نتایج جستجو

2888

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

289

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  39
 • صفحات: 

  2807-2820
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1382
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

غلظت حلال آلی کمکی و سورفاکتانت در فاز متحرک، بازداری و گزینش پذیری در کروماتوگرافی مایع مایسلی (MLC) را تحت تاثیر قرار می دهند. لذا اثر غلظت ایزوپروپانول و سورفاکتانت سدیم در دسیل سولفات (SDS) تواما بر بازداری و گزینش پذیری مورد ارزیابی قرار گرفت. رسم نمودارهای سه بعدی تغییرات گزینش پذیری بر حسب غلظت ایزوپروپانول و SDS  نشان دادند که غلظت بهینه ایزوپروپانول و برای جداسازی فنیل تیوهیدانتوئین (PTH) آمینو اسیدها به ترتیب 3% حجمی - حجمی و 15% مولار می باشند. علاوه بر موارد ذکر شده، اثر pH فاز متحرک بر جداسازی PTH آمینواسید نشان داد که در دامنه pH مطالعه شده (6.26-3.14) با افزایش pH، فاکتور گزینش پذیری نیز افزایش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 1382

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HAKAN AKTAS A. | SEN S. | YILMAZER M. | CUBUK E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22490
 • دانلود: 

  11806
چکیده: 

Low molecular weight organic acids are most predominant in apple juice among these components fumaric acid was not exceed more than 5 ppm. It was thought that the hplc is the best method of the determination of organic acids in the apple juice. In this study, chromatographic separation of organic acids of apple juice was obtained by preparing a sample and by applying them to acid phase for extraction and various organic acids content of apple juice, fumaric acid, oxalic acid, tartaric acid and shikimic acids were commented as qualitative and quantitative, too. The organic acids, of which the chromatographic separations were examined, were the acids of fumaric acid, oxalic acid, tartaric acid, ascorbic acid, lactic acid, malic acid, succinic acid and shikimic acid. For this separation, the suitable value are determined by regulating the pH of mobile phase with phosphoric acid in range of pKa 1.5 (This is the space in which the capacity factors are effectively changed). The concentration of juice was distilled to 11.2 Brix and same pH was applied to cartridge by adjusting with the phosphate buffer at 8.00, and the cartridge was washed with the same buffer and the phase was combined with the first eluant. A suitable distilled percentage of samples were injected and injection volume were determined. In this study, the cartridges of Supelco C18 and Waters C18 were used, datas obtained by both types of cartridges were compared. In this study, the methods of external calibration and added method of standards were applied and slopes were compared

آمار یکساله:  

بازدید 22490

دانلود 11806 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  31-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  529
 • دانلود: 

  171
چکیده: 

فاکتور ظرفیت فنوباربیتال، فنی توئین و کاربامازپین در فازهای متحرک حاصل از اختلاط آب و حلال های آلی متانول، استونیتریل، استون و تتراهیدروفوران اندازه گیری شده و داده های حاصل به مدل پیشنهادی:LnЌ=J1Ø1+J2Ø2+Ø1Ø2Σp i=0 Bi(Ø1+Ø2)i  برازش شد. در این معادله  k’فاکتور ظرفیت،  Ø1و  Ø2کسر حجمی حلال اول و دوم در فاز متحرک، J1، J2 و Bi ثابت های معادله می باشند. شاخص میانگین درصد خطا برای مدل پیشنهادی، مدل خطی شونمارکرس و مدل درجه دوم جاندار محاسبه و مقادیر 14.6±10.7، 42.3±11.2 و 32.7±17.8 درصد حاصل شد. دقت مدل ها همچنین با استفاده از داده های جمع آوری شده از منابع علمی بررسی گردیده و مقادیر 1.64±0.85، 22.11±2.84 و 4.87±1.98 درصد بدست آمد. اختلاف میانگین درصد خطا برای مدل پیشنهادی در هر دو سری داده ها با مدل های قبلی معنی دار بوده و نشان دهنده قابلیت بالاتر مدل برای تبیین ریاضی داده های فاکتور ظرفیت در RP - hplc می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 529

دانلود 171 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

THE ANTISEPTIC

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  99
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  279-281
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3364
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3364

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

HAJ MOHAMMADI M.R. | KAMEL K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  73-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  41973
 • دانلود: 

  21863
چکیده: 

A method for determination of juglone in leaves and hulls of Pterocarya fraxinifolia was developed based on RP-hplc. This compound was extracted from leaves and hulls by chloroform refluxing about 2 hours. The chloroform was evaporated under low pressure at   50 ºC to produce a dry residue. The remained materials were dissolved in acetonitrile to be used for determination of this compound. Appropriate conditions for RP-hplc were determined using standard of juglone. These conditions include, acetonitrile percentage in mobile phase, pH of mobile phase (phosphate buffer) and temperature of column, which were 50%, 4 and 30ºC, respectively. Juglone concentration was determined using standard addition method. The concentrations of juglone were 2.15, 2.74,1.77,1.12and 0.34 g in 100 g of dry leaves in May, June, July, August and September 2001, respectively. The content of juglone in hulls was 0.44 g in 100 g of dry hulls in May.

