نتایج جستجو

81287

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

8129

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

Farasat Hossein | RAHIMI ALIREZA | RAHIMI ALIREZA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2023
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  29
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  207
چکیده: 

The purpose of this research is to investigate the effect of role-playing education on the learning rate and motivation of the biology lesson compared to the traditional and teacher-centered method. This research was conducted with the method of pre-test and post-test in two experimental and control groups and the results were compared. The statistical sample of the research included all the experimental 11th grade boys in Morvdasht city. One high school was randomly selected from among the boys' high schools. This high school had 2 eleventh grade classes and 60 students. These two classes were randomly divided into experimental and control groups. Using the half-year grades of the biology course as a pre-test, the difference in the significance level of the two experimental and control groups was examined. The method of playing a role in the topic of hormones was carried out in the experimental group. No action was taken in the control group. A post-test was taken from both groups. The results of the research showed that the students of the experimental group had better grades and more complete and conceptual learning, showing a significant difference. Therefore, the role-playing teaching model can be implemented in biology topics.

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 207 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  61-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  1543
 • دانلود: 

  554
چکیده: 

مقدمه: این تحقیق با هدف بررسی تاثیر آموزش به شیوه ایفای نقش بر بهبود تصور از خود نوجوانان دختر کارکنان سپاه انجام شده است. روش: ابتدا کلیه دانش آموزان یکی از مراکز آموزشی در مقطع راهنمایی با روش نمونه گیری سرشماری پرسشنامه تصور از خود بک را تکمیل کردند. در مرحله بعد، 202 نفر در هر سه پایه تحصیلی که پایین ترین نمرات را در مقایسه با سایر اعضا گروه کسب کرده بودند، برگزیده شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل جایگزین شدند (101 نفر گروه آزمایش و 101 نفر گروه کنترل). برای گروه آزمایش در سه پایه تحصیلی بطور جداگانه، شش جلسه 90 دقیقه ای آموزش به شیوه ایفای نقش برگزار گردید. در پایان آموزش هر دو گروه آموزشی و کنترل مجددا مورد آزمون قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها از شیوه تحلیل اختلاف میانگین نمره های بدست آمده در پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از آزمون t بهره گرفته شد. یافته ها: یافته های بدست آمده نشان داد؛ بین تصور از خود دانش آموزانی که تحت آموزش با روش ایفای نقش قرار گرفتند با دانش آموزانی که چنین آموزشی را دریافت نکرده اند، تفاوت معنی دار وجود دارد. نتیجه گیری: از روش آموزش به شیوه ایفای نقش می توان به عنوان روشی کارآمد در بهبود تصور از خود نوجوانان دختر استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 1543

دانلود 554 استناد 3 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  115
 • صفحات: 

  29-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  626
 • دانلود: 

  362
چکیده: 

زمینه و هدف آموزش بیمار به عنوان یکی از استانداردهای کیفیت مراقبت پرستاری به شمار می آید. برنامه های آموزشی نقش مهمی در افزایش آگاهی دانشجویان پرستاری دارند. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش به روش ایفای نقش بر میزان دانش دانشجویان پرستاری در زمینه آموزش بیمار انجام شده است. روش بررسی این مطالعه به صورت نیمه تجربی بر روی 74 دانشجوی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام گردید. نمونه گیری دانشجویان به روش سرشماری صورت گرفت و واحدهای مورد مطالعه به طور تصادفی به دو گروه کنترل و آزمون تقسیم شدند. محتوای آموزش بیمار ابتدا در گروه کنترل به روش رایج در دانشکده و سپس در گروه آزمون به روش ایفای نقش ارائه شد. سپس با استفاده از پرسشنامه سنجش دانش محقق ساخته، دانش دانشجویان در زمینه آموزش بیمار در هر دو گروه مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نتایج نشان داد که روش آموزشی ایفای نقش موجب بهبود سطح دانش دانشجویان در زمینه آموزش بیمار شده است. میانگین نمره دانش دانشجویان در گروه آزمون (85/63%) نسبت به گروه کنترل (41/46%) بالاتر بود و این تفاوت از نظر آماری معنی دار بود (001/0> P). نتیجه گیری کلی آموزش به روش ایفای نقش می تواند بر دانش دانشجویان پرستاری در زمینه آموزش بیمار تاثیرگذار باشد. پیشنهاد می شود ایفای نقش در بیش از یک نیمسال و به همراه کاربرد سایر روش های آموزش فعال در برنامه های آموزشی دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 626

دانلود 362 استناد 0 مرجع 11
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5009
 • دانلود: 

  4882
چکیده: 

Background: Medical education is viewed as a challenging phenomenon, which can cause stress in learners and affect the learning quality. Considering the importance of basic sciences education, development of new pedagogical approaches is necessary to improve medical education. role-play is an efficient simulation-based approach, which can improve the students’ perception and imagination. In basic sciences, immunology is of high relevance in clinical situations, as immunological disorders are becoming increasingly prevalent. Objectives: Given the importance of deep learning in immunology, we integrated role-play in teaching immunology to medical students in order to promote deep and durable learning. Methods: In this study, two independent classes of medical students were evaluated in two consecutive academic semesters in 2014-2015. In one class, only lectures were conducted, while in the other class, lectures, along with role-play, were integrated. Pretest and posttest scores were determined at the beginning and end of the semesters in both classes, and the scores were compared. Also, the students’ point of view was studied using a questionnaire. Results: The pretest score, which indicated the students’ general knowledge of immunology, was not significantly different between the two classes. However, there was an increase in the score of students participating in the class, which integrated lecture and role-play. In addition, the score obtained by female students, who participated in the class with lecture and role-play, was significantly higher than that of female students in the lecture-based class. The results of the questionnaire revealed that the students were satisfied with the integrated teaching method and believed that their knowledge had improved. Conclusions: Based on the findings, dramatization can make learning an exciting process and improve the students’ understanding of immunology concepts.

آمار یکساله:  

بازدید 5009

دانلود 4882 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ESWARAN S. | GOEL A. | CHEY W.D.

نشریه: 

GASTROENTEROL HEPATOL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  85-91
تعامل: 
 • استنادات: 

  363
 • بازدید: 

  4497
 • دانلود: 

  12816
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4497

دانلود 12816 استناد 363 مرجع 0
نویسندگان: 

Yazici Cenk M. | Dogan Cagri

نشریه: 

UROLOGY JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1429-1434
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22926
 • دانلود: 

  13174
چکیده: 

Purpose: To evaluate the awareness of non-urological doctors for their role in evaluating prostate cancer (Pca) in scientific manner which may be a possible probability for late diagnosis of Pca. Materials and Methods: A total of 936 non-urological specialists working in 1 university and 4 education and research hospital who were able to evaluate male patients over 50 years of age were included to the survey. A face to face questionnaire had been administered to all participants. Results: A total of 92 (9. 8%) participants were evaluating prostate-specific antigen (PSA) level to all their elderly male patients while 404 (43. 2%) participants had never made this evaluation. Among the participants who were evaluating PSA, none was performing an informed decision making consult and even they did not have any idea about the meaning of this strategy. About the criteria for urological consultation, 56 (6%) reported that they consult all their elderly male patients, whereas 880 (94%) answered that they perform consultation if their patients has sought help for any urological symptom. Conclusion: Urologists must remind the non-urological specialists that their approaches to Pca evaluation may change mortality rates of this disease and give them proper information about the scientific evaluation of Pca. This may help us to decrease the mortality rates of Pca.

آمار یکساله:  

بازدید 22926

دانلود 13174 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  4391-4402
تعامل: 
 • استنادات: 

  372
 • بازدید: 

  11981
 • دانلود: 

  13879
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11981

دانلود 13879 استناد 372 مرجع 0
نویسندگان: 

KABAT G.C. | ROHAN T.E.

نشریه: 

CANCER CAUSES AND CONTROL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  1047-1053
تعامل: 
 • استنادات: 

  380
 • بازدید: 

  8940
 • دانلود: 

  14848
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8940

دانلود 14848 استناد 380 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  343-348
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  313
 • دانلود: 

  264
چکیده: 

Background: The northern coastal regions of Iran are endemic for leptospirosis which may range from a subclinical illness to a progressively fatal disease. There has been growing evidence that inflammatory markers play a significant role in the severity and prognosis of leptospirosis. This study aimed to investigate inflammatory cytokines in patients with leptospirosis. Methods: This descriptive-analytical prospective study was performed in 75 patients over 18 years old who had a positive microscopic agglutination test (MAT) titer from January to June 2019. SPSS software Version 20 was used for statistical analysis and the significance level was considered as p<0. 05. Results: The patients’,age enrolled in this study are from 21 to 75 years with a mean and standard deviation of 48. 6±, 14. 0. The male to female ratio in our participants was 54/21. Fever was the most common symptoms in 66 (88. 0%) patients, followed by myalgia in 62 (82. 7%) cases. The level of interleukin 10 was significantly higher in severe illness (P=0. 003) and fatal cases (p<0. 028) compared with recovered patients. The level of TNF-α,level was also higher in the severe illness and Weil's syndrome compared with the mild kind (P=0. 022). Conclusion: Our results showed that the levels of TNF-α,and IL-10 significantly increased in severe leptospirosis. Also, IL-10 was significantly higher in fatal cases. The inhibition of IL-10 production might play an important role in decreasing the risk of fatal outcomes in leptospirosis.

آمار یکساله:  

بازدید 313

دانلود 264 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

NESTEL D. | TIERNEY T.

نشریه: 

BMC MEDICAL EDUCATION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  770
 • بازدید: 

  18667
 • دانلود: 

  15458
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 18667

دانلود 15458 استناد 770 مرجع 0
litScript