نتایج جستجو

774

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

78

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  23-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  126
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

استفاده از اسانس های گیاهی به عنوان عوامل ضدمیکروبی در چند سال اخیر افزایش افته است. در این بررسی فعالیت ضد قارچی اسانس های نعناع (Mentha piperita)، رازیانه (Foeniculum vulgare) و آویشن (Thymus vulgaris) روی قارچ sclerotinia sclerotiorum در شرایط آزمایشگاه به روش اختلاط اسانس با محیط کشت PDA در 5 غلظت مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج مشخص کرد که اسانس نعناع تاثیر کافی بر روی رشد میسلیوم قارچ نداشت به گونه ای که با شاهد در سطح ک درصد اختلاف معنی داری را نشان نداد. اسانس رازیانه موثرترین اثر بازدارندگی روی رشد قارچ sclerotinia sclerotiorum را داشت، چنانکه حداقل غلظت بازدارندگی اسانس رازیانه 150 میکرولیتر در لیتر بود. در ضمن با افزایش غلظت اسانس آویشن میانگین قطر پرگنه قارچ کاهش افت. نتایج این پژوهش نشان می دهد اسانس رازیانه می تواند به عنوان قارچکش طبیعی جهت کنترل بیمارگر S. sclerotiorum مورد استفاده قرار گیرد و هم چنین مشخص شد که افزایش غلظت اسانس و نوع اسانس می تواند تاثیر متفاوتی بر این بیمارگر داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 126

دانلود 30 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  31-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3078
 • دانلود: 

  322
چکیده: 

پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه، مهم ترین بیماری کلزا (Brassica napus)، در دنیاست که به وسیله قارچ sclerotinia sclerotiorum ایجاد می شود. از نخستین سال های رواج این گیاه روغنی در استان گلستان، بیماری ادشده نیز در مناطق گوناگون مشاهده گردیده و به تدریج در همه مناطق کشت کلزا در استان گسترش افته است. جهت بررسی وضعیت آلودگی مزارع استان، طی دو سال زراعی 85-1384 و 86-85، وضعیت آلودگی 80 مزرعه در چهار شهرستان گرگان، علی آباد، کلاله و گنبد مورد ارزیابی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل آماری داده های بیماری بر اساس درصد بوته های آلوده (I) و شدت متوسط بیماری (S) در هر مزرعه انجام گردید. نتایج نشان داد که اختلاف آلودگی مزارع در چهار منطقه ادشده، از لحاظ (P=0.05) I و (P=0.02) S معنی دار می باشد. کم ترین و بیش ترین میانگین درصد بوته های آلوده به ترتیب در مناطق کلاله (10.7 درصد) و علی آباد (22.11 درصد) مشاهده شد، اما حداقل و حداکثر متوسط شدت بیماری به ترتیب در دو منطقه گنبد (5.6 درصد) و علی آباد (17.2 درصد) ثبت گردید. کم ترین و بیش ترین درصد بوته های بیمار به ترتیب مربوط به منطقه گرگان در سال اول (1 درصد) و علی آباد در سال اول (81.5 درصد) بوده است، که ارقام اد شده به ترتیب معادل 0.6 و 66.75 درصد شدت بیماری بوده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 3078

دانلود 322 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AGHAJANI M.A. | SAFAEI N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4993
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4993

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  217-225
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  157
 • دانلود: 

  21
چکیده: 

پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه ناشی از sclerotinia sclerotiorum، یکی از خسارت زاترین بیماری های کلزا در بسیاری از نقاط دنیا، از جمله ایران است. رابطه بین وقوع (I) و شدت (S) بیماری، یکی از مفاهیم مهم اپیدمیولوژی بیماری های گیاهی است زیرا اندازه گیری وقوع، سریع تر و آسان تر از شدت انجام می شود، اما اغلب شدت، شاخص مهم تر و مفیدتری از مقدار بیماری برای اهداف خاص به شمار می رود. در این تحقیق، رابطه وقوع - شدت در بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه در استان گلستان مورد مطالعه قرار گرفت. تجزیه و تحلیل های آماری در سه سطح مزرعه، ترکیب منطقه - سال و همه داده های جمع آوری شده جهت ارایه مدل نهایی انجام گردید. در سطح اول، مدل آلومتری (تبدیل لگاریـتم طبیعی I و S) بهترین برازش را داشت اما در سطح دوم، شیب مدل های خطی و لگاریتم طبیعی در منطقه گنبد، تفاوت معنی داری با سه منطقه دیگر (گرگان، علی آباد و کلاله) داشت. مدل های نهایی بر اساس ضریب تبیین (R2)، انحراف معیار برآوردها (SEEy) و نمودار باقی مانده های مربوط به آنالیز رگرسیون داده های خام و مجددا تبدیل شده ساخته شدند. بر اساس این آماره ها، مدل های نهایی از خانواده آلومتری بودند که در منطقه گنبد به صورت S=(0.526) I(1.2) و در سه منطقه دیگر به صورتS=(0.82) I(1.073)  بود.

آمار یکساله:  

بازدید 157

دانلود 21 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  22
تعامل: 
 • بازدید: 

  1365
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

sclerotinia STEM rot AND BLACKLEG CAUSED BY sclerotinia SCLErotIORUM AND LEPTOSPAERIA MACULANS ARE THE CANOLA IMPORTANT DISEASES IN THE NORTHERN PROVINCES OF IRAN (GOLESTAN, MAZANDARAN, AND ARDEBIL). IN THIS STUDY THE EFFECT OF THE RESISTANT VARIETIES, BIOCONTROL AGENTS AND FUNGICIDES WERE APPLIED TO THE DISEASES CONTROL. …

آمار یکساله:  

بازدید 1365

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  97-117
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  83
 • دانلود: 

  37
چکیده: 

بیماری اسکلروتینیا از بیماری های قارچی مهم آفتابگردان در ایران می باشد که باعث کاهش رشد و عملکرد محصول می شود. در پژوهش حاضر واکنش 100 لاین آفتابگردان روغنی به 6 جدایه قارچ اسکلروتینیا مورد بررسی قرار گرفت و سپس به منظور شناسایی مکان های ژنی دخیل در مقاومت به بیماری از 128 جایگاه ژنومی تکثیر شده توسط آغازگرهای رتروترنسپوزونی IRAP استفاده شد.نتایج نشان داد که تنوع بالایی در ژر م پلاسم مورد مطالعه برای مقاومت به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه وجود دارد. بررسی ساختار جمعیت، لاین های مورد مطالعه را به 3 زیرجمعیت احتمالی (3 =K) تقسیم نمود. در تجزیه ارتباط با دو مدل GLM و MLM به ترتیب 14 و 11 مکان ژنومی پیوسته با مقاومت به بیماری (P£0.01) شناسایی شد. نشانگرهای LTR 1063-65، LTR 1064-65 و LTR 1062 با ژن های کنترل کننده مقاومت به چندین جدایه قارچ عامل بیماری پیوسته بودند. نشانگرهای مشترک به دلیل تسهیل گزینش همزمان برای ایجاد مقاومت به چندین جدایه قارچی، می توانند در برنامه های به نژادی آفتابگردان نظیر انتخاب به کمک نشانگر (MAS) بخوبی استفاده شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 83

دانلود 37 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  229-240
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10859
 • دانلود: 

  11192
چکیده: 

sclerotinia stem rot (SSR), caused by sclerotinia sclerotiorum, is one of the most important diseases of canola (Brassica napus) in Golestan province, the leading canola producer in Iran. In order to assess the yield loss of canola caused by SSR, 80 fields were surveyed in four different regions of the province (Gorgan, Ali Abad, Kalaleh and Gonbad) during 2006-2007, and SSR intensity was recorded weekly in the fields. Study of yield loss-SSR severity relationships by linear, nonlinear and multiple regression analyses with final intensity (S f), time to initial symptoms (t is), Gompertz rate of disease progress (r G), and standardized area under disease progress curve (SAUDPC) as independent variables indicate that single point and integral models were significant (P<0.05) only in three cases. Results of multiple point models which were performed using weekly recorded SSR intensities (S1, S2, …), were significant in two cases and a general model for 2007 survey was developed using S 3 to S 6. Eventually, response surface models were developed for each region by integratingt is with SSR intensity variables (S f or SAUDPC).

آمار یکساله:  

بازدید 10859

دانلود 11192 استناد 0 مرجع 1260
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  109-124
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  164
 • دانلود: 

  38
چکیده: 

پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه ناشی از قارچ sclerotinia sclerotiorum، مهم ترین بیماری کلزا (Brassica napus) در ایران است. به منظور مطالعه تاثیر این بیماری بر عملکرد، وضعیت آلودگی و عملکرد 80 مزرعه کلزا در 4 شهرستان مختلف استان گلستان (گرگان، علی آباد، کلاله و گنبد) طی دو سال زراعی 85-84 و 86-85 ثبت گردید. شدت بیماری در مزارع بین 6/0 تا 8/66 درصد و خسارت ناشی از آن به عملکرد 3/0 تا 7/34 درصد بود. با بررسی رابطه آماری بین خسارت وارد شده به عملکرد و شدت بیماری در هر مزرعه، مشخص شد که هر یک درصد افزایش شدت بیماری، به 52/0 درصد کاهش عملکرد مزرعه منجر می گردد. به عبارت دقیق تر، هر یک درصد افزایش وقوع بیماری در گنبد، 25/0 درصد و در شهرستان های گرگان، علی آباد و کلاله 4/0 درصد به عملکرد محصول کلزا خسارت وارد می آورد. آستانه زیان اقتصادی بیماری نیز در مزرعه ای با عملکرد بالقوه دو تن در هکتار، برای منطقه گنبد و 3 شهرستان دیگر به ترتیب 2/17 و 5/10 درصد آلودگی بوته های کلزا محاسبه گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 164

دانلود 38 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AGHAJANI M.A. | SAFAEI N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2563
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2563

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  3 (پیاپی 195)
 • صفحات: 

  361-362
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1513
 • دانلود: 

  376
کلیدواژه: 
چکیده: 

گیاه کلم پیچ با نام علمی Brassica oleracea var. capitata یکی از سبزیجات مهم اقتصادی و با سطح وسیع کشت در شهرستان ارومیه از استان آذربایجان غربی می باشد. طی بررسی بیماری های کلم در فاصله سال های 1391-1389، گیاهان بالغ کلم های سفید (B. o. var. capitata f. alba) و کلم های قرمز (B. o. var. capitata f. rubra) (شکل 1) با نشانه های زرد شدن و ریزش برگ های بیرونی بوته ها، آبسوختگی، قهوه ای شدن و نرم شدن قاعده دمبرگ ها و برگ های بیرونی سر کلم، تشکیل میسیلیوم سفید رنگ پنبه ای و تعداد زیادی سختینه های سیاه رنگ و بزرگ، که از مشخصات پوسیدگی اسکلروتینیایی کلم است، مشاهده شدند. بافت های آلوده به همراه سختینه ها از مزارع مختلف جمع آوری شدند. بافت های آلوده و سختینه ها ابتدا توسط محلول هیپوکلریت سدیم 0.5 درصد ضدعفونی سطحی شدند و بعد از 3 بار شستشو با آب مقطر سترون و خشک نمودن بین لایه های کاغذ صافی سترون، قطعات کوچکی از آن ها برش داده شد و در تشتک های پتری حاوی محیط کشت PDA کشت شدند. قارچ های رشدکرده با روش کشت نوک ریسه خالص سازی شدند و داخل لوله های آزمایش حاوی محیط کشت PCA برای مطالعات بعدی نگهداری شدند. برای تولید آپوتسیوم ها از سختینه ها بر اساس روش میلچریست و ویلر(Mylchreest and Wheeler (1987))  عمل گردید. بر اساس مشخصات مورفولوژیکی قارچ های جداشده، گونه  sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary.تشخیص داده شد (پوردی، 1979؛ سهاران و مهتا، 2008). آزمون های بیماری زایی روی برگ ها و نیز ساقه های گیاهان سالم کلم سه ماهه، کشت شده در گلدان، انجام شد. برگ های سالم کلم پس از شستشو با آب و ضدعفونی سطحی با اتانول 10 درصد با حلقه های 5 میلی متری از کشت های فعال و 5 روزه قارچ روی محیط کشت PDA تلقیح شدند. برگ های تلقیح شده در ظروف پلاستیکی که حاوی کاغذ صافی مرطوب بودند در دمای اتاق به مدت 10 روز نگهداری شدند. ساقه های کلم هم ابتدا ضدعفونی سطحی شدند و سپس همانند برگ ها و بدون ایجاد هیچ گونه زخم، تلقیح شدند. گیاهان تلقیح شده در یک محفظه رشدی در دمای 25 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 95 درصد و دوره نوری/ تاریکی 12 ساعته زیر نور فلورسنت به مدت 7 روز نگهداری شدند. از حلقه های آگاری فاقد قارچ برای تلقیح گیاهان شاهد استفاده شد. برگ ها و ساقه های تلقیح شده علائم قهوه ای شدن، آبسوختگی و نرم شدگی در اطراف محل تلقیح را بعد از 7-3 روز نشان دادند (شکل 2). هیچ علائمی در گیاهان شاهد ایجاد نشد. قارچ تلقیح شده دوباره از محل آلودگی جداسازی شد و بدین ترتیب اصول کخ اثبات شد. این اولین گزارش از آلودگی گیاهان کلم سفید و قرمز به قارچ sclerotinia sclerotiorum از ایران است.

آمار یکساله:  

بازدید 1513

دانلود 376 استناد 0 مرجع 0
litScript