نتایج جستجو

28313

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2832

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2 (پیاپی 36)
 • صفحات: 

  111-117
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  409
 • دانلود: 

  40
چکیده: 

سابقه و هدف: جداشدگی پست (debonding) از مهمترین علل شکست در ترمیم دندان های اندو شده با پست های فایبر میباشد. ضعیفترین حلقه اتصال در مجموعه پست – سمان رزینی – عاج، چسبندگی سمان به عاج است. هدف این تحقیق مقایسه استحکام باند برشی دو گروه سمان رزینی و در اتصال پست فایبر با عاج دندان بوده است.مواد و روش ها: 40 دندان پرمولر تک کانال مندیبل با ریشه سالم تحت درمان استاندارد ریشه قرار گرفتند، سپس تاج دندان از محل اتصال با سمان قطع شد. سپس با دریل مخصوص کارخانه RTD فضای پست در داخل کانال آماده گردید. نمونه ها به طور تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند. پستهای فایبر Matchpost (RTD) سایز 2 در گروه A با سمان رزینی Core Cem (RTD) و در گروه B با سمان رزینی Panavia F2 (Kuraray) با استفاده از پرایمر و تکنیک self- etch در داخل کانال سمان شدند. در گروه C پستها با سمان رزینی Bisco (BisCem) و در گروه D با سمان رزینی Maxcem Elite (Kerr) مطابق دستور کارخانه در کانال دندان سمان شدند. تمام نمونه ها به مدت 40 ثانیه لایت کیور و سپس در آکریل مانت و با دیسک به 2 قطعه 4 میلیمتری تقسیم شدند و از هر دندان 2 نمونه بدست آمد. توسط دستگاه Instron تست Push-out برای هر نمونه انجام شد تا شکست رخ دهد. از تقسیم مقدار نیرو بر سطح باند شده، استحکام باند برشی به مگاپاسکال بدست آمد. سپس آزمون های آماری ANOVA one way و Dunnett جهت آنالیز یافته ها انجام شد.یافته ها: میانگین استحکام باند برشی در گروه های مورد آزمایش بر حسب مگاپاسکال به شرح زیر بدست آمد، گروه 12.6±3.77 A گروه 14.61±4.18 B گروه 7.26±2.49 C و گروه 6.68±3.17 D، آزمون آماری نشان داد که چهار گروه از نظر میزان استحکام باند برشی تفاوت معنی دار آماری دارند. (P=0.001) از سوی دیگر ملاحظه گردید که استحکام باند حاصل از کاربرد سمان های گروه A و B با تکنیک باندینگ self- etch از لحاظ آماری متفاوت نمی باشد. همچنین سمانهای self-adhesive گروه C و D تفاوت معناداری در استحکام باند نشان ندادند. در حالیکه سمانهای گروه A و B با تکنیک self-etch میانگین استحکام باند بیشتری نسبت به سمانهای گروه C و D با تکنیک باندینگ self-adhesive نشان دادند و این اختلاف از نظر آماری معنادار بود (P<0.05).نتیجه گیری: اگر در سمان کردن پست فایبر در داخل کانال دندان از سمانهای رزینی self-etch استفاده کنیم استحکام باند قوی تری نسبت به سمان های رزینی self-adhesive بدست می آوریم.

آمار یکساله:  

بازدید 409

دانلود 40 استناد 0 مرجع 17
نویسنده: 

میرباقری سیدمحمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  55
 • دانلود: 

  5
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 55

دانلود 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1 (پی در پی 67)
 • صفحات: 

  40-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  554
 • دانلود: 

  186
چکیده: 

