نتایج جستجو

39940

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3994

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2 (مسلسل 18)
 • صفحات: 

  37-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  7751
 • دانلود: 

  2487
چکیده: 

هویت اجتماعی بیش از هر گروهی برای جوانان به دلیل اینکه این مرحله از زندگی، مرحله تکوین هویت مستقل و استقلال یابی می باشد، مساله ساز است. در این زمینه یکی از پدیده های انکار نشدنی در جهان و از جمله کشور ما، گسترش روزافزون کاربرد کامپیوتر از سوی جوانان است. به نظر می رسد که گسترش فناوری های اطلاعاتی ارتباطی و شبکه های ماهواره ای، گسترش راه های ارتباطی و رشد کافی نت ها و کلوپ های مختلف در منطقه و رشد شهرنشینی از پدیده های اخیری هستند که به تغییرات عمده ای در ارزش ها و نگرش ها و شیوه های زندگی افراد منجر گشته و تغییرات هویتی، به ویژه برای جوانان شهرنشین این منطقه ایجاد کرده باشد. این تحقیق با این فرض که اینترنت بر تمام ابعاد هویتی جوانان تاثیرگذار است، سعی در بررسی و شناخت این موضوع دارد. روش تحقیق پیمایش و ابزار استفاده شده پرسشنامه بوده که جهت مطالعه جوانان پسر بین 15 تا 29 سال شهر خلخال، بوسیله فرمول کوکران حجم نمونه ای به میزان 364 نفر با توجه به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب شد. شیوه تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات بدست آمده در سطح آمار استنباطی (آزمون فرضیات) با توجه به آماره های متناسب پارامتریک و ناپارامتریک صورت پذیرفته است. یافته ها نشان می دهد میزان استفاده از اینترنت بر ابعاد هویتی(هویت فردی، هویت گروهی، هویت ملی و هویت خانوادگی) اثر می گذارد و تنها اثر معنی داری بر هویت دینی ندارد. همچنین پایگاه اجتماعی و اقتصادی استفاده کنندگان از اینترنت بر هویت فردی، هویت خانوادگی اثر می گذارد و بالا رفتن پایگاه موجب بالارفتن حس تعلقات فردی و خانوادگی می شود و بالعکس بالا رفتن پایگاه موجب پایین آمدن تعلقات دینی و جنسیتی می شود. نتایج کلی این تحقیق نشان می دهد استفاده از اینترنت تعلقات فردی (هویت فردی) جوانان را تقویت می کند و در مقابل تعلقات جمعی (هویت خانوادگی، گروهی و ملی) را تضعیف می کند و این امر به منزله یک مساله اجتماعی است که زمینه ساز بحران هویتی جوانان می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 7751

دانلود 2487 استناد 2 مرجع 24
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  52
 • شماره: 

  21
 • صفحات: 

  37-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1261
 • دانلود: 

  322
چکیده: 

تلقی رایج از این همانی بصورت اصلی منطقی با فرمول الف، الف است می باشد. در این تلقی این همانی اصلی است که فاقد بعد و بار معرفتی و وجودی است، لذا با توجه به این اصل هیچ چیز نمی تواند چیز دیگری باشد. در تفکر یونان این همانی خصیصه ای انگاشته می شد که به کمک آن وجود ادراک می گردد. در تفکر افلاطون که تلاش دارد جامعه ای جدید مبتنی بر تفکر فلسفی بنیان نهد و چنین تفکر عقلانی را فضیلتی انگارد که هم آن وصول و حصول ایده ی خیر است، این همانی از جایگاه مهمی برخوردار است. لذا امکان حمل در گزاره ی سقراطی «فضیلت شناسایی است» تنها در صورتی مقدور است (چیزی چون فضیلت، چیز دیگری چون شناسایی باشد) که این همانی نه به عنوان با خود همان بودن هر چیز، بلکه به عنوان خاصیتی لحاظ گردد که ذات و ماهیت موجودات را تشکیل دهد. لذا افلاطون باید میان همانی (sameness) و این همانی (identity) تمایز قائل شود. تمایزی که نادیده انگاشتن آن باعث سوءفهم مهم ترین آموزه افلاطون یعنی ایده ها و نسبت آن ها به یکدیگر ( و نسبت به مصادیق خود) می شود. تلاش می شود نشان داده شود: الف) این گزاره فضیلت شناسایی است، چه ربط و نسبتی با این همانی دارد. ب) این همانی نزد افلاطون چگونه مفهومی است که اجازه می دهد چیزی، چیزی دیگر باشد بدون آن که با « با خود همان بودن هر چیز» در تناقض افتد.تلقی رایج از این همانی بصورت اصلی منطقی با فرمول الف، الف است می باشد. در این تلقی این همانی اصلی است که فاقد بعد و بار معرفتی و وجودی است، لذا با توجه به این اصل هیچ چیز نمی تواند چیز دیگری باشد. در تفکر یونان این همانی خصیصه ای انگاشته می شد که به کمک آن وجود ادراک می گردد. در تفکر افلاطون که تلاش دارد جامعه ای جدید مبتنی بر تفکر فلسفی بنیان نهد و چنین تفکر عقلانی را فضیلتی انگارد که هم آن وصول و حصول ایده ی خیر است، این همانی از جایگاه مهمی برخوردار است. لذا امکان حمل در گزاره سقراطی « فضیلت شناسایی است» تنها در صورتی مقدور است (چیزی چون فضیلت، چیز دیگری چون شناسایی باشد) که این همانی نه به عنوان با خود همان بودن هر چیز، بلکه به عنوان خاصیتی لحاظ گردد که ذات و ماهیت موجودات را تشکیل دهد. لذا افلاطون باید میان همانی (sameness) و این همانی(identity) تمایز قائل شود. تمایزی که نادیده انگاشتن آن باعث سوءفهم مهم ترین آموزه افلاطون یعنی ایده ها و نسبت آن ها به یکدیگر ( و نسبت به مصادیق خود) می شود. تلاش می شود نشان داده شود: الف) این گزاره فضیلت شناسایی است، چه ربط و نسبتی با این همانی دارد. ب) این همانی نزد افلاطون چگونه مفهومی است که اجازه می دهد چیزی، چیزی دیگر باشد بدون آن که با «با خود همان بودن هر چیز» در تناقض افتد.

آمار یکساله:  

بازدید 1261

دانلود 322 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

فاضلی حبیب اله

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 (26)
 • صفحات: 

  151-174
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2427
 • دانلود: 

  1141
چکیده: 

تعامل ورزش و سیاست در عصر جدید به یکی از موضوعات مهم تبدیل شده و حکومت ها می کوشند از ظرفیت های آن به بهانه هایی مختلف بهره گیرند. مهمترین کار ویژه سیاسی ورزش به ویژه ورزش فوتبال کنترل و جهت دهی به افکار عمومی، نشان دادن چهره ای کارآمد از دولت و در نهایت ملت سازی است. اما فوتبال تنها مورد استفاده دولت های ملی نبوده بلکه گروه های اقلیت و اقوام نیز می کوشند تا از پتانسیل بالای این ورزش در جهت نشان دادن مخالفت خود با دولت ها و یا تقویت همگرایی قومی خود بهره بگیرند. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز در مواردی از ظرفیت فوتبال ملی برای تقویت همگرایی و هویت ملی بهره گرفته است.این مقاله می کوشد تا تحلیلی نظری بر رابطه ورزش و سیاست ارایه کند و در پایان تیم تراکتورسازی را بر اساس برخی شعارها و گفتارهای هواداران سیاسی - ورزشی آن بررسی کند. برآنیم که جریان نژادگرای پان ترک درصدد بهره گیری از فوتبال باشگاهی در جهت ایجاد تعریفی از هویت آذری به مثابه «هویت مقاومت» است و آن را در مقابل هویت ملی ایرانی قرار می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 2427

دانلود 1141 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

مطالعات ملی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2 (30)
 • صفحات: 

  107-124
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2229
 • دانلود: 

  1042
چکیده: 

این مقاله به بررسی رابطه فوتبال و هویت ملی پرداخته و پس از تعریف هویت ملی و ابعاد آن، فوتبال را به عنوان یکی از عناصر سازنده هویت ملی در عصر حاضر مورد توجه قرار داده است. مقاله حاضر همچنین تاثیر مثبت فوتبال بر تعلقات ملی در ایران و سایر کشورهای جهان را بررسی کرده است. این نوع تاثیر، در ایجاد هویت محلی نیز موثر است. تاثیر متقابل نظام سیاسی و فوتبال، تناقضات میان هویت محلی و هویت ملی، و هویت ملی و جهانی در بازی های فوتبال و بازیکنان آن، چالش های هویتی بازیگر فوتبال و نیز آسیب شناسی نقش هویت ملی در فوتبال، از دیگر موضوعاتی است که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است. در بخش پایانی مقاله، با تفسیر مشاهدات میدانی جلوه های هویتی تماشاچیان فوتبال در جام جهانی 2006، تاییداتی برای مباحث تحلیلی ارایه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 2229

دانلود 1042 استناد 0 مرجع 10
نویسندگان: 

Abbasi Talabari Fattaneh | KHATIB MOHAMMAD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  585-612
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  21914
 • دانلود: 

  7487
کلیدواژه: 
چکیده: 

Learning English as a foreign language in Iran has provided a novel learning milieu for language learners, giving them the capability to create the dialogue between their home culture and the culture of the foreign language they are learning. The current study aims to investigate the level of Iranian EFL learners' cultural identity. To do so, the researchers developed a questionnaire through extensive readings of the literature on language, culture and identity at both national and international levels. To determine the reliability of the questionnaire, Cronbach‟ s Alpha was utilized. The reliability of all the items in the questionnaire was estimated as 0. 78. To measure the validity of the questionnaire, Exploratory Factor Analysis through PCA was performed, demonstrating five underlying factors of Iranian Cultural identity. Then, the questionnaire was administered to 494 language learners in the context of Iran. The analysis of the data revealed that nearly 68% of the Iranian language learners in the study possess a moderate level of cultural identity.

آمار یکساله:  

بازدید 21914

دانلود 7487 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3 (26)
 • صفحات: 

  140-147
تعامل: 
 • استنادات: 

  115
 • بازدید: 

  10106
 • دانلود: 

  6761
چکیده: 

Background: Neuroticism is one of the serious mental health problems of people. No study has been conducted on the impact of identity issues in the treatment of neurotic people. Objectives: This study aims to formulate, design, and investigate the effect of identity-based psychodrama educational program on identity styles and neuroticism. Materials & Methods: This research was a quasi-experimental study with a pre-test, post-test design using a control group. The study participants were 40 people aged 15-30 years referred to Pendare Nik Counseling Center in Najafabad City, Isfahan Province, Iran, in 2020. They were selected using a convenience sampling method and randomly assigned into the intervention (n=20) and control (n=20) groups. The data collection instruments were Berzonsky identity Style Inventory (1992) and McCrae and Costa 5-factor inventory (1992). A Researcher-made identity-Based Psychodrama Program (2020) was used for the intervention. The collected data were analyzed using ANCOVA in SPSS v. 23. Results: The educational-therapeutic program significantly affected identity styles and neuroticism (P<0. 001). It significantly reduced the neuroticism level of people in the intervention group (F=200. 71, η 2=0. 84). Conclusion: The identity-based psychodrama program reduced diffuse-avoidant, normative, and informational identity styles and neuroticism and promoted the achieved identity style.

آمار یکساله:  

بازدید 10106

دانلود 6761 استناد 115 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

HEZAR JARIBI JAFAR | JAFARI SABER | ZAKERI HAMED

نشریه: 

NATIONAL STUDIES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4 (52)
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  42027
 • دانلود: 

  15944
چکیده: 

In spite of various interpretation of globalization, it can be understood in the path of periodical evolutions of modernity. Globalization, in its challenge with cultural identities tries to suspend these identities, and give them a new definition in the direction of western history. This essay with studying the major aspects of Islamic Revolution of Iran as a phenomenon that occurred in religious identification direction of Iranians, mention to capacities of Islamic Revolution and its constructed identity discourse that estranges it from internal contradictions of this era (globalization) in establishing a purposive civilization. In order to this purpose, this essay compares different dimensions of Islamic and modern identity paradigms and evaluates their potentials for arising a new age in the human’s destiny. First, the materialistic and secularized ontology of west is inspected in front of monotheistic view that dominates in Islamic Revolution of Iran. Then western discontinuous with oracle epistemology that is captivated in deadlock of relativity has been put in front of epistemology of Islam that is continuous with oracle and Ijtihad tradition. In teleology, capacities of Shia's historical prospect that emerges in the discourse of Mahdaviat will be evaluated in front of different and periodical deadlocks of modernity. At last, western anthropology (humanism) is considered and it is tried to explain the answer of Islamic identity to the question that "Is the human the criteria for everything"? Of course in these fields has been shown the continuity of modern assumptions that are involved in globalization discourse.

آمار یکساله:  

بازدید 42027

دانلود 15944 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

PHINNEY JEAN S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  391
 • بازدید: 

  19419
 • دانلود: 

  16369
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 19419

دانلود 16369 استناد 391 مرجع 0
نشریه: 

مطالعات ملی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  4 (پیاپی 80)
 • صفحات: 

  135-156
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  325
 • دانلود: 

  189
چکیده: 

عنصر اصلی احساس هویت ملی، سرزمین مشترک است. احساس تعلق به یک سرزمین همواره با ملاحظات جغرافیایی شروع می شود و همیشه میان دلبستگی به آن و احساسات جهانی نوعی تعارض و کشمکش وجود دارد که نقش هویت ملی را آشکارتر می کند. تعرض به مرزهای هویتی ایران، در پی جنگ های ایران و روس، در شمار مهم ترین حوادث تاریخ معاصر است. شهنشاه نامه صبا به عنوان اثری شاخص در این برهه حساس شکل می گیرد. در این پژوهش میزان توجه صبا به مرزهای ایران و حساسیت وی، نسبت به هویت جغرافیایی را با روش تحلیلی توصیفی و با رویکرد تحلیل محتوا، مورد بررسی قرار می دهیم. بسامد بالای واژه مرز در شهنشاه نامه و تأکید صبا روی شهرهای مرزی ایران همراه با تأسف وی نسبت به شکست ایرانیان در جبهه های مرزی یا تعصب نسبت به پیروزی های عباس میرزا نشان می دهد میزان بازتولید مؤلفه های هویت جغرافیای در این اثر به مراتب از سایر مؤلفه های هویت ملی بالاتر است.

آمار یکساله:  

بازدید 325

دانلود 189 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MEMAR SORAYYA | ADLIPOUR SAMAD | KHAKSAR FAEZEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  155-176
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  66713
 • دانلود: 

  16627
چکیده: 

The virtual space of Internet social networks is one of the most important devices to exert the influence of globalization. This virtual space creates a vast quantity of information and meaning representations. Faced with this space and the profusion of sources, people experience suspension (i.e. confusion and indecision) in shaping their identity. The loss of the concepts of time and place and the greater role of space is evident in the virtual world. Faced with this second space, people feel their bases of identity are shaky, and hence experience doubt and anxiety. Although virtual social networks could have positive and negative effects on the process of communication, the present study focuses merely on their crisis-creating aspects and considers creating national and religious crisis as one of the impacts of social networks in societies, especially those experiencing a transition stage.The findings show that, on the basis of a classification of generations, the third generation has been the greatest user of the cyberspace in Iran and has been exposed to the influences of social networks more than other generations. The cyberspace has created a kind of identity crisis among a great number of youths. This crisis has led to heterogeneity of identity and has influenced social balance. Besides, virtual social networks have made fundamental changes in identity-building institutions and have changed meaning-creating identity factors.

آمار یکساله:  

بازدید 66713

دانلود 16627 استناد 0 مرجع 0
litScript