نتایج جستجو

33489

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3349

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  89-98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  770
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

شوری درآب و خاک یک مشکل محیطی بوده و از مهمترین عوامل محدود کننده در تولید محصول می­ باشد. گشنیز به عنوان سبزی برگی مورد توجه تولیدکنندگان سبزی در دنیا است. به دلیل افزایش تدریجی شوری در آب و خاک در شمال غرب ایران، تولید این محصول با محدودیت مواجه شده است. به منظور بررسی اثر تنش شوری به برخی ویژگی های فیزیولوژیک و مورفولوژیک گشنیز آزمایشی بر مبنای فاکتوریل بر پایه بلوک­ های کامل تصادفی با پنج سطح شوری کلرید سدیم ( صفر، 50، 100، 150 و 200 میلی مول) و دو کلون محلی (تبریز و ملایر) طراحی شد. نتایج نشان دهنده وجود اثرات متقابل معنی دار سطوح شوری و کلون بر محتوای پرولین و آب نسبی برگ بود. بیشترین میزان پرولین (77 میکروگرم بر گرم وزن تر) در تیمار کلون تبریز × 200 میلی مول نمک ثبت شد و بیشترین میزان آب نسبی برگ در کلون تبریز در شرایط بدون تنش شوری و کلون ملایر در شرایط بدون تنش شوری و تنش شوری 50 میلی مول به دست آمد. بیشترین میزان وزن خشک برگ، نسبت پتاسیم به سدیم و پتاسیم متعلق به تیمار بدون شوری (شاهد) بود. بیشترین تجمع سدیم، مالون دی آلدئید، پراکسید هیدروژن و نشت یونی در تیمار 200 میلی مول نمک مشاهده شد. محتوی مواد جامد محلول به وسیله تیمار شوری و رقم تحت تاثیر قرار گرفت و بیشترین میزان مواد جامد محلول در کلون ملایر به دست آمد. با افزایش تنش شوری بر محتوی مواد جامد محلول افزوده شد و بیشترین میزان آن در تیمار 200 میلی مول حاصل شد. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 770

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  85-97
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  182
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

یونجه (Medicago sativa) از مهمترین گیاهان علوفه ای است که چشم انداز مناسبی در زیر کشت بردن و استفاده از اراضی شور نشان می دهد. چهار لاین گلستان (20313)، فائو (2566)، سیستان و بلوچستان و همدانی اهر به عنوان لاینهای متحمل، حساس، نیمه متحمل و نیمه حساس به منظور تعیین تاثیر شوری بر روی رشد بعد از رفع شوری و در شرایط بدون تنش مورد بررسی قرار گرفتند. آزمایش در گلخانه با بازگشت از 5 سطح شوری اعمال شده و در سه تکرار با استفاده از طرح فاکتوریل در قالب طرح مزرعهای بلوکهای کامل تصادفی و در داخل گلدانهای حاوی پرلایت اجرا شد. جهت اجرای آزمایش از چین سوم لاینهای یونجه ای که در طول دو چین قبلی در شرایط شور رشد کرده بودند، استفاده شد. بعد از برداشت چین دوم اقدام به شستشوی کامل محیط ریشه نموده و آبیاری تیمارها با محلول غذایی هوگلند آغاز و در طول دوره رشد از اعمال تیمارهای شوری خودداری شد. با آغاز گلدهی اقدام به برداشت بوته ها نموده و ارتفاع، تعداد پنجه در هر بوته، تعداد میانگره در ساقه اصلی، وزن خشک برگ، وزن خشک ساقه و وزن خشک اندام هوایی اندازه گیری شدند. بازگشت از شرایط تنش باعث ایجاد اختلافهای معنی دار در صفات مورد بررسی لاینها شد و اثرات متقابل میان لاینها و بازگشت از شرایط تنش در مورد تعداد پنجه، وزن خشک ساقه و اندام هوایی نیز در سطح 5% معنی دار گردید. بیشترین میزان همبستگی با وزن خشک اندام هوایی مربوط به وزن خشک ساقه (R2>0.925) بود. در تمام لاینها با افزایش شوری در طول دوره رشد چین اول و دوم، بازگشت در چین سوم بهتر انجام شد و لاینها عملکرد بهتری نسبت به شرایط بدون تنش ایجاد کردند. لاین فائو (2566) بیشترین توان بازگشت از دوره تنش را بر اساس صفات اندازه گیری شده نشان داد. 

آمار یکساله:  

بازدید 182

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-7
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12989
 • دانلود: 

  53027
چکیده: 

Two experiments with factorial arrangements on the basis of randomized complete block design in three replications were conducted in 2007 and 2008, to evaluate chlorophyll content index (CCI), fluorescence of chlorophyll, proline content and grain yield of three soybean cultivars (Williams, Zan and L17) under a non-saline (control) and three saline (3, 6 and 9 ds/m NaCl) conditions in the greenhouse. Six seeds were sown in each pot filled with 900 g perlite, using 144 pots in each experiment. After emergence, seedlings were thinned and four plants were kept in each pot. Zan had the highest leaf proline content, but the lowest CCI, chlorophyll fluorescence and grain yield per plant. However, these traits were statistically similar with those of L17 and Williams. The chlorophyll content index and fluorescence of chlorophyll in soybean leaves decreased with increasing salinity. Reduction in chlorophyll fluorescence due to salinity stress was related to the damage of chlorophyll under saline conditions. In contrast, leaf proline content increased as salinity increased. Mean grain yield per plant under salinity stress was much less than that under non-saline conditions. These reductions were closely related with low CCI and PS II activity (fv/fm) and high leaf proline content in soybean cultivars. It was concluded that soybean is a sensitive plant to salinity stress, but the extent of this sensitivity varies among cultivars.

آمار یکساله:  

بازدید 12989

دانلود 53027 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

گلابی منا | ناصری عبدعلی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  46
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  685-694
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  149
 • دانلود: 

  49
چکیده: 

در سال های اخیر مدل های متعددی جهت روابط آب و خاک و گیاه ارائه شده است. یکی از آن ها مدل AquaCrop است که در تحقیق حاضر به منظور پیش بینی عملکرد نیشکر و شوری پروفیل خاک تحت تنش شوری در جنوب خوزستان استفاده شده است. به منظور دستیابی به برخی ضرایب ورودی مورد نیاز ابتدا کالیبره شدن انجام شد. مدل نسبت به پوشش کانوپی اولیه در زمان تکمیل 90 درصد سبزشدن (CC0)، حداکثر کانوپی گیاهی (CCx) و شاخص برداشت (HI) کالیبره شد. این ضرایب به ترتیب 7.2 سانتی مترمربع، 90 درصد و 40 درصد به دست آمد. سپس، مدل اجرا و مقادیر شبیه سازی و اندازه گیری شده با استفاده از شاخص های آماری مقایسه شد. ضریب تعیین بین مقادیر اندازه گیری و شبیه سازی شده عملکرد 0.97، میانگین مربعات خطای نرمال شده 8 درصد، معیار کارایی نش- ساتکلیف 0.83 و ضریب باقیمانده 0.09- برآورد شد. به طورکلی، می توان گفت مدلAquaCrop توانایی مناسبی در شبیه سازی میزان عملکرد تحت تنش شوری دارد. همچنین، مقادیر شبیه سازی شده توسط مدل بیش از مقدار واقعی برآورد شده است. ضریب تعیین مدل در شبیه سازی شوری پروفیل خاک بیش از 80 درصد به دست آمد و نحوه قرارگیری داده های اندازه گیری و شبیه سازی شده نسبت به خط 1:1 بیانگر برآورد بیشتر مدل AquaCrop است.

آمار یکساله:  

بازدید 149

دانلود 49 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  743-759
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  90
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

تنش شوری سبب ایجاد تغییرات وسیعی در فرآیندهای فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و مولکولی در گیاهان می گردد. فتوسنتز یکی از فرآیندهای فیزیولوژیکی بنیادی و پیچیده است که می تواند تحت تاثیر تنش شوری قرار گیرد. میزان و نوع تاثیر بسته به گونه و ژنوتیپ گیاه و درجه شوری متفاوت است. به منظور بررسی اثر شوری بر ویژگی های فتوسنتزی گیاه کوشیا، آزمایشی به صورت کرت های دو بار خرد شده با سه سطح شوری (2/5، 5/10 و 1/23 دسی زیمنس بر متر) به عنوان عامل اصلی و سه توده کوشیا (بیرجند، بروجرد و سبزوار) به عنوان عامل فرعی و هفت زمان اندازه گیری به عنوان عامل فرعی فرعی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد که در تمام تیمارها تحت تاثیر گذر زمان میزان فتوسنتز، تبخیر و تعرق، هدایت روزنه ای و مقدار نسبی کلروفیل کاهش و میزان دی اکسید کربن اتاقک زیر روزنه، عملکرد کوانتومی فتوسیستم II و کارایی مصرف آب افزایش یافت. توده های بیرجند و بروجرد به ترتیب بیشترین و کمترین شیب کاهش فتوسنتز را در طول زمان اعمال تنش شوری نشان دادند. افزایش شدت شوری اگرچه در مجموع باعث کاهش معنی دار فتوسنتز، تبخیر و تعرق و هدایت روزنه ای شد، با این حال تاثیر معنی داری روی میزان رنگدانه های فتوسنتزی، مقدار نسبی کلروفیل و عملکرد کوانتومی فتوسیستم II نداشت. در هشتمین هفته پس از اعمال تنش شوری، میزان فتوسنتز و تبخیر و تعرق اندازه گیری شده در تیمارهای شوری و توده ها تقریبا برابر بود. این نتایج نشان داد که اثر زمان بر سامانه فتوسنتزی گیاه کوشیا نسبت به تیمارهای شوری اعمال شده بیشتر بود. به نظر می رسد با گذر زمان و افزایش زیست توده گیاه، به واسطه افزایش تبخیر و تعرق، نیاز برای تامین آب افزایش می یابد؛ که گیاه کوشیا با کاهش محتوی نسبی کلروفیل، با وجود محدودیت آب و کاهش هدایت روزنه ای، ضمن افزایش دی اکسید کربن اتاقک زیر روزنه و تامین دی اکسید کربن مورد نیاز فتوسنتز، مقدار کارایی مصرف آب و عملکرد کوانتومی فتوسیستم II را افزایش می دهد. به علاوه به نظر می رسد که به دلیل ساختار متراکم زیست توده کوشیا، کاهش محتوی نسبی کلروفیل می تواند نقش موثری در نفوذ نور به لایه های پایین سطح سبز و افزایش راندمان فتوسنتزی در این لایه ها داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 90

دانلود 35 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ADISH A. | FEKRI M. | HOKMABADI H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  4-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20074
 • دانلود: 

  7470
چکیده: 

salinity is one of the most important problems that restrict cultivation of crops in arid and semi-arid regions. Pistachio (Pistacia vera L.) is one of the most important trees that grow in these restricts. In this greenhouse study, the effects of salinity on growth of pistachio rootstock Badami evaluated. Seedlings were grown in plastic bags containing perlite. salinity was imposed, by adding salts Nacl and Cacl2 to the pots to obtain concentration of 0, 100, 200 mM Nacl and Cacl2. 150 days after salt treatment, pistachio seedlings were harvested and length of shoots and roots, number of leaves and fresh and dry weight of shoot and root were measured. Photosynthesis and transpiration rates were measured before harvesting the plants. Also Chlorophyll fluorescence of plants measured. salinity decreased shoots and to some extent root growth and number of leaves per plant in comparison with the control. Salt treatments reduced length of shoot and fresh and dry weight of shoots, but these values were more in roots for Cacl2 in comparison with control. Photosynthesis rate reduced in response to salinity but for Nacl treatments was more than the other. Transpiration rates and chlorophyll fluorescence did not show any significant differences with control. Data obtained in present study emphasized that growth Badami rootstock is affected by salinity and Nacl more than Cacl2 reduced growth of this rootstock. The aim of this study was to evaluate response of Badami rootstock to different level of salinity.

آمار یکساله:  

بازدید 20074

دانلود 7470 استناد 0 مرجع 5985
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  291-302
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  331
 • دانلود: 

  215
چکیده: 

کلزا به عنوان یکی از محصولات تولید کننده دانه های روغنی از اهمیت ویژه ای برای تولید روغن خوراکی گیاهی برخوردار است ولی تحت تنش شوری به میزان قابل ملاحظه ای تحت تاثیر اثرات منفی تنش قرار می گیرد. به منظور مطالعه اثرات تنش شوری روی برخی صفات رشدی و تغییرات الگوی پروتئوم بذر تحت تنش شوری شدید، رقم حساس ساری گل در شرایط گلخانه ای کشت و تحت تنش شوری در سه سطح 0، 175 و 350 میلی مولار نمک کلرید سدیم قرار گرفت. کشت بذور در سیسنم هیدروپونیک از نوع بستر جاری صورت گرفت. برای مطالعه تغییرات الگوی پروتئوم بذور، از تکنیک الکتروفورز ژل دوبعدی استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که با افزایش سطح تنش وزن تر، وزن خشک بخش هوایی، ارتفاع بوته، عملکرد دانه و وزن صد دانه به طوری معنی داری کاهش پیدا می کنند و میزان پرولین در برگ نیز افزایش پیدا می کند. مقایسه الگوی پروتئوم بذور نشان داد که تحت تنش شدید شوری (350 میلی مولار) 29 لکه پروتئینی دچارتغییرات بیان می شوند. شناسایی این لکه ها مشخص کرد که این پروتئین ها در شش گروه عملکردی شامل: متابولیسم کربن، دفاع-سم زدایی، پروتئین ذخیره ای، فتوسنتز، متابولیسم نیتروژن و سنتز-تجزیه در گیر هستند. بیشتر لکه های دارای تغییرات بیان مربوط به گروه متابولیسم کربن و دفاع-سم زدایی بودند. تنش شوری بطور معنی داری باعث کاهش خصوصیات رشدی ساری گل و تغییر الگوی پروتئومی و سطح بیان بذور گردید. بیش از 65 درصد لکه های پروتئینی در بذر ساری گل کاهش بیان معنی دار پیدا نشان دادند.

آمار یکساله:  

بازدید 331

دانلود 215 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  181-191
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  795
 • دانلود: 

  255
چکیده: 

تنش شوری در بسیاری از نقاط جهان خطری جدی برای رشد گیاهان و تولید محصولات زراعی به شمار می رود. استفاده از تنوع ارقام برای گزینش صفات مطلوب در شرایط تنش یکی از راه های مقابله با این مشکل است. این آزمایش به منظور شناسایی شاخص های گزینشی در گیاه جو تحت شرایط تنش شوری انجام شد. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار در دو محیط غیرشور و شور انجام شد. در این آزمایش 10 لاین جوکه همگی از لاین های پیشرفته بودند مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس صفات مورد بررسی اختلاف معنی داری را برای اکثر صفات نشان داد، به طوری که اکثر صفات در اثر تنش شوری کاهش یافتند ولی بیشترین کاهش در صفات عملکرد دانه/ عملکرد بیولوژیکی/ ارتفاع بوته و شاخص سطح برگ مشاهده شد. با استفاده از تجزیه علیت همبستگی بین صفات باقی مانده در مدل به اثر مستقیم و غیرمستقیم تفکیک گردید. بر اساس تجزیه علیت، در شرایط غیرشور تعداد دانه با اثر مستقیم 0.709 و در شرایط شور تعداد سنبلچه با اثر مستقیم 0.161 مهم ترین جزء موثر بر عملکرد دانه تشخیص داده شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 795

دانلود 255 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

مجله چغندرقند

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  67-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  856
 • دانلود: 

  464
چکیده: 

تحقیق حاضر در مرکز تحقیقات کشاورزی دیرالزور وابسته به کمیسیون عالی تحقیقات علمی کشاورزی (GCSAR) سوریه در فصول زراعی سال های 2010-2009 انجام گرفت و طی آن، نقش Na+، K+، Na+/K+، تجمع کربوهیدرات ها در برگ ها و عیار قند در تنظیم اسمزی در شرایط تنش شوری در 10 ژنوتیپ چغندرقند (پنج ژنوتیپ منوژرم و پنج ژنوتیپ مولتی ژرم) بررسی شد. بوته های چغندرقند با آب شور که هدایت الکتریکی آن در سال اول 10-8.6 دسی زیمنس بر متر و در سال دوم 10.4-8.4 دسی زیمنس بر متر بود، آبیاری شدند. آزمایش به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار بود. نتایج نشان داد که تنش شوری باعث افزایش مقدار Na+ در برگ ها و ریشه های تمام ژنوتیپ ها شد، اما مقدار افزایش آن در برگ ها بیش از ریشه ها بود. مقدار K+ در برگ ها و ریشه های تمام ژنوتیپ ها کاهش یافت اما میزان این کاهش در ریشه ها کمتر از برگ ها بود که احتمالا به خاطر جایگزینی Na+ با K+ در این شرایط بود. با این حال، در شرایط تنش شوری غلظت مواد محلول غیرآلی (Na+ و K+) در برگ ها بیشتر از ریشه ها بود. ژنوتیپ کاویمرا (مولتی ژرم) به خاطر مقدار بالای Na+ در برگ ها و ریشه هایش به عنوان متحمل ترین ژنوتیپ شناسایی شد در حالی که حساس ترین ژنوتیپ تیگریس (مولتی ژرم) بود که کمترین تجمع Na+ در برگ ها و ریشه ها را داشت. به طور کلی، تجمع قندهای محلول در برگ ها در ژنوتیپ های متحمل نسبت به ژنوتیپ های غیرمتحمل بیشتر بود. نتایج نشان داد بین عیار قند ریشه ها و تنش شوری همبستگی وجود ندارد. آنالیز همبستگی نشان داد که مقدار Na+ و سپس قندهای محلول مهم ترین مواد برای تنظیم پتانسیل اسمزی برگ های چغندرقند در شرایط تنش شوری بودند. علاوه بر این، می توان مقدار ساکارز و مقدار Na+ ریشه های چغندرقند را اصلی ترین مواد محلول برای تنظیم پتانسیل اسمزی دانست.

آمار یکساله:  

بازدید 856

دانلود 464 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  655-664
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1011
 • دانلود: 

  236
چکیده: 

برای اصلاح تحمل شوری گندم از طریق شناسایی و انتقال ژن های تحمل شوری به ارقام سازگار، تنوع بین واریته ای کافی نیست و غربال سازی ژرم پلاسم گندم ضروری است. به منظور ارزیابی ژرم پلاسم گندم، 34 نمونه مختلف از چهار گونه از ژرم پلاسم گندم شامل: نمونه های هگزاپلوئید (AABBDD)، تتراپلوئید (AABB)، دیپلوئید (DD) و دیپلوئید با ژنوم (AA) که از مناطق مختلف ایران جمع آوری شده بودند، در دو محیط بدون شوری و با تنش شوری، در یک طرح آشیانه ای فاکتوریل (تقاطعی) با سه تکرار در گلخانه مورد ارزیابی قرار گرفتند. صفات وزن خشک بیولوژیک، نسبت آب بافت گیاهی به وزن خشک(WC) ، غلظت Na+ و تحمل استرس (ST) اندازه گیری گردیدند. همبستگی معنی داری بین شاخص تحمل و مقدار سدیم بافت گیاهی و WC وجود داشت. برآورد ضریب تغییرات ژنتیکی صفات از طریق امیدهای ریاضی، نشان داد که جمعیت از تنوع ژنتیکی معنی داری برخوردار است. تجزیه کلاستر بر اساس روشWARD ، کلیه ژنوتیپ ها را در فاصله 7.4 در چهار گروه قرار داد و فاصله دورترین افراد 22.2، و کمترین فاصله بین افراد  0.89برآورد شد و مطابقت خوبی بین نتایج حاصل از تجزیه کلاستر و ضریب تغییرات ژنتیکی وجود داشت. در داخل گونه های مختلف، نمونه هایی با غلظت سدیم زیاد و تحمل بالا و نمونه هایی با سدیم کم و تحمل بالا مشاهده شد. به منظور اصلاح گندم نان در مقابل شوری، باید از تنوع موجود در سایر گونه های خویشاوند گندم و جمع کردن مکانیزم های دفع و تحمل سدیم در داخل یک ژنوتیپ با کمک مارکرهای ملکولی، بهره جست.

آمار یکساله:  

بازدید 1011

دانلود 236 استناد 0 مرجع 0
litScript