زمینه و هدف: مال اکلوژن می تواند روی شخصیت افراد تاثیر داشته باشد. تعدیل شخصیتی در افراد دارای مال اکلوژن مشکل تر به نظر می رسد. در پاسخ روانی- اجتماعی مال اکلوژن، چگونگی ارزیابی و احساس فرد از مشکلات دندانی- صورتی و تاثیر آن ها بر زیبایی از همه چیز مهم تر است. هدف اصلی از این مطالعه بررسی میزان self satisfaction و self evaluation در دانش آموزان دوره راهنمایی و همبستگی میان متغیرهای تعیین کننده مال اکلوژن با میزان ارزیابی فرد از ظاهر دندانی خود و رضایت از آن می باشد. مواد و روش ها: در این مطالعه sectional- cross، 120 نمونه 58) دختر و 62 پسر) به صورت خوشه ای دو مرحله ای از 4 مدرسه راهنمایی 2) مدرسه دولتی، 2 مدرسه غیرانتفاعی) در شهر قزوین در سال 1382 انتخاب شدند. همه نمونه ها به صورت کلینیکی مورد معاینه ارتودنسی قرار گرفته، به سوالات مربوط به ارزیابی و رضایت از خود پاسخ دادند. برای تحلیل های آماری از نرم افزارهای 8 SAS و 12 SPSS و برای ترسیم نمودارهای آماری از 2000 Excell استفاده شد. به دلیل کیفی بودن متغیرهای مستقل و وابسته برای آزمون معنی داری از دو آزمون کی- دو (Chi -square) و فیشر (Fisher exact test) استفاده گردید. در صورتی که شرایط آزمون کی- دو برقرار نبود، آزمون دقیق فیشر انجام می گرفت.یافته ها: اورجت، کراودینگ و بی نظمی شدید ماگزیلا با میزان ارزیابی فرد از ظاهر خود و اورجت و بی نظمی شدید در مندیبل با میزان رضایت فرد از خود مرتبط بوده، هیچ گونه تفاوتی در دو جنس مشاهده نشد. اورجت، تنها متغیری است که هم در میزان self evaluation و هم در self satisfaction تاثیر گذار است.نتیجه گیری: ظاهر صورت، فکین و دندان ها در گروه سنی 12-15 ساله بر روی ارزیابی آن ها از ظاهر خود و رضایت از آن تاثیر می گذارد.

آمار یکساله:  

بازدید 554

دانلود 186 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

نامه مفید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  62 (نامه فلسفی)
 • صفحات: 

  93-116
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  181
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

مفهوم «خود سنگ زیرین هویت (شخصی و اجتماعی) است. برای فهم هویت می بایست مفهوم «خود» را فهم نمود. یکی از متون اصیلی که مفهوم «خود» در آن برجستگی آشکاری می یابد، اعترافات سنت آگوستین است. اعترافات سنت آگوستین اولین اتوبیوگرافی ادبیات مغرب زمین است. این متن روایت احوال آگوستین از زبان خود اوست و چنین روایتی بهترین محل کشف «خود» دانسته می شود. به عبارت دیگر در درون روایت «خود» به عنوان سنگ زیرین هویت شکل می گیرد. در این مقاله نگارنده فرآیند شکل گیری مفهوم «خود» در اعترافات سنت آگوستین را از منظری ادبی - فلسفی مورد تامل قرار می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 181

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

توانا محمدعلی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  جدید
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  21-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  878
 • دانلود: 

  297
چکیده: 

اعترافات سنت آگوستین، اولین «خودزندگینامه» ادبیات مغرب زمین است. این کتاب منظر اول شخص را به تفکر غرب عرضه داشت. منظر اول شخص، آغازی برای مفهوم «خود» است. شهر خدا نیز تنها اثر آگوستین است که به طور پراکنده فلسفه سیاسی وی را در بردارد. بنابراین منبع مناسبی برای فهم دیدگاه وی درباره قدرت سیاسی است. هدف این مقاله آن است که با بهره گیری از رهیافت بینامتنی، نسبت «خود» و «قدرت سیاسی» را در اندیشه سنت آگوستین روشن سازد. بدین منظور نگارنده، نخست فرآیند شکل گیری «خود» در اعترافات را نشان می دهد. سپس ریشه های هستی شناختی و معرفت شناختی قدرت سیاسی را در شهر خدا نشان می دهد و آنگاه مدلل می سازد که «خود»، نگرشی ابزارگرایانه به «قدرت سیاسی» دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 878

دانلود 297 استناد 2 مرجع 0
نشریه: 

نامه فلسفه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  63
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  55
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 55

