نتایج جستجو

70231

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

7024

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1 (پیاپی 46)
 • صفحات: 

  47-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10
 • دانلود: 

  91
چکیده: 

سابقه و هدف: سیستم ترشحی تیپ 6 (T6SS) و وجود پمپ افلاکس قوی به واسطه پورین غشایی، از شاخص, های مهم بیماری زایی اسینتوباکتر بامانی میباشند. این مطالعه با هدف ردیابی سیستم ترشحی T6SS و پورین غشایی و همچنین الگوی مقاومت آنتی, بیوتیکی در جدایه, های کلنیکی انجام شد. مواد و روش ها: این پژوهش به صورت مقطعی-توصیفی بر روی 33 سویه اسینتوباکتر بامانی جدا شده از نمونه, های بالینی خون، ادرار، تراشه تنفسی و زخم انجام شد. حساسیت آنتی, بیوتیکی جدایه, ها با روش دیسک دیفیوژن مطابق پروتکل CLSI مورد بررسی قرار گرفت. همچنین فراوانی ژن, های کدکننده افکتور پروتین, های ترشح شده از سیستم ترشحی تیپ 6 و پورین غشایی با استفاده از آزمون Multiplex PCR انجام شد. یافته ها: با استفاده از روش مولکولی، 31 سویه اسینتوباکتر بومانی شناسایی شد. جدایه های اسینتوباکتر بامانی حساسیت 93/55 % به کلیستین, سولفات نشان دادند. کمترین میزان حساسیت مربوط به پنج کلاس آنتی بیوتیکی فلوروکینولون, ها (12/9%)، سفالوسپورین, ها (6/45%)، آمینوگلیکوزیدها (6/45%)، ماکرولیدها (16/1%) و آنتی, بیوتیک مهارکننده (12/1%) بود. نتایج نشان داد که علاوه بر فنوتیپ MDR (100% جدایه, ها)، 20 جدایه (64/52 %) فنوتیپ XDR دارند. فراوانی ژن hcp در 18 جدایه (58%) و ompC در تمامی جدایه ها (100%) تایید شد. همچنین فراوانی ژن ompC در جدایه, های MDR و XDR، 100% بود. اما ژن hcp تنها در فنوتیپ XDR با فراوانی 90% مشاهده شد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش تاثیر احتمالی ژن hcp در سازگاری جدایه, های اسینتوباکتر بامانی با شرایط نامساعد و بروز فنوتیپ مقاومت را نشان داد.

آمار یکساله:  

بازدید 10

دانلود 91 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  3 (122)
 • صفحات: 

  191-197
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

Introduction: Mammary Analogue secretory Carcinoma of salivary glands (MASC) is a low-grade carcinoma of salivary glands of the head-neck region. It bears histological resemblance to secretory Carcinoma of the breast and Acinic Cell Carcinoma (ACC) of the parotid gland. Its clinical behaviour and aggressiveness vary amongst individuals and experience in MASC of the submandibular gland are limited. Case Report: We report a 16-year-old female with binary neck swelling in the submandibular region. The hard swelling in the submandibular region was a MASC and the soft cystic mass was a synchronous congenital lymphatic cyst in the neck. We report two unusual features, an extremely rare involvement of MASC of submandibular salivary gland and the presence of a congenital lymphatic cyst in the area adjacent to the main tumour mass. Treatment was done by surgical excision of both the neck masses intoto and ipsilateral selective neck dissection (Level I-IV). Conclusions: While MASC's histological pattern has been described in previous studies, its clinical picture is rarely documented. This report aims to shed light on the clinical presentation of this under-diagnosed entity and the aggressive management protocol required during preoperative workup, intraoperative disease clearance and post-operative follow up of such patients. MASC of the submandibular salivary gland is an uncommon cause of neck swelling in the adolescent age group, but due to its occasional aggressive nature, should be borne in mind as a possible differential diagnosis of salivary gland tumours.

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 0 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1 (پیاپی 29)
 • صفحات: 

  1-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2988
 • دانلود: 

  956
چکیده: 

مقدمه: ارزیابی سیستم اطلاعات بیمارستانی، کار پیچیده ای است که در آن همه جنبه های انسانی، فنی و سازمانی باید مورد توجه قرار گیرد. این مطالعه با هدف ارایه شاخص های ارزشیابی سیستم اطلاعات بیمارستانی، انجام شد.روش بررسی: پژوهش کیفی حاضر به روش مقطعی و با فن Delphi در سال 1390 و در استان کرمان انجام گرفت. جهت انجام این مطالعه، سه مرحله مستقل شامل بررسی مفاهیم نظری، تهیه شاخص های اولیه ارزیابی سیستم اطلاعات بیمارستانی و ایجاد اجماع، انجام شد. داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه و با استفاده از فرم های طراحی شده جمع آوری گردید. جامعه پژوهش در مراحل مصاحبه و ایجاد اجماع شامل 23 نفر از صاحب نظران بود. روایی فرم های طراحی شده از طریق روایی محتوی و پایایی آن نیز از طریق آزمون-بازآزمون تایید گردید. تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی انجام گرفت.یافته ها: لیست نهایی شاخص های ارزیابی سیستم های اطلاعات بیمارستانی از 91 شاخص در 8 عنوان اصلی به قرار زیر تهیه گردید: 1- کیفیت فنی؛ 2- کیفیت نرم افزار؛ 3- کیفیت ارتباطات بین بخش های مختلف و معماری ساخت؛ 4- کیفیت فروشنده؛ 5- کیفیت خدمات پس از فروش؛ 6- کیفیت حمایت از جریان کاری؛ 7- کیفیت ستانده های بخش پشتیبانی؛ 8- هزینه سیستم اطلاعات بیمارستانی.نتیجه گیری: با وجود پیچیده بودن ارزیابی سیستم اطلاعاتی باید همه جنبه های انسانی، فنی و سازمانی در هر ارزیابی ها مورد توجه قرار گیرد. شاخص های ارایه شده در این پژوهش، امکان ارزیابی جامع سیستم اطلاعات بیمارستانی را فراهم می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 2988

دانلود 956 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  220-232
تعامل: 
 • استنادات: 

  405
 • بازدید: 

  3296
 • دانلود: 

  18881
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3296

دانلود 18881 استناد 405 مرجع 0
نویسندگان: 

NAKASHIMA S. | IKENO Y. | YOKOYAMA T.

نشریه: 

BIOCHEMICAL JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  376
 • شماره: 

  PT 3
 • صفحات: 

  655-666
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5245
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5245

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

ROSENSON R.S. | GELB M.H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  445-451
تعامل: 
 • استنادات: 

  389
 • بازدید: 

  10305
 • دانلود: 

  16114
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10305

دانلود 16114 استناد 389 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  553-559
تعامل: 
 • استنادات: 

  407
 • بازدید: 

  16280
 • دانلود: 

  19233
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 16280

دانلود 19233 استناد 407 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

ANDROLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  53-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  372
 • بازدید: 

  2942
 • دانلود: 

  13879
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2942

دانلود 13879 استناد 372 مرجع 0
نویسندگان: 

LOLLIVIER V. | MARNET P.G. | DELPAL S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  570
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  125-140
تعامل: 
 • استنادات: 

  397
 • بازدید: 

  11633
 • دانلود: 

  17487
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11633

دانلود 17487 استناد 397 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  42-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1368
 • دانلود: 

  369
چکیده: 

زمینه و هدف: نواقص حرکتی شامل همی پارزی، عدم هماهنگی و اسپاستیسیته از رایج ترین آسیب های بعد از سکته مغزی هستند. بیشتر بیماران در طی زمان در بعضی از این نواقص بهبود می بابند که البته میزان آن در بیماران مختلف متفاوت می باشد. شواهدی هست که نشان می دهد افزایش شدت و کمیت درمان پس از سکته مغزی می تواند بهبود را افزایش بخشد. توانبخشی حرکتی این بیماران شامل ترکیبی از تکنیک های حرکت درمانی است که در بسیاری از کلینیک های کاردرمانی انجام می گیرد. اما در این روند توانبخشی به امواج مغزی بیماران سکته مغزی و تاثیری که این امواج می تواند بر حرکت داشته باشد توجهی نمی شود. یکی از این امواج تتا می باشد، لذا هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر همراه کردن کاردرمانی و نوروفیدبک بر درمان حرکتی بیماران سکته مغزی می باشد.روش بررسی: این مطالعه بصورت طرح تک آزمودنی Single-system design (AB) بر روی 2 بیمار سکته مغزی انجام شد. در طی فاز پایه عملکرد اندام فوقانی و تحتانی بیماران (با استفاده از آزمون های فوگل-مایر و برگ)، سه روز در هفته و به مدت 4 هفته مورد ارزیابی قرار گرفته و مداخلات کاردرمانی هم انجام شد. پس از اتمام این دوره فاز درمان آغاز گردید که ترکیبی از کاردرمانی و نوروفیدبک است و مدت آن نیز 4 هفته بود. سپس نتایج ارزیابی های فازهای پایه و درمان مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفت.یافته ها: هر دو بیمار بهبودی معنی داری را در عملکرد اندام فوقانی (بیمار 1، 81.1% و بیمار 2، 68.1%) و تحتانی (بیمار 1، 73.1% و بیمار 2، 75.4%) در آزمون فوگل-مایر و برگ (بیمار 1،51.6 % و بیمار 2، 68.1% ) نشان دادند.نتیجه گیری: باتوجه به بهبودی قابل توجه در عملکرد اندام فوقانی و تحتانی بیماران به نظر می رسد همراه کردن نوروفیدبک با درمانهای رایج کاردرمانی، می تواند نتایج بالینی بهتری در بر داشته باشد. اگرچه به مطالعات بیشتر در آینده نیاز است.

آمار یکساله:  

بازدید 1368

دانلود 369 استناد 2 مرجع 0
litScript