نتایج جستجو

67701

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6771

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

کومش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2 (پیاپی 58)
 • صفحات: 

  518-531
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  699
 • دانلود: 

  257
چکیده: 

سابقه و هدف: کوجیک اسید، با ساختار شیمیایی 5-هیدروکسی-2-هیدروکسی متیل-g- پیرون یک اسید آلی است که در طی فرآیند تخمیر هوازی با استفاده از سوبستراهای گوناگون، توسط انواع مختلفی از قارچ ها، به طور زیستی تولید می شود. در این مطالعه تولید و بهینه سازی کوجیک اسید توسط قارچ آسپرژیلوس ایزوله شده بومی با روش response surface پرداخته شد.مواد و روش ها: در این تحقیق از روش تخمیر در کشت غوطه ور به منظور تولید کوجیک اسید توسط سویه جداسازی شده از جنس آسپرژیلوس به کار گرفته شد. بررسی اولیه با استفاده از طراحی Plackett-Burman از میان منابع مختلف نیتروژن مورد آزمایش شامل عصاره مخمر، پپتون، سولفات آمونیوم، کلرید آمونیوم و اوره و منابع مختلف کربن شامل فروکتوز، ساکاروز، گلوکز، لاکتوز، مالتوزدر تولید کوجیک اسید بررسی گردید.یافته ها: بر اساس آزمایشات انجام شده، پپتون و گلوکز موثرترین فاکتور از نظر منابع کربن و نیتروژن در تولید کوجیک اسید مشاهده گردیدند (p<0.05). در مرحله بعدی بهینه سازی طی بررسی تاثیر فاکتورهای محیطی از قبیل دما و pH و هم چنین پپتون و گلوکز به عنوان منابع کربن و نیتروژن در تولید کوجیک اسید با به کارگیری روش 34.4response surface  گرم در لیتر حاصل شد.نتیجه گیری: بر اساس نتایج حاصله برای به دست آوردن حداکثر تولید کوجیک اسید باید میزان گلوکز %71.8، پپتون 4.37%، دما 9.29 درجه سانتی گراد و 6.75=pH در نظر گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 699

دانلود 257 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  36-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  324
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

در این تحقیق، به منظور جدایش ژرمانیم از محلول آبی حاوی اسیدتارتاریک، از استخراج مایع-مایع و غشای حلال آلی (SLM) استفاده شد. در این سیستم ها، از غشای پلی-تترافلورواتیلن (PTFE) به عنوان غشا و حلال آلی Alamine 336 به عنوان استخراج کننده استفاده شد. در سیستم استخراج مایع-مایع، تاثیر غلظت استخراج کننده، غلظت اسیدتارتاریک به عنوان کمپلکس ساز و غلظت اسید کلریدریک به عنوان استریپ کننده مطالعه شد. درصد استخراج ژرمانیم از مقادیر غلظت %v/v 10 برای Alamine 336 به 100% می رسد. با افزودن اسید تارتاریک به میزان mM 75/2 در حدود 6/98% از ژرمانیم استخراج می شود. همچنین، با افزایش غلظت اسید کلریدریک تاM 1، درصد استریپ ژرمانیم تا حدود 98% افزایش می یابد. طبق نتایج آزمایش های SLM، فاز حامل با غلظت 15% برای انتقال ژرمانیم از فاز خوراک به فاز استریپ کافی است. در مقایسه با استخراج مایع-مایع، با وجود انتقال تمامی ژرمانیم از خوراک به فاز استریپ، زمان این انتقال (20 ساعت) نسبت به سیستم مایع-مایع (15 دقیقه) بسیار زیاد است.

آمار یکساله:  

بازدید 324

دانلود 129 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  34 (وِیژه مدیریت و مهندسی صنایع)
 • صفحات: 

  123-135
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  76
 • دانلود: 

  29
کلیدواژه: 
چکیده: 

هنگامی که رابطه بین متغیرهای یک فرآیند مشخص نباشد و آزمایشگر علاقه مند به یافتن تنظیمات بهینه متغیرهای ورودی فرایندی باشد، می توان از متدولوژی سطح پاسخ برای بهینه سازی پارامترهای فرایند استفاده کرد. گاهی برای فرایند بیش از یک متغیر پاسخ وجود دارد که لازم است تمامی این متغیرها به صورت همزمان بهینه شوند. اما باید توجه داشت که آزمایشگر فقط از طریق استانداردهای تولید و اهداف بر نیازمندی های تولید (تولید کننده) آگاهی دارد و از نیازهای مصرف کننده (مشتری) بی اطلاع است. اگر او خواستار یافتن تنظیمات بهینه فرایند، بدون توجه به نیازهای مشتری باشد، چه بسا پس از تولید، موجبات رضایت مندی مشتری را در کنار رضایت مندی تولید کننده در بر نداشته باشد. از این رو نیازهای مشتری نیز می تواند به عنوان پاسخ دیگری در مسایل سطوح پاسخ چندگانه مطرح باشد. از سوی دیگر صنایع با تکنولوژی بالا با پیچیدگی های زیاد، باید همواره ویژگی های کیفیت چند گانه را بهبود بخشیده و مشتری نیز باید آنها را مورد ارزیابی قرار دهد. در این نوشتار، ایده مدل سازی سطوح چند پاسخی برای بهینه سازی پویا را با در نظر گرفتن پاسخ های مشتری بررسی می کنیم. در حقیقت این مطالعه، برای فرموله کردن پاسخ های چند گانه وابسته به هم و صدای مشتری (VOC)، از طریق یافتن نقاط بهینه به وسیله یک روش بهینه سازی ریاضی رویکرد جدیدی ارایه می کند. روش پیشنهادی طی یک مثال موردی از ادبیات موضوع توضیح داده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 76

دانلود 29 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  99-116
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  377
 • دانلود: 

  123
چکیده: 

سابقه و هدف: از جمله مشکلات خشک کردن شلتوک برنج در اکثر کارگاه های شالی کوبی کشور، عدم یکنواختی در فرآیند خشک شدن این محصول است. این مشکل باعث ایجاد تنش های حرارتی و رطوبتی در شلتوک می شود و در نتیجه باعث ایجاد ضایعات در فرآیند های بعدی خواهد شد. هدف از این پژوهش، دست یابی به بیشینه عملکرد تبدیل شلتوک به برنج سفید سالم در کمترین مدت زمان خشک کردن است. سابقه و هدف: از جمله مشکلات خشک کردن شلتوک برنج در اکثر کارگاه های شالی کوبی کشور، عدم یکنواختی در فرآیند خشک شدن این محصول است. این مشکل باعث ایجاد تنش های حرارتی و رطوبتی در شلتوک می شود و در نتیجه باعث ایجاد ضایعات در فرآیند های بعدی خواهد شد. هدف از این پژوهش، دست یابی به بیشینه عملکرد تبدیل شلتوک به برنج سفید سالم در کمترین مدت زمان خشک کردن است. مواد و روش ها: در این پژوهش برای کاهش ضایعات و افزایش سرعت خشک شدن از یک دستگاه خشک کن دوار آزمایشگاهی ابداعی جدید بهره گیری شد. در این تحقیق، فرایند خشک کردن شلتوک برنج با استفاده ازخشک کن دوار ناپیوسته آزمایشگاهی توسط روش سطح پاسخ (طرح مرکب مرکزی) در محدوده دمایی 40-80 درجه سانتی گراد، سرعت چرخش استوانه دوار مختلف 2 تا 10 دور بر دقیقه و میزان پر بودن مخزن استوانه ای خشک کن دوار 25 تا 66 درصد بهینه یابی شد. پارامتر های کیفی شامل میزان شکستگی دانه ها (درصد)، مقدار ترک خوردگی دانه ها (درصد) و مدت زمان خشک شدن نمونه ها به عنوان پاسخ برای توسعه یک مدل پیشگویی و بهینه یابی فرایند خشک کردن مورد استفاده قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد اثر متغیر های مذکور بر زمان خشک کردن و میزان ضایعات معنی دار است و دما بیشترین تأثیر را بر میزان ضایعات و زمان خشک شدن دارد. با افزایش سرعت چرخش استوانه دوار، مدت زمان خشک شدن کاهش یافت. نتایج فرآیند بهینه سازی با حداقل ضایعات (درصد شکستگی و ترک خوردگی) و مدت زمان خشک شدن در دمای هوای ورودی 53/56 درجه سانتی گراد، سرعت چرخش استوانه 10 دور بر دقیقه و میزان پر بودن استوانه 20/54 درصد بدست آمد. نتیجه گیری: شرایط خشک کردن نقش مهمی در بروز خصوصیات کیفی و ضایعات نهایی شلتوک برنج دارد. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر کارایی مفید متدولوژی رویه پاسخ در بهینه یابی فرایند خشک کردن با خشک کن دوار ناپیوسته آزمایشگاهی بود. براساس نتایج بدست آمده هر سه فاکتور دمای هوای ورودی، سرعت چرخش استوانه دوار و میزان پر بودی تاثیر قابل توجه ای بر خصوصیات کیفی و درصد ضایعات داشتند و دما بیشترین تأثیر را نسبت به دیگر پارامترهای مستقل بر میزان ضایعات شلتوک برنج داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 377