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

یلمه ها احمدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  32
 • صفحات: 

  175-191
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1187
 • دانلود: 

  236
چکیده: 

لطفا برای مشاهده متن چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1187

دانلود 236 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  290-297
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  66
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

زمینه و هدف: ریزنشت به عنوان معیاری جهت ارزیابی موفقیت هر ماده ترمیمی مطرح بوده و دستیابی به سیل مناسب نیز در مارجین ها مشکلات خاص خود را دارد، به ویژه در مارجین های عاجی بسیار مشکل تر از مینای دندان می باشد. تحقیق حاضر با هدف مقایسه ریزنشت در مارجین های مینایی و عاجی حفره های کلاس V در دو نوع GI با استفاده از دو نوع باندینگ مختلف self etch انجام شد.روش بررسی: در سطوح باکال و لینگوال 40 دندان مولر، حفره های کلاس V تهیه شد؛ طوری که مارجین اکلوزالی حفرات در مینا و مارجین ژنژیوالی آن ها1 میلی متر پایین تر از CEJ قرار بگیرد. دندان ها به 4 گروه تقسیم شدند: گروه 1Fuji IX ،G bond گروه 2Fuji IX ،SE bond گروه 3GCP Glass fill ،G bond گروه 4GCP glass fill ،SE bond نمونه ها تحت چرخه های حرارتی قرار گرفتند؛ میزان ریز نشت اندازه گیری شد. جهت مقایسه ریزنشت از آزمون Kruskal-Wallis و برای مقایسه دو به دوی آن ها از تصحیح Bonferroni استفاده شد (P£0.05).یافته ها: رتبه های ریزنشت در دیواره اکلوزال و ژنژیوال تمام گروه های آزمایشی برابر بوده است. در دیواره ژنژیوال، کمترین رتبه های ریزنشت مربوط به گروه Fuji IX+SE bond بوده و تفاوت آن با گروه های Fuji IX+G bond و Nanoglass+G bond معنی دار بود (P£0.05). در دیواره اکلوزال؛ کمترین ریزنشت در گروه Fuji IX+SE bond دیده شد که با هر 3 گروه دیگر تفاوت معنی داری داشته است (P£0.05).نتیجه گیری: استفاده از SE bond در مقایسه با G bond در کاهش میزان ریزنشت انواع سمان های گلاس آینومر fuji IX) و (GCP glass Fill موثر بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 66

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  189-194
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  794
 • دانلود: 

  162
چکیده: 

مقدمه: اخیرا آزمایشات مقاومت شکست بعنوان روش کلینیکی ارزیابی استحکام پیوند حد فاصل کامپوزیت به عاج مورد توجه می باشند. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر عمق بر میزان استحکام پیوند برشی با استفاده از سیستم های self-etch می باشد.مواد و روشها: روش این مطالعه تجربی، از نوع آزمایشگاهی و نوع تحقیق تحلیلی و با طرح موازی بود. در این مطالعه 48 دندان پره مولر انسانی مورد استفاده قرار گرفت. بعد از تمیز کردن مکانیکی دندانها، نمونه ها در هیپوکلریت سدیم %5.25 جهت ضد عفونی به مدت 5 دقیقه قرار گرفتند. دندانها از ناحیه ریشه بوسیله رزین آکریلی مانت شدند. نمونه ها به 4 گروه A, B, C, D بصورت مساوی تقسیم شدند. در گروه A و B سطح باکال نمونه ها تا ناحیه اتصال عاج و مینا تراشیده شدند و در گروه C و D، سطح باکال تا سه میلیمتر عمیق تر از DEJ تراشیده شدند. در این مطالعه دو گروه از سیستم های self-etch به کار برده شدند. Prompt-Lpop و Prime & Bond NT. در گروه A وC  از عامل اتصال Prompt-Lpop و در گروه B و D از عامل اتصال Prime & Bond NT طبق دستور کارخانه استفاده شد. قطعاتی از کامپوزیت با قطر1.5  میلیمتر و ارتفاع 2 میلیمتر برروی سطح باکال آماده سازی شده دندانده قرار داده و کیور شدند و در نهایت نمونه ها تحت نیروی برشی و با سرعت 1mm/min تا نقطه شکست بارگذاری شدند. جهت مقایسه استحکام پیوند برشی گروه ها با یکدیگر از آزمون آنالیز واریانس دو عاملی ANOVA استفاده گردید.یافته ها: میانگین استحکام پیوند برشی در سیستم Prompt-Lpop در عاج سطحی، 26.42±3.40 MPa و در عاج عمقی، 11.83±2.62 MPa و در سیستم Prime & Bond NT، در عاج سطحی، 24.33±4.70 MPa و در عاج عمقی، 12.91±2.21 MPa بود. همچنین مجموع میانگین استحکام پیوند برشی دو سیستم باندینگ در عاج سطحی 25.37±4.10 MPa و در عاج عمقی12.35±2.42 MPa  بود. نتایج آزمون آماری نشان داد که تفاوت معنی دار آماری بین استحکام پیوند برشی دو ماده Prompt-Lpop و Prime & Bond NT و در عاج سطحی و عمقی وجود نداشت. ولی تفاوت آماری معنی داری بین استحکام پیوند برشی در عاج سطحی و عاج عمقی در هر دو سیستم بطور جداگانه مشاهده شد.نتیجه گیری: با توجه به آنالیز آماری داده ها تراش محافظه کارانه حفره و با عمق کمتر برای بهبود کارایی ترمیم هایی که از سیستم های چسباننده عاجی self-etch استفاده می کنند توصیه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 794

دانلود 162 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3 (مسلسل 32)
 • صفحات: 

  227-232
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1075
 • دانلود: 

  155
چکیده: 

بیان مساله: تعیین طول کارکرد کانال اهمیت ویژه ای در موفقیت درمان های ریشه دارد. روش های گوناگونی به این منظور مورد استفاده قرار می گیرد و در این میان پرتونگاری شایع ترین روش است.هدف: هدف از پژوهش کنونی، مقایسه فیلم های معمولی و خود ظهور (self developing) نسبت به روش استاندارد طلایی در برآورد طول کارکرد کانال بود.مواد و روش: در این بررسی توصیفی به منظور تعیین طول کارکرد کانال، با دو گونه فیلم معمولی و خود ظهور در شرایط آزمایشگاهی از 45 کانال مزیوباکال دندان های مولر نخست فک بالا که در فانتوم هد مانت شدند پرتونگاری فراهم گردید. فیلم های معمولی در پروسسور خودکار ظاهر و فیلم های خود ظهور بر پایه روش پیشنهادی کارخانه سازنده آماده شدند. تصاویر توسط سه اندودونتیست و یک رادیولوژیست به گونه دو سویه کور (Double blind) ارزیابی گردید. طول کارکرد حقیقی (نمایه طلایی) بر روی دندان های کشیده شده مشخص شد و سپس اختلاف میان طول کارکرد در دو روش پرتونگاری با یکدیگر و با طول کارکرد حقیقی تعیین گردید. نتایج با آزمون های آماری تی (t) و تی زوج (Paired t) ارزیابی شد.یافته ها: میانگین تفاوت طول کارکرد میان روش پرتونگاری با فیلم معمولی و نمایه طلایی برابر با 0.33 میلی متر و میانگین تفاوت طول کارکرد میان روش پرتونگاری با فیلم های خود ظهور و نمایه طلایی 0.14 میلی متر بود، که این اختلاف از نظر آماری معنادار نبود (p=0.06)و(p=0.7) . همچنین اختلاف آماری معنادار میان دو روش پرتونگاری در برآورد طول کارکرد کانال دیده نشد (p=0.4).نتیجه گیری: گرچه اختلاف معنادار میان این دو گونه فیلم در تعیین طول کارکرد وجود نداشت، بررسی ها نشان می دهد، که فیلم های خود ظهور نتایج آماری بهتری دارند. بنابراین، در شرایطی که به تاریکخانه و محلول ظهور و ثبوت دسترسی نیست، می توان از این گونه فیلم به جای فیلم معمولی استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1075

دانلود 155 استناد 0 مرجع 0
litScript