نتایج جستجو

70930

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

7093

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

سجادیان مریم | عارفی حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  167-180
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  901
 • دانلود: 

  308
چکیده: 

در سال های اخیر شیوه های نمایش زمین تغییر کرده است و مدل های سه بعدی جایگزین نقشه های دو بعدی شده اند. لیزر اسکنر هوایی به عنوان سیستمی قدرتمند در سنجش از دور لیزری، یک منبع با ارزش برای اکتساب اطلاعات مکانی است که از آن می توان برای مدلسازی سه بعدی استفاده کرد. بازسازی مدل سه بعدی ساختمان ها به عنوان یکی از مهم ترین عوارض موجود در سطح زمین موضوعی است که در این تحقیق به آن پرداخته شده است. برای این منظور یک روش جدید غیرپارامتریک برای تولید مدل سه بعدی ساختمان های با سقف مسطح و شیبدار ارائه شده است. در مرحله اول یک روش چندعامله برای استخراج و قطعه بندی سقف ساختمان ها به صورت همزمان از ابر نقاط لیزراسکنر هوایی ارائه شده است. سپس، در استخراج نقاط لبه از فرایندی ابتکاری که «فرسایش شبکه» نامگذاری شده بهره گرفته ایم. برای تقریب خطوط لبه ها و مرزهای ساختمان روشی رنسک مبنا پیشنهاد شده است. اما قبل از آن با ارائه روشی زاویه مبنا، نقاط لبه طبقه بندی می شوند تا خطوط با دقت و کیفیت بیشتری تقریب زده شوند. در نهایت با دردست داشتن خطوط سقف ساختمان و تقریب ارتفاع کف ساختمان مدل سه بعدی ساختمان تشکیل می شود. جهت ارزیابی دقت روش پیشنهادی از تفسیر بصری و مقایسه کمی مدل بازسازی شده با اطلاعات استخراج شده توسط اپراتور انسانی استفاده شده است. در این ارزیابی که بر روی داده های مربوط به شهر فایهینگن آلمان انجام شده است، خطای مسطحاتی غالب در بازسازی مدل سه بعدی ساختمان تقریبا 30 سانتی متر است که به صورت طولی محاسبه شده است. مزیت ویژه روش پیشنهادی، در ساختمان های چندلایه ای با سطوح سقفی موازی است که قطعات حتی با اختلاف ارتفاع خیلی کم (نظیر 10 سانتی متری) به درستی از یکدیگر تفکیک و مدلسازی شده اند. به طور کلی نتایج موفقیت روش پیشنهادی را در استخراج ساختمان ها و بازسازی آن ها بدون نیاز به منابع کمکی مانند نقشه های کاداستر و تصاویر هوایی نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 901

دانلود 308 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  95-111
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  604
 • دانلود: 

  288
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 604

دانلود 288 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  353-372
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  487
 • دانلود: 

  355
چکیده: 

در این پژوهش، برای اولین بار در ایران، تابش کل خورشیدی (GSR) با به کارگیری داده های ساعتی رطوبت خاک و بدون استفاده از داده های ساعت آفتابی و مقدار ابرناکی برآورد شد. بدین منظور، از هشت متغیر روزانه شامل میانگین دمای هوا، بیشینه دما، کمینه دما، فشار هوا، رطوبت نسبی هوا، بارندگی، دمای میانگین خاک، و رطوبت خاک در کنار تابش کل روزانه در ایستگاه تحقیقاتی هواشناسی دانشگاه بوعلی سینا در یک دوره 435روزه (ثبت شده توسط واقعه نگاشت GEONICA) و مدل های رگرسیون خطی، سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیفی (ANFIS)، شبکه عصبی پرسپترون چندلایه (MLP)، و شبکه عصبی رگرسیون تعمیم یافته (GRNN) استفاده شد. نمونه های ورودی-هدف به دو صورت تصادفی و غیرتصادفی وارد مدل ها شد که نتایج گواه بر دقت بهتر مدل ها در نمونه های تصادفی شده تحت شرایط استفاده از کل متغیرها به عنوان ورودی بود. بررسی ها حاکی از برتری مدل MLP با 04/3RMSE= مگاژول بر متر مربع در روز و %33/86=R2 بود. افزون براین، به کارگیری کمترین متغیرهای هواشناسی شامل سه متغیر دمای میانگین هوا، رطوبت نسبی هوا، و دمای خاک در مدل GRNN توانست با 45/3RMSE= مگاژول بر مترمربع در روز و %52/82R2= عملکرد بسیار مطلوبی در تخمین GSR ارائه دهد. رگرسیون خطی چند متغیره نیز فقط توانست یافتن ورودی ها را تسهیل کند.

آمار یکساله:  

بازدید 487

دانلود 355 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

سالمند

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  384-393
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1054
 • دانلود: 

  395
چکیده: 

اهداف: در این تحقیق 30 مرد سالمند به طور داوطلبانه و به شکل تصادفی در دو گروه 15 نفری کنترل و تجربی شرکت کردند. گروه تجربی در برنامه تمرین های آبی در قسمت عمیق استخر به مدت هشت هفته که شامل سه جلسه یک ساعته در هفته بود شرکت کردند؛ در حالی که گروه کنترل در این مدت در هیچ برنامه تمرینی شرکت نکردند. در هر دو گروه تعادل ایستا قبل و بعد از دوره اندازه گیری شد. شاخص های نوسانات پاسچر (تعادل ایستا) با استفاده از دستگاه تعادلی بایودکس و آزمون ثبات پاسچرال اندازه گیری شد. برای مقایسه تغییرات درون گروهی از آزمون تی همبسته و برای مقایسه شاخص های تعادل بین دو گروه از آزمون تی مستقل استفاده شد.مواد و روش ها: 30 مرد سالمند، به طور داوطلبانه و به شکل تصادفی در دو گروه 15 نفره کنترل و تجربی در این تحقیق شرکت کردند. گروه تجربی در برنامه تمرینات آبی در قسمت عمیق استخر به مدت هشت هفته که شامل سه جلسه یک ساعته در هفته بود شرکت کرد. این در حالی بود که گروه کنترل در این مدت در هیچ گونه برنامه تمرینی شرکت نکردند. در هر دو گروه تعادل ایستا قبل و بعد از دوره اندازه گیری شد. شاخص های نوسانات پاسچر (تعادل ایستا) با استفاده از دستگاه تعادلی بایودکس و تست ثبات پاسچرل اندازه گیری شد. از آزمون تی همبسته برای مقایسه تغییرات درون گروهی و از تست تی مستقل برای مقایسه شاخص های تعادل بین دو گروه استفاده شد.یافته ها: نتایج مربوط به مقایسه دو گروه از نظر ویژگی های جمعیت شناختی و تن سنجی نشان داد گروه تجربی میانگین سن 65.50±3.481، قد 168.10±5.215، جرم 70.87±7.775 و شاخص توده بدنی 24.781±2.483و گروه کنترل میانگین سن 66.50±3.232، قد 169.20±6.314، جرم 71.322±8.531 و شاخص توده بدنی 24.982±3.535 دارند. این نتایج حاکی از نبود تفاوت و درنتیجه همگنی دو گروه است. همچنین نتایج نشان داد هشت هفته تمرین های آبی در قسمت عمیق استخر، باعث بهبود محسوسی در تعادل ایستا آزمودنی ها شده است. نتایج آزمون های تی مستقل و همبسته نشان دهنده تفاوت معناداری بین گروه تجربی و کنترل در پس آزمون و در گروه تجربی بین پیش آزمون و پس آزمون بعد از انجام برنامه هشت هفته ای است.نتیجه گیری: با توجه به یافته های تحقیق می توان گفت که اعمال برنامه آبی در قسمت عمیق استخر می تواند در بهبود تعادل ایستا و درنهایت کاهش خطر افتادن در سالمندان موثر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1054

دانلود 395 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  188-197
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  801
 • دانلود: 

  226
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 801

دانلود 226 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  33-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  116261
 • دانلود: 

  140377
چکیده: 

OBJECTIVE: To assess in-depth sub-national estimates and trends for the incidence and prevalence of selected GI and liver diseases by age, gender and province over the period 1990–2013 in Iran.METHODS: This is a national and sub-national burden of disease study on 21 GI diseases using all available data sources, including cancer registry, death registration system data, hospital data, and all available published data. Analyses will be performed separately by gender, age groups, year, and province. We will conduct 21 separated systematic reviews of the literature for 21 diseases categories through searching online international electronic databases (i.e. the Medline database of the National Library of Medicine, Web of Science, and Scopus), Iranian search engines (i.e., Iran Medex, Scientific Information Database (SID), and IRANDOC), and gray literature. We will search the medical literature published between January 1985 and December 2013. We generated two models, Spatio-temporal and Multilevel Autoregressive models, to estimate mean and uncertainty interval for the parameters of interest by gender, age, year, and province. The models will be informed by data of gender, age, year, and province. Markov Chain Monte Carlo (MCMC) methods will be used to perform Bayesian inference in both modeling framework. All programs will be written in R statistical packages (version 3.0.1).RESULTS: We will calculate and present 1990 to 2013 trends in terms of prevalence, years of life lost due to premature mortality (YLLs), years lived with disability (YLDs), and disability-adjusted life years DALYs for the 21 selected GI diseases by gender, and province. We will also quantify the uncertainty interval for the estimates of interest.CONCLUSION: Results of the present study will have implications for policy making, as they allow for understanding geographic distributions of the selected GI diseases, and identifying health disparities across provinces.

آمار یکساله:  

بازدید 116261

دانلود 140377 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  25-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  424
 • دانلود: 

  192
چکیده: 

یکی از وجوه اشتراک نظریه قابلیت اعتماد و اقتصاد بررسی داده های نامنفی، عموماً چوله (طول عمر و درآمد )، برازش مدل مناسب به این داده ها و یافتن مشخصه های آنها است. هدف اصلی این مقاله یافتن ارتباط بین مفاهیم و شاخص های اقتصاد و قابلیت اعتماد است. بررسی ارتباط بین شاخص های نابرابری و معیارهای سنجش قابلیت اعتماد این امکان را به محقق می دهد که معیارهای هر یک از دو مفهوم را برای بررسی مفهوم دیگر به کار بگیرد. در این مقاله ابتدا ارتباط بین شاخص های نابرابری و شاخص های قابلیت اعتماد بیان می شود. چنان که در ادامه خواهید دید شاخص های نابرابری اقتصادی و قابلیت اعتماد ارتباط نزدیکی با یک دیگر دارند. برخی از مفاهیم سالخوردگی را می توان با استفاده از شاخص های نابرابری تعیین کرد. هم چنین روابط ریاضی موجود بین این شاخص ها نیز بیان شده است. در نهایت برای درک بهتر و آشنایی بیش تر با مفاهیم و روابط ارائه شده با استفاده از داده های درآمد سال های 1388-1393 به دنبال یافتن نتایج عددی و بحث های کاربردی هستیم.

آمار یکساله:  

بازدید 424

دانلود 192 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  37-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1064
 • دانلود: 

  301
چکیده: 

زوال یک پدیده طبیعی است که در همه بذرها رخ می دهد و منجر به کاهش تدریجی توان زیستی بذر در طی انبارداری می گردد. سرعت زوال به وضعیت فیزیولوژیکی و ساختار ژنتیکی بذرها و شرایط انبارداری بستگی دارد. به منظور بررسی اثر زوال بر شاخص های جوانه زنی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت در کتان روغنی (رقم نورمن)، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در 4تکرار در سال 1394 در آزمایشگاه بذر دانشگاه یاسوج انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل نگهداری بذور در بسته های آلومینیومی دربسته به مدت 6 ماه در 4 سطح دمایی 15، 25، 35 و 45 درجه سانتی گراد و رطوبت 5، 9، 13 و 17 درصد بود. نتایج نشان داد که با افزایش دما و رطوبت بذر، کلیه صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی به جز هدایت الکتریکی، کاهش یافتند. کاهش جوانه زنی با کاهش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت کاتالاز، سوپراکسید دیسموتاز و آسکوربات پراکسیداز همراه بود که بیانگر کاهش کارایی سیستم آنتی اکسیدانتی در حفاظت بذرها در مقابل گونه های فعال اکسیژن می باشد و باعث افزایش پراکسیداسیون چربی ها، تخریب غشاهای سلولی و نشت الکترولیت ها از بذر شده است که همبستگی قوی و منفی بین نشت الکترولیت ها و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت نشانگر این مساله است. هم چنین بذور کتان با محتوای روغن و پروتئین محلول بالا درصد جوانه زنی بیشتری داشتند اما زوال پذیری بیشتری نیز نشان دادند و باید به شرایط محیط انبارداری آن ها بسیار دقت نمود. به طور کلی، نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر بیانگر این است که بهترین شرایط نگهداری بذر کتان دمای 15 درجه سانتی گراد و رطوبت 5 درصد می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1064

دانلود 301 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  37-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  158
 • دانلود: 

  228
چکیده: 

BACKGROUND AND OBJECTIVES: In recent decades, the study of spatial planning in general and “ spatial structure” in particular has taken a special position in international references. The review of related theoretical texts published in recent decades shows great changes in this area. Most of the research has reviewed and scrutinized the spatial structure in the theoretical literature and international empirical research (Parr, 2013; Meijers, 2005; Davoodi, 2003; Guillain et al., 2006; Cao, 2016; Gebhardt, 2016; Goletz, 2016). In national references, new concepts and foundations have been explored in the field of spatial structure in particular and spatial planning in general. On the one hand, the diversity and variety of research conducted in this field in national references, the contradictory results obtained from some of the research, and the lack of a single finding may imply the uselessness of the conducted research and the waste of time and money. On the other hand, the results confuse some scientific societies and theorists, policymakers, planners, and decision-makers. Therefore, a meta-study approach is used to remove such conditions in research methods and their revision process. By using a meta-study, the present study aims to review the national research in the field of spatial structure to identify and examine theoretical and scientific gaps and address the strengths of research. Finally, by combining and summarizing the studies on spatial structure, the theoretical frameworks of reviewed studies are explained. METHODS: The present research is a developmental-applied study in terms of objective and includes quantitative and qualitative aspects in terms of type and nature of data. According to the characteristics of the research topic, this study is descriptive-analytical research carried out using a meta-study research method. F INDINGS: The content analysis of the reviewed studies showed that in these studies, four approaches had been applied to analyze the spatial structure. They include hierarchical, systemic, relational-synergistic, and contextual approaches. There are also three perspectives on “ spatial structure” . The origin of these perspectives is rooted in the areas addressed in the theoretical foundations of studies. In studies on topics such as “ monocentric, polycentric and scattered patterns” , the perspective on “ spatial structure patterns” was applied to analyze the spatial structure. In studies on topics such as “ centralized, decentralized, scattered, compact, random, sprawl, fragmented and leapfrog patterns” , the perspective on “ spatial structure development patterns” was applied. Those articles focusing on topics such as “ linear, island, cluster, symmetrical, correlated, radial, sector, complex, porous patterns” have analyzed the spatial structure using the perspective on “ form patterns of spatial structure. ” Moreover, the analysis of studies showed that the confusion of topics and concepts has taken place in the field of spatial structure. In many studies, the concepts of spatial growth patterns and spatial form patterns have been used instead of spatial structure patterns, indicating a misunderstanding of key concepts in the field of spatial structure. The analysis of studies also showed that various factors and driving forces-internal factors including “ backgrounds and contexts, economic, demographic, social dimensions and infrastructure” and external factors and drivers of development including “ government policies and decisions-spatial planning policies, globalization-global processes and economic rivalries”-influence the formation and change of the spatial structure of cities and regions. CONCLUSION: In the general review, it can be stated that the study of the spatial structure has become an important issue in Iran only in the last two decades. About 80% of these studies have been conducted in less than a decade, indicating the emergence of this concept in the spatial planning system of Iran. On the other hand, 87% of the studies have an applied-developmental nature, and only 13% have addressed basic concepts, indicating the poor scientific development of this concept in applieddevelopmental studies. Among the effects of this shortcoming, one can mention the lowquality and inadequacy of the theoretical foundations presented in the studies, which was observed in 42% of the reviewed studies, according to the present study results. Only 34% of the studies were evaluated well in terms of theoretical foundations. Some significant weaknesses identified in the qualitative evaluation of studies include less use of up-todate and reliable references, the lack of proper coherence between the objectives and research questions and theoretical foundations, and improper use of theoretical concepts and foundations. There is also a particular weakness in focusing on the approaches. There is a lack of knowledge in the reviewed studies, and most of them have expressed related approaches and theories without having any theoretical knowledge. On the other hand, more than 65% of the studies have relied on a morphological approach rather than land use, functional, and combined approaches. Therefore, in future research, it is required to pay more attention to the development of theoretical and approach concepts, structures, and frameworks and analytical approaches to the spatial structure to fix existing gaps. Also, in the analysis of geographical distribution, it was found that most of the studies focused on Tehran metropolitan area and Tehran metropolis and other geographical areas have been less studied, indicating a weak balance in exploring the different geographical areas of Iran. Of the four spatial scales, 54% of studies were performed at urban and metropolitan scales, and researchers have less considered other spatial scales.

آمار یکساله:  

بازدید 158

دانلود 228 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  6-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  834
 • دانلود: 

  13274
چکیده: 

Introduction Achieving the growth and development of society requires creating equal and contextual opportunities and how to use the talents and abilities in it. One of these opportunities is the possibility of the presence and mobility of the disabled people as other people in society,Undoubtedly, people with disabilities are part of the members of any society, which, according to equality of citizenship rights, need to be present in urban public spaces and create social interactions,So, in this study, due to the importance of the subject, an attempt has been made to design and match this type of spaces in one of the most important and busiest boulevards of Semnan city (the area of Ghaem Boulevard as a readable urban public space) in order to solve problems, increase the presence and safe accessibility of the disabled people to these spaces that are the purpose of this research should be addressed because the city and its spaces are not just a system and physical or natural context, but also the context of human life and a place for the emergence of people’, s abilities and creativity, the realization of goals, and the search for their happiness and satisfaction. Materials and Methods: In the present study, the type of study in terms of purpose is applied, and the research method in terms of nature is descriptive-analytical and field type. Library and documentary study methods have been used to collect information related to theoretical topics and explain the principles and criteria resulting from this section. The field study method has been used to recognize and investigate the current situation and analyze and evaluate the applicant’, s spatial patterns in the study area (conduct practical studies). In collecting field information, methods such as observation, photography, and tools such as a researcher-made questionnaire were used. After analyzing the questionnaires and placing its findings in line with field observations and studies, using the QSPM method to analyze and prioritize the strategies obtained from the SWOT table and then according to the design indicators mentioned in the theoretical framework section, for each of the strategy extracted, executive solutions are expressed to design and adapt and solve problems in the study area and thus increase the presence of people with disabilities. Findings: The findings of the present study show that in the design and adaptation of urban public spaces in Semnan, such as the area of Ghaem Boulevard, the conditions and needs of the disabled people, especially the physically disabled people, have not been paid much attention and these people in the study area of this research due to many physical problems have many issues and concerns, including lack of easy commuting on sidewalks and streets, lack of ease of access and proper use of public places, spaces and special arrangements for spending leisure time. All these factors have created a disorderly, unhealthy, unsafe, and uncomfortable environment for the presence and efficient use of the disabled people in this area, despite its potential. So, these people rarely enter urban spaces alone. Most of them, due to the lack of suitable conditions for the presence and performance of optional activities, prefer to eliminate this type of activity. They only refer to the area and use it to perform their necessary and obligatory activities. Conclusion: Based on the results, it was found that our cities today, due to social, managerial, and physical defects, have spaces for the presence of healthy and capable groups and do not accept the reality of people with disabilities, both physically and socially, and have many issues and problems in various fields. Disabled people in these spaces, despite the existence of laws that claim equal citizenship rights with other members of society, in practice due to corrupt and inappropriate designs and far from the minimum standards, and the lack of executive guarantee of regulations to create appropriate spaces, they are deprived of being present in the community and having safe and easy access to the public spaces of the city and using the facilities available in it and participating in various activities. Thus, principled design and adaptation and compliance with standards, especially in public spaces used by different groups, is the right of all citizens and requires a comprehensive and binding approach. Also, the results of the present study show that by implementing the following strategies, we can help increase the Presence of citizens, especially the physically disabled people. Solutions include adapting sidewalks, streets, public buildings, and urban furniture elements, revising and adapting the case study based on design indicators and urban planning criteria, and providing the conditions in which all people can use these spaces according to their citizenship rights because the adaptation of urban spaces as a physical context for all people to have equal opportunities to move around the city, access to all urban spaces and perform activities in various fields is a necessity for growth and development between human being and the surrounding spaces and in the whole society. Based on this, it can be said that a society whose development orientation (planning, management, design, etc. ) is according to the conditions of all people and responds to their needs and problems is a society in which everyone will have comfortable living conditions and will benefit from it.

آمار یکساله:  

بازدید 834

دانلود 13274 استناد 0 مرجع 0
litScript