نتایج جستجو

29063

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2907

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

احدی بتول

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  95-112
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  5143
 • دانلود: 

  4919
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه احساس تنهایی و عزت نفس دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی با سبکهای دلبستگی آنها بود، به این دلیل روش تحقیق در پژوهش حاضر همبستگی است . 223 دانشجو (123 دختر و 100 پسر) که با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند، با تکمیل پرسشنامه دلبستگی بزرگسال هازان و شیور، مقیاس تنهایی UCLA و مقیاس عزت نفس رزنبرگ در این پژوهش شرکت کردند. برای تحلیل آماری داده ها از ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین سبک های دلبستگی ایمن و اجتنابی با عزت نفس رابطه مثبت، ولی بین سبک دلبستگی مضطرب دو سوگرا و عزت نفس رابطه منفی وجود دارد. بین سبک های دلبستگی ایمن و اجتنابی با احساس تنهایی رابطه منفی، ولی بین سبک دلبستگی مضطرب دو سوگرا و احساس تنهایی رابطه مثبت وجود دارد. بین عزت نفس و احساس تنهایی همبستگی منفی به دست آمد.سبکهای دلبستگی ایمن و ناایمن می توانند واریانس متغیرهای احساس تنهایی و عزت نفس را معنی دار تبیین کنند. بدین ترتیب که سبک دلبستگی ایمن و سبک دلبستگی اجتنابی با افزایش عزت نفس و کاهش احساس تنهایی مطابقت می کنند و سبک دلبستگی مضطرب دوسوگرا با کاهش عزت نفس و افزایش احساس تنهایی همراه است.

آمار یکساله:  

بازدید 5143

دانلود 4919 استناد 5 مرجع 0
نویسندگان: 

برنا محمدرضا | سواری کریم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  17
 • صفحات: 

  53-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  2178
 • دانلود: 

  1873
چکیده: 

در این تحقیق رابطه ساده و چندگانه عزت نفس، احساس تنهایی و ابراز وجود با کمرویی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اهواز بودند که در سال تحصیلی 89- 1388 مشغول تحصیل بوده اند. نمونه آماری این تحقیق از 225 نفر (97 پسر و 128 دختر) تشکیل شده است که از بین دانشجویان آن دانشگاه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه احساس تنهایی اپیلائو و کاترونا (1980)، عزت نفس روزنبرگ (1965)، ابراز وجود هرزبرگر و همکاران (1984) و کمرویی چک و باس (1983) استفاده شد. نتایج نشان داد که بین متغیرهای عزت نفس، ابراز وجود و کمرویی همبستگی منفی معنی دار و بین احساس تنهایی و کمرویی همبستگی مثبت وجود دارد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان می دهد بین متغیرهای پیش بین (عزت نفس، احساس تنهایی و ابراز وجود) با کمرویی ضریب همبستگی چندگانه ( (MR=0.343وجود داردکه در سطح p<0.0001 معنی دار است و مقدار آن نیز از ضرایب همبستگی ساده هر یک از آن متغیرها با کمرویی بیشتر است. در مجموع این سه متغیر پیش بین، 0.11 واریانس متغیر ملاک یعنی کمرویی را تبیین می کنند. نتایج همچنین نشان می دهد که متغیر عزت نفس، احساس تنهایی، ابراز وجود و احساس تنهایی به طور معنی داری واریانس کمرویی را تبیین می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 2178

دانلود 1873 استناد 2 مرجع 4
نشریه: 

پژوهشی خون

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1 (پیاپی 34)
 • صفحات: 

  36-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1205
 • دانلود: 

  429
چکیده: 

