نتایج جستجو

10177

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1018

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

MUNNS R. | TESTER M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  59
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  651-681
تعامل: 
 • استنادات: 

  1575
 • بازدید: 

  12595
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12595

دانلود 9195 استناد 1575 مرجع 0
نویسندگان: 

ASHRAF M. | MC NEILLY T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  157-174
تعامل: 
 • استنادات: 

  945
 • بازدید: 

  9787
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9787

دانلود 9195 استناد 945 مرجع 0
نویسندگان: 

CABRERA R.I.

نشریه: 

ACTA HORTICULTURAE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  609
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  51-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5066
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5066

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

TAVALLALI V. | RAHEMI M. | PANAHI B.

نشریه: 

FRUITS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  63
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  201-208
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  5220
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5220

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  199-207
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  149632
 • دانلود: 

  98401
چکیده: 

salinity is considered as one of important physical factors influencing rice (Oryza sativa L.) production. Knowledge of salinity effects on rice seedling growth and yield components would improve management practices in fields and increase our understanding of salt tolerance mechanisms in rice. This study was designed to assess the role of Saltol QTL in regards to effects of salinity on plant growth and yield components of different genotypes of rice at different growth stages. A greenhouse study was conducted to evaluate the response of 30 rice genotypes to three levels of salt stresses (0, 60, 100 mM NaCl) at reproductive stage. The seedling stage response of these genotypes to salinity with electrical conductivity at 12 dSm-1 also investigated. Pollen viability, number of unfilled and filled grain and grain yield per plant were evaluated. The rice genotypes differed significantly for salt tolerance at seedling stage. The genotypes were also significantly varied for the traits measured at the reproductive stage. The interactions of genotypes × salinity treatments were significant for pollen viability, number of unfilled grain and grain yield. Grain yield reduction due to salinity was more sever for control to 60mM than for 60mM to 100mM. Pollen viability was found to be a robust criterion to screen the genotypes for salt tolerance at the reproductive stage. Pokkali cultivar possessing a major quantitative trait locus (QTL) for salt tolerance at seedling stage (Saltol) mapped on chromosome 1 was used as reference for haplotyping. Thirty rice genotypes divided into 16 different haplotypes based on Saltol QTL. RM8094 and RM10745 microsatelite markers found to be the most effective markers for discriminating the salinity tolerant genotypes.

آمار یکساله:  

بازدید 149632

دانلود 98401 استناد 0 مرجع 7548
نویسندگان: 

GARRATT L.C. | JANAGOUDR B.S. | LOWE K.C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  502-511
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5976
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5976

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  1575
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

USE OF HERBAL DRUGS ARE GROWING UP BY PEOPLE OF DEVELOPED AND DEVELOPING COUNTRIES. REGARDING TO DEVELOPMENT OF SALINE LANDS WHICH LED TO EROSION OF AGRICULTURAL LANDS, USE OF SALT TOLERANT PLANTS COME INTO GREAT IMPORTANCE. …

آمار یکساله:  

بازدید 1575

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1067
 • دانلود: 

  255
چکیده: 

به منظور بررسی اثر شوری بر جوانه زنی و شاخص تحمل به تنش گیاهچه چند رقم گندم، آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در دانشگاه بوعلی سینا همدان انجام شد. تیمار ها شامل پنج رقم گندم (الوند، توس، سایسون، نوید و بزوستایا) و شوری حاصل از نمک کلرید سدیم در پنج سطح (صفر، 50، 100، 150 و 200 میلی مولار) بود. نتایج نشان داد که با افزایش شوری درصد جوانه زنی، طول ساقه چه، طول ریشه چه و وزن خشک گیاهچه گندم کاهش و میانگین مدت زمان جوانه زنی بذر افزایش یافت. بین ارقام گندم در صفات مورد بررسی تفاوت معنی داری وجود داشت. به غیر از صفت درصد جوانه زنی، در سایر صفات، اثرات متقابل رقم در شوری معنی دار گردید. دو رقم الوند و نوید با افزایش سطح شوری در مقایسه با سایر ارقام در صفات طول ساقه چه، طول ریشه چه و وزن خشک گیاهچه از شاخص تحمل به شوری بالاتری برخوردار بودند. رقم بزوستایا در صفت وزن خشک گیاهچه تا سطح 50 میلی مولار نمک، تحمل به شوری بالایی داشت. اما با افزایش تنش، وزن خشک گیاهچه آن به شدت کاهش یافت. رقم سایسون کمترین تحمل به تنش را در صفات گیاهچه نشان داد به طوری که طول ساقه چه، طول ریشه چه و وزن خشک گیاهچه رقم سایسون در بالاترین سطح شوری نسبت به شاهد به ترتیب با 86.8، 82.4 و 61.7 درصد کاهش، نسبت به سایر ارقام افت بیشتری نشان داد. رقم توس نسبت به دیگر ارقام گندم از نظر صفات گیاهچه، دارای تحملی حد واسط به شوری بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1067

دانلود 255 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مجله چغندرقند

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1073
 • دانلود: 

  244
چکیده: 

به منظور ارزیابی 20 توده اصلاحی چغندرقند از نظر تحمل به شوری، آزمایشی در شرایط تنش و بدون تنش شوری در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی میاندوآب در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی طی سال1380 اجرا  شد. ارزیابی تحمل به شوری در مزرعه ای با هدایت الکتریکی خاک12 دسی زیمنس برمتر و شوری آب 11.2 دسی زیمنس بر متر و اسیدیته آن7.6  انجام شد. صفات مختلف زراعی اندازه گیری شده شامل عملکرد ریشه، درصد قند، نیتروژن، سدیم، پتاسیم، و درصد پوشش سبز در مزارع با تنش شوری و بدون آن بوده است. ارزیابی در شرایط گلخانه به صورت آزمایش فاکتوریل در طرح پایه کاملا تصادفی با دو فاکتورA (20 ژنوتیپ) وB  (دو سطح آب مقطر و آب شور با کلرورسدیم با هدایت الکتریکی16 دسی زیمنس بر متر) با مصرف محلول غذایی هوگلند اجرا گردید. صفات درصد جوانه زنی، قدرت جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و درصد استقرار در گلخانه اندازه گیری شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده های حاصل از آزمایش گلخانه ای از تبدیل آرکسینوس استفاده گردید. تجزیه واریانس و مقایسه میانگین صفات اندازه گیری شده نشان  داد که تنوع زیادی بین ژنوتیپ های ازنظر عملکردریشه، عملکردقند و میزان ناخالصی ها وجود دارد. تنش شوری باعث کاهش عملکردریشه و عملکردقند، به ترتیب 77 و 36درصد و هم چنین کاهش درصد استقرار به میزان 75 درصد در ژنوتیپ های مورد مطالعه شد. شاخص نسبت سدیم به پتاسیم به عنوان معیار مناسبی جهت غربال ژنوتیپ های متحمل به شوری در شرایط مزرعه تشخیص داده  شد. ارزیابی براساس شاخص تحمل به تنش شوری در شرایط مزرعه نشان داد که توده گرده افشان C3.3 (تتراپلویید مولتی ژرم) با شاخص 0.3 و عملکرد 25.48 تن در هکتار تحمل مناسبی در شرایط شوری دارد. در شرایط گلخانه براساس همین شاخص، ژنوتیپ های 14 و 15 به ترتیب با 0.54 و 0.52 و استقرار حدود 50 و 40 درصد متحمل ترین ژنوتیپ های گرده افشان در شرایط شوری تشخیص داده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1073

دانلود 244 استناد 1 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  89-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  171
 • دانلود: 

  33
چکیده: 

به منظور بررسی تحمل به شوری لاین های امید بخش سورگوم علوفه ای داخلی این آزمایش در دو مرحله آزمایشگاهی و مزرعه ای انجام گردید. در مرحله جوانه زنی تیمارهای آزمایش شامل سطوح شوری 5، 10، 15، 20، 25 و 30 دسی زیمنس بر متر و یک تیمار آب مقطر به عنوان شاهد و ارقام شامل KFS1، KFS2، KFS3، KFS4، MFS1، MFS2 و LFS56 بودند. در آزمایش مزرعه ای نیز ارقام فوق در دو شرایط تنش شوری (با آب 11 dS/m) و بدون تنش شوری (با آب 2dS/m) طی سال های 83 و 84 کشت گردیدند. نتایج آزمایش نشان داد که در شرایط آزمایشگاهی با افزایش شوری محیط کشت، T50 مدت زمان لازم برای 50 درصد جوانه زنی) افزایش یافت. همچنین بدون در نظر گرفتن نوع رقم، آستانه تحمل در مرحله جوانه زنی 8.37 dS/m با شیب 1.64 درصد برآورد گردید. در شرایط مزرعه ای و غیرشور بیشترین عملکرد تر را رقم KFS2 با متوسط 25/77 تن در هکتار تولید کرد و پس از آن رقمهای KFS3 و KFS4  بیشترین عملکردها را داشتند. در شرایط تنش شوری بالاترین عملکرد تر مربوط به رقم KFS3 با متوسط 63/55 تن در هکتار بود. در این شرایط رقم KFS2 بطور متوسط 44/49 تن در هکتار تولید کرد. بر اساس شاخص حساسیت و تحمل به تنش ارقام KFS3 و KFS2 را می توان از لحاظ پایداری عملکرد ارقام مناسبی دانست.

آمار یکساله:  

بازدید 171

دانلود 33 استناد 0 مرجع 0
litScript