 استناد 0 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  73-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  112
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

نهشته های کربنیفر درناحیه دارچاله در 70 کیلومتری جنوب شرق اصفهان با ضخامت 323 متر، به طور عمده از سنگ های کربناته و تخریبی تشکیل شده است. مرز پایینی نهشته های کربنیفر در این ناحیه با رسوبات آبرفتی پوشیده شده است، مرز بالایی آن با رسوبات پرمین به صورت ناپیوستگی فرسایشی است. با توجه به ویژگی های سنگ شناسی، هفت واحد سنگ چینه ای در ناحیه مذکور شناسایی شده است. این واحدها به صورت هم شیب بر روی هم قرار گرفته اند. بر اساس مطالعات پتروگرافی و شواهد صحرایی رسوبات منطقه مذکور در 4 زیرمحیط رسوبی (ساحل، پهنه جزرو مدی، لاگون و سد) و در یک پلت فرم کربناته از نوع رمپ هموکلینال تکامل یافته اند. آنالیز چینه نگاری سکانسی براساس روش مارتین- چیولت منجر به شناسایی بخش های LST، TST و HST مربوط به 3 سکانس رسوبی رده سوم در نهشته های مورد مطالعه شده است. این سکانس ها توسط مرزهای سکانسی نوع 2 و 1 از یکدیگر تفکیک شده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 112

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
litScript