نتایج جستجو

13272

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1328

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

ZHANG H. | XU Y. | ZHANG Y.

نشریه: 

SOYBEAN SCIENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  270-274
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5276
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5276

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  91-101
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  109
 • دانلود: 

  83
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 109

دانلود 83 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  55
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  435-453
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  818
 • دانلود: 

  397
چکیده: 

درختچه تاغSaxual (Haloxylon spp.)  یکی از مهمترین گیاهان مقاوم به خشکی است که برای تثبیت شن های روان در مناطق کویری از جمله استان یزد کاشته می شود. در بررسی های انجام شده طی سا لهای 79-1377، نمونه برداری از نهال های تاغ مبتلا به بیماری مرگ گیاهچه از ابتدای فصل نشاء به طور دوهفته یک بار و کشت بافت های ریشه آلوده روی محیطهای غذایی مختلف گونه های قارچی متفاوتی جداسازی، شناسایی و بیماریزایی آنها مورد مطالعه قرارگرفت. از مجموع 189 جدایه قارچ به دست آمده، 105 جدایه به شبه جنس F.oxysporum) Fusarium، F.solarni، (F.culmourum، پانزده جدایه به شبه جنس Rhizoctonia، سی جدایه به جنس Pythium وبقیه به تعداد کم به قارچ های دیگری از جمله Alternaria alternata تعلق داشت. به منظور آزمون بیماریزایی جدایه های قارچها، تحت شرایط گلخانه روش های تلقیح با مایه های یولاف، ماسه، بذر گندم، تماس مستقیم میسلیوم وسوسپانسیون اسپور قارچ ها بر روی گیاهچه های تاغ انجام شد و پس از 21 روز وضع آلودگی ریشه ها بررسی گردید. در این تحقیق بیماریزایی گونه های Fusarium oxysporum , F.solani, Pythium aphanidermatum , Rhizoctonia fragariae به اثبات رسید و علایم بیماری ظاهر شد و قارچ های تلقیح شده مجددا جدا گردید. از نظر فراوانی و پراکنش قارچ های جداشده، گونه های جنس Fusarium دارای فراوانی بیشتری بود (55 درصد). در میان جدایه های این جنس گونه F.solani با 81 جدایه بالاترین درصد (42.8 درصد) فراوانی را داشت. شایان ذکر است که بیماری زایی گونه های F.oxysporum , R.fragariae روی تاغ برای جهان و ایران جدید است. در این بررسی تلاش برای ایجاد فرم جنسی  R.fragariaeبه روشهای معمولی ازجمله کاربرد قارچ کش در محیط های غذایی به ثمر نرسید و در شرایط آزمایشگاه این فرم مشاهده نشد، ولی گروه آناستوموزی آن متعلق به گروه AG-G بود.

آمار یکساله:  

بازدید 818

دانلود 397 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

ناصری بیتا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  4 (پیاپی 172)
 • صفحات: 

  484-481
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  131
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

پوسیدگی ریشه بیماری مهمی در مناطق عمده کشت لوبیا در دنیا از جمله ایران است. در سال 1386 عوامل عمده پوسیدگی ریشه در نمونه های ریشه، بذر و خاک جمه آوری شده از مزارع لوبیای استان زنجان تعیین شدند. روابط رگرسیونی نشان دادند که بین میانگین میزان بیماری و فراوانی هر یک از عوامل بیماریزای جدا سازی شده از نمونه های ریشه د طول زمان نمونه برداری ( از V3 تا R9 مرحله رویشی لوبیا) رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. بنابراین، بازای هر واحد افزایش میزان بیماری، فراوانی Fusarium oxysporum ، Fusarium ، F.solani ، Macrophomina phaswolina و Rhizoctonia solani تا 0.16 ، 0.41 ، 0.22 و 0.44 % افزایش یافت. میانگین CFU این عوامل بیماریزا در هر گرم خاک جمع آوری شده  از مزارع لوبیا در مراحل  V3و R9 با محل مزرعه، گونه قارچ و زمان نمونه برداری متغیر بود. F.solani بیشترین میانگین CFUدر هر گرم خاک را در V3 (1212) و R9(3077)در مزارع نشان داد و oxysporum .F ، R. solani و ،  M.phaswolinaبدنبال آن قرار گرفتند. میانگین CFU هر عامل بیماریزا و مجموع میانگین CFU این عوامل در هر گرم خاک در مرحله R9 بطور معنی داری بزرگتر از مرحله V3 بودند. فاکتورهای عملکردی رابطه معنی داری با CFU قارچ F. solani در هر گرم خاک در مرحله R9 نشان دادند. عوامل عمده پوسیدگی ریشه، oxysporum. F ، M. phaswolina  F.solani و R. solani از نمونه های بذر جمع آوری شده از مزارع مورد بررسی نیز جداسازی شدند. میانگین فراوانی این عوامل بیماریزا جدا شده از بذور با محل مزرعه و گونه قارچ متغیر بود. در مرحله R9 ، میزان شدت و شاخص بیماری رابطه معنی داری با فراوانی قارچ M. phaseolina جدا شده از بذور نشان دادند. نتایج این تحقیق می تواند در مدیریت بیماری پوسیدگی ریشه و انتخاب ارقام مقاوم در آینده مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 131

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  45 (الف)
 • صفحات: 

  251-261
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  259
 • دانلود: 

  36
چکیده: 

بیماری ریشه سرخی پیاز در اثر قارچPyrenochaeta terrestris (syn. Phoma terrestris)  یکی از بیماری های مهم مناطق پیاز کاری کشور بوده که برای اولین بار در اصفهان، شناسایی و گزارش گردید. در راستای کاهش مصرف سموم و در جهت دست یابی به ارقام و یا توده های مقاوم و یا متحمل، بررسی هایی در دو سال متوالی 1381 و 1382 روی حساسیت توده های پیاز ایرانی در مقایسه با ارقام خارجی نسبت به بیماری ریشه سرخی در شرایط گلخانه انجام گردید. مطالعات نشان داد که توده های مورد آزمون از حساسیت متفاوتی در واکنش به عامل بیماری زای ریشه سرخی و توسعه آن برخوردار هستند. توده های مورد آزمون از نظر حساسیت به بیماری ریشه سرخی به چهارگروه تقسیم بندی گردیدند. بر این اساس، دو توده صفی آباد رامهرمز و سرباز بلوچستان از حساس ترین توده های مورد آزمون در این مطالعات بودند و از نظر شاخص بیماری در طیف بیش از دو الی 3 واقع شدند (3-2). ولی اکثر توده ها در طیف 2-1 یعنی طیف حد واسط قرار گرفتند که در اینجا طیف متحمل تلقی می گردند. تعداد معدودی از توده ها در طیف 1-0 قرار گرفتند که در واقع کمترین آلودگی را نسبت به بیماری ریشه سرخی داشته و مقاوم محسوب می شوند. این توده های پیاز، به ترتیب شامل توده های اسحاق آباد نیشابور، محلی ساری، پوست طلایی لوشا، قوطی قصه زنجان، محلی شاهرود، آذربایجان شرقی، شاهرود لاسجرد، محلی رامهرمز، سفید کاشان، قرمز آذرشهر، مرودشت یزد و بومی بوشهر است. در واقع توده های اسحاق آباد نیشابور و محلی ساری از مقاوم ترین توده ها در این آزمایش ها قلمداد می شوند. این نتایج نشان می دهد که توده های ایرانی از مقاومت نسبی و بعضا بالایی نسبت به بیماری ریشه سرخی برخوردار هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 259

دانلود 36 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  22
تعامل: 
 • بازدید: 

  840
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

PYTHIUM root rot CAUSED BY PYTHIUM APHANIDERMATUM (EDSAN) FITZP IS ONE OF THE MOST IMPORTANT DISEASES OF SUGAR BEET IN HOT CENTRAL AND SOUTHERN REGIONS OF IRAN. USE OF RESISTANT VARIETIES IS THE MOST EFFICIENT METHOD TO MANAGE THIS SOIL BORNE DISEASE. …

آمار یکساله:  

بازدید 840

دانلود 0
strs
نشریه: 

مجله چغندرقند

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  63-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  271
 • دانلود: 

  120
چکیده: 

در این تحقیق، اثر آنتاگونیستی یازده جدایه متعلق به ده گونه قارچ تریکودرما شاملTrichoderma harzianum، T. atroviride(دو جدایه)، T. viride، T. orientalis، T. citrinoviride، T. asperellum، T. spirale، T. crassum، T. psudokoningi و T. ceramicum روی جدایه قارچ AG2-2 Rhizoctonia solani عامل پوسیدگی ریشه چغندرقند، در قالب طرح آماری کاملا تصادفی با یازده تیمار و چهار تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این بررسی ها نشان داد تمامی جدایه های قارچ تریکودرما موجب کاهش یا توقف بیمارگر شدند و برترین اثرات آنتاگونیستی در آزمون کشت متقابل در جدایهZ1 T. harzianum مشاهده شد، بطوریکه این جدایه موجب 76/57 درصد بازدارندگی رشد میسیلیومی قارچ بیمارگر گردید. در آزمایش های گلخانه ای اثر چهار جدایه منتخب قارچ تریکودرما بر پوسیدگی ریشه چغندرقند (رقم شیرین) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی ها نشان داد جدایه های Z1 T. harzianum، T. atroviride Z2 و T. orientalis Z4 به عنوان جدایه های برتر به ترتیب موجب 71/1، 66/6 و 58/3 درصد کاهش شدت پوسیدگی ریشه گردیدند. در آزمایش های مزرعه ای (1392 تا 1393) در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان، اثر جدایه های برتر منتخب تریکودرما در مقایسه با تیمار قارچ کش(کاربوکسین-تیرام) و تیمار شاهد بر درصد بروز و شدت بیماری پوسیدگی ریشه چغندرقند با انجام آلوده سازی مصنوعی بررسی شد. نتایج این بررسی ها نشان داد، جدایه های منتخب قارچ تریکودرما از نظر کنترل بیماری با یکدیگر اختلاف معنی دار داشته و جدایهT. harzianum Z1 در مقایسه با تیمار شاهد موجب 66/4 درصد کاهش درصد بروز آلودگی و 56 درصد کاهش شدت بیماری پوسیدگی ریشه شده است. لذا این جدایه به عنوان موثرترین آنتاگونیست درکاهش بیماری پوسیدگی رایزوکتونیایی ریشه چغندرقند شناسایی شد.

آمار یکساله:  

بازدید 271

دانلود 120 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  4 (پیاپی 172)
 • صفحات: 

  276-277
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1773
 • دانلود: 

  232
کلیدواژه: 
چکیده: 

در سال 1386 شیوع عامل بیماری پوسیدگی ریشه در سه مرحله نمونه برداری در مراحل مختلف رویشی لوبیا، V3 (بازشدن اولین برگ مرکب)، R6-7 (از گلدهی تا تشکیل غلاف) و R9 (رسیدن غلاف) در 13 مزرعه در استان زنجان مشاهده شد. علایم بیماری بصورت زردی برگها، پژمردگی بوته و تغییر رنگ بافت آوندی ریشه به قهوه ای متمایل به قرمز تا سیاه بود. گاهی نیز میکرواسکلروتهای عامل بیماری در قسمتهای مغز ساقه آلوده قابل مشاهده بودند. این قارچ از %26.5 نمونه های ریشه لوبیا جمع آوری شده از مزارع جداسازی شد و به روی محیط کشت PDA تولید کلنی سفید تا خاکستری و میکرواسکلرتهای سیاه رنگ فراوان به قطر mm 50-110 کرد. تنها دو جدایه قارچ عامل بیماری به روی قطعات گیاهچه لوبیا در محیط کشت آب- آگار تولید پیکنیدیوم های سیاهرنگ به قطر mm 100-150 و کنیدیوم های بیرنگ بیضوی تا تخم مرغی شکل به ابعاد mm 5-10 × 15-19 کردند. مشخصات قارچ جدا شده از نمونه های ریشه با قارچ CMI no. Macrophomina phaseolina (Holliday and Punithalingam, 275, 1970) کاملا مطابقت داشت. برای اثبات بیماریزایی، در زمان کاشت سه عدد بذر برنج کلنیزه شده با قارچ فوق در مجاورت بذور لوبیا قرار داده شد (Rusuku et al. Plant Dis. 81:445-9, 1997). پس از گذشت سه هفته، علایم زردی و پژمردگی ظاهر و قارچ M. phaseolina از گیاهان مایه زنی شده جداسازی شد. صرفنظر از محل مزرعه، میانگین فراوانی عامل بیماریزا از نمونه ها از V3 تا R6-7 افزایش معنی دار و از R6-7 تا R9 کاهش غیر معنی دار داشت. افزایش فراوانی M.phaseolina از V3 تا R6-7 ممکن است بدلیل کاهش رطوبت خاک در اثر بارندگی کمتر در مرداد (R6-7) باشد. برعکس، افزایش بارندگی در شهریور (R9) می تواند از دلایل کاهش عامل بیماریزا از R6-7 تا R9 بحساب آید. پوسیدگی زغالی به روی هر سه رقم مورد کشت در استان زنجان، چیتی، قرمز و سفید، مشاهده شد. این اولین گزارش از M. phaseolina عامل بیماری پوسیدگی زغالی به روی Phaseolus vulgaris و شیوع آن در زنجان، ایران است.

آمار یکساله:  

بازدید 1773

دانلود 232 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

LARSON R.L. | HILL A.L. | FENWICK A.

نشریه: 

PEST MANAGEMENT SCIENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  62
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  1182-1192
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5057
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5057

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  139-150
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1082
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

طی سال های 1373 و 1374 و مطالعات تکمیلی در طول 1382-1383 از مزارع گندم مناطق مختلف استان لرستان در مجموع 109 جدایه قارچ از طوقه و ریشه پوسیده گندم جداسازی شدند که از میان آنها 45 جدایه متعلق به جنس Fusarium بودند. Fusarium verticillioides، F.equiseti و F.proliferatum به ترتیب با 62.2، 4.5 و 4.5 در صد جدایه بیشترین فراوانی و F.solani، F.chlamydosporum، F.avenaceum، F.semitectum، F.lateritium، F.sambucinum، F. subglutinans، F.acuminatum، F.reticulatum و Fusarium sp. به ترتیب کمترین فراوانی را داشتند. در میان دیگر قارچ ها Bipolaris hawaiiensis و B. sorokiniana به ترتیب با 18.4 و 13.8 درصد جدایه بیشترین فراوانی و Rhizoctonia solani با 1.8 درصد کمترین فراوانی را داشتند. به استناد بررسی های انجام شده گونه های F.reticulatum، Fusarium sp.، Bipolaris hawaiiensis، Alternaria triticina  و Curvularia senegalensis برای اولین بار در ایران از ریشه و طوقه گندم جداسازی و بیماری زایی آنها به اثبات رسید. بیماری زایی دو گونه F.lateritium و F.subglutinans نیز در گندم برای اولین بار گزارش می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1082

دانلود 87 استناد 0 مرجع 3
litScript