نتایج جستجو

70904

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

7091

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

امیری حمزه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  9-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  258
 • دانلود: 

  249
چکیده: 

جنسGrammosciadium متعلق به تیره چتریان بوده و در ایران 3 گونه دارد که در مناطق معتدله یا معتدله سرد می رویند و برای تغذیه دامها مورد استفاده قرار می گیرند. گونه Grammosciadium scabridiumاز دامنه کوه های جنوب غربی شهرستان خرم آباد واقع در استان لرستان با ارتفاع 1460 متر جمع آوری گردید و پس از خشک کردن گیاه در سایه، اسانس گیری از سرشاخه های میوه دار با روش تقطیر با آب انجام شد. شناسایی ترکیبات موجود در اسانس به وسیله کروماتوگراف گازی (GC) وکروماتوگراف گازی متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS) صورت گرفت. مطالعات آناتومیکی نیز توسط روش رنگ آمیزی مضاعف با استفاده از دو رنگ سبز متیل و قهوه ای بیسمارک صورت گرفت. آنالیز اسانس G. scabridiumدرمرحله میوه دهیمنجر به شناسایی 24 ترکیب شد که 5/94% درصد از کل اسانس را شامل شده و مهمترین ترکیب های آن شامل سیکلوهگزن-1-اون (53/29%)، لیمونن (09/17%)، آپیول (78/11%)، هگزادکانوئیک اسید (62/5%) و اسپاتولنول (24/3%) می باشند. بررسی های آناتومیکی نیز نشان داد که ساقه این گیاه 9 ضلعی بوده و دارای 40-44 عدد کانال ترشحی در پوست و مغز به ویژه در مناطقی که بافت های کلانشیمی وجود دارند می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 258

دانلود 249 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  157
 • صفحات: 

  8-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1007
 • دانلود: 

  417
چکیده: 

زمینه و هدف: وزیکول های غشاء خارجی باکتری ها نقش مهمی در فیزیولوژی، بیماری زایی و تعامل بین میزبان و عامل بیماریزا دارند. این وزیکول ها به باکتری اجازه می دهند تا آنزیم ها و محتویات خود را به شکل محافظت شده منتقل کنند و در زنده ماندن باکتری نقش دارند. از آنجایی که آن ها به عنوان نماینده باکتری محسوب می شوند، مطالعه آن ها به شناخت بیشتر باکتری ها و تعامل آن ها با محیط کمک می کند. از این رو روش های جداسازی این وزیکول ها اهمیت ویژه ای دارد. لذا، هدف از این پژوهش، معرفی روشی نوین برای جداسازی وزیکول های غشاء خارجی باکتری اشرشیاکلی است. روش کار: در روش شناسی حاضر، باکتری اشرشیاکلی انتروتوکسیژنیک در شرایط استاندارد کشت داده شد. سپس مایع رویی کشت جدا گردید و از فیلتراسیون با جریان مماسی برای تغلیظ وزیکول ها و سانتریفیوژ دور بالا برای رسوب دهی آن ها استفاده شد. وزیکول های جدا شده توسط میکروسکوپ الکترونی عبوری تایید و وزن مولکولی و میزان غلظت پروتئینی مشخص گردید. یافته ها: ریخت شناسی وزیکول ها توسط میکروسکوپ الکترونی تایید و اندازه آن ها بین 50 تا 100 نانومتر تعیین شد. الگوی الکتروفورتیک نشان دهنده باندهای قوی و ضعیف در ناحیه بین 41-22 کیلودالتون بوده و غلظت پروتئین وزیکول های تخلیص شده 542 میکروگرم مشخص گردید. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشان می دهد که در نتیجه استفاده از روش ارائه شده در این مطالعه علاوه بر ارائه محصولی همسان، از بعد اقتصادی و زمانی نسبت به روش های رایج مزایای مثبتی دارد و می تواند زمینه ساز جداسازی این وزیکول ها در سطح صنعتی نیز باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1007

دانلود 417 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1436
 • دانلود: 

  246
چکیده: 

زمینه و هدف: نقایص حسی از جمله عوارض شایع سکته های مغزی هستند و مطالعات مختلف میزان شیوع این نقایص را در بیماران سکته مغزی بین 11 تا 85% گزارش نموده اند. علیرغم اینکه نقایص حسی سبب کاهش کیفیت حرکات اندام فوقانی، ضعف در انجام حرکات مهارتی و ضعف در مهارت های گرفتن شده و میتوانند منجر به کاهش سطح فعالیت در سمت مبتلا، تطابق فرد به زندگی با یک دست و نهایتا کاهش کیفیت زندگی فرد شوند اما بندرت در برنامه های توانبخشی بیماران سکته مغزی مورد توجه قرار میگیرند. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر بازآموزی حسی بر بهبود عملکرد اندام فوقانی همی پلژیک در بیماران سکته مغزی می باشد.روش بررسی: این مطالعه بصورت (Single-system design (AB بر روی 5 بیمار سکته مغزی مزمن انجام شد. در طی فاز پایه عملکرد اندام فوقانی بیماران (با استفاده از آزمون Fugl-Meyer) نقایص حرکتی اندام فوقانی (با استفاده از آزمون Motoricity Index) و مهارت دستی آنان (با استفاده از آزمون Box and Block) در فواصل سه روز یکبار مورد ارزیابی قرار گرفت و پس از رسیدن به الگوی ثابت در تغییرات، فاز درمان آغاز گردید. بیماران در این فاز به مدت 6 هفته تحت درمان بازآموزی حسی قرار گرفتند. درمان بر پایه اصول بازآموزی حسی و برحسب توانایی ها و ناتوانی های بیماران با تعیین محل و تعداد لمس ثابت و متحرک آغاز گردیده و با تکالیف تمایزی پیشرفته تر مانند گرافستزیا ادامه یافت. سپس نتایج ارزیابی های فازهای پایه و درمان مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.یافته ها: 4 نفر از بیماران مورد مطالعه بهبودی معنی داری را در عملکرد اندام فوقانی نشان دادند و تمامی آنان به بهبودی معنی داری در نقایص حرکتی و نیز مهارت دستی دست یافتند.نتیجه گیری: با توجه به بهبودی قابل توجه در عملکرد و نقایص حرکتی اندام فوقانی و نیز مهارت دستی بیماران مورد مطالعه بدنبال بازآموزی حسی، به نظر می رسد این مداخله می تواند مداخله درمانی موثری در توانبخشی بیماران سکته مغزی باشد، اگرچه مطالعات بیشتر با حجم نمونه بزرگتر نیاز است.

آمار یکساله:  

بازدید 1436

دانلود 246 استناد 1 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

BARCELO A.C. | MARTINEZ M.P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  153-157
تعامل: 
 • استنادات: 

  433
 • بازدید: 

  18426
 • دانلود: 

  23899
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 18426

دانلود 23899 استناد 433 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  35-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  68288
 • دانلود: 

  37663
چکیده: 

BACKGROUND: Non-secretor individuals lack ABO blood group antigens in their secretions like saliva; these carbohydrate structures play an important role in protection of the oral cavity from exogenous pathogens; therefore these individuals are more susceptible to mucous membrane damages. The aim was to assess the secretory state of patients with oral lichen planus (OLP) in comparison with healthy controls. METHODS: Fifty patients and 100 age-gender matched control subjects were recruited to the study. Patients were visited in the outpatient clinic of dermatology at Shohada-e-Tajrish Hospital، Shahid Beheshti University of Medical Sciences from 2012 – 2014. Two-milliliter (mL) blood was collected from each subject to detect Lewis phenotypes. According to Lewis phenotype of each subject، secretory state was determined except in subjects with Le (a-b-) phenotype، in whom saliva was collected to determine the secretor status. RESULTS: Non-secretor status in patients with OLP was more frequent compared with healthy controls (37 out of 50 patients (74%) vs. 24 out of 100 healthy controls (24%)، (P < 0. 001)). There was no association between secretory state، and type of OLP and disease duration (P > 0. 05). CONCLUSION: This study supported the possible role of cell surface histo-blood group antigens in protection of mucosal surface from exogenous pathogens. Therefore، it appears that non-secretor individuals are more prone to oral lichen planus.

آمار یکساله:  

بازدید 68288

دانلود 37663 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  105
 • صفحات: 

  67-71
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  802
 • دانلود: 

  465
چکیده: 

زمینه و هدف: فشارخون بالا یکی از بیماری های شایع می باشد که برای درمان و جلوگیری از عوارض آن نیاز به کنترل دقیق فشارخون بیماران می باشد. یکی از نکات مهم کنترل فشارخون احتمال عدم صحت فشارخون اندازه گیری شده در کلینیک می باشد. اندازه گیری فشارخون در منزل نیز مشکلاتی دارد که از جمله آنها عدم دسترسی زود هنگام به پزشک می باشد. لذا، تصمیمم گرفته شد تا با اختراع دستگاهی فشارخون اندازه گیری شده در منزل به صورت همزمان به پزشک اطلاع داده شود.معرفی بیمار: بیمار خانم 56 ساله مورد فشارخون از 6 سال قبل که تحت درمان دارویی بود، پس از اخذ رضایت آگاهانه، وارد مطالعه گردید. پس از آموزش نحوه استفاده، دستگاه به مدت 10 روز در اختیار بیمار قرار گرفت. اطلاعات فشارخون بیمار در تمام موارد استفاده بیمار توسط اعضای تیم با سرویس پیام کوتاه دریافت گردید و با اندازه های ثبتی بیمار همخوانی داشت. این دستگاه شامل برد موبایل و یک میکروکنترولر که بر روی یک مدار الکترونیکی سوار شده و به یک دستگاه فشار خون دیجیتال متصل می شود. پس از اندازه گیری فشارخون توسط دستگاه فشارخون، عدد آن به صورت پیام متنی توسط سیستمGSM (Global system for Mobile communication)  برای پزشک و یا هر کس دیگری ارسال می شود.نتیجه گیری: با استفاده از این دستگاه می توان با هزینه بسیار پایین بیماران با فشارخون بالا را تحت مراقبت داشته و از عوارض خطرناک عدم کنترل دقیق فشارخون بیماران جلوگیری کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 802

دانلود 465 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  84
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  1104-1116
تعامل: 
 • استنادات: 

  1341
 • بازدید: 

  40524
 • دانلود: 

  26465
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 40524

دانلود 26465 استناد 1341 مرجع 0
نویسندگان: 

NIE MIN | CHEN DONG | GAO ZHENYAN | WU XINYU | LI TONG

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  94962
 • دانلود: 

  43074
چکیده: 

Background: Dental caries is a well-known biofilm-mediated disease initiated by Streptococcus mutans, which should infect and colonize in a milieu perfused with components of the mucosal immune system. Little is known, however, regarding the relationship between the natural secretory IgA activity and S. mutans of a variety of diverse genotypes.Objectives: The current study aimed to use spousal pairs to investigate the natural immunoreactivity of salivary secretory IgA to different genotype strains of S. mutans.Patients and Methods: Indigenous strains were characterized from nine spousal pairs using polymerase reaction chain (PCR) and arbitrarily primed polymerase chain reaction (AP-PCR) by genotype monitoring. Unstimulated submandibular/sublingual secretions were collected and the concentrations of secretory IgA were determined by the enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). Each saliva sample was examined by Western blot to analyze the immunoreactivity of naturally occurring salivary secretory IgA antibodies for his/her own indigenous strain, spouse’s strain and reference strains including S. mutans GS-5 and Ingbritt (C).Results: The results showed that naturally induced salivary IgA antibodies against S. mutans were present in all subjects. Almost all subjects had the similar individual immunoblotting profiles to different genotype strains.Conclusions: The current study indicated that the immunoreactivity of secretory IgA might have no direct correlation with the colonization of indigenous flora and rejection of exogenous strains in adults. The relationship of microbes, host and dental caries should be in the light of coevolved micro ecosystem as a whole, but not caused by one factor alone.

آمار یکساله:  

بازدید 94962

دانلود 43074 استناد 0 مرجع 1162
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  321-328
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  83856
 • دانلود: 

  29498
چکیده: 

Background: Endometriosis is a common chronic inflammation which leads to infertility and chronic pelvic pain in affected women. secretory phospholipase A2 type IIa (sPLA2IIa) is an acute phase reactant that is markedly increased in inflammatory disorders.Objective: To assess the effects of ω-3 and ω-6 polyunsaturated fatty acids (PUFAs) administration in endometrial cells culture on sPLA2IIa level and cell survival comparing homolog ectopic versus eutopic endometrial cells from endometriosis patients.Materials and Methods: In this experimental study, ectopic and eutopic endometrial tissue samples obtained from 15 endometriosis patients were immediately frozen. After thawing and tissue digestion, mixed stromal and endometrial gland cells were cultured for 8 days in three different culture media; balanced w-3/w-6, high w-3 and high w-6 PUFAs ratio. Cell survival was measured using 2, 3-bis (2-methoxy-4-nitro-5-sulfophenyl) -5- (phenylamino) carbonyl-2H- tetrazolium hydroxide (XTT) method and sPLA2IIa level assessed with ELISA technique.Results: The sPLA2IIa level was significantly higher in the ectopic endometrial cell culture compared to the eutopic group for each of the three matched treatments (balanced, high w-3 and high w-6). Also the sPLA2IIa level in the ectopic endometrial cell group was remarkably increased by each of the three PUFAs treatments compared to control condition (p<0.05, p<0.01, p<0.05 respectively). Cell survival in the eutopic group was significantly decreased by high w-6 culturing compared to control medium (p<0.05).Conclusion: The increase in sPLA2IIa level in ectopic endometrial cells by fatty acid treatments (especially high w-3), strengthens the hypothesis that PUFAs stimulate secretion of cytokines leading to increased sPLA2IIa level.

آمار یکساله:  

بازدید 83856

دانلود 29498 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

AUTOPHAGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  365-367
تعامل: 
 • استنادات: 

  461
 • بازدید: 

  9289
 • دانلود: 

  29245
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9289

دانلود 29245 استناد 461 مرجع 0
litScript