نتایج جستجو

50568

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5057

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  383
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

نظریه اورم یکی از پرجنجال ترین و پرکاربردترین نظریه های پرستاری است که اولین بار در سال 1956 توسط دور تا اورم ارائه گردید. بعقیده وی انسانها موجوداتی داننده و متفکر هستند وی به کلیت انسان و توانایی منحصر به فرد او در مراقبت از خود توجه دارد. مراقبت از خود بخشی از مجموعه قابلیتهایی است که افراد بالغ برای کار و پیشرفت در اختیار دارند. در پیوستار سلامت - بیماری هر گونه عدم تعادل بین توانایی انجام مراقبت از خود و میزان نیاز به این نوع مراقبت نقص مراقبت از خود نامیده می شود. پرستاری نقش کلیدی در جبران این نقص دارد. به عبارتی جهت ارتقا سلامت جامعه هر فردی بطور آگاهانه مسوول «مراقبت از خود» و افراد خانواده شان می باشد. در این مطالعه مروری از منابع کتابخانه ای و از پایگاههای اطلاعاتی الکترونیکی معتبر پرستاری از جملهscopus, cinahel, pubmed  کمک گرفته شد.با توجه به مرور مطالعات صورت گرفته در این مدل، توانایی انسان در انجام فعالیتهای مراقبت ازخود، تحت تاثیر مجموعه ای از عوامل نظیر سن، جنسیت، وضعیت تکاملی، عادات و خوگیری های اجتماعی فرهنگی، فاکتورهای خانوادگی، الگوهای زندگی، فاکتورهای محیطی، میزان دسترسی به منابع لازم برای مراقبت ازخود و همچنین کفایت این منابع دارد. در کنار این عوامل فاکتورهایی مانند آسیب و صدمه، ناخوشی و بیماری هم وجود دارند که می توانند باعث ایجاد نیازهای اضافی در مقوله مراقبت از خود شوند. در اینگونه موارد پرستاری از نقش ویژه و برجسته ای برخوردار است. نهادینه کردن این مدل در تغییر نگرش افراد جامعه در قبال خود و دیگران تاثیر فراوانی بر سلامت فرد، خانواده و در نهایت جامعه دارد. در اینصورت فرد نه فقط در مورد خود بلکه در قبال دیگران و جامعه نیز مسوول خواهد بود. جهت ارتقا کیفیت زندگی نه تنها در بعد جسمانی و فیزیولوژیک بلکه در ابعاد دیگر وجودی انسان این مدل می تواند موثر واقع شود. همچنین پیشنهاد می شود محققین جهت چارچوب مطالعات خود در فیلد بهداشت در زمینه پیشگیری، مراقبت و درمان از این مدل استفاده یا آنرا به بوته آزمایش بگذارند.

آمار یکساله:  

بازدید 383

دانلود 3
نویسندگان: 

WHITE M.L. | PETERS R. | SCHIM S.M.

نشریه: 

NURSING SCIENCE QUARTERLY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  48-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  11084
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11084

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2 (پیاپی 36)
 • صفحات: 

  111-117
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  409
 • دانلود: 

  40
چکیده: 

سابقه و هدف: جداشدگی پست (debonding) از مهمترین علل شکست در ترمیم دندان های اندو شده با پست های فایبر میباشد. ضعیفترین حلقه اتصال در مجموعه پست – سمان رزینی – عاج، چسبندگی سمان به عاج است. هدف این تحقیق مقایسه استحکام باند برشی دو گروه سمان رزینی و در اتصال پست فایبر با عاج دندان بوده است.مواد و روش ها: 40 دندان پرمولر تک کانال مندیبل با ریشه سالم تحت درمان استاندارد ریشه قرار گرفتند، سپس تاج دندان از محل اتصال با سمان قطع شد. سپس با دریل مخصوص کارخانه RTD فضای پست در داخل کانال آماده گردید. نمونه ها به طور تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند. پستهای فایبر Matchpost (RTD) سایز 2 در گروه A با سمان رزینی Core Cem (RTD) و در گروه B با سمان رزینی Panavia F2 (Kuraray) با استفاده از پرایمر و تکنیک self- etch در داخل کانال سمان شدند. در گروه C پستها با سمان رزینی Bisco (BisCem) و در گروه D با سمان رزینی Maxcem Elite (Kerr) مطابق دستور کارخانه در کانال دندان سمان شدند. تمام نمونه ها به مدت 40 ثانیه لایت کیور و سپس در آکریل مانت و با دیسک به 2 قطعه 4 میلیمتری تقسیم شدند و از هر دندان 2 نمونه بدست آمد. توسط دستگاه Instron تست Push-out برای هر نمونه انجام شد تا شکست رخ دهد. از تقسیم مقدار نیرو بر سطح باند شده، استحکام باند برشی به مگاپاسکال بدست آمد. سپس آزمون های آماری ANOVA one way و Dunnett جهت آنالیز یافته ها انجام شد.یافته ها: میانگین استحکام باند برشی در گروه های مورد آزمایش بر حسب مگاپاسکال به شرح زیر بدست آمد، گروه 12.6±3.77 A گروه 14.61±4.18 B گروه 7.26±2.49 C و گروه 6.68±3.17 D، آزمون آماری نشان داد که چهار گروه از نظر میزان استحکام باند برشی تفاوت معنی دار آماری دارند. (P=0.001) از سوی دیگر ملاحظه گردید که استحکام باند حاصل از کاربرد سمان های گروه A و B با تکنیک باندینگ self- etch از لحاظ آماری متفاوت نمی باشد. همچنین سمانهای self-adhesive گروه C و D تفاوت معناداری در استحکام باند نشان ندادند. در حالیکه سمانهای گروه A و B با تکنیک self-etch میانگین استحکام باند بیشتری نسبت به سمانهای گروه C و D با تکنیک باندینگ self-adhesive نشان دادند و این اختلاف از نظر آماری معنادار بود (P<0.05).نتیجه گیری: اگر در سمان کردن پست فایبر در داخل کانال دندان از سمانهای رزینی self-etch استفاده کنیم استحکام باند قوی تری نسبت به سمان های رزینی self-adhesive بدست می آوریم.

آمار یکساله:  

بازدید 409

دانلود 40 استناد 0 مرجع 17
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  105-112
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  492
 • دانلود: 

  163
چکیده: 

مقدمه: سرطان کولورکتال از سرطان های شایع دستگاه گوارش محسوب می شود. با توجه به این که مهمترین علت مرگ و میر این بیماران به دلیل کاهش توان خودمراقبتی می باشد. لذا هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر الگوی خودمراقبتی اورم بر توان خودمراقبتی این بیماران می باشد.روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی می باشد، که بر روی 70 بیمار مبتلا به سرطان کولورکتال مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا کرمانشاه در سال 1394 انجام شد. روش نمونه گیری در این پژوهش نمونه گیری در دسترس بود. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه جمعیت شناختی، پرسشنامه پژوهشگر ساخته "بررسی توان خودمراقبتی" بودند. پس از گردآوری اطلاعات لازم، برنامه مراقبتی بر اساس الگوی خودمراقبتی اورم برای بررسی آگاهی، مهارت و توان خودمراقبتی در در دو گروه آزمون و کنترل انجام شد و پس از 2 ماه مداخله مجددا میزان توان خودمراقبتی در بیماران اندازه گیری شد.یافته ها: میزان آگاهی، مهارت و توان خودمراقبتی در بیماران قبل از انجام مداخله در حد متوسط و پایین قرار داشت و همچنین تفاوت آماری معنی داری را نشان نداد (P³0.05)، اما بعد از انجام مداخله موارد ذکر شده به مقدار متوسط رسید (P£.05). آزمون ویلکاکسون نشان دهنده موثر بودن اجرای الگوی اورم در این بیماران بود (P=0.001).نتیجه گیری: بکارگیری الگوی خودمراقبتی اورم، به عنوان روشی جهت افزایش میزان آگاهی، مهارت و توان خودمراقبتی در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال می شود. لذا پیشنهاد می شود جهت افزایش توان خودمراقبتی این بیماران به عنوان یک مداخله پرستاری استفاده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 492

دانلود 163 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  661
 • بازدید: 

  1024
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1024

دانلود 9195 استناد 661 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1368-1373
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3187
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3187

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نشریه: 

تعالی بالینی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  33-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  60
 • دانلود: 

  54
چکیده: 

گزارش های موردی به عنوان یک منبع ارزشمند در مطالعات پزشکی مطرح هستند و به همان میزان نقش مهمی در پیشرفت علمی دارند. گزارش موردی از 1600 قبل از میلاد مسیح تا عصر حاضر، مسیری طولانی طی کرده است. مواجهه با نکات جدید بالینی توسط پزشکان و سایر محققان و گزارش آن به صورت یک مقاله گزارش بالینی، می تواند پیش زمینه ای برای مطالعات وسیع تر بعدی باشد. ناآشنایی با اصول اساسی نگارش مقالات گزارش موردی، میزان تمایل به نگارش و چاپ این مقالات را خصوصا توسط محققان جوان کم کرده است. آشنایی با این سیر تاریخی و نیزشیوه نگارش صحیح گزارش موردی، علاوه بر ارزش علمی، می تواند یک تجربه عالی آموزشی به خصوص برای دانشجویان پزشکی و پزشکان جوان باشد. هدف از این مقاله، ارایه یک دستورالعمل استاندارد برای نگارش و انتشار مقالات گزارش موردی است.

آمار یکساله:  

بازدید 60

دانلود 54 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

میرباقری سیدمحمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  55
 • دانلود: 

  5
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 55

دانلود 5
نویسندگان: 

WEINGER K. | BUTLER H.A. | WELCH G.W.

نشریه: 

DIABETES care

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1346-1352
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4730
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4730

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

PROFESSIONAL COUNSELOR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  285-297
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  236
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 236

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript