نتایج جستجو

301

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

31

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

ABDEL RAHMAN M.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  112
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  170-176
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3945
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3945

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

DEHGHANI R. | KHAMEHCHIAN TAHEREH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  49-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  31166
 • دانلود: 

  20919
چکیده: 

Androctonus crassicauda is the second most frequent causes of scorpion sting in south-west Iran. Its venom can cause sever pain, autonomic, central nervous system (CNS), muscle function disturbances, and death. Appropriate medical and nursing cares can lead to complete recovery with no sequel .The majority of scorpion stings are oligosymptomatic, occurring mainly on the hands and feet (about 90%). Here one rare case of a scorpion sting on the scrotum is reported from Kashan, central Iran.

آمار یکساله:  

بازدید 31166

دانلود 20919 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  3 (مسلسل 77)
 • صفحات: 

  255-262
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  911
 • دانلود: 

  322
چکیده: 

مقدمه و هدف: ایران در بین سایر کشورها دارای تنوع گونه ای بسیار غنی عقرب، بخصوص از نوع خطرناک آن می باشد. موارد مرگ ناشی از گزش در تمام مناطق کشور رخ می دهد. تلفات ناشی از عقرب گزیدگی به عوامل متعددی از قبیل گونه عقرب، سن فرد گزیده شده، محل گزش در بدن و منطقه جغرافیایی مرتبط است. نظر به اینکه تا کنون هیچ گونه تحقیقی در زمینه شناسایی فون عقربهای شهرستان همدان و موارد عقرب گزیدگی آنها صورت نگرفته است این مطالعه انجام گردید. روش کار: مطالعه حاضر از نوع توصیفی- مقطعی است. جهت تعیین فون عقرب های منطقه بصورت نمونه گیری خوشه ای تصادفی از مکانهای مشخص شده و در طول ماه های اردیبهشت لغایت شهریور سال 1392 اقدام به صید عقرب گردید.سپس آنها را در ظروف حاوی الکل 70% قرار داده و بر اساس کلید تشخیص عقرب های ایران اقدام به شناسایی گردید. بمنظور بررسی موارد عقرب گزیدگی با مراجعه به مرکز بهداشت استان همدان و بررسی پرونده های موجود طی سال های 1389 لغایت 1392 اقدام به جمع آوری اطلاعات طبق پرسشنامه ها گردید. اطلاعات بدست آمده توسط نرم افزار آماری SPSS نسخه 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج: از مجموع 98 عقرب جمع آوری شده چهار گونه بنام های Mesobuthus eupeus، Androctonus crassicauda، Odontobuthus doriae و Razianus zarudnyi که همگی متعلق به خانواده بوتیده هستند، شناسایی شدند. گونه مزوبتوس اپئوس با 89.7% از کل نمونه های جمع آوری شده بیشترین وفور را داشت. از مجموع 797 مورد عقرب گزیدگی تعداد 62.5% مرد و 37.5% زن بودند. همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که بیشترین موارد ابتلاء در گروه سنی 25 تا 34 سال، در سال 1390، در مرداد ماه و در مناطق روستایی بترتیب 29.6، 33.1، 28.9 و 64.4 درصد بودند. بیشتر افراد (48.2%) از ناحیه دست گزیده شده بودند. کلیه بیماران عقرب گزیده در طول مطالعه نیز بهبود (100%) یافته بودند.نتیجه نهایی: با توجه به گونه های موجود کم خطر عقرب در این منطقه و عدم گزارش مرگ و میر در چند سال گذشته پیشنهاد می شود تجویز سرم ضد عقرب توسط مراکز بهداشتی و درمانی مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین آموزش و دادن آگاهی های کافی در رابطه با عقرب ها و راه های پیشگیری اولین گام در کاهش موارد عقرب گزیدگی است.

آمار یکساله:  

بازدید 911

دانلود 322 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

وطنی هادی | خوبدل مهدی

نشریه: 

مجله طب نظامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1 (مسلسل 39)
 • صفحات: 

  7-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1561
 • دانلود: 

  316
چکیده: 

اهداف: این مطالعه به منظور شناسایی و تعیین گونه عقرب های شهرستان تایباد انجام گرفت. علاوه بر این کسب اطلاعات نسبی از وضعیت عقرب گزیدگی نیروهای نظامی نیز در چند منطقه نظامی این شهرستان به عنوان هدفی جانبی در نظر گرفته شد.روش ها: تحقیق حاضر مطالعه ای توصیفی-مقطعی و از لحاظ علوم زیستی نوعی مطالعه فونستیک است که در طی سال های 80-1379 در شهرستان تایباد به انجام رسید. برای صید عقرب ها در هنگام روز از روش جستجو و صید مستقیم آنها در پناهگاه ها و مکان های احتمالی اختفای عقرب ها استفاده شد. برای کسب اطلاع نسبی از وضعیت عقرب گزیدگی از 123 سرباز حاضر در دو منطقه نظامی تایباد سوال شد. پرونده های سربازان عقرب گزیده نیز در مرکز بهداشتی-درمانی نظامی مستقر در شهر تایباد مورد بازبینی قرار گرفت.یافته ها: در این مطالعه 4 گونه عقرب که همگی از خانواده بوتیدائه بودند، از شهرستان تایباد صید گردید. سه گونه از عقرب ها شاملOlivierus caucasicus ، Mesobuthus eupeus و Orthochirus scrobiculosus در محیط های نظامی صید گردید و Odontobutus doriae فقط در محیط دشت و در خط مرزی تایباد با تربت حیدریه یافت شد. موارد ثبت شده عقرب گزیدگی در سربازان مستقر در منطقه تایباد 100 مورد در سال و بدون تلفات جانی بود. شیوع عقرب گزیدگی در محیط های نظامی تایباد 8/17% و ترس از عقرب 15% برآورد گردید.نتیجه گیری: وجود سه گونه عقربO. caucasicus ، M. eupeus و O. scrobiculosus در شهرستان تایباد قطعی است و در حال حاضر عقرب گزیدگی مشکل حادی برای نظامیان حاضر در منطقه به حساب نمی آید. 

آمار یکساله:  

بازدید 1561

دانلود 316 استناد 0 مرجع 6
نویسندگان: 

نشریه: 

Wilderness Environ Med

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  207-212
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2453
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2453

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  35-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  248
 • دانلود: 

  92
چکیده: 

مقدمه: عقرب گزیدگی به طور کلی 15-10 درصد انواع گزیدگی ها را در دهه های اخیر به خود اختصاص داده است افراد دچار گزش از مشکلات پزشکی و اجتماعی فراوانی در نقاط مختلف شرق آسیا به خصوص کشورهای در حال توسعه رنج می برند. عقرب گزیدگی رنج وسیعی از علایم و نشانه ها از علایم موضعی تا علایم عمومی را در بر می گیرد هدف این تحقیق بررسی علایم بالینی و درمان های انجام شده ناشی از عقرب گزیدگی در شهرستان جهرم می باشد.مواد و روش تحقیق: این تحقیق یک مطالعه مقطعی- توصیفی بوده است که طی سالهای 82-1380 انجام گردیده است. در مجموع 63 بیمار دچار عقرب گزیدگی که به مراکز و درمانگاه های بهداشتی و درمانی مراجعه کرده اند مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها شامل عوامل دموگرافیک و سپس اقدامات درمانی انجام شده بوده است که از طریق پرسشنامه و توسط تیم بهداشتی حاضر در مراکز از طریق پزشک و پرستار جمع آوری گردیده است.یافته ها: از 63 بیمار مورد مطالعه 30 نفر مرد و 33 نفر زن بودند که متوسط سنی آنها (23.8±15.1) بوده است. بیشترین محل گزش عقرب در دست ها 50.8 درصد و 33.3 درصد در پاها بوده است. از علایم عمومی مهمترین آنها درد (%88.9) و سپس علایم عصبی و اضطراب (%68.3) بوده است. سایر علایم شامل مشکلات قلبی و عروقی با تپش قلب (%46) علایم تنفسی و تنگی تنفس (%58.7) بوده است و میزان مشکلات تنفسی در جنس مذکر نیز بیشتر مشاهده گردیده است (P=0.017) در بیشتر افراد بستن موضعی، بی حرکتی، برش موضعی و تمیز کردن محل گزش به عنوان اقدامات اولیه درمانی انجام گردید و بیشتر داروهای استفاده شده شامل داروهای مسکن (%82.5)، آنتی هیستامین ها (%74.6) و سپس داروهای اختصاصی جهت رفع مشکلات نیفیدپین یا آتروپین بوده است.نتیجه گیری: با توجه به نتایج به نظر می رسد موارد گزیدگی در این نواحی به غیر مواردی از شوک آنافیلاکسی با اثرات تهدید کننده جدی همراه نباشد موارد دیگری که در این تحقیق جلب نظر می کند کاهش اطلاعات و آگاهی تیم بهداشتی در ارتباط با درمان عقرب گزیدگی است و سرانجام این مساله حایز اهمیت است که تحقیقات متعددی در این زمینه صورت گیرد تا ضمن ارزیابی بهتر بتوان انواع متعدد عقرب گزیدگی و علایم مربوط به آن را شناسایی نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 248

دانلود 92 استناد 0 مرجع 1
strs
نویسندگان: 

BIDAKI REZA | Roozbeh Mehrdad | Sharifi vMohamad Amin | Mostafavi Seyed Nader | Abdolkarimi Davarani Mohammad Ali

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  86-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11732
 • دانلود: 

  9915
چکیده: 

Factitious disorder as Munchausen syndrome is a time and money consuming condition that is presented with different signs and symptoms. In emergent situations, it is not a differential diagnosis with high priority, but when it becomes recurrent with atypical symptoms, factitious disorder and malingering should be considered as well. In this survey, we report an odd and interesting presentation of a factitious disease as a scorpion sting which misled some professional healthcare providers until the patient finally confessed that she used turmeric to mimic the signs of a scorpion sting. She exaggerated her symptoms when asked about the details of the mechanism of the scorpion bite. When encountering an emergent condition, after ruling out the critical conditions especially when the symptom is recurrent, factitious disorders should be considered. Consultation with a psychiatrist help the team manage the patient properly.

آمار یکساله:  

بازدید 11732

دانلود 9915 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

DEHGHANI R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  75-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5823
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5823

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

فیض

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1 (پی در پی33)
 • صفحات: 

  66-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  793
 • دانلود: 

  211
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به اهمیت پزشکی کژدم ها و تنوع گونه ها و خانواده های آنان، شناخت عوارض و تظاهرات بالینی و عوارض گزش و گوناگونی و کاستی های موجود در نحوه پیشگیری، کنترل و درمان، ضمن مروری بر وضعیت کژدم زدگی به نقد و بررسی کاستی های کنترل، پیشگیری و درمان آن اقدام گردیده است. مواد و روشها: تحقیق به روش مروری از نوع تشریحی انجام گرفت. جستجوی مقالات و پژوهشها با به کار بردن واژه های کلیدی در اینترنت و سایت های مرتبط و استفاده از مجلات علمی پژوهشی داخل کشور و با استفاده از مدلاین انجام شد. در نهایت تعداد 47 منبع واجد شرایط انتخاب و ضمن نقد و بررسی این مطالعات به ارائه راه حل های مشکل مزبور در ایران اقدام گردید. نتیجه گیری و توصیه ها: کژدم زدگی یکی از مشکلات عمده بهداشتی و پزشکی در کشور ما محسوب می گردد که ابعاد وسیعی دارد. نگرش به این مساله در حال تغییر و تحول است و به نظر می رسد برنامه ریزی دقیق و کسب اطلاعات روشن و فراگیر پیوسته توسط نظام بهداشتی می تواند مسوولین و همچنین پژوهشگران را به طرف کاهش مورد و یا عوارض ناشی از آن رهنمون گرداند. همچنین مسائل مورد بحث در این بررسی می تواند مورد استفاده سایر پژوهشگران این رشته تخصصی نیز قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 793

دانلود 211 استناد 1 مرجع 17
نشریه: 

مجله طب نظامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  3-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  980
 • بازدید: 

  823
 • دانلود: 

  655
چکیده: 

عقرب گزیدگی از دیرباز جزء مشکلات بهداشتی درمانی مردم و بویژه نیروهای نظامی می باشد. در زمان جنگ تحمیلی نیز یکی از مشکلات اصلی بهداشتی رزمندگان ایرانی بویژه در منطقه عملیاتی جنوب و قرارگاه های مستقر در شرق استان خوزستان بوده است. در ایران سالانه بیش از 40 هزار مورد عقرب گزیدگی گزارش می شود و علی رغم تهیه و تولید سرم و پادزهرهای پلی والان و مونووالان ضدعقرب، موارد منجر به بستری و نیازمند به درمان همچنان بالا است.نیروهای نظامی به لحاظ نوع ماموریت خود بیشتر در زیستگاه های طبیعی این بندپایان سمی وارد شده و مورد عقرب زدگی قرار می گیرند. وقفه ای که در دسترسی مصدومین به امکانات درمانی مناسب از جمله پادزهر ضدعقرب رخ می دهد، ممکن است زندگی فرد را تهدید نماید و یا طول مدت بستری و هزینه های درمان را افزایش دهد و باعث افت توان رزمی سرباز و یگان او شود. لذا اقدامات کنترل عقرب ها و پیشگیری از عقرب گزیدگی می تواند عملی ترین روش برای مقابله با این مشکل بهداشتی باشد. در این مطالعه مروری سعی بر آن است تا کلیه روش های کنترل عقربها در شرایط مختلف و بسته به رفتار گونه ها مورد بررسی قرار گیرد و روش های کاربردی و اصولی و متناسب با شرایط نظامی پیشنهاد گردد.لزوم مطالعات حشره شناسی پزشکی و شناسایی عقرب ها در منطقه قبل از انجام رزمایش و برپایی و احداث اردوگاه ها و تاسیسات نظامی، مورد تاکید است. اقدامات کنترل محیطی و فیزیکی با استفاده از انواع روشها از جمله تله ها، کنترل شیمیایی و بیولوژیک عقربها در محیط های نظامی و همچنین لزوم آموزش های تخصصی به کارکنان بهداشت نظامی در بخش کنترل ناقلین در این زمینه از جمله مواردی است که در این مطالعه مروری به تفضیل مورد بررسی قرار می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 823

دانلود 655 استناد 980 مرجع 15
litScript