نتایج جستجو

467

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

47

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

DERKACH S.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  151
 • شماره: 

  1-2
 • صفحات: 

  1-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  10130
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10130

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

LASKAR A.I. | TALUKDAR S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  167-177
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  28009
 • دانلود: 

  10736
چکیده: 

Concrete incorporating steel fibers poses difficulty in mixing, transporting, placing and compacting that may lead to voids in hardened concrete. The determination of fresh fiber reinforced concrete properties is therefore, important for satisfactory performance in hardened state. The present experimental study investigates effect of three fiber properties volume fraction of fiber, aspect ratio of fiber and diameter of fiber- on the rheological properties of high performance concrete with a parallel plate rheometer. The test result shows that yield stress and plastic viscosity are adversely affected by all the three parameters. Fiber volume concentration has the highest effect on the measured rheological parameters whereas fiber diameter has the least effect.

آمار یکساله:  

بازدید 28009

دانلود 10736 استناد 0 مرجع 444
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  735
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

ACCURATE ASPHALTENE DEPOSITION PREDICTION IN VERTICAL OIL WELLS IS ONE OF THE CHALLENGING ISSUES OF OIL PRODUCTION THAT REQUIRES AN ACCURATE PREDICTIVE MODELING. FOR A BETTER KNOWLEDGE OF THE FLOW PROPERTIES OF ASPHALTENE CONTAINING CRUDE OILS, IT IS NECESSARY TO UNDERSTAND HOW ASPHALTENE AFFECT THE RHEOLOGICAL PROPERTIES. THE AIM OF THIS STUDY IS TO PROVIDE INFORMATION ON SUCH RHEOLOGICAL PROPERTIES OF OIL-ASPHALTENE SLURRY SYSTEMS. TWO IRANIAN CRUDE OILS FROM TWO DIFFERENT OIL FIELDS, NOROWZ AND FOROOZAN, WERE CHOSEN AND USED IN THIS WORK. ASPHALTENE SOLID PARTICLES WERE EXTRACTED FROM THE CRUDE OILS USING IP-143 METHOD. THEN, THE EXTRACTED ASPHALTENE WAS DISPERSED IN ORIGINAL FRESH OIL FOR PREPARING SLURRY SAMPLES WITH DIFFERENT ASPHALTENE CONCENTRATIONS. THE PREPARED SLURRY SAMPLES HAVE BEEN STUDIED AT VARIOUS TEMPERATURES AND SHEAR RATES UP TO 100 S-1 USING A PARALLEL PLATE RHEOMETER. THE RESULTS OF RHEOLOGICAL EXPERIMENTS SHOWED THAT FOR BOTH CHOSEN CRUDE OILS, THE NON-NEWTONIAN FLOW CURVES CAN BE APPROXIMATED BY THE BINGHAM-PLASTIC MODEL TO DETERMINE THE APPARENT VISCOSITY AND THE YIELD STRESS AS FUNCTIONS OF THE ASPHALTENE CONCENTRATION AND THE TEMPERATURE. AN EXPLANATION IS ALSO PROVIDED FOR THE OBSERVED TRENDS OF THE APPARENT VISCOSITY AS WELL AS THE YIELD STRESS VERSUS BOTH TEMPERATURE AND ASPHALTENE CONCENTRATION. THE RESULTS OF THIS WORK CAN BE USED FOR ACCURATE CFD SIMULATION OF ASPHALTENE DEPOSITION IN VERTICAL WELLS DURING OIL PRODUCTION.

آمار یکساله:  

بازدید 735

دانلود 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

CHIN N.L. | TAN L.H. | YUSOF Y.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  727-738
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4564
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4564

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

RAO Y.

نشریه: 

PARTICUOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  549-555
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3183
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3183

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

رضایتی چرانی پژمان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  75-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  114
 • دانلود: 

  72
چکیده: 

