نتایج جستجو

81014

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

8102

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  suppl 1
 • صفحات: 

  105-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  539
 • بازدید: 

  40599
 • دانلود: 

  28500
چکیده: 

Aim: Determination of crucial genes that are involved in onset and progress of dysplasia of colorectal mucosa is the aim of this study. Background: Management of dysplasia as one of the risk factors of colon cancer is very challenging. Molecular studies could be helpful in this matter. Here, the transcriptome profile of low-grade dysplasia in colon tissue in comparison with normal one is studied by protein-protein interaction (PPI) network analysis. Methods: For detecting differentially expressed genes (DEGs) of dysplasia lesion, the data was downloaded from the gene chip GSE31106, platform GPL1261, GSM770092-94 as normal colorectal mucosa group and GSM770098-100 as low-grade dysplasia colorectal mucosa from the Gene Expression Omnibus database (GEO). The expression profile is evaluated by GEO2R and a network of DEGs is constructed and analyzed by Cytoscape algorithms. Results: The findings indicate that a PPI network analysis of 113 DEGs is consist of 8 nodes that 6 of them are common with inflammation state. Only SRC and TP53 were recognized as the specific makers for dysplasia. In this respect, a subnetwork of these two genes introduce a panel of 8 nodes consist of HRAS, MYC, PIK3CA, PIK3CB, PIK3CD, PIK3CG, SRC, and TP53. Conclusion: It can be concluded that SRC and TP53 may play prominent role in dysplasia pathogenicity after running validation tests.

آمار یکساله:  

بازدید 40599

دانلود 28500 استناد 539 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  89-127
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  360
 • دانلود: 

  262
چکیده: 

محیط های متلاطم و وجود عواملی مانند تحریم ها,قوانین دولت,رانت شرکت های دولتی,عدم پایداری شرایط اقتصادی بویژه نوسانات نرخ ارز که در مورد محصولات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات حائز اهمیت است,میزان عدم اطمینان و چالش های این محیط را افزایش داده است.اما در این میان,شرکت های دانش بنیان موفقی وجود دارند که همچنان به صدرنشینی خود در بازار ایران ادامه داده اند و توانسته اند سهم بازار خوبی را خلق کرده و حفظ کنند و همچنان به فعالیت خود ادامه دهند.ما اعتقاد داریم بخشی از موفقیت و رشد اینگونه کسب و کارها ناشی از اقدامات به موقع آن ها در برابر چالش ها و برخورداری از قابلیت هایی است که نمی توان آن را صرفا به قابلیت های روتین همانند سایرکسب وکارها نسبت داد.در چنین محیطی,مزیت رقابتی,پایدار نیست و کسب و کارهای کوچک و متوسط دانش بنیان برای ادامه فعالیت و رسیدن به سهم بازار به قابلیت های پویا احتیاج دارند.برای تبیین چگونگی نقش قابلیت های پویا بر عملکرد شرکت-های کوچک و متوسط دانش بنیان مدلی را براساس ادبیات تحقیق استخراج کرده و سپس با مصاحبه با مدیران و کارکنان این شرکت ها,صحت یا عدم صحت مدل را بررسی کردیم.

آمار یکساله:  

بازدید 360

دانلود 262 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

STEVENS M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  362-371
تعامل: 
 • استنادات: 

  411
 • بازدید: 

  23107
 • دانلود: 

  19855
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 23107

دانلود 19855 استناد 411 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

TAHERI MARYAM | MASHHADI HEIDAR DAVOOD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  83-107
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10263
 • دانلود: 

  7640
چکیده: 

Due to the scarcity of quantitative studies as to the effect of portfolio assessment on EFL learners’ writing performance and the significant impact of the interaction between portfolio assessment and self-regulation strategy, the present study aimed to explore whether portfolio assessment has any notable effect on improving Bachelor of Arts (BA)English as a foreign language (EFL) students’ paragraph writing ability and whether this effect differs within high/low self-regulated learners or not. To do so, 60 intermediate female students were chosen out of 145 learners through the administration of a standard version of the Oxford Placement Test (OPT). The participants were randomly assigned to one control (30 participants) and one experimental group (30 participants). The experimental group was assigned into two groups of high and low self-regulated learners, (15 participants for each group), based on Magno’ s (2009) Academic Self-regulated Learning Scale (A-SRL-S) questionnaire. Participants of the control group were taught and assessed based on traditional teaching and assessment, whereas those in the experimental group were taught and assessed via portfolio-based instruction and assessment techniques. The analysis of the results of the study revealed that portfolio assessment has a significant effect on improving writing ability (p=0. 001). The results also showed that high self-regulated learners have taken more advantage of portfolio assessment than the low self-regulated ones (p = 0. 000). The results obtained from the present study can have beneficial contributions to teaching, curriculum development, and testing.

آمار یکساله:  

بازدید 10263

دانلود 7640 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  61-77
تعامل: 
 • استنادات: 

  211
 • بازدید: 

  334
 • دانلود: 

  193
چکیده: 

مقدمه و هدف: انتخاب روش تدریس مناسب در رشته های بالینی مانند پرستاری به علت تعامل با بیمار دارای اهمیت بسیار است. پژوهش حاضر درصدد مقایسه دو روش آموزشی ایفای نقش و آموزش معمول بر یادگیری بلندمدت دانشجویان پرستاری است. روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی 74 نفر از دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 96-1395، به روش تصادفی ساده به دو گروه کنترل (35=n) و آزمون(39=n) تقسیم شدند. در گروه آزمون از روش ایفای نقش و در گروه کنترل، آموزش معمول استفاده شد. هر یک از دانشجویان در ترم بعدی، در بیمارستان به دو بیمار آموزش دادند. میزان رضایت بیماران از آموزش داده شده توسط دانشجو، به عنوان شاخصی برای یادگیری بلندمدت مورد سنجش قرار گرفت. 2 پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، و رضایتمندی مورد استفاده قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS(V16) و آزمونهای آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته-ها: . نتایج نشان داد که روش آموزشی ایفای نقش موجب ارتقاء رضایتمندی بیماران از عملکرد دانشجویان در زمینه آموزش بیمار شده است. میانگین نمره رضایتمندی بیماران از عملکرد آموزش به بیمار دانشجویان گروه آزمون 26/73 %و گروه کنترل32/47 %بوده و از نظر آماری اختلاف معنی داری داشتند(001/0> P). نتیجه گیری: یافته های این مطالعه تاثیر آموزش به روش ایفای نقش بر یادگیری بلندمدت دانشجویان پرستاری را نشان داد.

آمار یکساله:  

بازدید 334

دانلود 193 استناد 211 مرجع 0
نویسندگان: 

PALACIOS HUERTA I.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  70
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  395-415
تعامل: 
 • استنادات: 

  397
 • بازدید: 

  14135
 • دانلود: 

  17487
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14135

دانلود 17487 استناد 397 مرجع 0
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

VATANKA ALEX

نشریه: 

FOREIGN AFFAIRS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  397
 • بازدید: 

  9623
 • دانلود: 

  17487
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9623

دانلود 17487 استناد 397 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

MCFARLAND E.G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  412
 • بازدید: 

  19524
 • دانلود: 

  20122
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 19524

دانلود 20122 استناد 412 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  257-279
تعامل: 
 • استنادات: 

  61
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  5709
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 5709 استناد 61 مرجع 0
نویسندگان: 

KARIM H

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  59-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  531
 • بازدید: 

  19720
 • دانلود: 

  16710
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 19720

دانلود 16710 استناد 531 مرجع 0
litScript