نتایج جستجو

66660

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6666

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  33
 • صفحات: 

  23-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  165
 • دانلود: 

  302
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 165

دانلود 302 استناد 0 مرجع 2
نویسندگان: 

AREF F. | SARJIT S.G.

نشریه: 

NATURE AND SCIENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  68-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5071
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5071

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

ASHLEY C. | MAXWELL S.

نشریه: 

development POLICY REVIEW

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  395-425
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  10682
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10682

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (پیاپی 25)
 • صفحات: 

  23-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  32
 • بازدید: 

  2343
 • دانلود: 

  547
چکیده: 

گردشگری روستایی در دنیای امروز یکی از بخشهای مهم فعالیتهای اقتصادی محسوب می گردد. این فعالیت مهم اقتصادی از دیدگاههای مختلفی مورد توجه قرار گرفته است. بعضی آن رابه عنوان بخشی از بازار گردشگری می شناسند و عده ای نیز آن راسیاستی برای توسعه روستایی قلمداد می کنند. سوال این است که گردشگری روستایی چه نقش و اثری در توسعه روستایی و توسعه روستایی پایدار دارد؟در دهه پایانی قرن بیستم بسیاری از برنامه ریزان اجتماعی ـ اقتصادی در کشورهای اروپایی گردشگری راروشی مطمئن با چشم اندازی بسیار روشن برای توسعه روستاها بویژه محرومترین آنها معرفی کرده اند. مطالعات انجام شده در کشورهای فرانسه، اتریش، سوییس، انگلستان، ایرلند، تایلند و ژاپن نشان می دهد که گردشگری روستایی بسرعت در اقتصاد روستایی رشد کرده و مکمل فعالیتهای کشاورزی شده است. ماهیت صنعت گردشگری ایجاد اشتغال و درامد، متنوع سازی اقتصاد، مشارکت اجتماعی و استفاده از منابع محلی است. از آنجا که بخش اعظم مشکلات عقب ماندگی و توسعه نیافتگی روستایی نیز به فقدان این صنعت برمی گردد، گردشگری روستایی با حل مسائل و مشکلات فوق می تواند به توسعه روستایی کمک نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 2343

دانلود 547 استناد 32 مرجع 0
نویسندگان: 

AZKIA MOSTAFA | DIBAJI FOROOSHNAI SHOKOUH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17845
 • دانلود: 

  21671
چکیده: 

In Iran, new centralization characteristic, especially during Pahlavi dynasty, has been convergence and its vast use in bureaucracy. Historical sociological studies have consensus on the issues of centralization, power centralization, and political sovereignty in Iran; however, these issues have some divisional interruptions and different levels of strength in some parts of the history. This essay was aimed to critically investigate rural development plans before and after the Iranian Revolution. To do so, based on a library study, construction programs before the Revolution since 1941 and after the Revolution were examined in development plans. The results indicated that, before the Revolution, rural construction plans were centralized and top-down, lacked indigenous studies and sociological attitude, and had technical attitude toward rural issues. After the Revolution, first, a kind of increasing participation was experienced in the form of social mobilization, influenced by the transformations occurring at the macro level of society. There was no sign of bureaucracy in this period; but, gradually, following the transformations, the participation model again took the guided-from-the-outside form. In general, in the five-year post-revolution development planning, deviation from the execution of approved plan, limitation to some executive measures, and executing previous projects despite content changes have been evident. rural development plans do not have sufficient budgetary allocations, are not written according to the pathology of previous plans, and no organization or institution accounts for their lack of execution. In other words, lack of access to the goals does not bind the approvers. More details are discussed below.

آمار یکساله:  

بازدید 17845

دانلود 21671 استناد 0 مرجع 444
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  35-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  806
 • دانلود: 

  98
چکیده: 

یکی از رویکردهای توسعه روستایی، برنامه ریزی «پایین به بالا» است که مشارکت مردم محلی و دخالت موثر آنان در فرآیند برنامه ریزی، محور فعالیت های توسعه روستایی محسوب می شود. شوراهای اسلامی روستایی در ایران محور مشارکت مردم در امور توسعه محلی است. در این راستا شناخت نقش شوراها در توسعه روستایی و ارزیابی نظرات مردم در زمینه عملکرد آن ها در این زمینه اهمیت بسیار زیادی دارد. این موضوع انگیزه اصلی برای مطالعه نقش شوراهای اسلامی روستایی در دهستان حکیم آباد شهرستان زرندیه استان مرکزی بوده است. برای انجام تحقیق، دیدگاه های مردم و اعضای شوراها درباره عملکرد شوراهای اسلامی روستایی از طریق پرسش نامه جمع آوری گردید و مباحثی مانند مشکلات و نیازهای اساسی روستاییان از دیدگاه مردم و شوراها، عملکرد شوراها در انجام وظایق خود از دیدگاه مردم و میزان رضایت مردم از عملکرد شوراها مورد کنکاش قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که شوراها در زمینه افزایش مشارکت مردم عملکرد خوبی نسبت به سایر زمینه ها از جمله بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی روستاها داشته اند. با توجه به یافته های تحقیق، روستاییان تمایل به مشارکت بیشتر در امور مختلف روستاها با همکاری شوراها داشته اند. هم چنین اعضای شوراها در انجام وظایف خود موفق بوده و میزان همکاری و مشارکت مردم محلی با شورا در انجام کارهای روستا در وضعیت مطلوبی بوده است. بنابراین تقویت بیشتر شوراها ضروری بوده و می تواند نقش اساسی در توسعه روستایی داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 806

دانلود 98 استناد 1 مرجع 1
strs
نویسندگان: 

SCOONES I.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  171-196
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5768
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5768

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  65-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  466
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 466

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GAO S. | HUANG S. | HUANG Y.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  439-450
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  13151
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13151

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

دانشنامه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  82 (جغرافیا)
 • صفحات: 

  15-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4657
 • دانلود: 

  1798
چکیده: 

توسعه پایدار روستایی بر مشارکت روستائیان استوار بوده و مدیریت به صورت متمرکز و دولتی با توجه به پراکنش گسترده و تفاوت های مختلف و فاحش در ایران دارای توجیه نبوده و از گذشته تاکنون موفقیتی نداشته است. لذا ایجاد و فعالیت مدیریت های محلی در روستاها ضرورت داشته و مدتی است مدیریت محلی نوین روستایی یعنی دهیاری ها تحت نظارت مردمی مستقیم نمایندگان اهالی روستا (شوراهای اسلامی) و کنترل و سیاستگذاری دولت (بخشداری ها و فرمانداری ها) در روستاهای کشور ایفای نقش مدیریتی می نمایند لذا با عملکرد شایسته دهیاری ها می توان در جهت توسعه پایدار روستایی گام برداشت. در این راستا در این مقاله نقش دهیاری ها در توسعه روستایی تشریح شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 4657

دانلود 1798 استناد 0 مرجع 2
litScript