نتایج جستجو

40000

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4000

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1 (مسلسل 62)
 • صفحات: 

  66-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1067
 • دانلود: 

  188
چکیده: 

میکروستومیا به عنوان کوچکی غیرطبیعی مدخل دهان شناخته می شود. این حالت می تواند از عواملی همچون ترومای ناشی از سوختگی شیمیایی، الکتریکی و ترومای ناشی از جراحی ایجاد شود. درمان پروتزی بیماران مبتلا به میکروستومیا در تمام مراحل درمان از قالب گیری اولیه تا طراحی نهایی پروتز به علت محدودیت بار نمودن دهان با مشکلاتی همراه است. با مرور مقالات گذشته می توان دریافت که روش های گوناگونی جهت ایجاد اجزا چند قطعه ای در مراحل قالب گیری و رکورد گیری ارایه شده است. همچنین طرح هایی مانند پروتزهای Swing hinge و یا Collapsible در ساخت پروتز نهایی برای مقابله با این مشکلات ارایه شده که با مشکلاتی از جمله هزینه بالا، مراحل ساخت پیچیده تر و شرایط استفاده و نگهداری مخصوص به خود مواجه اند. مقالاتی در ارتباط با ساخت پروتز های چند قطعه ای با طرح های گوناگون ارایه شده اند. هدف این مطالعه ارایه روشی جدید و در دسترس جهت ساخت پروتز دو قطعه ای در بیماران مبتلا به محدودیت باز نمودن دهان است. در این مطالعه با استفاده از ترکیب طراحی پروتز پارسیل فلزی کروم کبالت همراه با طرح پروتز کامل، تکنیکی جهت ساخت پروتز دو قطعه ای (sectional) در درمان یک بیمار مبتلا به محدودیت باز نمودن دهان ناشی از ترومای جراحی ارایه شده است. استفاده از طرح ترکیبی پروتز کامل و پارسیل، روشی موثر و در دسترس برای درمان بیماران بی دندان مبتلا به میکروستومیا می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1067

دانلود 188 استناد 0 مرجع 7
نویسندگان: 

سروش سوسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (مسلسل 22)
 • صفحات: 

  159-162
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  339
 • دانلود: 

  38
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به اهمیت مصرف مواد لبنی در پیشگیری ازبسیاری از بیماری ها و با توجه به اینکه برخلاف باور عموم، مردم ایران به خصوص مردان دارای توده استحوانی پایینی نسبت به کشورهای غربی هستند، به طرح این مطالعه که در نوع خود منحصربه فرد است اقدام نمودیم. عدم توجه به این معضل بهداشتی، بار سنگینی را بر بودجه مملکت و به خصوص ارتش که دارای پرسنل عظیم و فعالی است وارد می آورد.مواد و روشها: این مطالعه cross-sectional است و به این منظور پرس شنامه ای را در اختیار پرسنل بیمارستان نظامی و دانشجویان نظامی ساکن خوابگاه قرار دادیم که درآن پس از دریافت اطلاعات دموگرافیک و اقتصادی آنان، میزان مصرف لبنی در روز و سابقه بیماریهای وابسته به اختلال تغذیه مواد لبنی سوال شد.یافته ها: کل افراد مورد مطالعه 545 نفر، شامل 136 زن (25%) و 409 مرد 75)%( بود. متوسط سن افراد مورد مطالعه 29 سال و متوسط قد آنها 170 سانتی متر محاسبه شد. متوسط وزن 70Kg بود. 109 نفر درآمد ماهانه خود را اعلام نکردند، در بین بقیه متوسط درآمد حدود 106972 تومان بود.نتیجه گیری: تقریبا نیمی ازاین افراد مواد لبنی استفاده نمی کردند. با وجود میانگین سنی پایین این افراد و درآمد متوسط، نسبت شیوع بیماریهای استخوان و دندان و ناخن بسیار بالا و موازی با کمبود مصرف مواد لبنی بود.

آمار یکساله:  

بازدید 339

دانلود 38 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ARAQI QOLAMREZA

نشریه: 

POLITICAL SCIENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  56
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9997
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

This article is to investigate the effect of the discourses of identity on the development or non-development of Islamic common foreign policy considering the efficient elements in the internal and external area of Islamic countries located in Middle East. Two fundamental elements in this framework would be the beliefs, values and pressures of extra-regional powers. It is believed that, the beliefs provide the required conceptual grounds for the development of identity whereas the identities originated out of values are not of converging function. It means that although the religious beliefs such as belief in God, Islam Prophet, Kiblah and common book could guide the Muslim countries of Middle East towards developing common foreign policy yet religious sects- the sects which are the discourses inside the Islamic discourse- prevent the development of Islamic common foreign policy. On the other hand, the west would effect positively and negatively on this process either while challenging all the Islamic community (like fighting against Islam) which would be of positive function in the development of Islamic common foreign policy or while making problem in providing cordial relationships among Muslim countries (like trial to manifest Iran and Shiites as Threat) which would be of negative function.

آمار یکساله:  

بازدید 9997

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  52
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  230
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 230 استناد 3 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  112
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 112

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

PSYCHIATRY RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  268
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  184-188
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1217
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1217

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نشریه: 

دانشور پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  105
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  516
 • دانلود: 

  139
چکیده: 

مقدمه و هدف: درمان ریشه دندان های با اپکس باز، همواره به دلیل نبودن نقطه اتکا برای فشرده کردن گوتاپرکا در اپکس با مشکل روبرو بوده است. تاکنون روش هایی متعدد در این خصوص ارائه شده اند؛ Apexification با مواد مختلف، جراحی وretrograde filling ، استفاده ازcustomized-cone  و قرار دادن Apical plug از جمله این روش هاست. در تحقیق حاضر، روشی ارائه شده است که در آن از خود ماده گوتاپرکا استفاده ای مشابه Apical plug می شود و هدف بررسی، میزان ریزنشت این روش و مقایسه آن با روش تراکم لترالی در دندان های اپکس بسته است.مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی، تعداد 27 کانال دندان با اپکس باز و 27 کانال دندان با اپکس بسته به کار گرفته شدند. دندان ها به دو گروه 23 عددی تقسیم شدند و در هر گروه، 2 عدد به عنوان کنترل مثبت و 2 عدد به عنوان کنترل منفی به کار رفتند. کانال دندان های با اپکس باز به روش سکشنال پروکانال دندان های با اپکس بسته به روش لترالی پر شدند. بررسی نفوذ رنگ با استفاده از استریو میکروسکوپ انجام شد و نتایج با استفاده از آزمونt-test  تجزیه و تحلیل شدند.نتایج: میانگین نفوذ رنگ در دندان هایی که به روش سکشنال پر شده بودند 0.04205 و در دندان هایی که به روش لترالی پر شدند 0.02717 است. طبق آنالیز آماری مشخص شد که میانگین نفوذ رنگ میان روش سکشنال در دندان های با اپکس باز، تفاوتی معنی دار با روش لترالی در دندان های با اپکس بسته نداشت.نتیجه گیری: روش سکشنال یک روش بسیار مناسب غیرجراحی و جایگزینی برای روش پرهزینه و طولانی اپکسیفیکاسیون در پرکردن کانال ریشه دندان های اپکس باز است.

آمار یکساله:  

بازدید 516

دانلود 139 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

خسروی علیرضا

نشریه: 

مطالعات ملی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2 (46)
 • صفحات: 

  3-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1640
 • دانلود: 

  471
چکیده: 

تجربه های تاریخی، تعلق به گفتمان بازگشت به خویشتن و مهم تر از همه، فهم خاص امام خمینی (ره) از اسلام، از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر نگرش ایشان به هویت می باشند. این عوامل موجب شدند تا امام خمینی در اولویت گذاری مولفه های هویت ساز، بیش از همه بر اسلام و فرهنگ دینی تاکید کرده و در بازسازی هویت ملی پس از انقلاب اسلامی، از زاویه دین به این مهم بنگرد. این اولویت هستی شناسانه، به هویت جنبه ای شمول محور و نه دفع گرا می بخشد. از سویی دیگر، برداشت و نگرش خاص امام (ره) به دین موجب می شود تا هویت دینی مترادف با هویت سیاسی شود. در نگاه امام (ره)، هویت سیاسی در طول هویت دینی و از جنس دین است و لذا هویت سیاسی به معنای سیاسی کردن هویت نیست. نحوه تاثیرگذاری عوامل اشاره شده بر نگرش امام (ره) به هویت، چگونگی بازسازی هویت توسط امام (ره) پس از انقلاب، چگونگی پیوند میان هویت دینی با هویت سیاسی و پیامدهای آن مهم ترین مسایلی هستند که در این مقاله به آنها پرداخته شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1640

دانلود 471 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  402-408
تعامل: 
 • استنادات: 

  8
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  324
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 324 استناد 8 مرجع 0
نویسندگان: 

SCHWARTZ S.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  293-308
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8775
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8775

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript