نتایج جستجو

71287

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

7129

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

KHALILI G. | PARTOVI F. | AZHDARI SOHEYLA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  3-4
 • صفحات: 

  127-132
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  75321
 • دانلود: 

  22956
چکیده: 

Background: Different immunological methods are used for the serodiagnosis of Fasciola hepatica infections, however, they have limited specificity and/or sensitivity.Objective: To improve the specificity of ELISA using a partially modified method for preparation of excretory-secretory (ES) antigens.Methods: Studied groups were as follows: 75 patients with parasitological evidence of fascioliasis; 250 samples from normal individuals from non-endemic areas with no history of fascioliasis; 50 patients who were infected with other parasites. ES was prepared by incubation of adult worms in protease inhibitor containing media. ELISA was performed using this antigen. The antigenic components of ES were revealed by sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis.Results: The sensitivity and specificity of the test were 100% and 99.7%, respectively.Conclusion: Our results showed that the ES of adult worms of Fasciola hepatica is a suitable antigen for ELISA procedure.

آمار یکساله:  

بازدید 75321

دانلود 22956 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BOSTROM M.A. | BOYANOVSKY B.B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  600-606
تعامل: 
 • استنادات: 

  464
 • بازدید: 

  23280
 • دانلود: 

  29822
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 23280

دانلود 29822 استناد 464 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  89
 • صفحات: 

  11-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1267
 • دانلود: 

  351
چکیده: 

سابقه و هدف: یکی از راه های انتقال بیماری توکسوپلاسموزیس مادرزادی از طریق جفت به جنین می باشد که تشخیص این بیماری را در این مرحله بسیار حائز اهمیت می نماید. انگل توکسوپلاسما دارای آنتی ژن های متعددی می باشد که از آنتی ژن های دفعی - ترشحی آن در طراحی کیت الایزا اویدیتی استفاده می شود. هدف از انجام این مطالعه بررسی مقایسه ای کیت آماده و طراحی شده الایزا اویدیتی در مادران مبتلا به توکسوپلاسموزیس می باشد، که در کیت طراحی شده از آنتی ژن های دفعی - ترشحی انگل توکسوپلاسما گوندی استفاده گردید.مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع مطالعه توصیفی بود. مواد مورد آزمایش برای کیت طراحی شده الایزا اویدیتی شامل مایع آسپیره شده صفاق موش های سفید کوچک آزمایشگاهی بود، که 7 روز قبل با تاکی زوئیت های انگل توکسوپلاسما گوندی (106 تاکی زوئیت در هر میلی لیتر) به روش تلقیح داخل صفاقی آلوده شده بودند. مایع فوق با دور1000 g  به مدت 15 دقیقه سانتریفیوژ و سپس مایع رویی به عنوان ترکیب آنتی ژن های دفعی ترشحی استخراج گردید.یافته ها: نتیجه این آزمایش نشان داد که اگر جهت تهیه کیت الایزا اویدیتی در تشخیص آنتی بادی IgG انگل توکسوپلاسما گوندی از آنتی ژن های تازه دفعی - ترشحی استفاده گردد، نتایج این آزمایش از کیت آماده ساخته شده در شرکت های مختلف از نظر کمیت و تیتر آنتی بادی بهتر خواهد بود.استنتاج: میانگین نتایج حاصل از الایزا اویدیتی طراحی شده با استفاده از آنتی ژن های دفعی - ترشحی انگل توکسوپلاسما گوندی، در تشخیص توکسوپلاسموزیس مادرزادی، قابل قبول تر از میانگین نتایج حاصل از کیت آماده تجاری بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1267

دانلود 351 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  43-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1042
 • دانلود: 

  177
چکیده: 

پس از خروج اسپرم از بیضه ها، به منظور انجام صحیح فرایند لقاح با تخمک، اسپرم نیازمند یکسری تغییرات تکاملی است.به این تغییرات بلوغ اسپرم گفته میشود که در اپیدیدیم رخ میدهد. اپی تلیوم اپیدیدیم محیط مناسب برای بلوغ اسپرم را فراهم می آورد.در طی این فرایند در اجزا لیپیدی و پروتئینی غشای پلاسمایی اسپرم تغییراتی نظیر ورود، حذف و یا دوباره سازی ممکن است رخ دهد. ارزیابی هر یک از این تغییرات نقش مهمی در فهم عملکرد اپیدیدیمی دارد.قسمتهایی از Caput، Corpus اپیدیدیم موش انتخاب شده، پس از انجام فرایندهای مکانیکی و آنزیمی بافت همبند مربوطه زدوده شده و لایه ای با قطر کمتر از یک میلی متر حاصل آمد. اجزای اپیدیدیمی به محیط RPMI-1640 که با آندروژن و FCS تکمیل میشد، کشت داده شد. سنتز و ترشح پروتئین توسط فلوروگرافی و SDS-PAGE ارزیابی شد. با تزریق مکرر اسپرماتوزاهای زنده موش به یک خرگوش، آنتی سرم ضد پروتئین سطحی اسپرم موش تهیه شد. آنتی سرم به وسیله روشهای الیزا و ایمونوفلورسانس چک میشد. پروتئین های اساسی در ترشحات اپیدریمی و سطح اسپرم به وسیله Western blotling مورد ارزیابی قرار گرفت.کشت سلولهای اپی تلیال اپیدیدیم، 20 باند مجزای پروتئینی را نشان داده که ضخیم ترین آن در فاصله KD200-2 بود. سرم ایمیون با باندهای پروتئینی 20، 24، 54 و 58 کیلودالتونی پس از western blotting واکنش داد.سلولهای اپی تلیال اپیدیدیم پروتئینها و گیلکوپروتئین هایی ترشح میکنند که برخی از آنها به سطح اسپرم چسبیده و احتمالا نقش مهمی در تداخل اسپرم - اوویست بازی میکنند. ما چهار پروتئین با وزنهای مولکولی 20، 24، 54، 58 کیلودالتون را شناسایی کردیم که بوسیله اپی تلیوم اپیدیدیم ترشح شده و به سطح اسپرم می چسبند. تحقیقات آتی به خالص سازی پروتئین ها و ارزیابی نقش آنها در فرایند لقاح و توانایی بارورسازی اسپرم با استفاده از تکنیک IVF معطوف خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1042

دانلود 177 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  305-318
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  767
 • دانلود: 

  215
چکیده: 

مقدمه: پس از خروج اسپرم از بیضه، مراحل تکاملی بیشتری لازم است که اسپرماتوزوئید کاملا قابلیت عبور از مجرای تناسلی مونث و بارور کردن تخمک را کسب کند. این مرحله را بلوغ اسپرماتوزوئید نامند که در اپی دیدیم صورت می گیرد. اپی تلیوم اپی دیدیم محیط کوچک اختصاصی برای بلوغ اسپرم فراهم می آورد، این مراحل شامل تغییر شکل، جایگزینی، حذف یا تغییر در بسیاری از ترکیبات پروتئینی و لیپیدی غشای پلاسمایی اسپرم می باشد. ارزیابی چنین تغییراتی در درک ما از عملکرد اپی دیدیم نقش مهمی دارد.مواد و روش ها: قطعات شسته شده بخش ابتدایی اپی دیدیم (Caput, Corpus) تحت هضم مکانیکی و آنزیمی به منظور برداشت بافت همبندی و تولید قطعاتی با طول کمتر از 1 mm  قرار گرفتند. قطعات اپی دیدیم به طور موفقیت آمیزی در محیط تغییر داده شدهRPMI-1640  که به آن آندروژن و FCS اضافه شده بود کشت داده شدند. محیط کشت اپی دیدیم به طور متناوب با مخلوط اسید آمینه های CYS(35S) و (35S)Met نشاندار شدند. سنتز و ترشح پروتئین به وسیله SDS-PAGE و فلوروگرافی ارزیابی شد.تحریک تولید آنتی بادی بر علیه پروتئین های سطح سرم با تزریقات مکرر اسپرماتوزوئید زنده به یک خرگوش انجام شد. عیار پادتن به وسیله ELISA و شیوه ایمونوفلورسانس غیرمستقیم سنجیده شد.پروتئین های نشاندار در ترشحات اپی دیدیم و سطح اسپرم با Western blotling شناسایی شدند.یافته ها: اپی تلیوم اپی دیدیم در محیط کشت حدود 20 باند مشخص پروتئین را آشکار کرد.محکمترین باندها وزن ملکولی بین 20-200 KD داشتند تعدادی از باندها به وضوح استحکام کمتری داشتند. آنتی سرم با پروتئین های 20، 24، 54 و 58 کیلودالتون که بین سطح اسپرم و ترشحات اپی تلیال اپی دیدیم مشترک بودند بعد از Western blotting واکنش نشان داد.نتیجه گیری: سلول های اپی تلیال اپی دیدیم پروتئین ها و گلیکوپروتئین هائی ترشح کنند که بعضی از آنها، به سطح اسپرم متصل می شوند و احتمالا نقش حیاتی در تداخل اسپرم و تخمک با اتصالات غشایی بازی می کنند. ما 4 پروتئین با وزن ملکولی 20، 24، 54، و 58 کیلودالتون که به وسیله اپی تلیوم اپی دیدیم ترشح شده و به سطح اسپرم متصل می شدند شناسایی کردیم. تحقیق آینده ما روی خالص سازی این پروتئین ها و ارزیابی نقش آنها در روند باروری و توانایی بارورسازی اسپرم با شیوه IVF متمرکز خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 767

دانلود 215 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

TRUJILLO M.E. | SCHERER P.E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  257
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  167-175
تعامل: 
 • استنادات: 

  880
 • بازدید: 

  24973
 • دانلود: 

  25085
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 24973

دانلود 25085 استناد 880 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  62
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  544-553
تعامل: 
 • استنادات: 

  144
 • بازدید: 

  1215
 • دانلود: 

  17160
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1215

دانلود 17160 استناد 144 مرجع 0
نویسندگان: 

ARUNKUMAR SELVARAYAR

نشریه: 

VETERINARY RESEARCH FORUM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  239-244
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  80045
 • دانلود: 

  22645
چکیده: 

Excretory/secretory antigen was prepared by culturing live adult worms of Haemonchus contortus in RPMI 1640 medium at a concentration of 50 worms per mL in a culture-flask at 37oC for 24 hr and the culture supernatant was used as antigen. The E/S antigen was purified by thiol-sepharose affinity chromatography. On western blot analysis, it was demonstrated that thiol-purified antigen showed a single reactive band at 66 kDa. In immunization trial, sheep were administered intramuscularly with 500 mg of thiol-purified excretory/secretory antigen along with montanide as adjuvant on day 0, 30 and 60. On ELISA, it was observed that the mean absorbance values were significantly (p£0.01) higher up to 20 weeks post immunization in Group-I (purified antigen) compared to Group- II (unimmunized control). Further, the mean EPG values was lower in Group I (200.00±40.82 to 400.00±91.29) than Group II (2200.00±108.01 to 5100.00±169.56) and the percentage reduction in mean fecal egg counts was 88.50%. Similarly, the mean abomasal worm counts was lower in Group I (808.33±78.29) than Group II (3280.00±147.19) and the percentage reduction in mean abomasal worm count was 75.40%.

آمار یکساله:  

بازدید 80045

دانلود 22645 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Biotechnol Apl

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  2231-2234
تعامل: 
 • استنادات: 

  463
 • بازدید: 

  20662
 • دانلود: 

  29629
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 20662

دانلود 29629 استناد 463 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  157
 • صفحات: 

  8-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1008
 • دانلود: 

  421
چکیده: 

زمینه و هدف: وزیکول های غشاء خارجی باکتری ها نقش مهمی در فیزیولوژی، بیماری زایی و تعامل بین میزبان و عامل بیماریزا دارند. این وزیکول ها به باکتری اجازه می دهند تا آنزیم ها و محتویات خود را به شکل محافظت شده منتقل کنند و در زنده ماندن باکتری نقش دارند. از آنجایی که آن ها به عنوان نماینده باکتری محسوب می شوند، مطالعه آن ها به شناخت بیشتر باکتری ها و تعامل آن ها با محیط کمک می کند. از این رو روش های جداسازی این وزیکول ها اهمیت ویژه ای دارد. لذا، هدف از این پژوهش، معرفی روشی نوین برای جداسازی وزیکول های غشاء خارجی باکتری اشرشیاکلی است. روش کار: در روش شناسی حاضر، باکتری اشرشیاکلی انتروتوکسیژنیک در شرایط استاندارد کشت داده شد. سپس مایع رویی کشت جدا گردید و از فیلتراسیون با جریان مماسی برای تغلیظ وزیکول ها و سانتریفیوژ دور بالا برای رسوب دهی آن ها استفاده شد. وزیکول های جدا شده توسط میکروسکوپ الکترونی عبوری تایید و وزن مولکولی و میزان غلظت پروتئینی مشخص گردید. یافته ها: ریخت شناسی وزیکول ها توسط میکروسکوپ الکترونی تایید و اندازه آن ها بین 50 تا 100 نانومتر تعیین شد. الگوی الکتروفورتیک نشان دهنده باندهای قوی و ضعیف در ناحیه بین 41-22 کیلودالتون بوده و غلظت پروتئین وزیکول های تخلیص شده 542 میکروگرم مشخص گردید. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشان می دهد که در نتیجه استفاده از روش ارائه شده در این مطالعه علاوه بر ارائه محصولی همسان، از بعد اقتصادی و زمانی نسبت به روش های رایج مزایای مثبتی دارد و می تواند زمینه ساز جداسازی این وزیکول ها در سطح صنعتی نیز باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1008

دانلود 421 استناد 0 مرجع 1
litScript