نتایج جستجو

24494

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2450

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

MESTRE J.M. | GUIL R. | LOPES P.N.

نشریه: 

PSICOTHEMA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  SUPPL
 • صفحات: 

  112-117
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9171
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9171

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  2 (SUPPLEMENT)
 • صفحات: 

  69-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8032
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Background: Tobacco use has a serious impact on health and socioeconomics situation of general population. Majority of people has started it in teen age and the most of them will probably be addicted. Meanwhile, school-based interventions can play an essential role in prevention or delay tobacco consumption, but there is no structured program for such interventions in Iran. Current study has been designed to provide a national evidence based guideline for school- based interventions.Methods: We conducted wide search main databases and websites considering Pub Med, NICE, GIN, NGC, SIGN and other related websites for defined keywords. Related guidelines were selected and appraised by two independent experts using AGREE-2 tool. The highest record was translated to Persian and discussed in panel of guideline for adopting with Iranian culture and condition. The preview was sent to experts and stockholders for final edition and then was published for pilot application.Findings: Eleven related guidelines retrieved in which only two were about school-based interventions recommended. The main recommendations for prevention of smoking was as following: Pay attention and take the organizational wide approaches in schools, plan and do interventions by adults, plan and do interventions by peers, train, retrain and develop, and pay attention and take the coordinated approach.Conclusion: Iranian school based guideline is a well adopted tool to prevent tobacco consumption in teen ages.

آمار یکساله:  

بازدید 8032

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

CHILD INDICATORS RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  1-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  57
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  2646
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 2646 استناد 57 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  882
 • دانلود: 

  243
چکیده: 

مقدمه: کمر درد یکی شایع ترین مشکلات بهداشتی در جهان و ایران است. کمردرد بر فرد، حرفه و سطوح اجتماعی– اقتصادی تاثیر می گذارد و بار اقتصادی زیادی را در پی دارد. مداخلات مختلفی می تواند بار کمردرد را کاهش دهد. یکی از این مداخلات برنامه Back school است. هدف این مطالعه تعیین تاثیر مراقبت از کمر به روش Back school بر میزان کمردرد پرستاران می باشد.روش: این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی می باشد که 64نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان شهدای تجریش در آن شرکت داشتند. نمونه ها بصورت هدفمند انتخاب و سپس به روش تخصیص تصادفی به طور مساوی در دو گروه مداخله و شاهد تقسیم شدند. ابزار جمع آوری داده ها مقیاس دیداری درد بود. مداخله شامل برگزاری کارگاه مراقبت از کمر برای نمونه های گروه مداخله طی 4 جلسه 45 دقیقه ای بر اساس روش Back school بود. میزان کمردرد در دو مرحله قبل و بعد از مداخله اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از روش های آماری تی مستقل و کای دو در نسخه 21 نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد که قبل از مداخله تفاوت معنی داری در میانگین نمره میزان کمردرد در دو گروه مداخله و شاهد وجود نداشت (p=0.575). در حالی که بعد از انجام مداخله، تفاوت معنی داری بین میانگین نمره میزان کمردرد دو گروه (p<0.001) مشاهده گردید به طوری که میزان کمردرد پرستاران در گروه مداخله کاهش قابل ملاحظه ای داشت.نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد، آموزش مراقبت از کمر به روش Back school، میزان کمردرد در گروه مداخله را کاهش داده است. با توجه به نتایج حاصل، توصیه می شود مسوولان از این روش مراقبتی به عنوان روشی بی خطر و ایمن در امر آموزش پرستاران استفاده نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 882

دانلود 243 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  139-162
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1741
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر، اعتباریابی مقیاس اضطراب ریاضی در میان دانش آموزان ایرانی بود. بدین منظور 701 دانش آموز کلاس اول دبیرستان (499 دختر و 202 پسر) با میانگین سنی 15 سال و 5 ماه انتخاب شدند و به عنوان آزمودنی در این پژوهش شرکت نمودند. ابزار سنجش، مقیاس اضطراب ریاضی و مقیاس نگرش به ریاضی بود. تحلیل عاملی مقیاس اضطراب ریاضی نشان داد که این مقیاس مشتمل بر چهار مولفه اضطراب درس ریاضی و عدد، اضطراب امتحان ریاضی، احساس منفی به ریاضی و نگرانی درباره عملکرد ریاضی است. مقادیر ارزش ویژه برای این مولفه ها از 33 2 تا 43 6 متغیر بود. الگوی همبستگی بین مولفه های اضطراب ریاضی، نگرش نسبت به ریاضی و پیشرفت تحصیلی در این درس، شواهد دیگری دال بر روایی سازه ای مقیاس اضطراب ریاضی فراهم ساخت. ضرایب آلفا کرونباخ برای مولفه های مقیاس اضطراب ریاضی از 70 0 تا 89 0 و برای کل مقیاس برابر با 92 0 حاصل شد. ضرایب بازآزمایی مولفه ها بین 64 0 و 80 0 نوسان داشت و برای کل مقیاس 80 0 به دست آمد. این یافته ها نشان داد که مقیاس اضطراب ریاضی در فرهنگ ایرانی از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار است و می تواند به منظور کاربردهای تحقیقاتی و مشاوره ای مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1741

دانلود 87 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

رحمتی هانیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  76
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 76

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3 (پیاپی 39)
 • صفحات: 

  271-289
تعامل: 
 • استنادات: 

  491
 • بازدید: 

  571
 • دانلود: 

  395
چکیده: 

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر سازگاری و خودکارامدی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه انجام شد. روش: روش پژوهش نیمه تجربی با گروه آزمایش، گروه گواه و طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری دو ماهه و جامعه آماری 24383 دانش آموز مقطع متوسطه ناحیه 2 آموزش و پرورش شهر اصفهان در سال تحصیلی 95-94 بود که در ابتدا به صورت خوشه ای دبیرستان های آزادی، شهید واقفی1 و کتیبه و سپس از هر دبیرستان 4 کلاس و از بین آن ها نمونه ای به تعداد 40 نفر به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه کاربندی شد. افراد گروه آزمایش، 8 جلسه آموزش مهارت های اجتماعی برگرفته از کتاب صدری دمیرچی و اسماعیلی قاضی ولوئی (1389) و کتاب هارجی، ساندرز و دیکسون (1390) را هر جلسه 90 دقیقه هفته ای 2 بار به صورت گروهی دریافت کردند. هر دو گروه قبل و پایان آموزش و نیز پس از گذشت 2 ماه در مرحله پیگیری، به مقیاس سازگاری دانش آموزان سینها و سینگ (1380) و خودکارامدی عمومی شرر، مادوکس، مرکاندنت، پرنتیس-دان، جاکوبز و روگرز (1982) پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد آموزش مهارت های اجتماعی در بر سازگاری (55/12=F، 001/0=P) اثر داشته و میزان خودکارامدی را نیز به طورمعناداری افزایش داده (26/6=F، 01/0=P)؛ و این تاثیر در مرحله پیگیری پایدار مانده است. نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت که آموزش مهارت های اجتماعی روشی موثر برای ارتقاء سازگاری و خودکارامدی نوجوانان دختر است.

