نتایج جستجو

31734

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3174

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

OKAMURA H. | OUCHI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  5-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5126
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5126

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

GANESH BABU K. | DINAKAR P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  605-614
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3428
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3428

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

حیدری علی | غفاری فاطمه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  32-2
 • شماره: 

  3/1
 • صفحات: 

  79-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1109
 • دانلود: 

  1043
چکیده: 

در این نوشتار به بررسی خصوصیات بتن خودمتراکم پلیمری به همراه رزین سنگ مصنوعی که در دو محیط آب و سولفات منیزیم نگهداری شده اند، پرداخته شده است. برای این منظور 15 طرح اختلاط مختلف ساخته و در سولفات منیزیم و آب نگهداری شده است. پلیمر مورد استفاده دارای آلژینات است، که در دندان پزشکی کاربرد دارد. در این مطالعه نمونه ها در 3 فاز ساخته شده اند. فاز اول شامل نمونه های با %1 رزین، فاز دوم با %1.5 رزین و فاز سوم با %2 رزین است. در تمامی فازها از آلژینات با درصدهای 0.5، 1، 1.5 و 2 استفاده شده است. مقاومت فشاری و خمشی، و جذب آب نمونه ها در سنین مختلف اندازه گیری شده است. نتایج پژوهش نشان داده است که استفاده از %0.5 آلژینات و %2 رزین، مقاومت فشاری بتن را در محیط سولفات حدود %25 افزایش داده است. همچنین استفاده از %2 آلژینات و %2 رزین، مقاومت خمشی نمونه ی عمل آوری شده در محیط سولفات را %67 افزایش و جذب آب را کاهش داده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1109

دانلود 1043 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

MAGHSOUDI A.A. | ARABPOUR DAHOUEI F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  (3 TRANSACTIONS B: APPLICATION)
 • صفحات: 

  229-244
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17077
 • دانلود: 

  10644
چکیده: 

In this study, first, different mix design of four types of self-compacting concrete (SCC), 1. SCC consisted of only nanosilica, 2. SCC included only micro silica, 3. SCC consisted of both micro silica and nanosilica and 4. SCC without micro silica and nanosilica called as control mix, were casted and tested to find out the values of the Slump Flow, L-Box and 7 and 28 days compressive strength. Then, based on the results obtained and as yet there is no universally accepted standard for characterizing of SCC, the most suitable four concrete mixes were selected for further investigation of fresh and hardened concrete. For selected mixes, the fresh concrete properties such as values of the Slump Flow, L-Box, V-Funnel, J-Ring and hardened engineering properties such as compressive and flexural strength, shrinkage and swelling values were investigated for three curing conditions at short and long term. The results showed that the engineering properties of SCC mixes could not be improved by adding only nanosilica. However, a satisfactory behavior can be achieved using micro silica in the SCC mixes. However, by adding both micro silica and nanosilica to the SCC mixtures, the best effect on the engineering properties was reported while comparing to the control mixes.

آمار یکساله:  

بازدید 17077

دانلود 10644 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SUBRAMANIAN S. | CHATTOPADYAYA D.

نشریه: 

INDIAN concrete JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  76
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  13-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6846
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6846

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

OUCIEF H. | HABITA M.F. | REDJEL B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  77-85
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  35142
 • دانلود: 

  26424
چکیده: 

In most cases, fiber reinforced self-compacting concrete (FRSCC) contains only one type of fiber. The use of two or more types of fibers in a suitable combination may potentially not only improve the overal properties of self-compacting concrete, but may also result in performance synergie. The combining of fibers, often called hybridization, is investigated in this paper for a cimentetious matrix. Control, single, two fibers hybrid composites were cast using different fiber type steel and polypropylene with different sizes. Flexural toughness tests were performed and results were extensively analysed to identify synergy, if any, associated with various fiber combinations. Based on various analysis schemes, the paper identifies fiber combinations that demonstrate maximum synergy in terms of flexural toughness.

آمار یکساله:  

بازدید 35142

دانلود 26424 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  ویژه نامه 3 (پیاپی 28)
 • صفحات: 

  193-204
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  104
 • دانلود: 

  236
چکیده: 

به عقیده بسیاری، بتن خود تراکم یا SCC را می توان بتن آینده دانست. مهمترین قابلیت بتن خودتراکم، توانایی جریان یافتن تحت وزن خود، پرکردن فضای موردنیاز و یا قالب به طور کامل، و ایجاد یک مخلوط چگال و به مقدار کافی همگن در بین میلگردهای اعضای بتن آرمه، بدون نیاز به ویبره می باشد. اما روانی بیش از حد این بتن، فشار وارد بر قالب بندی را افزایش می دهد، به طوری که در لحظات اول بتن ریزی، فشار قابل توجهی بصورت هیدرواستاتیکی بر جدار قالب وارد می شود. لذا کاهش وزن بتن های خودتراکم می-تواند یکی از روش های کاهش فشار وارد بر قالب بندی باشد. همچنین واضح است که کاهش چگالی بتن، اثر محسوسی بر کاهش وزن سازه داشته و به کاهش ابعاد اعضای سازه ای خواهد انجامید. اما از سوی دیگر همواره نگرانی هایی در خصوص جداشدگی سبک دانه ها در هنگام حمل و یا بتن ریزی وجود دارد. در این پژوهش، قابلیت حفظ همگن بودن مخلوط و مشخصات مکانیکی بتن سبک خودتراکم LWSCC ساخته شده با سبک دانه های رایج در کشور شامل اسکوریا، لیکا و پومیس در صورت استفاده کاربردی از آن در ستون های بتن آرمه، به کمک روش های نیمه مخرب و غیرمخرب بررسی می شود. برای رسیدن به این هدف، ستون های بتن مسلح ساخته شده با بتن سبک خودتراکم، به کمک آزمایش نیمه مخرب مغزه گیری به منظور تعیین مقاومت فشاری و نفوذناپذیری و آزمایش غیر مخرب التراسونیک در ارتفاع های مختلف ستون ها، مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج نشان داد که سبکدانه اسکوریا در مقایسه با سایر سبکدانه-های مورد بررسی در این تحقیق، در مجموع عملکرد بهتری در بتن سبک خودتراکم داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 104

دانلود 236 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SIVAKUMAR M.V.N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  179-186
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15295
 • دانلود: 

  11151
چکیده: 

Semiconducting carbon nanofibers (CNF) are prepared from three different sources, i.e., acetylene, ethanol, and cotton by the chemical vapor deposition (CVD) process. These fibers are having rich elastic, engineering and conductivity properties. Fresh self-compacting concrete (SCC) flows into place and around obstructions under its own weight to fill the formwork completely and self-compact, without any segregation and blocking. To obtain maximum benefit from SCC, it has to be adopted in general concrete construction practice. Such practice requires inexpensive and medium strength concrete. This investigation aims to develop a medium strength carbon nanofiber self - compacting concrete (CNFSCC), which improves the fracture resistance characteristics of the concrete. In addition to that, the mechanical and structural properties of self-compacting concrete containing carbon nano-fiber with different concentration are experimentally studied by conducting suitable tests. The test results indicate that the presence of a reasonable concentration of CNF not only enhances mechanical performance, but also improves the structural characteristics of SCC.

آمار یکساله:  

بازدید 15295

دانلود 11151 استناد 0 مرجع 1776
نویسندگان: 

FOROUGHI ASL A. | DILMAGHANI S. | FAMILI H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  24-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  38980
 • دانلود: 

  28132
چکیده: 

self-compacting concrete (SCC) is a highly fluid yet stable concrete that can flow consistently under its own weight, pass between bars, and fill in formwork without the need of compaction. The application of SCC effectively resolves the difficulties of concreting in situations with complicated form work and congested reinforcements. In this paper, the bond between SCC and steel reinforcement was investigated. The bonding strengths of reinforcing bars were measured using cubic specimens of SCC and of normal concrete. The SCC specimens were cast without applying compaction, whereas the specimens of normal concrete were cast by conventional practice with substantial compaction and vibration. The results showed that SCC specimens generated higher bond to reinforcing bars than normal concrete specimens and the correlation between bond strength and compressive strength of NC is more consistent.

آمار یکساله:  

بازدید 38980

دانلود 28132 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MAZLOOM M. | MEHRVAND M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  13-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10595
 • دانلود: 

  6550
چکیده: 

This paper expresses the effects of silica fume, super plasticizer and GFRP on the torsional strength of self-compacting concrete (SCC) beams. SCC and control concrete mix designs in this study are based on 20 different mixes with the water-cement ratios of 0.35 and 0.45. For Torsion tests, beams with the dimensions of 40 × 10 × 10 cm were casted. To determine the compressive strength and Pundit tests, Cubic specimens with the dimensions of 10 × 10 × 10 cm and standard cylindrical specimens with the dimensions of 15 × 30 cm height were made and cured for 28 days before testing. The obtained experimental results show that the effect of silica fume in w/c=0.45 was more than the other on torsional capacity was. The torsional strength of concrete beams with GFRP was increased about 43%. The error of estimating the compressive strength of concrete by pundit test was 2%. In addition, the existing equations for estimating the torsional strength of ordinary concrete can be used for self compacting concrete.

آمار یکساله:  

بازدید 10595

دانلود 6550 استناد 0 مرجع 0
litScript