نتایج جستجو

3620

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

362

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  268-278
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  139
 • دانلود: 

  40
چکیده: 

ویروس های گیاهی از عوامل محدود کننده در کشاورزی به شمار می روند. تاکنون 63 عامل ویروسی آلوده کننده مو در دنیا شناسایی شده است که یکی از مخربترین آنها ویروس برگ بادبزنی مو (Grape Fan Leaf Virus: GFLV) می باشد. برای کنترل ویروسها از روش های سنتی مثل تناوب گیاهی، تشخیص زودهنگام و حذف گیاهان آلوده، ریشه کنی گیاهان منبع آلودگی، حفاظت تقاطعی، اصلاح برای مقاومت و کنترل شیمیایی ناقلین آنها استفاده شده است. مقاومت به واسطه rna silencing یک روش جدید و کارا برای ایجاد ارقام مقاوم به ویروسهاست. در این تحقیق امکان القای مقاومت نسبت به ویروس برگ بادبزنی مو (GFLV) با استفاده از ترادف نوکلئوتیدی بخشی از ژن rna پلیمراز وابسته به rna (RdRP) این ویروس بررسی شد. به این منظور یک سازه سنجاق سری حاوی اینترون با استفاده از ترادفی از ژن RdRP ساخته شد. جهت تراریختی توتون از آگروباکتریوم استفاده شد. پس از ایجاد 40 لاین از گیاهان توتون تراریخت، تأیید تراریختی با استفاده از آزمون PCR انجام شد. گیاهان تراریخته به منظور ارزیابی مقاومت آنها نسبت به GFLV، با این ویروس مایه زنی مکانیکی شدند. نتایج آزمون الایزا و نیز علایم ظاهری گیاهان نشان داد که به ترتیب 5/27 و 40 درصد از گیاهان تراریخت نسبت به ویروس مقاوم بوده و یا در بروز علایم و آلودگی تأخیر داشتند. نتایج این تحقیق ضمن ایجاد گیاهان تراریخت توتون متحمل به GFLV نشان داد که سازه بکار رفته برای ایجاد مقاومت کارایی دارد و می توان از آن برای ایجاد مقاومت در مو و سایر میزبانهای ویروس استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 139

دانلود 40 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

PETERS L. | MEISTER G.

نشریه: 

MOLECULAR CELL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  611-623
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2555
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2555

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  61-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  61
 • دانلود: 

  33
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 61

دانلود 33 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  2095-2105
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  364
 • دانلود: 

  155
چکیده: 

خاموشی rna روند دفاعی قدرتمندی در گیاهان، برای مقابله با ویروس های گیاهی است. این روند سبب تجزیه rna ویروس می شود و در نهایت، غلظت ویروس و ایجاد علائم در گیاه کاهش می یابد. اما بسیاری از ویروس ها می توانند این روند را مختل کنند. این ویروس ها پروتئین هایی را بیان می کنند که خاموشی ایجاد شده توسط rna های کوچک تداخلی (sirna) و میکروrnaها (mirna) را سرکوب می کنند و غلظت ویروس را افزایش می دهند. اغلب ویروس های گیاهی پروتئین های سرکوبگر خاموشی rna را کد می کنند. این پروتئین ها با اجزا مختلف مسیر خاموشی rna تداخل دارند. شناخت بیشتر این مسیرها و نقش پروتئین های سرکوبگر ویروسی در گیاه باعث درک بهتری از مقاومت گیاهان علیه ویروس ها و تولید گیاهان تراریخت مقاوم به این ویروس ها خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 364

دانلود 155 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

JAVADI H.R. | ZAREI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  1155
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

Introduction: Chronic myelogenous leukemia (CML) is a human malignancy marked by the presence of a distinct cytogenetic abnormality which results from a translocation between chromosomes 9 and 22, t(9;22), known as Philadelphia chromosome. This translocation causes aberrant expression of Bcr-abl, a constitutively active tyrosine kinase that has been linked to the pathogenesis of CML. Bcr-abl is thought to promote malignant transformation by altering cellular adhesion properties, stimulating mitogenic signaling pathways, and inhibiting programmed cell death (apoptosis). Bcr-Abl prevents apoptosis through inhibition of mitochondrial cytochrome C release or inhibition of caspase activation after the release of cytochrome C. Therefore it appears that Bcr-Abl silencing can induce apoptosis in CML cells. The aim of this study was to silence Bcr-Abl gen by using a specific sirna (19-22 mer nucleotide) in cultured K562 cell line.Methods: by using mrna sequence of Bcr-abl from NCBI, various sirna targeting Bcr-abl mrna were designed and blasted in NCBI, then the sutiable shrnas was choosed and synthesised. then the suitable shrna inserted to prnaH1.1/Neo vector by using BamHI and HindIII restriction enzymes. Recombinant vector delivered to DH5α (E.coli) and developed. The correct transmission of expression vector was confirmed by using of restriction enzymes and electrophoresis. Expression vectors which were isolated from DH5α (Ecoli), transfected to K562 cell lines by using of electroporation procedure and incubated in culture media. Gene silencing was investigated by monoclonal Ab against Bcr-abl gene product.Results: restriction digest confirmed correct inserted Gene product. The extent of gene silencing by western blot investigation was shown significant reduce in gene products.Conclusion: This results, suggest that sirna is a suitable for gene silencing hn cancer and viral.

آمار یکساله:  

بازدید 1155

دانلود 0
نویسندگان: 

MOHAMMAD F. | MONDAL T. | GUSEVA N.

نشریه: 

DEVELOPMENT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  137
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  2493-2499
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6574
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6574

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

YU W. | GIUS D. | ONYANGO P.

نشریه: 

NATURE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  451
 • شماره: 

  7175
 • صفحات: 

  202-206
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9508
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9508

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

شمس بخش مسعود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  3 (پیاپی 187)
 • صفحات: 

  239-248
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1244
 • دانلود: 

  276
چکیده: 

بیان ژن رمز کننده آنزیم آر ان ا پلی مراز وابسته به آر ان ا  (RDR1) 1بر اثر آلودگی گیاه میزبان به ویروس تحریک شده و به نظر می رسد در مقاومت گیاه میزبان به بعضی از ویروس ها دخالت دارد. در پژوهش حاضر، واکنش دو لاین توتون (Nicotiana tabacum cv. Samsun NN) تراریخت که ژن RDR1 در آنها خاموش شده بود در برابر تعدادی از ویروس های گیاهی در شرایط گلخانه ارزیابی شد. خاموشی ژن RDR1 در واکنش میزبان به آلودگی به برخی از ویروس ها تغییر نکرد، در حالی که همان گونه که انتظار می رفت حساسیت به ویروس موزائیک توتون  (TMV) افزایش یافت. در مقابل، مقاومت به چندین ویروس شامل ویروس جغ جغک توتون (TRV) از جنس Tobravirus و ویروس کوتولگی بوته انبوه گوجه فرنگی (TBSV) از جنس Tombusvirus افزایش یافت. این نتایج نشان داد که برهمکنش پیچیده ای بین مسیرهای مقاومت در گیاهان رخ می دهد به طوری که مهار یک بخش درگیر در مقاومت ممکن است در دیگر مسیرهای مقاومت تاثیر داشته باشد. با این وجود خاموشی بیان ژن RDR1 ممکن است مقاومت عمومی میزبان در برابر طیف وسیعی از ویروس ها را افزایش دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 1244

دانلود 276 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SLEUTELS F. | ZWART R. | BARLOW D.P.

نشریه: 

NATURE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  415
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  810-813
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8572
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8572

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

KUMAGAI H. | KOUCHI H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  663-668
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5458
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5458

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript