نتایج جستجو

57094

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5710

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2 (پیاپی 36)
 • صفحات: 

  111-117
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  409
 • دانلود: 

  40
چکیده: 

سابقه و هدف: جداشدگی پست (debonding) از مهمترین علل شکست در ترمیم دندان های اندو شده با پست های فایبر میباشد. ضعیفترین حلقه اتصال در مجموعه پست – سمان رزینی – عاج، چسبندگی سمان به عاج است. هدف این تحقیق مقایسه استحکام باند برشی دو گروه سمان رزینی و در اتصال پست فایبر با عاج دندان بوده است.مواد و روش ها: 40 دندان پرمولر تک کانال مندیبل با ریشه سالم تحت درمان استاندارد ریشه قرار گرفتند، سپس تاج دندان از محل اتصال با سمان قطع شد. سپس با دریل مخصوص کارخانه RTD فضای پست در داخل کانال آماده گردید. نمونه ها به طور تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند. پستهای فایبر Matchpost (RTD) سایز 2 در گروه A با سمان رزینی Core Cem (RTD) و در گروه B با سمان رزینی Panavia F2 (Kuraray) با استفاده از پرایمر و تکنیک self- etch در داخل کانال سمان شدند. در گروه C پستها با سمان رزینی Bisco (BisCem) و در گروه D با سمان رزینی Maxcem Elite (Kerr) مطابق دستور کارخانه در کانال دندان سمان شدند. تمام نمونه ها به مدت 40 ثانیه لایت کیور و سپس در آکریل مانت و با دیسک به 2 قطعه 4 میلیمتری تقسیم شدند و از هر دندان 2 نمونه بدست آمد. توسط دستگاه Instron تست Push-out برای هر نمونه انجام شد تا شکست رخ دهد. از تقسیم مقدار نیرو بر سطح باند شده، استحکام باند برشی به مگاپاسکال بدست آمد. سپس آزمون های آماری ANOVA one way و Dunnett جهت آنالیز یافته ها انجام شد.یافته ها: میانگین استحکام باند برشی در گروه های مورد آزمایش بر حسب مگاپاسکال به شرح زیر بدست آمد، گروه 12.6±3.77 A گروه 14.61±4.18 B گروه 7.26±2.49 C و گروه 6.68±3.17 D، آزمون آماری نشان داد که چهار گروه از نظر میزان استحکام باند برشی تفاوت معنی دار آماری دارند. (P=0.001) از سوی دیگر ملاحظه گردید که استحکام باند حاصل از کاربرد سمان های گروه A و B با تکنیک باندینگ self- etch از لحاظ آماری متفاوت نمی باشد. همچنین سمانهای self-adhesive گروه C و D تفاوت معناداری در استحکام باند نشان ندادند. در حالیکه سمانهای گروه A و B با تکنیک self-etch میانگین استحکام باند بیشتری نسبت به سمانهای گروه C و D با تکنیک باندینگ self-adhesive نشان دادند و این اختلاف از نظر آماری معنادار بود (P<0.05).نتیجه گیری: اگر در سمان کردن پست فایبر در داخل کانال دندان از سمانهای رزینی self-etch استفاده کنیم استحکام باند قوی تری نسبت به سمان های رزینی self-adhesive بدست می آوریم.

آمار یکساله:  

بازدید 409

دانلود 40 استناد 0 مرجع 17
نویسنده: 

میرباقری سیدمحمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  55
 • دانلود: 

  5
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 55

دانلود 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1 (پی در پی 67)
 • صفحات: 

  40-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  104
 • دانلود: 

  42
چکیده: 

زمینه و هدف: مال اکلوژن می تواند روی شخصیت افراد تاثیر داشته باشد. تعدیل شخصیتی در افراد دارای مال اکلوژن مشکل تر به نظر می رسد. در پاسخ روانی- اجتماعی مال اکلوژن، چگونگی ارزیابی و احساس فرد از مشکلات دندانی- صورتی و تاثیر آن ها بر زیبایی از همه چیز مهم تر است. هدف اصلی از این مطالعه بررسی میزان self satisfaction و self evaluation در دانش آموزان دوره راهنمایی و همبستگی میان متغیرهای تعیین کننده مال اکلوژن با میزان ارزیابی فرد از ظاهر دندانی خود و رضایت از آن می باشد. مواد و روش ها: در این مطالعه sectional- cross، 120 نمونه 58) دختر و 62 پسر) به صورت خوشه ای دو مرحله ای از 4 مدرسه راهنمایی 2) مدرسه دولتی، 2 مدرسه غیرانتفاعی) در شهر قزوین در سال 1382 انتخاب شدند. همه نمونه ها به صورت کلینیکی مورد معاینه ارتودنسی قرار گرفته، به سوالات مربوط به ارزیابی و رضایت از خود پاسخ دادند. برای تحلیل های آماری از نرم افزارهای 8 SAS و 12 SPSS و برای ترسیم نمودارهای آماری از 2000 Excell استفاده شد. به دلیل کیفی بودن متغیرهای مستقل و وابسته برای آزمون معنی داری از دو آزمون کی- دو (Chi -square) و فیشر (Fisher exact test) استفاده گردید. در صورتی که شرایط آزمون کی- دو برقرار نبود، آزمون دقیق فیشر انجام می گرفت.یافته ها: اورجت، کراودینگ و بی نظمی شدید ماگزیلا با میزان ارزیابی فرد از ظاهر خود و اورجت و بی نظمی شدید در مندیبل با میزان رضایت فرد از خود مرتبط بوده، هیچ گونه تفاوتی در دو جنس مشاهده نشد. اورجت، تنها متغیری است که هم در میزان self evaluation و هم در self satisfaction تاثیر گذار است.نتیجه گیری: ظاهر صورت، فکین و دندان ها در گروه سنی 12-15 ساله بر روی ارزیابی آن ها از ظاهر خود و رضایت از آن تاثیر می گذارد.

آمار یکساله:  

بازدید 104

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

نامه مفید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  62 (نامه فلسفی)
 • صفحات: 

  93-116
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  181
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

مفهوم «خود سنگ زیرین هویت (شخصی و اجتماعی) است. برای فهم هویت می بایست مفهوم «خود» را فهم نمود. یکی از متون اصیلی که مفهوم «خود» در آن برجستگی آشکاری می یابد، اعترافات سنت آگوستین است. اعترافات سنت آگوستین اولین اتوبیوگرافی ادبیات مغرب زمین است. این متن روایت احوال آگوستین از زبان خود اوست و چنین روایتی بهترین محل کشف «خود» دانسته می شود. به عبارت دیگر در درون روایت «خود» به عنوان سنگ زیرین هویت شکل می گیرد. در این مقاله نگارنده فرآیند شکل گیری مفهوم «خود» در اعترافات سنت آگوستین را از منظری ادبی - فلسفی مورد تامل قرار می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 181

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

نامه فلسفه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  63
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  55
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 55

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

توانا محمدعلی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  جدید
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  21-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  878
 • دانلود: 

  297
چکیده: 

اعترافات سنت آگوستین، اولین «خودزندگینامه» ادبیات مغرب زمین است. این کتاب منظر اول شخص را به تفکر غرب عرضه داشت. منظر اول شخص، آغازی برای مفهوم «خود» است. شهر خدا نیز تنها اثر آگوستین است که به طور پراکنده فلسفه سیاسی وی را در بردارد. بنابراین منبع مناسبی برای فهم دیدگاه وی درباره قدرت سیاسی است. هدف این مقاله آن است که با بهره گیری از رهیافت بینامتنی، نسبت «خود» و «قدرت سیاسی» را در اندیشه سنت آگوستین روشن سازد. بدین منظور نگارنده، نخست فرآیند شکل گیری «خود» در اعترافات را نشان می دهد. سپس ریشه های هستی شناختی و معرفت شناختی قدرت سیاسی را در شهر خدا نشان می دهد و آنگاه مدلل می سازد که «خود»، نگرشی ابزارگرایانه به «قدرت سیاسی» دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 878

دانلود 297 استناد 2 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

یلمه ها احمدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  32
 • صفحات: 

  175-191
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1184
 • دانلود: 

  236
چکیده: 

لطفا برای مشاهده متن چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1184

دانلود 236 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

جلالی داریوش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  93-111
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  106
 • دانلود: 

  27
چکیده: 

هدف این تحقیق بررسی اثربخشی مقدماتی پیش گیری سرویس پیام کوتاه (پیامک) در مقایسه با روش ارایه جزوه آموزشی بر تغییر نگرش و بهبود خودکارآمدی دانش آموزان دبیرستانی نسبت به مصرف مواد مخدر بود. تحقیق از نوع آزمایشی و به صورت پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری سه ماهه با گروه کنترل انجام گردید. جامعه آماری تحقیق را دانش آموزان پسر دبیرستان های شهرکرد در سال تحصیلی 1389-1388 به تعداد 22000 نفر تشکیل می دادند که به صورت تصادفی چند مرحله ای از بین آنها تعداد 138 دانش آموز انتخاب و در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل گمارده شدند. هر دو گروه آزمایش و کنترل طی سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری سه ماهه پرسشنامه های نگرش نسبت به مصرف مواد مخدر (قربانی، 1380) و خودکارآمدی (شرر و همکاران، 1998) را تکمیل کردند. ضمن اینکه گروه آزمایش (1) طی 1.5 ماه، پیام های پیش گیری را از طریق سرویس پیام کوتاه دریافت کرد، گروه آزمایش (2) نیز طی مدت 1.5 ماه از طریق جزوه آموزشی اطلاعات پیرامون پیامدهای زودگذر و معایب مصرف مواد مخدر را دریافت کردند. نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیری نشان داد که روش های پیش گیری بر روی تغییر نگرش و بهبود خودکارآمدی موثر بوده اند (P<0.05). در عین حال، اثربخشی سرویس پیام کوتاه بیشتر از روش ارایه جزوه آموزشی بود. در مرحله پیگیری سه ماهه، نتایج نشان داد که اثربخشی روش سرویس پیام کوتاه بر روی تغییر نگرش و بهبود خودکارآمدی پایدار بوده است، در حالی که اثربخشی روش جزوه آموزشی بر تغییر نگرش و بهبود خودکارآمدی پایدار نبوده است (P>0.05).

آمار یکساله:  

بازدید 106

دانلود 27 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  108
 • صفحات: 

  19-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  194
 • دانلود: 

  78
چکیده: 

زمینه و هدف: با توجه به اهمیت خودباوری و لزوم توجه به انواع عدالت در سازمان و نیز با توجه به اینکه کارکنان ستادی جزء گروه هایی هستند که به دلیل نقش پشتیبانی و هماهنگ کننده شان در سازمان غالبا از نظر دور می مانند، این پژوهش بر آن است تا به بررسی ارتباط بین عدالت و خودباوری در این افراد بپردازد.روش کار: این مطالعه مقطعی از نوع همبستگی بوده و جمعیت هدف آن را کارکنان شاغل در حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشکی تهران تشکیل می دادند. داده ها با استفاده از پرسشنامه ای که پایایی آن قبلا سنجیده شده، جمع آوری گردید. به منظور سنجش رابطه همبستگی بین متغیرها از نرم افزار SPSS و به منظور آزمون مدل مورد نظر از نرم افزار Lisrel استفاده گردید.یافته ها: یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه معنی دار بین دو سازه اصلی پژوهش یعنی عدالت و خودباوری می باشد. یعنی هر قدر عدالت توزیعی، مراوده ای، رویه ای و اطلاعاتی در سازمان بالاتر باشد، میزان خودباوری افزایش خواهد داشت. سایر یافته های پژوهش دلالت بر همبستگی مثبت و معنی دار بین ابعاد چهارگانه عدالت و خودباوری دارد.نتیجه گیری: با توجه به روابط به دست آمده از مطالعه حاضر، کمک به ارتقای هر چه بیشتر هر یک از ابعاد چهارگانه عدالت در سازمان ها و از جمله دانشگاه علوم پزشکی تهران منجر به افزایش خودباوری شده که خود می تواند در بهره وری، کارایی و اثربخشی سازمانی نمود داشته باشد، لذا در این رابطه توجه استراتژیک به شاخص های سنجش عدالت سازمانی و طراحی برنامه هایی جهت ارتقای این شاخص ها می تواند به تصمیم گیرندگان و مسئولان کمک شایانی بنماید.

آمار یکساله:  

بازدید 194

دانلود 78 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  268-269
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  90
 • دانلود: 

  141
کلیدواژه: 
چکیده: 

همواره در طول تاریخ، نبود یک زبان مشترک و برداشت های مختلف از یک موضوع باعث ایجاد مشکلات و سوء تفاهمات زیادی گشته است. زمینه های مختلف علم نیز از این امر مستثنی نبوده و همیشه در بین دانشمندان و محققان علوم مختلف، اختلاف نظرهای زیادی بر روی واژگان بوده و مشکلات زیادی از نبود یک زبان مشترک به وجود آمده است. یکی از این علوم که در سال های اخیر گسترش زیادی داشته است و شاخه های زیادی به آن اضافه شده است، علوم پزشکی است که به دلیل گستردگی و انشعاب رشته های مختلف در این علوم، محققان و افرادی که در این زمینه مشغول هستند با مشکل تفاهم و ایجاد یک زبان مشترک مواجه هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 90

دانلود 141 استناد 0 مرجع 0
litScript