سابقه و هدفبتا تالاسمی ماژور، شایع ترین اختلال خونی ژنتیکی در ایران است. مطالعه های متعدد نشان داده است که بیماری های مزمن، اثر منفی بر عزت نفس، روابط بین فردی و اجتماعی و سلامت روان می گذارد. هدف از بررسی حاضر، تعیین میزان احساس تنهایی، ناامیدی و عزت نفس در نوجوانان مبتلا به تالاسمی بود.مواد و روش هادر یک مطالعه توصیفی - مقطعی در سال 1389، 100 نوجوان مبتلا به تالاسمی ماژور به روش نمونه گیری آسان از مراکز بیماری های خاص، مرکز تالاسمی بزرگسالان ظفر و درمانگاه تالاسمی بیمارستان مفید انتخاب شدند. داده ها به روش خود گزارشی جمع آوری گردید. اطلاعات توسط نرم افزار آماری  SPSS 14و با استفاده از آزمون هایt ، آنالیز واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند.یافته هایافته ها نشان داد که میانگین نمره ناامیدی 3.83±6.12، تنهایی 5.12±41.66 و عزت نفس 14.04±100.86 بود. 59% نوجوانان مبتلا به تالاسمی ناامیدی کم، 51% احساس تنهایی متوسط و 55% عزت نفس متوسطی داشتند. ارتباط آماری معناداری بین نمره ناامیدی و عزت نفس وجود داشت (p=0.027) اما ناامیدی و عزت نفس با احساس تنهایی رابطه آماری معناداری نداشتند.نتیجه گیرینتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که تالاسمی بر روی جنبه های روانی - اجتماعی زندگی نوجوانان اثر منفی دارد. شناخت مکانیسم ها و استراتژی های لازم جهت پیشگیری از اختلالات روانی - اجتماعی و ارتقای سلامت روان نوجوانان مبتلا به تالاسمی، ضرورت دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1205

دانلود 429 استناد 1 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  3885
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND: TODAY, WITH THE GROWING STATISTICS OF THE SEPARATION OF COUPLES, DIVORCE AND PERSONAL AND SOCIAL DESTRUCTIVE CONSEQUENCES IT HAS BECOME A CRISIS OF HUMAN SOCIETIES .BECAUSE WOMEN'S PHYSICAL AND MENTAL HEALTH HAS A DIRECT IMPACT ON FAMILY AND SOCIETY FUNCTIONING SO SUBJECT ASSIST TO WOMEN AFFECTED BY DIVORCE IN ORDER TO REPAIR DAMAGED MORALE AND REBUILD THEM AND CHANGING THEIR ATTITUDE ABOUT THEMSELVES AND THE WORLD AROUND THEM COME TO OUR ATTENTION TOOK ON...

آمار یکساله:  

بازدید 3885

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3 (پیاپی 16)
 • صفحات: 

  385-406
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1865
 • دانلود: 

  734
چکیده: 

هدف: بیش از یک میلیارد کاربر از شبکه اجتماعی فیس بوک استفاده می کنند. این شبکه مجازی، استفاده های مفید فراوانی دارد. اماتعداد افراد وابسته و معتادبه آن رو به افزایش است؛ به طوری که این افراد دچار نوعی اختلال در روابط اجتماعی خود شده اند. با توجه به فراگیر شدن استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی در بین دانشجویان،این پژوهش به بررسی نقش عزت نفس واحساس تنهایی در پیش بینی اعتیاد به فیس بوک پرداخته است.روش: نمونه پژوهش، 300 نفر از دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی اهواز و بوشهر بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، مقیاس احساس تنهایی، مقیاس عزت نفس موقعیتی و مقیاس اعتیاد به فیس بوک بود که دارای شواهد روان سنجی مطلوبی بودند.برای تحلیل آماری داده ها ازضریب همبستگی تحلیل رگرسیون استفاده شد.یافته ها: یافته های تحلیل رگرسیون چندمتغیری، نشان داد از میان ابعاد مختلف احساس تنهایی، مولفه احساس تنهایی خانوادگی و همچنین از بین ابعاد عزت نفس، عزت نفس عملکردی می تواند به صورت معناداری اعتیاد به فیس بوک را در بین دانشجویان پیش بینی کند.نتیجه گیری: احساس تنهایی خانوادگی و عزت نفس موقعیتی عملکردی عامل مهمی برای پیش بینی اعتیاد به فیس بوک بین دانشجویان است. نتایج این پژوهش در پرتو زندگی دانشجویی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 1865

دانلود 734 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  22
 • صفحات: 

  155-171
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1185
 • دانلود: 

  239
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر تعیین نقش حرمت خود و مولفه های تنهایی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بود. نمونه پژوهش شامل 281 نفر (141 پسر و 140دختر) بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و به مقیاس تنهایی و حرمت خود کوپر اسمیت پاسخ دادند. نتایج نشان داد که حرمت خود و احساس تنهایی نقش معنی داری در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دارند. همچنین بین حرمت خود و احساس تنهایی ارتباط منفی و معنی داری مشاهده شد. یافته دیگر پژوهش این بود که میانگین نمرات احساس تنهایی و نشانه های عاطفی احساس تنهایی دختران به طور معنی داری بیشتر از پسران بود. این یافته ها بیانگر نقش و اهمیت نیاز حرمت خود به عنوان مسیری بالقوه در کمک به دانش آموزان برای مقابله با تجارب تنهایی اجتماعی - عاطفی و پیشرفت تحصیلی است.

آمار یکساله:  

بازدید 1185

دانلود 239 استناد 0 مرجع 5
strs
نشریه: 

اعتیاد پژوهی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  42
 • صفحات: 

  161-180
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1201
 • دانلود: 

  1019
چکیده: 

هدف: هدف پژوهش حاضرتعیین برازش مدل روابط علی سبک های دلبستگی، احساس تنهایی، و عزت نفس با آمادگی به اعتیاد بود.روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. از بین تمام دانشجویان دانشگاه های شهر کرمان 596 دانشجو به شیوه نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای تصادفی انتخاب شدند و مقیاس های سبک های دلبستگی هازان و شیور، نسخه کوتاه شده مقیاس احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان دیتوماسو، برانن و بست، عزت نفس روزنبرگ، و پرسش نامه آمادگی به اعتیاد زرگر را پاسخ دادند. به منظور بررسی مدل از روش تحلیل مسیر در نرم افزار AMOS استفاده شد.یافته ها: مدل به دست آمده از شاخص های برازندگی مناسبی برخوردار بود. از میان متغیرها، سبک دلبستگی دوسوگرا اثر مستقیم و معناداری برآمادگی به اعتیاد داشت ولی از طریق متغیر عزت نفس آمادگی به اعتیاد رابطه معکوس و معناداری داشت.نتیجه گیری: از سبک های دلبستگی فقط سبک دلبستگی دوسوگرا هم مستقیم و هم غیرمستقیم به واسطه احساس تنهایی و عزت نفس پیش بینی کننده آمادگی به اعتیاد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1201

دانلود 1019 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1 (پیاپی 23)
 • صفحات: 

  129-145
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  2915
 • دانلود: 

  1285
چکیده: 

در این پژوهش، اثربخشی گشتالت درمانی به شیوه گروهی بر زنان مطلقه زیر پوشش اداره بهزیستی خرم شهر مورد بررسی قرار گرفت.جامعه آماری پژوهش را زنان مطلقه اداره بهزیستی تشکیل می دهند، که 60 نفر از آن ها، به روش نمونه گیری دردسترس، و در دو گروه آزمایشی و گواه، به عنوان نمونه پژوهش، مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار پژوهش عبارت است از: «خرده مقیاس افسردگی پرسش نامه MMPI» پرسش نامه عزت نفس آیزنک»، و «مقیاس بازنگری شده احساس تنهایی». پژوهش از نوع پیش آزمون ­ پس آزمون با گروه گواه است، که پس از گزینش تصادفی گروه های آزمایشی و گواه و انجام پیش آزمون بر روی هردو گروه، مداخله آزمایشی (روش گشتالت درمانی) در هشت نشست بر روی گروه آزمایشی اجرا شد و پس از پایان، از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد.به منظور بررسی انگاره های پژوهش، از روش آماری تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد و نتایج به دست آمده از تحلیل داده ها نشان داد که گشتالت درمانی به شیوه گروهی باعث کاهش افسردگی، احساس تنهایی، و نیز افزایش عزت نفس زنان مطلقه گروه آزمایشی، در مقایسه با گروه کنترل، شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 2915

دانلود 1285 استناد 2 مرجع 2
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  76
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  201-210
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  761
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 761

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

CURRENT PSYCHOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  132
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 132

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript