نتایج جستجو

26297

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2630

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  381
 • صفحات: 

  484-490
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  93
 • دانلود: 

  24
چکیده: 

مقدمه: Candidiasis منتشره، دیابت، حاملگی، مصرف بی رویه آنتی بیوتیک های وسیع الطیف، عوامل مستعد کننده Candidiasis دستگاه ادراری می باشند. شیوع عفونت با گونه های غیر Candida albicans رو به افزایش است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی میزان شیوع گونه های Candida مسبب کاندیدوری در شهر اصفهان با استفاده از روش (PCR-RFLP) Polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism بود.روش ها: از کشت تازه مخمری، DNA مربوط به کمک روش (FTA-card) Fast technology for analysis-card استخراج گردید. نواحی ITS1-5.8s-ITS2 به روش PCR تکثیر و سپس تحت تاثیر آنزیم MspI طی مراحل RFLP برش داده شد. محصولات در ژل آگارز الکتروفورز و بر اساس تفاوت های باندهای ایجاد شده، گونه های Candida شناسایی گردید.یافته ها: از تعداد کل 3200 نمونه ادرار بیماران، تعداد 80 نمونه شرایط ورود به مطالعه را داشتند؛ به این صورت، میزان شیوع کاندیدوری در مطالعه حاضر به میزان 2.5 درصد گزارش گردید. 4 نفر (5 درصد) از بیماران مورد مطالعه مرد و 76 نفر (95 درصد) زن بودند. عوامل زمینه ای شامل دیابت (47.5 درصد)، عفونت دستگاه ادراری (38.8 درصد)، سنگ کلیه (5.0 درصد) و سایر بیماری های زمینه ای (7 نفر معادل 8.8 درصد) بودند. 46.3 درصد نمونه ها، دارای 50´103-99´103 واحد کلنی در میلی لیتر ادرار (CFU/ml) بودند.Candida glabrata بالاترین فراوانی (41.3 درصد) را در بین انواع گونه ها به خود اختصاص داد.نتیجه گیری: افزایش گونه های غیر Candida albicans و مقاومت ذاتی برخی گونه ها، درمان Candidiasis را با چالش هایی روبه رو کرده است. شناسایی و تعیین هویت دقیق گونه های Candida، به خصوص در افراد مبتلا به دیابت و با عفونت ادراری، به منظور درمان صحیح و موثر، امری لازم و حیاتی به نظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 93

دانلود 24 استناد 0 مرجع 3
نویسندگان: 

NAHAVANDI IRAQI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  63
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8995
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8995

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  1 (پیاپی 72)
 • صفحات: 

  3477-3485
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  40
 • دانلود: 

  40
چکیده: 

گونه های کریپتوسپوریدیوم به شاخه اپی کمپلکس ها تعلق دارد و پروتوزواهای فرصت طلبی هستند که سیستم های تنفسی و گوارشی در انسان و حیوان ها را آلوده می کند. این مطالعه به منظور بررسی شیوع، تشخیص و شناسایی گونه های کریپتوسپوریدیوم با استفاده از روش های Nested PCR و (RFLP) restriction fragment length polymorphism در گوساله های شهرستان شاهرود انجام شد. 256 نمونه ی مدفوع از گوساله های زیر 2 ماه جمع آوری شد و نمونه های مثبت با استفاده از روش زیل-نلسون رنگ آمیزی شدند. پرایمرهای اختصاصی برای بررسی Nested PCR استفاده شد و زیرگونه ها توسط روش RFLP بررسی شدند. نتایج مطالعه میکروسکوپی نشان داد که 27 نمونه (54/10 %) از نمونه های مورد بررسی مثبت بودند. نتایج برای روش Nested PCR نشان داد که از مجموع نمونه های مورد بررسی، به ترتیب 59/92 % و 41/7 % به ترتیب برای کریپتوسپوریدیوم پارووم و کریپتوسپوریدیوم اندرسونی مثبت بودند. نتایج نشان داد که 25 نمونه تحت تاثیر آنزیم VSP در نواحی 104 و 628 جفت باز قرار گرفتند، که نشان دهنده ی که تایید کننده ی زیرگونه های کریپتوسپوریدیوم پارووم گاوی و زیرگونه ی ژن A بودند. نمونه های تحت تاثیر آنزیم Ssp I قرار گرفتند و نتایج باندهایی را در 385 و 448 جفت باز نشان داد که نشان دهنده ی زیر گونه های C. muris/C. andersoni بودند. نتایج توسط آنزیم dde، باندهایی را در 156، 186 و 224 جفت باز نشان داد که نشان دهنده ی زیر گونه ی C. muris بود. گونه ها و زیرگونه های مختلف با استفاده از روش های مختلف شناسایی شدند که می تواند به کنترل کریپتوسپوریدیوز کمک کند.

آمار یکساله:  

بازدید 40

دانلود 40 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  445
 • صفحات: 

  1126-1132
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  47
 • دانلود: 

  42
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 47

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  273
 • صفحات: 

  79-85
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  103
 • دانلود: 

  33
چکیده: 

مقدمه: سارکوسیستوزیز از شایع ترین بیماری های زئونوز محسوب می شود که توسط انگل های جنس Sarcocystis ایجاد می گردد، Sarcocystis تک یاخته درون سلولی دو میزبانه و شاخه اپی کمپلکسا می باشد. سه گونه شناخته شده Sarcocystis، گاو را به عنوان میزبان واسط آلوده می نماید که شامل Sarcocystis cruzi، Sarcocystis hirsute و Sarcocystis hominis می باشند و سگ، گربه و انسان به ترتیب میزبانان نهایی هستند.روش ها: یک نمونه همبرگر سنتی عرضه شده در شهر یزد خریداری و به آزمایشگاه منتقل شد. جهت انجام استخراج DNA ژنومی، از روش Salting out استفاده شد. جهت شناسایی انگل جنس سارکوسیست و با استفاده از پرایمرهای اختصاصی، قطعه ای خاص از ژن (18s rRNA یا 18S ribosomal RNA) این انگل تکثیر شد که نتیجه حاصل از الکتروفورز، باند 953 bp را نشان داد که بیانگر جنس Sarcocystis بود. سپس به منظور تعیین گونه انگل، از آنزیم های BfaI و RsaI جهت ایجاد برش بر قطعه تکثیر شده استفاده گردید و باندهای حاصل از برش آنزیم ها، بر روی ژل آگارز الکتروفورز شدند.یافته ها: پس از برش با آنزیم BfaI دو باند به اندازه 397 bp و 557 bp مشاهده شد. بعد از ایجاد برش توسط آنزیم RsaI، دو باند 376 bp و 577 bp مشاهده شد که دلیل بر وجود گونه Sarcocystis hirsuta می باشد.نتیجه گیری: در این گزارش، وجود Sarcocystis hirsuta در همبرگر سنتی را می توان به تماس نزدیک گربه با دام در مزارع که سبب آلودگی آب و غذای دام به مدفوع آلوده گربه می شود، نسبت داد. بر اساس جستجو در منابع پایگاه های اطلاعات علمی، این تحقیق اولین گزارش تشخیص مولکولی Sarcocystis hirsuta به روش PCR-RFLP (Polymerase chain reaction- restriction fragment length polymorphism) همبرگرهای سنتی تولیدی در ایران بود.

آمار یکساله:  

بازدید 103

دانلود 33 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  529
 • صفحات: 

  601-607
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  90
 • دانلود: 

  25
چکیده: 

مقدمه: Fasciolosis یک بیماری انگلی است که توسط گونه های Fasciola hepatica، Fasciola gigantica و Fasciola حد واسط ایجاد می گردد. این بیماری، در طیف گسترده ای از گونه های پستانداران نظیر انسان در سراسر جهان شیوع یافته است. روش Polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP)، یکی از بهترین روش ها: ی تشخیص گونه های Fasciola در نقاطی است که دو گونه ی Fasciola hepatica و Fasciola gigantica در دام های اهلی وجود دارند. روش ها: در این مطالعه، کرم های Fasciola از کشتارگاه های چهار استان غرب کشور ایران جمع آوری گردید. گونه های انگلی، با استفاده از روش ها: ی ریخت شناسی و مولکولی شناسایی شدند. از 715 راس دام (گاو و گوسفند) مورد بررسی، 92 راس کبد آلوده به کرم بالغ Fasciola داشتند. 18 کرم بالغ از نظر ریخت سنجی بررسی شدند و از تخم این کرم ها، استخراج DNA صورت گرفت. قطعه ای از ژنوم نواحی ITS1, 5. 8S, ITS2 تکثیر و با استفاده از آنزیم TasI، آزمون PCR-RFLP روی قطعات تکثیر یافته انجام شد. یافته ها: در مجموع، 178 کرم بالغ Fasciola از کبدهای آلوده ی گاو و گوسفند جداسازی گردید. طی بررسی که در فصل بهار سال 1396 انجام شد، بیشترین و کمترین آلودگی به ترتیب مربوط به استان ایلام (گاو 57/28 درصد) و استان خوزستان (گوسفند 26/8 درصد) گزارش گردید. آنزیم TasI در Fasciola hepatica سه قطعه ی به طور تقریبی 427، 360 و 117 جفت باز و Fasciola gigantica، سه قطعه ی به طور تقریبی 360، 220 و 117 جفت باز بر روی ژل آگارز 5/1 درصد ایجاد کرد. نتیجه گیری: بر اساس یافته ها: ی این مطالعه، اندازه گیری های میکروسکوپی می تواند برای توصیف میکروسکوپیک گونه های Fasciola کافی باشد، اما استفاده از روش PCR-RFLP با استفاده از آنزیم TasI ساده تر، سریع تر و دقیق تر می باشد. استفاده از روش PCR-RFLP و نشانگر ژنتیک ITS، جهت شناسایی گونه های Fasciola بسیار مناسب است.

آمار یکساله:  

بازدید 90

دانلود 25 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  935-943
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  107
 • دانلود: 

  32
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 107

دانلود 32 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  420
 • صفحات: 

  151-156
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  63
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 63

دانلود 20 استناد 0 مرجع 3
نویسندگان: 

LAGANOWSKA M. | KAZNOWSKI A.

نشریه: 

APPLIED MICROBIOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  549-557
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5680
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5680

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

EDYTA Z.K. | ROSOCHACKI S.J. | WICINSKA K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  181-185
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7469
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7469

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript