نتایج جستجو

34410

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3441

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

GARG B.K. | BURMAN U.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  70-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4388
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4388

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  50-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  253
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

سابقه و هدف: عارضه salt and Pepper (نمک و فلفل) عارضه ای است که در شبکیه چشم انسان ایجاد می شود گرچه عوامل این عارضه کاملا شناخته شده نیست ولی در افراد مبتلا به ژیاردیا این عراضه ممکن است مشاهده شود. در مطالعه حاضر، افراد مبتلا به ژیاردیا لامبلیا در تهران از لحاظ داشتن این عارضه مورد مطالعه قرار گرفته اند. مواد و روش ها: 50 فرد مبتلا به ژیاردیا لامبلیا به عنوان گروه مورد و 50 فرد سالم به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. این افراد ابتلا تحت معاینات چشم قرار گرفتند. سپس شاخص های خون شناسی و ایمنولوژیکی آنها از قبیل میزان ائوزینوفیلی و میزان، IgG، IgA،IgE  سرم آنها اندازه گیری شد. برای اندازه گیری IgA و IgG از کیتهای SRID و برای IgE از کیت ELISA استفاده شد. یافته ها: طبق نتایج به دست آمده، شش نفر از افراد آلوده به ژیاردیا دارای عارضه چشمی salt and Peppaer بوده اند که پس از درمان با مترونیدازول علایم عارضه در سه نفر از آنها کاملا برطرف گردید در حالی که در افراد غیرآلوده این عارضه مشاهده نشد. علاوه بر این، میانگین اتوزینوفیلی و میزان IgG، IgA،IgE  توتال در افراد آلوده افزایش چشمیگری داشته و در مقایسه با افراد غیرآلوده این تغییرات از لحاظ آماری کاملا معنی دار بوده است. اختلاف میانگین ائوزینوفیلی و IgE در افراد آلوده وجود عارضه چشمی و فاقد آن نیز معنی دار بوده است. نتیجه گیری: نقش ائوزینوفیلی و IgE در بروز عارضه salt and Pepper در افراد آلوده به ژیاردیا بسیار قابل تامین است.

آمار یکساله:  

بازدید 253

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MUNNS R.

نشریه: 

PLANT CELL ENVIRONMENT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  239-250
تعامل: 
 • استنادات: 

  4410
 • بازدید: 

  22757
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 22757

دانلود 9195 استناد 4410 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

DUCHE O. | TREMOULET F. | GLASER P. | LABADIE J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  68
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1491-1498
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7964
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7964

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

HABIBI GHADER | NOROUZI FAHIMEH | HAJIBOLAND ROGHIEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  189-202
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  23327
 • دانلود: 

  12758
چکیده: 

In this work, the effects of silicon (Si) supplementation were studied in pistachio (Pistacia vera L. cv Ahmadaghaii) plants exposed to high salinity stress. Plants were grown in pots under control and salt (EC=15 dS m-1) conditions without or with Si treatment (0.35 g Na2SiO3 Kg-1 soil) under field conditions. salt stress reduced the plants’ growth significantly in both –Si and+Si plants; however, Si-supplied plants had a higher root and shoot dry weight as compared to those without Si supply under salinity conditions. salt stress caused a significant reduction of leaf photochemical activities; however, Si application ameliorated these effects. The reduction of the net CO2 assimilation rate under salinity stress was alleviated by Si application, accompanied by an increase in water-use-efficiency. The concentration of Na in the leaves and roots was significantly reduced by Si, while root K and leaf Ca concentrations were higher in Si-treated plants under salt stress compared with –Si ones. The activity of antioxidative enzymes increased under salt stress and Si application caused a further increase, being significant for superoxide dismutase (SOD). salt stress induced membrane damage, as was indicated by a higher malondialdehyde (MDA) concentration. In Si-supplemented plants, however, the MDA amount did not increase under salt stress. The results indicated that the Si-mediated alleviation of salt stress in pistachio plants is related to higher photosynthesis and water-use efficiency, a reduction of Na uptake and transport, and the stimulation of the plant’s antioxidative defence capacity.

آمار یکساله:  

بازدید 23327

دانلود 12758 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1 (پیاپی 10)
 • صفحات: 

  57-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  134
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

در این مطالعه مقاومت به شوری تودههای یونجه بمی، یزدی، رهنانی، همدانی، قرهیونجه و ارقام رنجر و کریساری مورد بررسی قرار گرفتند. بدین منظور این تودهها و ارقام در محلول غذایی Jonson، شور شده با پتانسیل 07/0-، 17/0-، 37/0- و 57/0- مگاپاسکال در گلخانه کشت داده شده و زمانی که حدود 10% گیاهان به مرحله گلدهی رسیدند، عمل برداشت انجام گرفت.تنش شوری باعث کاهش ارتفاع گیاه، وزن خشک قسمت هوایی و ریشه، وزن خشک و سطح برگ و طول ریشه گردید. در صورتی که درصد برگ در اثر شوری افزایش داشته است. توده های یزدی، رهنانی و بمی نسبت به سایر توده ها و ارقام عملکرد بالاتری را داشتند و رقم کریساری بیشترین درصد برگ را دارا بود. توده های همدانی و قره یونجه از نظر تمام صفات مورد بررسی به استثنای ارتفاع گیاه کمترین رتبه را داشته اند. تجزیه شیمیایی گیاهان نشان داد که تحت تیمار کلرور سدیم عناصر سدیم و کلر در قسمت هوایی و ریشه افزایش داشته است، ولی مقدار افزایش در توده ها و ارقام مختلف متفاوت بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 134

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

TAGHIZADEH NAFISEH | RANJBAR GHOLAMALI | NEMATZADEH GHORBANALI | RAMAZANI MOGHADDAM MOHAMMAD REZA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10219
 • دانلود: 

  2471
چکیده: 

Salinity is one of the most important limitation factors in development of agricultural products. Cotton has a relative tolerance to salinity; however, salinity reduces its growth during germination and seedling stages. In this research, split-factorial design of time based on randomized complete block design with 3 replications was used. The real-time PCR results for, root, stem, and leaves of 14-day cotton seedlings of tolerant (Sepid) and sensitive (Thermus14) cotton cultivars with salinity levels from 0 to 16 ds. m-1 were analyzed at three time points, namely 0, 7 and 14 days after salinity stress. Selected genes for Real Time PCR reaction in current study were selected using Cytoscape 3. 3. 0 software. Results showed that the selected genes GhERF2, GhMPK2, GhCIPK6, GbRLK, GhNHX1, GhGST, GhTPS1 and Gh14-3-3 have positively responded to salinity stress and their expression in the root was higher than in stem and leaf. Moreover, the expression of tolerant genotype (Sepid) was higher than the sensitive cultivar (Thermus 14) one, however, a slight increase in sensitive genotypes was observed in a number of genes (GhERF2 and GhGST) 14 days after starting the stress treatment.

آمار یکساله:  

بازدید 10219

دانلود 2471 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

XIONG L. | SCHUMAKER K.S. | ZHU J.K.

نشریه: 

PLANT CELL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  165-183
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4400
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4400

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  1995
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

ALOE VERA IS A VALUABLE MEDICINAL PLANT THAT CULTIVATED BY THE MEANS OF INDUSTRY, MEDICINE AND FOOD NEEDS. ALOE VERA CAN TOLERATES SOME EXTENT OF SALINITY SO CULTIVATES IN THE AREAS WITH SALINE SOIL OR WATER. IN THIS INVESTIGATION, WITH THE MAIN OF THE STUDY OF...

آمار یکساله:  

بازدید 1995

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  163-171
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19354
 • دانلود: 

  9816
چکیده: 

Objective: salt stress is a world-wide problem and soil salinity is common in arid and semi-arid regions. This study was undertaken to investigate salt tolerance in Salsola orientalis in laboratory and natural conditions and recognize the mechanisms that allow it to tolerate these conditions.Methods: This study had two parts of greenhouse and natural habitats. The treatment solutions for salinity tests were different concentrations of NaCl and Na2SO4 (0, 100, 200, 300, 400, and 500 mM) with three replicates and growth parameters and proline and soluble sugar were determined in vegetative growth stage in greenhouse. Soil (two depths of 0-10 cm and 10-45 cm) and plant (root and shoot) samples have been harvested from three 200 meters transects in three provinces of Esfahan, Semnan and Markazi. Plant proline and soluble sugar and soil texture and EC were measured in laboratory. Collected data were analyzed using a factorial experiment and means were compared by DMRT method by SPSS software.Results: Results indicated that proline and soluble sugar were significantly affected by salinity levels and increased with salinity increase. The rate of growth parameters increased with an increase in salinity up to 300 mM while salinity levels more than 300 mM NaCl caused all growth characteristics decline. Data obtained from the laboratory experiment confirmed the findings noted during the field study. It has to be mentioned that nature is unpredictable and observing unexpected trends under specific conditions is not impossible.

آمار یکساله:  

بازدید 19354

دانلود 9816 استناد 0 مرجع 0
litScript