نتایج جستجو

18298

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1830

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  141
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1252
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1252

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  117
 • دانلود: 

  195
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 117

دانلود 195
نویسندگان: 

ZEINODDINI M. | MONAZAH A. | Saeedinia A.R.

نشریه: 

BIOMACROMOLECULAR JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  100-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16813
 • دانلود: 

  9694
چکیده: 

Viral myocarditis is a moderate disease, but it sometimes causes progressive cardiac disorder. Many different viruses have been considered as the agent of viral myocarditis, but Coxsackievirus of the B group, in particular of the Coxsackievirus B3 (CVB3), is more than fifty percent of cases of viral myocarditis. CVB3 is a positive single-stranded RNA virus and a member of the genus Enterovirus and it is most commonly causing of human viral myocarditis or human acute, especially in young patients. The goal of this study is a comparison of three molecular methods included RT-pcr, NASBA and RT-LAMP for detection of CVB3. For this purpose, the primer explorer V4 software was used for designing of specific primers. Total RNA extracted from CVB3-infected HeLa cell line after 24 h and stored in-80 ° C since using as the template in RT-LAMP, NASBA and RT-pcr assays. Then, for evaluated of the sensitivity of these methods, serial dilution of total RNA was performed. The result of this study showed that the sensitivity of RT-LAMP, NASBA and RT-pcr were 0. 1, 10 and 10 pg, respectively. Based on the results that obtained in this study, the RT-LAMP assay was highest sensitive than RT-pcr and NASBA techniques for detection of CVB3 infection.

آمار یکساله:  

بازدید 16813

دانلود 9694 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

HUGGETT J. | DHEDA K.

نشریه: 

GENES IMMUNOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  279-284
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4011
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4011

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

OLMOS A. | ESTEBAN O. | BERTOLINI E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  226
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  151-160
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4727
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4727

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  64
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  141-146
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  746
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

طی سال 1386-87 تعداد 120 نمونه خون از گوسفندانی که دارای علایم بالینی مشکوک به زبان آبی بودند، اخذ گردید. نمونه ها از کانون هایی که از نظر سرولوژیک وجود ویروس در آنها اثبات شده بود جمع آوری گردید. پس از جداسازی سرم، توسط الیزای رقابتی آنتی بادی ضد آنتی ژن VP7 در آنها ردیابی گردید. کل ژن S7 بطول 1156bp توسط RT-pcr one step و با استفاده از دو زوج پرایمر اختصاصی مکمل انتهای 3 و 5 قطعه مذبور تکثیر یافت. در تعداد قابل توجهی از نمونه ها باند 1156bp بشکل ضعیف یا غیرواضح مشاهده شد. برای رفع این مشکل از آزمایش nested-pcr با بکارگیری پرایمرهای داخلی ژن S7 استفاده گردید. باند حاصل قطعه ای بطول 769bp بود. به این وسیله علاوه بر تایید نتایج pcr اول حساسیت شناسایی ویروس افزایش یافت. از بین نمونه های مورد آزمایش، 41 مورد 34.2) درصد) از نظر وجود آنتی بادی ضد گروه سرمی زبان آبی، 23 مورد 19.2) درصد) از نظر npcr، 12 مورد (10 درصد) از نظر الیزا و npcr مثبت و 56 مورد (46.6 درصد) از نظر الیزا و npcr منفی تشخیص داده شدند. این مطالعه اولین گزارش در خصوص بکارگیری RT-pcr جهت شناسایی ویروس زبان آبی در ایران است. از RT-pcr و nested pcr به عنوان یک روش بسیار حساس مولکولی جهت شناسایی ویروس زبان آبی در نمونه های خون می توان بهره برد.

آمار یکساله:  

بازدید 746

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  32
 • صفحات: 

  35-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  118
 • دانلود: 

  29
چکیده: 

سابقه و هدف: انتروویروس ها از جمله پاتوژن های مهم انسانی خانواده پیکورناویریده هستند که بر اساس بیماری زایی به گروههای پولیوویروس، کوکساکی A و B، اکوویروس و انتروویروس های جدید طبقه بندی شده اند. این ویروس ها پس از تکثیر در دستگاه گوارش یا تنفسی و ورود به سیستم گردش خون می توانند عفونت سیستمیک را ایجاد کنند. هدف از این پژوهش ارزیابی مستقیم نمونه های فاضلاب تغلیظ شده با استفاده از روش تلفیقی کشت سلولی و RT-pcr جهت بررسی انتروویروس ها در فاضلاب شهر تهران می باشد. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی 63 نمونه تهیه شده از 6 سیستم تصفیه فاضلاب شهر تهران پس از تغلیظ با روش Two-Phase مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس تمامی نمونه ها به کشت های سلولی حساس RD و Hep-2 تلقیح و پس از 24 ساعت گرمخانه گذاری در حرارت 36 درجه با استفاده از پرایمرهای Pan E.V و سپس با استفاده از پرایمرهای Pan P.V و پرایمرهای اختصاصی Sabin بر روی نمونه های کشت سلولی تست RT-pcr انجام شد.یافته ها: از 63 نمونه مورد بررسی، از 4 نمونه )فراوانی (%65.07 انتروویروس جداسازی گردید. در انتها نیز با انجام تست RT-pcr اختصاصی، فراوانی ویروس پولیو %9.52 تشخیص داده شد.نتیجه گیری: حساسیت روش ICC-RT-pcr برای تشخیص انتروویروس ها کمتر از 0.01 TCID50 ارزیابی گردید. این مساله می تواند نشان دهنده قابل قبول بودن و حساسیت قابل توجه این روش برای تشخیص انتروویروس های موجود در نمونه های فاضلاب باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 118

دانلود 29 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  70
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  255-261
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  822
 • دانلود: 

  566
چکیده: 

زمینه مطالعه: بیماری نیوکاسل یکی از مخرب ترین بیماریهای ویروسی طیور در سرتاسر جهان است.هدف: با توجه به اینکه روش های سنتی قابلیت محدودی در کنترل این بیماری دارند، انجام این مطالعه به منظور استفاده از تکنولوژی های نوین برای تشخیص به موقع بیماری جهت کاهش خسارت پیش روی صنعت طیور می باشد.روش کار: استخراج RNA با استفاده از کیت RNease mini و بر اساس دستورالعمل شرکت سازنده انجام شد. RNA استخراج شده با 68.23´109 رونوشت اولیه به صورت سری رقت های 100mL، برای انجام واکنش RT-pcr و RRT-pcr تهیه شد. واکنش RT-pcr با استفاده از کیت RNease mini و واکنش RRT-pcr با استفاده از کیت تجاری (شرکت Genekam Biotechnology، آلمان) انجام شد.نتایج: برای روش RRT-pcr تا سری رقت تهیه شده 10-34 تکثیر صورت گرفت و برای روش RT-pcr تا سری رقت تهیه شده 10-20 بر روی ژل آگارز %1.5 باند مشاهده شد. براساس نتایج مشاهده شده روش RRT-pcr قادر به تشخیص 1´10-34 رونوشت و روش RT-pcr قادر به تشخیص 1´10-20 رونوشت از نمونه اولیه است.نتیجه گیری نهایی: حساسیت روش RRT-pcr تقریبا دو برابر روش RT-pcr است و در مقایسه با روش RT-pcr، قادر به تشخیص ویروس بیماریزای نیوکاسل در نمونه های آلوده ای با 10000 برابر رونوشت کمتر از RNA ویروسی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 822

دانلود 566 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  98
 • دانلود: 

  76
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 98

دانلود 76
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  76
 • دانلود: 

  14
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 76

دانلود 14
litScript