نتایج جستجو

59002

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5901

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

شریفی سده مهراب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  83-93
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  228
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه: ارزیابی سانحه یکی از اولین اقداماتی است که پس از وقوع سانحه و در مرحله پاسخگویی ناگزیر از انجام آنیم، زیرا همه اطلاعاتی که برای کنترل، تدبیر و برنامه ریزی سانحه بدان نیاز داریم، در فرآیند ارزیابی فرآهم می آید. بنابراین بدون ارزیابی سانحه اتخاذ تصمیمات بر مبنای داده های ناقص و اطلاعات محدود، پاسخگویی به سانحه را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. فدراسیون جهانی صلیب سرخ و هلال احمر بر این واقعیت اذعان دارد که عملیات پاسخگویی به بحران، بدون ارزیابی (یا انجام ناقص آن) همیشه همیشه یک عملکرد و نتیجه ضعیف را بدنبال خواهد داشت. در این مقاله، سعی بر آن است تا مبانی و مفاهیم ارزیابی سانحه مورد بررسی قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 228

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2 (پیاپی 36)
 • صفحات: 

  111-117
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  409
 • دانلود: 

  40
چکیده: 

سابقه و هدف: جداشدگی پست (debonding) از مهمترین علل شکست در ترمیم دندان های اندو شده با پست های فایبر میباشد. ضعیفترین حلقه اتصال در مجموعه پست – سمان رزینی – عاج، چسبندگی سمان به عاج است. هدف این تحقیق مقایسه استحکام باند برشی دو گروه سمان رزینی و در اتصال پست فایبر با عاج دندان بوده است.مواد و روش ها: 40 دندان پرمولر تک کانال مندیبل با ریشه سالم تحت درمان استاندارد ریشه قرار گرفتند، سپس تاج دندان از محل اتصال با سمان قطع شد. سپس با دریل مخصوص کارخانه RTD فضای پست در داخل کانال آماده گردید. نمونه ها به طور تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند. پستهای فایبر Matchpost (RTD) سایز 2 در گروه A با سمان رزینی Core Cem (RTD) و در گروه B با سمان رزینی Panavia F2 (Kuraray) با استفاده از پرایمر و تکنیک self- etch در داخل کانال سمان شدند. در گروه C پستها با سمان رزینی Bisco (BisCem) و در گروه D با سمان رزینی Maxcem Elite (Kerr) مطابق دستور کارخانه در کانال دندان سمان شدند. تمام نمونه ها به مدت 40 ثانیه لایت کیور و سپس در آکریل مانت و با دیسک به 2 قطعه 4 میلیمتری تقسیم شدند و از هر دندان 2 نمونه بدست آمد. توسط دستگاه Instron تست Push-out برای هر نمونه انجام شد تا شکست رخ دهد. از تقسیم مقدار نیرو بر سطح باند شده، استحکام باند برشی به مگاپاسکال بدست آمد. سپس آزمون های آماری ANOVA one way و Dunnett جهت آنالیز یافته ها انجام شد.یافته ها: میانگین استحکام باند برشی در گروه های مورد آزمایش بر حسب مگاپاسکال به شرح زیر بدست آمد، گروه 12.6±3.77 A گروه 14.61±4.18 B گروه 7.26±2.49 C و گروه 6.68±3.17 D، آزمون آماری نشان داد که چهار گروه از نظر میزان استحکام باند برشی تفاوت معنی دار آماری دارند. (P=0.001) از سوی دیگر ملاحظه گردید که استحکام باند حاصل از کاربرد سمان های گروه A و B با تکنیک باندینگ self- etch از لحاظ آماری متفاوت نمی باشد. همچنین سمانهای self-adhesive گروه C و D تفاوت معناداری در استحکام باند نشان ندادند. در حالیکه سمانهای گروه A و B با تکنیک self-etch میانگین استحکام باند بیشتری نسبت به سمانهای گروه C و D با تکنیک باندینگ self-adhesive نشان دادند و این اختلاف از نظر آماری معنادار بود (P<0.05).نتیجه گیری: اگر در سمان کردن پست فایبر در داخل کانال دندان از سمانهای رزینی self-etch استفاده کنیم استحکام باند قوی تری نسبت به سمان های رزینی self-adhesive بدست می آوریم.

آمار یکساله:  

بازدید 409

دانلود 40 استناد 0 مرجع 17
نویسنده: 

میرباقری سیدمحمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  55
 • دانلود: 

  5
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 55

دانلود 5
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  9
تعامل: 
 • بازدید: 

  107
 • دانلود: 

  26
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 107

دانلود 26
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1 (پی در پی 67)
 • صفحات: 

  40-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  104
 • دانلود: 

  42
چکیده: 

زمینه و هدف: مال اکلوژن می تواند روی شخصیت افراد تاثیر داشته باشد. تعدیل شخصیتی در افراد دارای مال اکلوژن مشکل تر به نظر می رسد. در پاسخ روانی- اجتماعی مال اکلوژن، چگونگی ارزیابی و احساس فرد از مشکلات دندانی- صورتی و تاثیر آن ها بر زیبایی از همه چیز مهم تر است. هدف اصلی از این مطالعه بررسی میزان self satisfaction و self evaluation در دانش آموزان دوره راهنمایی و همبستگی میان متغیرهای تعیین کننده مال اکلوژن با میزان ارزیابی فرد از ظاهر دندانی خود و رضایت از آن می باشد. مواد و روش ها: در این مطالعه sectional- cross، 120 نمونه 58) دختر و 62 پسر) به صورت خوشه ای دو مرحله ای از 4 مدرسه راهنمایی 2) مدرسه دولتی، 2 مدرسه غیرانتفاعی) در شهر قزوین در سال 1382 انتخاب شدند. همه نمونه ها به صورت کلینیکی مورد معاینه ارتودنسی قرار گرفته، به سوالات مربوط به ارزیابی و رضایت از خود پاسخ دادند. برای تحلیل های آماری از نرم افزارهای 8 SAS و 12 SPSS و برای ترسیم نمودارهای آماری از 2000 Excell استفاده شد. به دلیل کیفی بودن متغیرهای مستقل و وابسته برای آزمون معنی داری از دو آزمون کی- دو (Chi -square) و فیشر (Fisher exact test) استفاده گردید. در صورتی که شرایط آزمون کی- دو برقرار نبود، آزمون دقیق فیشر انجام می گرفت.یافته ها: اورجت، کراودینگ و بی نظمی شدید ماگزیلا با میزان ارزیابی فرد از ظاهر خود و اورجت و بی نظمی شدید در مندیبل با میزان رضایت فرد از خود مرتبط بوده، هیچ گونه تفاوتی در دو جنس مشاهده نشد. اورجت، تنها متغیری است که هم در میزان self evaluation و هم در self satisfaction تاثیر گذار است.نتیجه گیری: ظاهر صورت، فکین و دندان ها در گروه سنی 12-15 ساله بر روی ارزیابی آن ها از ظاهر خود و رضایت از آن تاثیر می گذارد.

آمار یکساله:  

بازدید 104

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  57
 • صفحات: 

  55-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  832
 • دانلود: 

  196
چکیده: 

ارتقا آموزش زبان و پس آنگاه ارزیابی آن، نیازمند تغییر بنیادی در نگرش استادان و نیز فراگیران در زمینه شیوه های جدید آموزش و ارزیابی است و هیچ تغییری در این گستره ها بدون به وجود آمدن اعتقاد نسبت به کارآمدی شیوه های جدید و نیز وجود تمایل و انگیزه میان استادان و فراگیران برای عملی کردن آن تغییرات و شیوه ها امکان پذیر نیست. پژوهش حاضر با هدف بررسی معلمان ایرانی زبان خارجی، در زمینه بکارگیری شیوه ای جدید از سنجش به نام خود ارزیابی (self assessment) طراحی شده است. برای تحقق این هدف پرسشنامه ای به 32 تن از استادان زبان تمام وقت و حق التدریسی دانشگاه ها داده شد. این پرسشنامه که توسط نویسندگان این مقاله تنظیم شده بود، نگرش استادان را مورد پرسش قرار می داد. این استادان به تدریس زبان های انگلیسی، آلمانی، ایتالیایی، و اردو اشتغال دارند و به استادان با تجربه، با سابقه تدریس 10 سال به بالا، و استادان جوان، با سابقه تدریس کمتر از 5 سال، تقسیم شدند. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که استادان زبان نسبت به عملی بودن شیوه های جدید سنجش به طور عام و خودارزیابی به طور خاص نگرشی منفی دارند. همچنین مشاهده شد که این قضیه بین استادان با تجربه جدی تر بوده و نوعی وابستگی شدیدتر نسبت به شیوه های متداول در آنها وجود دارد. اگرچه استادان جوان تا حدودی با شیوه های جدید آشنایی دارند، این آشنایی ناگزیر منجر به استفاده از این شیوه ها نمی شود. در توضیح این حالت می توان گفت استادان بر این باورند که سپردن اختیار سنجش به فراگیران، از قدرت و نفوذ آنان در کلاس می کاهد.

آمار یکساله:  

بازدید 832

دانلود 196 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

پورهاشمی سیدجلال

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  4 (مسلسل 43)
 • صفحات: 

  74-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  252
 • دانلود: 

  66
چکیده: 

موضوع پیش¬بینی بروز پوسیدگی طی دو دهه گذشته مورد توجه محققان و صاحبنظران امر پیشگیری بوده است. محققان مختلف تلاش کرده¬اند تا با بررسی هر یک از عوامل خطرزای پوسیدگی و میزان تأثیر آنها در بروز عارضه استعداد افراد را به پوسیدگی تعیین و از این طریق پوسیدگیهای دندانی آینده را پیش¬بینی نمایند. یکی از روشهایی که برای این منظور پیشنهاد شده Careies risk assessment می¬باشد که با انجام آن افراد گروههای در معرض خطر پوسیدگی در جامعه تعیین گردیده و سپس برنامه¬های پیشگیری روی آنها متمرکز می¬گردد. در این طرح تحقیقاتی که با عنوان " ارزیابی خطر پوسیدگی (CRA) در کودکان هفت ساله تهرانی" با همکاری مرکز تحقیقات دندانپزشکی به اجرا درآمد, تعداد 218 دانش¬آموز کلاس اول دبستانهای منطقه شش آموزش و پرورش تهران جهت انجام CRA در طرح شرکت کردند. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه, انجام رادیوگرافی Bite wing و معاینات دندانی به دست آمد. این اطلاعات به منظور ارزیابی عوامل خطرزای پوسیدگی به روش دانشکده دندانپزشکی سن آنتونیوی تگزاس مورد پردازش رایانه¬ای قرار گرفت. نتایج نشان داد از 218 دانش¬آموز شرکت کننده در آزمون 34 نفر (6/15%) به عنوان گروه پرخطر (High risk) , 63 نفر (9/28%) به عنوان گروه کم خطر (Low risk) و 121نفر (5/55%) در گروه با خطر متوسط (Moderate risk) قرار گرفتند. ضمناٌ برخی از عوامل خطرزای پوسیدگی مانند شغل و تحصیلات والدین, تعداد اولاد خانواده, دفعات مراجعه به دندانپزشک, دفعات مصرف تنقلات شیرین نیز با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون LSD مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج نشان داد میانگین دفعات مراجعه به دندانپزشکی به طور معنی¬داری در گروه High risk بیشتر است. به علاوه آزمون تعمیم یافته فیشر رابطه معنی¬داری بین تعداد فرزندان و دفعات مسواک زدن بین گروههای Higj risk و Low risk نشان نداد. نتایج این بررسی می¬تواند مورد استفاده برنامه¬ریزان پیشگیری قرار گیرد

آمار یکساله:  

بازدید 252

دانلود 66 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

نامه مفید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  62 (نامه فلسفی)
 • صفحات: 

  93-116
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  181
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

مفهوم «خود سنگ زیرین هویت (شخصی و اجتماعی) است. برای فهم هویت می بایست مفهوم «خود» را فهم نمود. یکی از متون اصیلی که مفهوم «خود» در آن برجستگی آشکاری می یابد، اعترافات سنت آگوستین است. اعترافات سنت آگوستین اولین اتوبیوگرافی ادبیات مغرب زمین است. این متن روایت احوال آگوستین از زبان خود اوست و چنین روایتی بهترین محل کشف «خود» دانسته می شود. به عبارت دیگر در درون روایت «خود» به عنوان سنگ زیرین هویت شکل می گیرد. در این مقاله نگارنده فرآیند شکل گیری مفهوم «خود» در اعترافات سنت آگوستین را از منظری ادبی - فلسفی مورد تامل قرار می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 181

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

نامه فلسفه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  63
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  55
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 55

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

توانا محمدعلی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  جدید
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  21-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  878
 • دانلود: 

  297
چکیده: 

اعترافات سنت آگوستین، اولین «خودزندگینامه» ادبیات مغرب زمین است. این کتاب منظر اول شخص را به تفکر غرب عرضه داشت. منظر اول شخص، آغازی برای مفهوم «خود» است. شهر خدا نیز تنها اثر آگوستین است که به طور پراکنده فلسفه سیاسی وی را در بردارد. بنابراین منبع مناسبی برای فهم دیدگاه وی درباره قدرت سیاسی است. هدف این مقاله آن است که با بهره گیری از رهیافت بینامتنی، نسبت «خود» و «قدرت سیاسی» را در اندیشه سنت آگوستین روشن سازد. بدین منظور نگارنده، نخست فرآیند شکل گیری «خود» در اعترافات را نشان می دهد. سپس ریشه های هستی شناختی و معرفت شناختی قدرت سیاسی را در شهر خدا نشان می دهد و آنگاه مدلل می سازد که «خود»، نگرشی ابزارگرایانه به «قدرت سیاسی» دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 878

دانلود 297 استناد 2 مرجع 0
litScript