نتایج جستجو

224

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

23

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

خسروی هوشنگ

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  513-523
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  89
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

نیتروژن یکی از مهم ترین و پرنیازترین عناصر برای رشد گیاهان است. نیتروژن در کشاورزی، معمولا از طریق کود شیمیایی در اختیار گیاه قرار می گیرد که باعث مشکلات زیست محیطی فراوانی می شود. تثبیت زیستی نیتروژن از پدیده های طبیعی و استثنایی است که توسط گروهی از باکتری ها از جمله ریزوبیوم ها انجام می شود. باکتری اختصاصی همزیست تثبیت کننده نیتروژن باقلا rhizobium leguminosarum bv. viciae می باشد. یکی از راه های مطمئن و ارزان برای تشخیص این باکتری آزمون آلودگی گیاه می باشد. در این پژوهش در موعد 50 درصد گلدهی نمونه برداری از گره های ریزوبیومی ریشه باقلا از استان های خوزستان، لرستان، گلستان، مازندران و گیلان انجام شد. در مجموع، تعداد 168 نمونه گره از این مناطق جمع آوری شد. پس از جداسازی باکتری ها از گره ها، آزمایشات مرفولوژیک و فیزیولوژیک مختلفی از جمله آزمون آلودگی گیاه و بررسی کارآیی تثبیت زیستی نیتروژن (S.E.) بر روی نمونه ها انجام شد. بر این اساس تعداد 101 جدایه، خالص سازی و شناسایی شدند. تعداد 42 جدایه بر اساس توان ایجاد گره در ریشه شناسایی و تایید شدند. بر اساس نتایح کارایی تثبیت نیتروژن تعداد 19 جدایه انتخاب شدند. مقدار S.E. جدایه های انتخاب شده بین 5 تا 165 بود. از نظر مقاومت به آنتی بیوتیک ها دارای تنوع زیستی بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 89

دانلود 35 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

SABOURMOGHADDAM NASRIN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  6
تعامل: 
 • بازدید: 

  2100
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

IMIDACLOPRID (1-[(6-CHLORO-3-PYRIDINYL) METHYL]-N-NITRO-2-IMIDAZOLIDINIMINE) IS A NEONICOTINOID INSECTICIDE THAT IS COMMONLY APPLIED AS A SYSTEMIC PESTICIDE FOR CONTROLLING MANY SPECIES OF SUCKING INSECT, TERMITES AND OTHER CHEWING PESTS. THIS IS HIGHLY PERSISTENT COMPOUND IN SOIL AND ACTS AS AN AGONIST ON THE POSTSYNAPTIC NICOTINIC ACETYLCHOLINE RECEPTORS (NACHR) CAUSING PARALYSIS AND DEATH IN INSECTS. SOIL BACTERIA HAVE AN IMPORTANT ROLE IN THE BREAKDOWN OF PESTICIDES IN THE ENVIRONMENT. THIS STUDY INVESTIGATED BIODEGRADATION OF IMIDACLOPRID IN MINIMAL SALT MEDIUM (MSM) BY rhizobium SP. FOR THE DURATION OF 25 DAYS. LEVELS OF IMIDACLOPRID IN MSM MEDIA WERE ANALYZED BY HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY (HPLC) WITH DIODE ARRAY DETECTION (DAD) AT 270 NM USING 40:60 (V/V) ACETONITRILE/WATER AS A MOBILE PHASE. rhizobium SP. WAS ABLE TO DEGRADE 45.48% OF THE INITIAL AMOUNT OF IMIDACLOPRID AT THE CONCENTRATION OF 25 MG/L IN C LIMITED MEDIA. THE SELECTED BACTERIUM WAS ISOLATED FROM VEGETABLE FARMS OF CAMERON HIGHLANDS IN MALAYSIA, WHICH HAD PREVIOUSLY BEEN EXPOSED TO DIFFERENT LEVELS OF IMIDACLOPRID. DEGRADATION ABILITY OF rhizobium SP. IN THIS STUDY WAS THE FIRST REPORT OF IMIDACLOPRID DEGRADING ISOLATE IN C LIMITED MEDIA FROM TROPICAL SOIL. THE RESULTS OF THIS STUDY DEMONSTRATE THE EFFECTIVENESS OF USING SOIL BACTERIA FOR MICROBIAL DEGRADATION OF IMIDACLOPRID.

آمار یکساله:  

بازدید 2100

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  43-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  123
 • دانلود: 

  37
چکیده: 

کارآیی همزیستی و توان حل فسفات 45 جدایه ریزوبیوم لگومینوزارم بیوار ویسیه جداشده از دو منطقه گرگان و نیشابور در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصله نشان داد که هیچکدام از جدایه ها در محیط کشت جامد توانایی حل فسفات معدنی را نداشتند اما در محیط کشت مایع حل فسفات معدنی در بین جدایه ها مشاهده شد. کلیه جدایه های ریزوبیوم توانایی حل فسفات آلی را نشان دادند. نتایج حاصله از کارآیی همزیستی نشان داد که جدایه های ریزوبیوم لگومینوزارم از نظر همزیستی تفاوت معنی داری داشتند. کارآیی همزیستی بین 5 تا 500 درصد در بین جدایه های گرگان و نیشابور مشاهده شد. جدایه های R65G و R59G از منطقه گرگان و R30N از منطقه نیشابور بالاترین کارآیی همزیستی را نشان دادند. با توجه به نتایج توان حل فسفات معدنی و آلی و همچنین با درنظر گرفتن کارآیی همزیستی، جدایه های R30N, R65G و R59G بعنوان جدایه های برتر در این آزمایش انتخاب شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 123

دانلود 37 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1235
 • دانلود: 

  362
چکیده: 

تلقیح های ریزوبیومی نقش موثری در افزایش کارایی تثبیت همزیست نیتروژن و رشد بهینه گیاهان خانواده پروانه آسا دارند و این پژوهش به منظور تولید ترکیب حامل مناسب برای تلقیح ریزوبیومی در لوبیا از ترکیبات کانی و آلی بومی ایران انجام گرفت. در این بررسی کارایی 5 ماده معدنی و آلی و مخلوط هایی از آنها، مجموعا در 15 ترکیب، به لحاظ توانایی نگهداری باکتری ریزوبیوم همزیست لوبیا، مورد ارزیابی قرار گرفت. ویژگی های فیزیکی ترکیب های حامل بررسی شد. مجموعه ای از باکتری های تثبیت کننده نیتروژن در لوبیا از ارقام بومی این گیاه جداسازی شد و سویه های غیر بومی به صورت کشت خالص از مرکز کلکسیون (CIAT) تهیه گردید. قابلیت نگهداری باکتری ها در حامل با نمونه برداری از بسته ها و شمارش کلنی به طریق تعیین تراکم باکتری های زنده قابل کشت مشخص شد و بقای سویه ها در داخل ترکیب های حامل مناسب طی یک دوره چهار ماهه به اثبات رسید. آزمایش های قابلیت ایجاد گرهک فعال به دو روش در شرایط سترون (در لوله آزمایش) و در شرایط غیر سترون (در خاک) انجام شد و فعالیت تثبیت نیتروژن درگرهک ها به روش تعیین مقدار گرهک ها و نیز به روش سنجش احیای استیلن به اتیلن بررسی شد. در نتیجه سویه بومی 1 و سویه بیگانه 7001 به عنوان فعال ترین سویه ها معرفی شد. نتایج بدست آمده نشان داد که بطور کلی حامل های ترکیبی در مقایسه با حامل های تشکیل شده از مواد ساده، قابلیت بهتری داشته و جمعیت بالاتری از ریزبیوم ها (109CFUg-1) را در مدت بیش از 4 ماه حفظ می کند. دو نوع حامل ترکیب یافته از خاک زغال دار، شبه پیت و پرلیت، در لوله آزمایش و دیگری حامل ترکیب یافته از شبه پیت در شرایط غیر سترون در خاک نتایج مطلوبی نشان دادند و تراکم بالایی از ریزوبیوم های فعال را به ترتیب در تراکم 109CFUg-1 و 108 حفظ نمودند. در مقایسه، پس از گذشت 4 ماه تراکم باکتری ها در حامل شبه پیت 107 بار بیش از تراکم آن در حامل های ضعیف نظیر حامل ترکیب یافته از باگاس (D) بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1235

دانلود 362 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  17
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  790
 • دانلود: 

  183
چکیده: 

بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه ناشی از Fusarium solani f.sp. phaseoli از مهم ترین بیماری های لوبیا می باشد که با توجه به خاکزاد بودن عامل بیماری، کنترل آن مشکل است. در این مطالعه تاثیر چند سویه از باکتریrhizobium leguminosarum  بر بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه لوبیا در شرایط گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. به منظور آلوده کردن خاک با قارچ عامل بیماری، مایه تلقیح به صورت دانه های سورگوم کلنیزه شده با قارچ تهیه و به نسبت 1 به 10 با خاک سترون مخلوط شد. آزمایش با 10 تیمار (تلقیح با 5 سویه ریزوبیوم، ضدعفونی بذر با قارچ کشRovral–TS ، شاهد سالم و آلوده با آب و آب قند) در 4 تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی طی دو سال (1386-1387) انجام شد. نتایج نشان داد که از بین تیمارهای ریزوبیوم، سویه ریزوبیوم R-115 بیشترین تاثیر را در کاهش شدت بیماری داشته و نسبت به شاهد آلوده %42 بیماری را کاهش داد. بین سایر سویه های ریزوبیوم و قارچ‏کش Rovral–TS در سطح %5 اختلاف معنی داری وجود نداشت. غلظت نیتروژن از 0.74 درصد در شاهد آلوده به 1.59 درصد در تیمار ریزوبیوم R-115 رسید. افزایش غلظت نیتروژن در گیاه، باعث بهبود رشد گیاه و افزایش ارتفاع، وزن خشک ریشه و اندام هوایی شد.

آمار یکساله:  

بازدید 790

دانلود 183 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  305-311
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1514
 • دانلود: 

  350
چکیده: 

استفاده از کودهای دامی وکودهای زیستی، در افزایش تولید محصولات اثر زیادی داشته و می تواند نیاز به مصرف مواد شیمیایی را کاهش دهد. این طرح تحقیقاتی به منظور بررسی تاثیر این کودها در دیمزارها ، به اجرا در آمد. آزمایش مربوطه در اراضی مرکز تحقیقات حفاظت خاک وآب دانشگاه تهران واقع درمنطقه کوهین استان قزوین در دو قطعه زمین مجزا طراحی شد (یکی از زمین ها به صورت دیم ودیگری با سه نوبت آبیاری تکمیلی). در زمین های مورد آزمایش درسال 1379 عملیات شبیه سازی فرسایش باحذف عمق های متفاوت خاک سطحی صورت گرفته بود. طرح آماری مورد استفاده بلوک های خردشده به صورت فاکتوریل بود که تیمارهای اصلی عبارت از شاهد ، و حذف 5 ، 10 ، 15 ، و20 سانتیمتراز خاک سطحی بودند و تیمارهای فرعی شامل 0 ، 10 ، و20 تن درهکتارکوددامی در قطعه آبی و 0 ، 5 ، و 10 تن درهکتارکود دامی درقطعه دیم بود که تیمارهای با وبدون کود زیستی، در داخل آنها به صورت فاکتوریل پیاده گردید. پس از آماده سازی زمین در پاییز، کود گاوی که مراحل پوسیدگی را طی کرده بود در تیمارهای مختلف در حد مقادیر تعیین شده توزیع، و با اجرای عملیات شخم، در عمق 30 سانتیمتری با خاک مخلوط گردید و سپس زمین به مدت پنج ماه به حال خود رها گردید. در بهار سال بعد بذر عدس(Lens culinaris) همراه با اجرای عملیات دیسک، کشت گردید. در تعدادی از تیمارها بر اساس برنامه تهیه شده بذرها به طور کامل توسط مایه تلقیح ریزوبیومی تلقیح گردیدند. در قطعه آبی در طول دوره رشد، سه نوبت آبیاری (هریک به ارتفاع 13 میلیمتر) صورت گرفت. در اواخر تیر ماه برداشت محصول به صورت کف بر و همراه با شمارش تعداد بوته در متر مربع انجام شد. سپس در آزمایشگاه ، وزن دانه، ماده خشک گیاهی، کلش، و وزن هزار دانه عدس تعیین و در تجزیه وتحلیل های آماری مورد استفاده قرار گرفت. در این مقاله اثر کودهای دامی و زیستی بر اجزاء عملکرد عدس مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از تجزیه واریانس داده ها و مقایسه میانگین ها نشان داد که در قطعه دیم، مصرف کودهای دامی و زیستی و حتی مصرف توام آنها نیز تاثیر معنی داری بر اجزا عملکرد محصول عدس نداشته است. در قطعه آبیاری تکمیلی ، اگرچه اثر معنی داری مشاهده نگردید ولی تاثیر کودهای آلی و زیستی در افزایش محصول تا حدی بیشتر از قطعه دیم بود. این موضوع بیانگر اینست که افزایش تعداد آبیاری درکشت آبی احتمالا می تواند باعث بروز اثرات معنی دار این کودها بر تولید محصول گردد. همچنین شناسایی و جدا سازی و تکثیر ریزوبیومهای مقاوم به خشکی نیز می تواند کمک بزرگی در کاربرد کودهای زیستی در دیم زارها باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1514

دانلود 350 استناد 1 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  55-65
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  112
 • دانلود: 

  26
چکیده: 

جهت بررسی اثرات سویه های باکتری ریزوبیوم در عملکرد لوبیاچیتی در شرایط تنش خشکی، اقدام به اجرای آزمایش کرت های خُردشده در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1393 به صورت گلدانی و در سال 1394 به صورت مزرعه ای گردید. در سطوح اصلی این آزمایش تیمارهای تنش خشکی شامل آبیاری بر اساس60، 30 و80 درصد آب قابل استفاده خاک و در سطوح فرعی تیمارهای باکتری ریزوبیوم لگومینوزارم بیوار فازئولی شامل سویه های، 54، 58، 160 و 177 (جمع آوری شده از مزارع استان های زنجان و خراسان) قرار داشت. حجم آب مصرفی، کارآیی مصرف آب آبیاری، نیتروژن اندام هوایی، تعداد و وزن گره های تثبیت کننده نیتروژن در ریشه گیاه، وزن خشک و تر بوته، عملکرد زیستی و عملکرد تولید دانه از جمله صفات مورد اندازه گیری در این آزمایش بودند. نتایج نشان داد که اثرات تنش خشکی و باکتری ریزوبیوم در عملکرد تولید دانه و کارآیی مصرف آب در سطح 5درصد معنی دار بودند. بیشترین مقدار عملکرد دانه و کارآیی مصرف آب به ترتیب به میزان 3066کیلوگرم در هکتار و 810گرم در مترمکعب آب با تلقیح بذر لوبیا با باکتری ریزوبیوم لگومینوزارم بیوار فازئولی سویة 160 و آبیاری بر مبنای60درصد آب قابل استفاده به دست آمد. مصرف آب در این تیمار برابر 3798مترمکعب در طی فصل رشد بود که 19درصد کمتر از تیمار شاهد (80درصد آب قابل استفاده) بود. نتایج این آزمایش نشان داد در شرایط تنش خشکی، در صورت استفاده از باکتری ریزوبیوم، گیاه لوبیا قادر به تحمل تنش خشکی و حصول حداکثر عملکرد دانه و کارآیی مصرف آب خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 112

دانلود 26 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

سلول و بافت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  813
 • دانلود: 

  266
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 813

دانلود 266 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  22
تعامل: 
 • بازدید: 

  945
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

USE OF NITROGEN-FIXING SPECIES, DUE TO THEIR CAPABILITY TO PRODUCE CONSIDERABLE AMOUNT OF NITROGEN, IS A PROPER WAY OF COMPENSATION FOR THE VERY LOW LEVEL OF SOIL NITROGEN. BLACK ALDER (ALNUS SUBCORDATA) IS ONE OF THE MOST RAPIDLY GROWING NITROGEN-FIXING SPECIES AND IS VERY EFFECTIVE PLANT IN INCREASING LEVEL. …

آمار یکساله:  

بازدید 945

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  966
 • دانلود: 

  526
چکیده: 

با توجه به آنکه ریزوبیوم در گیاهان غیر میزبان افزایش تولید دارد، در این تحقیق باکتری استوباکتر دی ازوتروفیکوم و ریزوبیوم از میزبان جداسازی شد و عوامل موثر بازدارنده و حرکت دو باکتری به طرف مواد مختلف به منظور تعیین گیاهان جاذب مورد بررسی قرار گرفت. استوباکتر دی ازوتروفیکوم برای اولین بار در ایران از نیشکرهای موجود در اهواز جداسازی گردید. کموتاکسی و همزیستی این باکتری با گیاهان دیگر مورد بررسی و مطالعه قرار نگرفته است. در این تحقیق نشان داده شد که حرکت استوباکتر دی ازوتروفیکوم و ریزوبیوم به طرف مواد مختلف یکسان نمی باشند و استوباکتر دی ازوتروفیکوم حرکت مثبتی نسبت به سیتوکینین و ژیبرلین دارد در حالی که حرکت ریروبیوم نسبت به اسیدهای آمینه بیشتر می باشد. Mn++، Zn++  و NaCl حرکت استوباکتر دی ازوتروفیکوم را به طرف اسیدهای آمینه افزایش می دهد. کاهش حرکت ریزوبیوم به طرف اسیدهای آمینه در حضور EDTA، Mn++، Zn++ و NaCl (1%) مشاهده گردید. افزودن EDTA به طور محسوسی حرکت ریزوبیوم به طرف اسید مالیک را تا 100 درصد افزایش می دهد درحالی که حرکت این باکتری را به طرف آسپاراژین 50 درصد کاهش می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 966

دانلود 526 استناد 0 مرجع 0
litScript