سابقه و هدف: امروزه کاربرد نانوالیاف سلولزی برای ساخت محصولات مختلف از جمله کاغذ و مقوا، به شدت مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. نانوالیاف سلولزی از خمیرکاغذ حاصل از منابع لیگنوسلولزی مختلف و با روش های متنوعی ساخته می شود. کیفیت این مواد می تواند با روش های مختلفی مورد ارزیابی قرار گیرد. در این میان، شاخص های رئولوژی نانوالیاف سلولزی یکی از ساده ترین و کم هزینه ترین روش ها برای پیش بینی عملکرد آنها در صورت استفاده برای ساخت کاغذ و مقوا محسوب می شود. در این مطالعه، به طور مشخص بر روابط بین شاخص های رئولوژی نانوالیاف سلولزی بر خصوصیات نهایی محصولات کاغذی پرداخته می شود. مواد و روش ها: در این مقاله، به دسته بندی مواد از لحاظ علوم رئولوژی پرداخته شد و جایگاه نانوالیاف سلولزی در بین آنها مشخص شد. سپس ضمن معرفی شاخص های مهم رئولوژی نانوالیاف سلولزی مثل نقطه تسلیم، ضریب میرایی، مدول ذخیره و مدول اتلاف و کرنش بحرانی، با ارائه مواردی از نتایج اندازه گیری شاخص های رئولوژی نانوالیاف سلولزی ارتباط آنها برای تعیین قابلیت تقویت کنندگی شاخص های کششی و ترکیدگی محصولات کاغذ و مقوا مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: مقادیر مدول ذخیره، به عنوان حساس ترین پارامتر در سنجش های ویسکوالاستیکی، هر چه نسبت به مدول اتلاف بیشتر باشد نشان از قابلیت ویسکوالاستیکی با گرایش الاستیک بیشتر می باشد که در مورد نانوالیاف سلولزی در صورتی که نسبت مقدار مدول ذخیره حدود 4 برابر مدول اتلاف در غلظت های یکسان برسد دلالت بر ویسکوالاستیک بودن ماده با میزان الاستیسیته قابل توجه است. در صورتی که مقدار ضریب میرائی برای ژل نانوالیاف سلولزی کم تر از 3/0 بدست آید نشان دهنده کشسان بودن زیاد این ژل ها با اجزایی در مقیاس نانومتر می باشد که این خصوصیات دلالت بر وجود ساختار درهم فرورفته شبکه ای نانوالیاف سلولزی و در نتیجه قابلیت تقویتی بیشتر برای کاربردهای مختلف از جمله تقویت استحکام کاغذ و مقوا است. کرنش بحرانی در مورد رفتار رئولوژی نانوالیاف سلولزی، تقریبا مستقل از درصد خشکی آن ظاهر می شود که دلالت بر پایداری خصوصیات ویسکوالاستیکی این ژل ها است. ژل های نانوالیاف تولیدی غلیظ و رقیق شده دارای رابطه نمایی با توان 3 با درصد خشکی می باشند. رابطه نمایی با توان 3 بین مدول و درصد خشکی، به عنوان یکی از معیارهای دست یابی به ژل نانوالیاف سلولزی در مقیاس نانومتری می باشد. نتیجه گیری: در مجموع ژل نانوالیاف سلولزی جز سیال های ویسکوالاستیک و تیسکوتروپیک محسوب می شود که در استفاده برای تولید کاغذ و مقوا هر میزان شاخص های الاستیک بیشتری داشته باشد نشان دهنده نانوالیاف با ضریب لاغری بیشتری است که می تواند نقش بهتری برای بهبود خواص استحکامی محصولات کاغذ و مقوا ایفاء کند. بنابراین هنگام تولید برای پیش بینی دستیابی به ژل نانوالیاف سلولزی در مقیاس نانو، می توان از ارزیابی ارزان قیمت تعیین شاخص های رئولوژی نانوالیاف سلولزی به جای تهیه تصاویر الکترونی گران قیمت استفاده نمود و حتی در قیاس دو نوع نانوالیاف سلولزی، با ارزیابی خواص رئولوژی آنها عملکردشان را برای تقویت کاغذ و مقوا پیش بینی نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 114

دانلود 72 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

MARUYAMA K. | SAKASHITA K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5549
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5549

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

REZANAVAZ R. | AGHJEH M.K.R. | BABALUO A.A.

نشریه: 

POLYMER COMPOSITE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1028-1036
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1268
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

HDPE/Clay nanocomposites were prepared using laboratory made HDPE grafted maleic anhydride (HDPE-gMA) as a compatibilizer. rheology, morphology, and thermal behavior of nanocomposites were studied. The results showed that increasing the degree of grafted MA increased the intercalation of clay platelets leading to their exfoliation. The presence of free MA enhanced the clay dispersion via regrafting onto PE matrix. Although the presence of antioxidant improved the thermal stability of PE, it decreased the clay dispersion because of inhibition of regrafting of free MAs. The exfoliated nanocomposites exhibited higher viscosity and elasticity than those of intercalated nanocomposites. They displayed viscosity upturn and nonterminal behavior of elasticity at low frequency ranges, representative of the creation of three-dimensional networks via the individual clay platelets and/or chain bridging between the platelets. The presence of such a network was evidenced by tan delta studies. Incorporation of clay remarkably increased the thermal stability of the PE. It was found that the effect of Hofmann elimination reaction can effectively be eliminated using the antioxidant. POLYM. COMPOS., 31:1028-1036, 2010.

آمار یکساله:  

بازدید 1268

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

LIU J. | SERIGHT R.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  120-125
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3834
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3834

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

DU F. | SCOGNA R.C. | ZHOU W. | BRAND S. | FISCHER J.E. | WINEY K.L.

نشریه: 

MACROMOLECULES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  24
 • صفحات: 

  9048-9055
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6266
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6266

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript