نتایج جستجو

71249

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

7125

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  1(پی آیند 74) در منابع طبیعی
 • صفحات: 

  11-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  887
 • دانلود: 

  642
چکیده: 

Smyrnium cordifolium گیاهی است از خانواده جعفری که در نواحی غرب و جنوب غرب ایران به صورت وحشی می روید و در این مناطق دارای استفاده های متعدد غذایی و دارویی است. گیاه مذکور از ارتفاعات شمال غرب خرم آباد جمع آوری گردید. گیاهان جمع آوری شده پس از خشک شدن در سایه با روش تقطیر با آب (Hydrodistillation) مورد اسانس گیری قرار گرفتند، بازده اسانس w/w و 0.45% بود. اسانس ها جهت تجزیه و شناسایی مواد متشکله آن به دستگاه های GC و GC/MS تزریق شدند.بررسی های آناتومیکی نیز با روش رنگ آمیزی مضاعف و با استفاده از دو رنگ کارمن و بلودومتیلن صورت گرفت. در اسانس این گیاه ترکیب های سزکویی ترپنی قسمت اعظم اسانس را تشکیل دادند، در این میان دو سزکویی ترپن اکسیژنه  curzereneو (16.9%) و curzerenone و (33.8%) بیشترین مقادیر را دارا هستند. از ترکیبهای شاخص دیگر این گیاه می توان germacrene-D و (13%)،  isopimarolو (10.9%)، phyllocladanol و (8.7%) را نام برد. مطالعه ساختارهای آناتومیکی نیز نشان داد که کانالهای ترشح کننده اسانس در ساقه این گیاه در بخشهای مختلف ساقه یافت می شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 887

دانلود 642 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SADRAEIAN M. | GHOSHOON M.B. | MOHKAM M.

نشریه: 

VIROLOGICA SINICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  43-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  466
 • بازدید: 

  28706
 • دانلود: 

  30210
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 28706

دانلود 30210 استناد 466 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1 (مسلسل 30)
 • صفحات: 

  72-77
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  814
 • دانلود: 

  170
چکیده: 

در این مطالعه ناحیه کد کننده ژن VP2 یک سویه واکسینال (D78) ویروس بیماری بورس عفونی (IBDV) در یک ناقل بیانی یوکاریوتی به نام pSec Tag2A کلون شد. این ژن در پایین دست توالی پیشرو زنجیره سبک کاپا (k) ایمونوگلوبولین، تحت کنترل توالی پروموتر و تشدید کننده بسیار نورس سیتومگالوویروس انسان (hCMV) قرار داده شد. ساختار به دست آمده (pSec Tag2A-VP2) به تیره سلولی COS-7 انتقال داده شد و بیان و ترشح VP2 با آزمایش های دات بلوتینگ و الیزای ویژه آنتی ژن بررسی گردید. آنتی بادی مورد استفاده در این آزمایش ها یک آنتی بادی منوکلونال خنثی کننده (1A6) بر علیه VP2 بود. واکنش مثبت با این آنتی بادی نشان داد که ساختار تهیه شده قادر است شکل طبیعی VP2 را بیان و ترشح کند. (اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی در بخش انگلیسی قابل رویت است)

آمار یکساله:  

بازدید 814

دانلود 170 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  94-105
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  648
 • دانلود: 

  204
چکیده: 

زمینه و هدف: تاثیر سلول های بنیادی مزانشیمال بر عملکرد سلول های نوتروفیل به تازگی مشخص شده است، همچنین نشان داده شده است که سلول های بنیادی مزانشیمال قادر به بیان برخی از تحت واحدهای گیرنده های نیکوتینی می باشند. هدف از مطالعه حاضر تعیین اثرات نیکوتین بر روی عملکرد فاکتورهای مترشحه از سلول های بنیادی مزانشیمال بر روی نوتروفیل ها می باشد.روش بررسی: بعد ازجداسازی سلول های بنیادی مزانشیمال از مغز استخوان رت ها، این سلول ها با غلظت های متفاوتی از نیکوتین (0، 0.5، 0.1، 1 میکرو مولار) به مدت 48 ساعت مجاور شدند، سپس نوتروفیل های جدا شده با مایع رویی این سلول ها به مدت 4 ساعت انکوبه شدند، آنگاه عملکرد نوتروفیل ها مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته ها: به نظر می رسد که مایع رویی سلول های بنیادی تیمار شده با نیکوتین به طور معنی داری موجب افزایش زنده مانی و قابلیت فاگوسیتوز سلول های نوتروفیل در سطحی به مراتب بیشتر از مجاورت نوتروفیل ها با مایع رویی سلول های بنیادی مزانشیمال بدون تیمار می گردد. به علاوه مایع رویی سلول های بنیادی مزانشیمال تیمار شده با نیکوتین به طور معنی داری موجب کاهش انفجار تنفسی و تولید نیتریک اکساید توسط نوتروفیل ها نسبت به مایع رویی سلول های بنیادی تیمار نشده شد.نتیجه گیری: در مجموع این یافته ها ممکن است که افق جدیدی را در ارتباط با درک سازوکارهای ضد التهابی و ایمنومدولاتوری منتسب به نیکوتین نشان دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 648

دانلود 204 استناد 0 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  21-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1032
 • دانلود: 

  265
چکیده: 

مقدمه: ساب کلونینگ ژن های اختصاصی در پلاسمیدها و انتقال آن ها به سلول های هدف به منظور تولید پروتئین های درمانی یا تمایز سلول به عنوان یکی از موثرترین روش های درمان برای بیماری های مختلف پیشنهاد می شود. فاکتور رشد عصب (NGF) یکی از اعضای خانواده نوروتروفین ها است. نوروتروفین ها خانواده ای از پروتئین ها هستند که میزان بقاء، تمایز و عملکرد انواع مختلف نورون ها را تنظیم می کنند. مطالعات نشان دادندکه بیان ژن NGF در سلول های بنیادی موجب القای تمایز به سمت سلول های شبه نورون و رشد آکسون و شاخه های آن می گردد.مواد و روش ها: در این تحقیق هضم آنزیمی بر روی یک پلاسمید حامل ژن NGF انجام گردید و این ژن استخراج شد. ژن NGF در پلاسمید ترشحی pSecTag2 ساب کلون گردید. پلاسمید ساب کلون شده رسوب گیری و تغلیظ گردید. سپس با استفاده از لیپوفکتامین به داخل سلول های رده PC12 ترانسفکت شد. بیان ژن NGF و تولید پروتئین آن با استفاده از روش های RT-PCR و وسترن بلات ارزیابی گردید.یافته ها: تعیین توالی نشان داد که فرایند ساب کلونینگ پلاسمید ترشحی درست بوده است. بیان ژن NGF در سلول های ترانسفکت شده PC12 به وسیله روش RT-PCR نشان داده شد و تولید پروتئین آن در نتایج وسترن بلات اثبات شد.نتیجه گیری: ساب کلونینگ ژن NGF بر روی وکتور ترشحی pSecTag2 یک روش مناسب جهت انتقال به سلول های یوکاریوتی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1032

دانلود 265 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

آیریان سعید | دارش عاطفه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  691-700
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  911
 • دانلود: 

  299
چکیده: 

گونه های جنس سیتروس در مناطق مختلف استان فارس یافت می شود. هدف از این پژوهش بررسی مراحل و چگونگی تکوین دانه گرده و کیسه های ترشحی گلبرگ در گیاه دارابی است. برای این پژوهش گل ها و غنچه ها از باغ های جهرم، برداشت شدند، در فیکساتور  FAAتثبیت و سپس در الکل 70% نگه داری شدند. نمونه ها پس از آماده سازی و قالب گیری در پارافین، با میکروتوم برش گیری گردید و برای بررسی کیسه های ترشحی و گلبرگ در مخلوط الکل و گلیسیرین قرار داده شد و پس از برش دستی در زیر میکروسکوپ نوری مشاهده شدند. نتایج نشان داد که در این گیاه بساک ها دارای 4 کیسه گرده است. سیتوکینز هم زمان است و تترادهای میکروسپور فقط از نوع تتراهدرال است. دانه های گرده در زمان انتشار دو یاخته ای، دارای چهار شکاف رویشی با تزئینات شبکه ای و چاله ای هستند. در گلبرگ های مراحل اولیه، سه گروه بافتی دارای سلول های کاملا فشرده و در حال تقسیم بودند و طی تکوین، تقسیم در سلول های اپیدرمی کاهش یافت. تمایز بافت پارانشیمی منحصر به افزایش ابعاد سلول ها، ضخامت دیواره ای و فضای بین سلولی شد و تعداد و اندازه دسته های آوندی نیز طی مراحل نمو افزایش یافت. شکل گیری کیسه های ترشحی در گلبرگ، به این صورت است که بنیان گذاری کیسه منحصر به اولین مرحله تکوین است و هم زمان با مراحل تکوین گلبرگ، این ساختار فقط افزایش ابعاد می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 911

دانلود 299 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4 (پیاپی 44)
 • صفحات: 

  339-348
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  573
 • دانلود: 

  207
چکیده: 

اکینوکوکوس گرانولوزوس عامل بیماری مشترک هیداتیدوز در انسان و برخی از حیوانات می باشد. با توجه به نقش و اهمیت نشخوارکنندگان از جمله گوسفند در بقا و انتقال انگل به میزبانان اصلی و انسان، این مطالعه به منظور ارزیابی اولیه مواد دفعی-ترشحی پروتواسکولکس و لایه ژرمینال به منظور انجام آزمایش های سرولوژیک انجام شد. در این مطالعه، واکنش مایع کیست و مواد دفعی- ترشحی لایه ژرمینال و پروتواسکولکس در مجاورت با سرم تهیه شده از گوسفند و موش آزمایشگاهی آلوده به کیست هیداتیک ارزیابی شد. خون مورد نیاز برای تهیه سرم آلوده و غیرآلوده از 100راس گوسفند در حین کشتار جمع آوری و آزمون کانترایمنوالکتروفورز روی نمونه های مذکور صورت گرفت. با استفاده از روش کانترایمنوالکتروفورز در مجاورت با آنتی ژن مایع کیست 80 درصد، آنتی ژن دفعی- ترشحی پروتواسکولکس 72 درصد و آنتی ژن دفعی- ترشحی لایه ژرمینال 92 درصد از سرم های گوسفندان آلوده به کیست هیداتیک واکنش مثبت نشان دادند و در 5 نمونه سرم موش آزمایشگاهی آلوده به کیست هیداتیک تجربی به روش کانترایمنوالکتروفورز با استفاده از مایع کیست هیداتیک 80 درصد، آنتی ژن دفعی- ترشحی پروتواسکولکس 80 درصد و آنتی ژن دفعی-ترشحی لایه ژرمینال 100 درصد از سرم ها واکنش مثبت نشان دادند. طبق نتایج به دست آمده در مطالعه حاضر، آنتی ژن دفعی- ترشحی لایه ژرمینال با داشتن درصد حساسیت بالاتر در تشخیص نمونه های آلوده، قابل ارزیابی در مطالعات تکمیلی در این زمینه می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 573

دانلود 207 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3 (پیاپی 47)
 • صفحات: 

  267-281
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2689
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

به منظور بررسی اثر مشاهده فیلمهای ترسناک بر نظام ایمنی بدن، تغییرات در مقدار غلظت "sIgA" موجود در بزاق آزمودنیها مورد پیگیری قرار گرفت. 26 دانشجوی دختر که همگی در مقطع کارشناسی در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران مشغول به تحصیل بودند به روش داوطلبانه انتخاب شدند. پیش از اجرای آزمایش، سلامت جسمی همه آزمودنیها به وسیله پزشک مورد تایید قرار گرفت. آزمودنیها به شکل کاملا تصادفی در دو گروه 13 نفره آزمایش و کنترل قرار گرفتند. به آزمودنیهای گروه آزمایش فیلمی ترسناک و به آزمودنیهای کنترل فیلمی عاطفی- خانوادگی نشان داده شد. بر اساس طرح اندازه گیری های مکرر از آزمودنیهای دو گروه قبل و بعد از مشاهده فیلمها در مدت دو دقیقه در شرایط کاملا یکسان نمونه بزاق جمع آوری شد. داده های هر دو گروه بر اساس روش آزمایشگاهی نفلومتری و با روش تحلیل کوواریانس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد غلظت "sIgA" در گروه آزمایشی بعد از تماشای فیلم ترسناک در مقایسه با غلظت آن قبل از تماشای فیلم به شکل معناداری افزایش یافته بود. همچنین این افزایش غلظت "sIgA" در مقایسه با غلظت "sIgA" قبل و پس از مشاهده فیلم عاطفی خانوادگی در گروه کنترل از نظر آماری معنادار بود. می توان نتیجه گرفت که مشاهده فیلم ترسناک بر میزان غلظت "sIgA" بزاق دختران دانشجو اثر گذار بود. همسو با سایر نتایج تحقیقات گذشته مشاهده یک فیلم ترسناک همچون قرار گرفتن در معرض یک منجر استرس حاد به افزایش غلظت "sIgA" شد.

آمار یکساله:  

بازدید 2689

دانلود 133 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  321-328
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  90367
 • دانلود: 

  31431
چکیده: 

Background: Endometriosis is a common chronic inflammation which leads to infertility and chronic pelvic pain in affected women. secretory phospholipase A2 type IIa (sPLA2IIa) is an acute phase reactant that is markedly increased in inflammatory disorders.Objective: To assess the effects of ω-3 and ω-6 polyunsaturated fatty acids (PUFAs) administration in endometrial cells culture on sPLA2IIa level and cell survival comparing homolog ectopic versus eutopic endometrial cells from endometriosis patients.Materials and Methods: In this experimental study, ectopic and eutopic endometrial tissue samples obtained from 15 endometriosis patients were immediately frozen. After thawing and tissue digestion, mixed stromal and endometrial gland cells were cultured for 8 days in three different culture media; balanced w-3/w-6, high w-3 and high w-6 PUFAs ratio. Cell survival was measured using 2, 3-bis (2-methoxy-4-nitro-5-sulfophenyl) -5- (phenylamino) carbonyl-2H- tetrazolium hydroxide (XTT) method and sPLA2IIa level assessed with ELISA technique.Results: The sPLA2IIa level was significantly higher in the ectopic endometrial cell culture compared to the eutopic group for each of the three matched treatments (balanced, high w-3 and high w-6). Also the sPLA2IIa level in the ectopic endometrial cell group was remarkably increased by each of the three PUFAs treatments compared to control condition (p<0.05, p<0.01, p<0.05 respectively). Cell survival in the eutopic group was significantly decreased by high w-6 culturing compared to control medium (p<0.05).Conclusion: The increase in sPLA2IIa level in ectopic endometrial cells by fatty acid treatments (especially high w-3), strengthens the hypothesis that PUFAs stimulate secretion of cytokines leading to increased sPLA2IIa level.

آمار یکساله:  

بازدید 90367

دانلود 31431 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2 (S.N. 7 )
 • صفحات: 

  53-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  84409
 • دانلود: 

  48268
چکیده: 

Introduction and objective: The early secretory antigenic target 6kDa protein (ESAT-6) antigen from Mycobacterium tuberculosis is a dominant target for cell-mediated immunity in the early phase of tuberculosis (TB) in TB patients. ESAT-6 was found to distinguish TB patients from BCG-vaccinated donors. The aim of this study was cloning and expression of ESAT-6 of M. tuberculosis.Materials and methods: DNA was extracted from M. tuberculosis H37Rv. PCR was performed using gene-specific oligonucleotide primers and the PCR products were inserted into the pET102/D vector and transferred into Escherichia coli strain TOPO10. The recombinant plasmids transferred into E. coli strain BL21.Results: The transformed plasmid into E. coli strain BL21 was effectively expressed. The expressed fusion protein (23kDa on SDS-PAGE) was found almost entirely in the soluble form and the recombinant protein was purified by Ni-NTA column.Conclusion: We successfully cloned and expressed ESAT-6 protein of M. tuberculosis in E. coli. As a specific antigen, it can be useful for diagnosis of both active and latent tuberculosis with ELISA in future.

آمار یکساله:  

بازدید 84409

دانلود 48268 استناد 0 مرجع 0
litScript