آمار یکساله:  

بازدید 41973

دانلود 21863 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  863-872
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  23021
 • دانلود: 

  11890
چکیده: 

An environmentally benign RP-hplc approach for rapid analysis of glibenclamide in pure form, developed nanoemulsion and commercial tablets was developed and validated in present investigation. The green chromatographic identification was performed on Lichrosphere 250 X 4.0 mm RP C8 column having a 5 mm packing as a stationary phase using a combination of ethanol: methanol (50:50% v/v) as a mobile phase, at a flow rate of 1.0 mL/min with UV detection at 245 nm. The proposed method was validated for linearity, selectivity, accuracy, precision, robustness, sensitivity and specificity as per international conference on harmonization (ICH) guidelines. The utility of proposed method was verified by assay of glibenclamide in developed nanoemulsion and commercial tablets. The proposed method was found to be satisfactory in terms of selectivity, precision, accuracy, robustness, sensitivity and specificity. The content of glibenclamide in developed nanoemulsion and commercial tablets was found to be 100.50 % and 99.15 % respectively. The proposed method successfully resoled glibenclamide peak in the presence of its all type of degradation products which indicated stability-indicating property of the proposed method. These results indicated that the green chromatographic method could be successfully employed for routine analysis of glibenclamide in pure drug and various commercial formulations.

آمار یکساله:  

بازدید 23021

دانلود 11890 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  15-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5594
 • دانلود: 

  3395
چکیده: 

For the first time, a new, simple, precise reversed-phase high-performance liquid chromatography method was developed for the simultaneous estimation of metronidazole, furazolidone, and dicyclomine hydrochloride in capsule dosage form. The method was performed with Thermo, C8 (150  mm×4. 6) column. The best separation was achieved by gradient elution with mobile phase of acetonitrile, water (40: 60), and 20  mm phosphate buffer with 10% w/v sodium hydroxide (pH 7. 5) with a detection wavelength of 215  nm. The separation was completed within 15  min of runtime. The retention time of metronidazole, furazolidone, and dicyclomine hydrochloride was found to be 1. 79, 2. 45, and 11. 50  min, respectively. The proposed method was found to be linear. The method was statistically validated as per the ICH guidelines and shown to be simple, accurate, precise, linear, and reproducible in the range of 40. 2– 60, 40. 2– 60. 4, and 3– 5  µ g/mL for metronidazole, furazolidone, and dicyclomine, respectively. For the first time, the developed method foretells the suitability of the method for the simultaneous estimation of three drugs in the commercially available dosage  forms.

آمار یکساله:  

بازدید 5594

دانلود 3395 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

IVANOIC D. | MEDENICA M. | MALENOVIC A. | JANCIC B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  76-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3015
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3015

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسنده: 

SHEYBANI SIMIN | ABDOUSS MAJID | MAZINANI S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  2310
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

IN THIS PAPER MOLECULARLY IMPRINTED POLYMERS FOR AZITHROMYCIN HAVE BEEN SYNTHESIZED BY PRECIPITATION POLYMERIZATION. METHACRYLIC ACID (MAA) AS FUNCTIONAL MONOMER, TRIMETHYLOLPROPANE TRIMETHACRYLATE (TRIM) AS CROSS LINKER, ACETONITRILE AND CHLOROFORM AS PROGEN WERE USED. AN EQUIVALENT BLANK POLYMER WAS ALSO SYNTHESIZED IN THE ABSENCE OF THE TEMPLATE COMPOUND. THE EXPERIMENTAL RESULTS SHOWED THAT THE MIPS EXHIBITED HIGH LOADING CAPACITY, SELECTIVITY AND RELEASE PROFILE FOR AZITHROMYCIN COMPARED TO NON MIPS (CONTROLLED). LOADING AND RELEASE TESTS OF AZITHROMYCIN FROM MIPS WERE INVESTIGATED BY MEASURING THE ABSORBANCE BY RP-hplc.

آمار یکساله:  

بازدید 2310

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 (پی در پی 26)
 • صفحات: 

  18-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1318
 • دانلود: 

  192
چکیده: 

سابقه و هدف: هوموسیستئین اسیدآمینه ای با گروه آزاد تیولی است و به عنوان یک واسطه طی متابولیسم متیونین به سیستئین تشکیل می گردد. اندازه گیری هوموسیستئین تام پلاسما ممکن است در شرایط کلینیکی مختلفی از قبیل هوموسیستئین اوری، آترواسکلروز، ترومبوفیلی و کمبود ویتامینهای B12 و اسیدفولیک مفید و ارزشمند باشد. هدف از این مطالعه بررسی قابلیتهای روش hplc فاز معکوس با دتکتور فلورسانس جهت سنجش هوموسیستئین بوده است. مواد و روشها: هوموسیستئین تام پلاسما بوسیله روش کروماتوگرافی با کارائی بالا(hplc)  با دتکتور فلورسانس بعد از احیا انواع هوموسیستئین پلاسما بوسیله تریس -2) کاربوکسی اتیل( فسفین (TCEP) و مشتق سازی با آمونیوم -7 فلوروبنزو -2 اکسا 1 و -3 دیازول -4 سولفونات (SBD-F) مورد سنجش قرار گرفت.یافته ها: حساسیت روش hplc جهت سنجش هوموسیستئین در حد 0.2 µmol/L، دقت روش )ضریب تغییرات (CV در یک مرحله بین 2.67 تا 4.56 درصد و در بین مراحل و روزهای مختلف 5.43 تا 8.17 درصد و صحت (بازیابی) روش بین 93 تا 103.4 درصد بدست آمد.نتیجه گیری: نتایج بدست آمده از این مطالعه نشانگر آن است که روش hplc با دتکتور فلورسانس برای سنجش هوموسیستئین روشی حساس )حد پایین (0.2 µmol/L و دقیق )ضریب تغییرات بین 2.67 تا 8.17 درصد( است و دارای صحت مناسبی )بازیابی بین 93 تا 103.4 درصد( می باشد و لذا روشی قابل اطمینان بخصوص در کارهای تحقیقاتی است. با توجه به آنکه هوموسیستئین یک عامل خطرزا برای بیماری عروق کرونر می باشد، راه اندازی روش فوق از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1318

دانلود 192 استناد 0 مرجع 0
litScript