آمار یکساله:  

بازدید 571

دانلود 395 استناد 491 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  32
 • صفحات: 

  203-220
تعامل: 
 • استنادات: 

  980
 • بازدید: 

  1462
 • دانلود: 

  1795
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی-ارتباطی بر مسئولیت پذیری و سازگاری با مدرسه در دانش آموزان دوره اول متوسطه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل 100 نفر از دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه دبیرستان مهرهشتم شهر تهران در سال 1396 بود. داده های این پژوهش از استخراج پرسشنامه مسئولیت پذیری روان شناختی کالیفرنیا (مگارگی، 1972) و پرسشنامه سازگاری دانش آموزان(سینها و سینگ، 1993) به دست آمد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی از میان دانش آموزان مذکور تعداد 60 نفر به طور کاملا تصادفی انتخاب و در دو گروه 30 نفره آزمایش و کنترل قرار داده شدند. گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه ای آموزش مهارت های اجتماعی-ارتباطی را دریافت کرد و به گروه کنترل هیج آموزشی در این خصوص ارائه نشد. داده های این پژوهش در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در بررسی توصیفی، شاخص های آماری توصیفی یعنی محاسبه فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد برای هر دو گروه (گروه آزمایش و کنترل) انجام گرفت و برای بررسی آمار استنباطی نیز از تحلیل کوواریانس (ANCOVA) استفاده شد. نتایج کلی پژوهش نشان داد که آموزش مهارت های اجتماعی-ارتباطی به طور معناداری، باعث افزایش مسئولیت پذیری و سازگاری با مدرسه در دانش آموزان می شود. به عبارت بهتر با شرکت در جلسات آموزش مهارت های اجتماعی-ارتباطی، سطوح مسئولیت پذیری و سازگاری با مدرسه در دانش آموزان افزایش می بابد.

آمار یکساله:  

بازدید 1462

دانلود 1795 استناد 980 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  55
 • دانلود: 

  15
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 55

دانلود 15
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  170-178
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1221
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

کمردرد دومین دلیل مراجعه به پزشک عمومی و سومین دلیل جراحی می باشد که باعث کاهش کیفیت زندگی می گردد. تاکنون مداخلات زیادی نظیر برنامه های آموزشی بهداشت کمر (Back school) روش های فیزیوتراپی و ورزش درمانی با هدف کاهش درد و روزهای غیبت از کار و افزایش توانایی صورت گرفته در حالی که آنچه امروزه از برنامه آموزشی بهداشت کمر انتظار می رود، ارتقای کیفیت زندگی است. لذا نظر به این که در ایران تاکنون مداخله ای در این خصوص صورت نگرفته است، این مطالعه کارآزمایی بالینی یک سوکور با هدف ارتقا کیفیت زندگی انجام گرفت. جهت انجام این پژوهش تعداد 102 بیمار مراجعه کننده به مرکز تحقیقات روماتولوژی که واجد شرایط مطالعه یعنی ابتلا به کمر درد بیش از 90 روز و عدم سابقه جراحی روی ستون فقرات در عرض دو سال گذشته و سن بالای 18 سال بودند از طریق تخصیص تصادفی به دو گروه کنترل (52 نفر) و گروه مداخله (50 نفر) تقسیم شدند. گروه کنترل صرفا تحت درمان دارویی بوده و گروه مداخله علاوه بر درمان دارویی تحت آموزشی برنامه آموزشی بهداشت کمر نیز قرار گرفتند. در طول پژوهش 11 نفر حذف گردیدند و نهایتا مطالعه با 47 نفر از گروه کنترل و 44 نفر از گروه مداخله انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات برگه مصاحبه مشخصات دموگرافیک، برگه مشاهده و پرسشنامه استاندارد SF-36 بود.نتایج پژوهش بعد از گذشت سه ماه از آموزش نشان داد میانگین نمرات 8، بعد کیفیت زندگی افراد گروه مداخله به طور چشمگیری بالاتر از گروه کنترل می باشد که این اختلاف از نظر آماری معنی داری بود (P<0.01). همچنین افراد بیشتری از گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل رعایت وضعیت صحیح بیومکانیک بدن را می نمودند که این تفاوت از نظر آماری معنی دار بود. لذا برنامه آموزشی بهداشت کمر می تواند در جهت تغییر سبک زندگی افراد و ارتقای کیفیت زندگی آنان موثر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1221

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
litScript