نتایج جستجو

32

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  33-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  707
 • دانلود: 

  310
چکیده: 

هدف از نگارش مقاله حاضر بررسی و مقایسه ساختار بصری آثاری است که بعد از مسیحیت طی قرون متمادی، با موضوع شام واپسین یا شام آخر زیر چتر سبک ها و شیوه های متعدد شکل می گیرد، و بسیار از «پارودی» یا «نقیضه» تأثیر می پذیرد. در این پژوهش سعی شده است، تا ابتدا به پرسش اصلی این تحقیق پاسخ داده شود که، آیا انتخاب موضوع شام واپسین توسط هنرمندان تنها به اوج دوران مسیحیت و توجه به امور مذهبی برمی گردد یا اینکه نقاشان، چاپگران و عکاسان در دوران افول مسایل دینی نیز به این مهم می پردازند؟ و آیا برگزیدن این موضوع توسط هنرمندان سراسر جهان به برداشتی یگانه منجر می شود یا با توجه به دیدگاه های فرهنگی و اجتماعی گوناگون و سودجستن از ُسنن و آداب و رسوم متعدد، به نظریات و رویکردهای مختلف راه می گشاید؟ به عنوان یافته های این پژوهش می توان چنین اظهار کرد که با گذشت زمان و سپری شدن قرون متمادی از یک سو، و با توجه به گونه گونگی فرهنگ ها، جوامع بشری، تغییر و تحولات تکنیکی از دیگر سو، این موضوع دستخوش تغییرات شگرفی می شود که در بسیاری از قرون گذشته مطرح نبوده است؛ و متعاقباً در این گونه آثار، تفاوت ها و همسانی های قابل توجهی دیده می شود که جای واکاوی و تعمق دارد. سرانجام به عنوان نتیجه حاصل شده، باید گفت که ابتدا، این موضوع از رویکردی کاملاً قدسی و مذهبی سرچشمه گرفته است؛ اما بعدها با بهره گیری از دستاورد های «پارودی» و برداشت های طنزآلود و ُمضحک، این موضوع جدی و عمیق مذهبی، به نگاهی پارادوکسال (متناقص و خلاف عقیده عمومی) تبدیل شده است؛ در واقع، استفاده از پارودی یا به دیگر سخن، نقیضه، همیشه برای به طنز کشیدن و نفی ارزش های آثار مطروحه نبوده است؛ بلکه گاهی هنرمندان از پارودی در قالب تراژدی و ُکمدی، برای بیداری و آگاه سازی جامعه استفاده کرده اند. در این پژوهش، روش تحقیق اتخاذ شده، توصیفی، تحلیلی-تطبیقی است؛ و گردآوری منابع کتابخانه ای بوده، و در برخی موارد از مآخذ و سرچشمه های اینترنتی معتبر نیز استفاده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 707

دانلود 310 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

TOXICON

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  186
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  26-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  104
 • بازدید: 

  81
 • دانلود: 

  5259
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 81

دانلود 5259 استناد 104 مرجع 0
نویسندگان: 

EDWARDS A. | URETA M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  72
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  429-461
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5993
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5993

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

BETT J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  291-298
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3513
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3513

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

JOURNAL DE PEDIATRIA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  79
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  209-214
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2951
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2951

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  87
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  747-756
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5473
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5473

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

KATZ K.R. | JOHNSON M.L. | JANOWITZ B. | CARRANZA J.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  26-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3812
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3812

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

GABRIELLI L. | AQUINO E.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  96-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4948
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4948

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  12
تعامل: 
 • بازدید: 

  69
 • دانلود: 

  12
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 69

دانلود 12
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  116-125
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  926
 • دانلود: 

  213
چکیده: 

زمینه و هدف: گزارشات حوادث رانندگی نشان می دهد که خطا و رفتار ناایمن راننده مهمترین علت تصادفات رانندگی می باشد. بار کاری از فاکتورهای اصلی بر راننده است که در بروز تصادفات رانندگی تاثیر مستقیم دارد. پژوهش حاضر به ارزیابی ابعاد بار کارذهنی ناشی از فعالیت ثانویه شنیداری - کلامی در حین رانندگی پرداخته است.روش بررسی: بیست راننده اتوبوس حرفه ای به صورت تصادفی انتخاب و در این مطالعه شرکت کردند. از شبیه ساز رانندگی اتوبوس و شاخص بار فعالیت راننده (dali) استفاده شد. آزمایش از دو بلوک ایجاد شده بود: در بلوک اول رانندگان تنها فعالیت رانندگی را انجام می دادند و در بلوک دوم علاوه بر رانندگی، به فعالیت ثانویه شنیداری-کلامی هم پاسخ می دادند. جهت مقایسه نتایج دو بلوک آزمایش آزمون های تی مستقل و کای اسکوئر و به منظور بررسی ارتباط بین زمان واکنش ترمز زدن و تجربه با بار ذهنی، ضریب همبستگی پیرسون بکار گرفته شد.یافته ها: نتایج نشان داد که فعالیت ثانویه همه ابعاد بارکاری ذهنی رابه طور معناداری افزایش می دهد و منجر به تداخل در فعالیت رانندگی می شود. زمان واکنش ترمز زدن و تعداد برخوردها نیز در شرایط وجود فعالیت ثانویه بطور چشمگیری افزایش یافت. رابطه معناداری بین بارکار ذهنی و افزایش زمان واکنش ترمز زدن و تعداد برخوردها دیده شد. سابقه کاری رانندگان تاثیری در میزان بار کار ذهنی، زمان واکنش ترمز زدن و تعداد برخوردها نداشت.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه پیشنهاد می کند که فعالیت ثانویه در حین رانندگی می تواند با افزایش بار کارذهنی رانندگان و تداخل در فعالیت رانندگی منجر به آهسته شدن زمان واکنش ترمز زدن و افزایش تصادفات شود. این نتایج نشان می دهد که تجربه رانندگی اثر فعالیت ثانویه در حین رانندگی را کاهش نمی دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 926

دانلود 213 استناد 0 مرجع 3
litScript