دانلود 123 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Ebrahimiasl Saeideh | Noori Ali | Noori Ali | Zakria Azmi

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  199-208
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14179
 • دانلود: 

  7080
چکیده: 

Since Amaranth (AM) is one of the dye compounds which is harmful to human’ s life its removal from industrial waste water would reduce their environmental impact and health effect. Copper nanoparticle (CuNP) is a simple and eco-friendly material which can be used to remove this pollutant. In this paper, copper nanoparticles were synthesized, for removal of AM dye. The experiments were designed by response surface methodology with a modified cubic model to predict the variables. To investigate variables and interaction between them analysis of variance was used with high F-value (1. 44), low P-value (<0. 0409), non-significant lack of fit, the determination coefficient of 0. 898 and the adequate precision of 7. 25. Experimental and predicted values of the response illustrated a good correlation. The optimum parameters catalyst amount (0. 14 w/w%), initial concentration (7. 38 mg/l), reaction time (47. 75 s) and pH (2. 83) for the highest removal percentage of (96. 10%) was attained.

آمار یکساله:  

بازدید 14179

دانلود 7080 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  644
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  221-227
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2567
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2567

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  2310
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

IN THE PRESENT STUDY, THE EFFECTS OF VARIOUS EXPERIMENTAL FACTORS ON THE SIZE OF OBTAINED FE3O4 NANOPARTICLES WERE INVESTIGATED BY response surface METHOD (RSM).SUPER-PARAMAGNETIC IRON OXIDE (FE3O4) NANOPARTICLES HAVE GAINED MUCH ATTENTION DUE TO THEIR DISTINCTIVE PROPERTIES AND POTENTIAL BENEFITS IN BIOMEDICAL APPLICATION [1]. ONE OF THE PROMINENT SYNTHETIC ROUTS TOWARDS FE3O4 NANOPARTICLES IS CO-PRECIPITATION [2, 3].SYNTHETIC PROCEDURES NEED TO BE OPTIMIZED IN ORDER TO ACHIEVE THE BEST RESULTS. A MAJOR BOTTLENECK OF COMMON OPTIMIZATION PROTOCOLS IS THE VARIATION OF JUST ONE FACTOR AT EACH TRIAL WHILE MODERN OPTIMIZATION PROTOCOLS (EXPERIMENTAL DESIGN) TAKE INTO ACCOUNT A COMBINATION OF FACTOR LEVELS SIMULTANEOUSLY SATISFYING THE REQUIREMENTS CONSIDERED FOR EACH OF THE responseS AND FACTORS. RSM IS A MODERN OPTIMIZATION PROTOCOL PROVIDING A QUANTIFICATION OF THE RELATIONSHIPS BETWEEN ONE OR MORE MEASURED responseS AND THE VITAL INPUT FACTORS [4]. THIS TECHNIQUE INCLUDES A CATEGORY OF STATISTICAL METHODS FOR MODEL BUILDING AND EXPLOITATION.

آمار یکساله:  

بازدید 2310

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  1680
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

THE OBJECTIVES WERE TO INVESTIGATE THE EFFECTS OF FORMULATION VARIABLES ON THE ENCAPSULATION EFFICIENCY OF DRUG AND TO OPTIMIZE THE FORMULATION OF CHITOSAN NANOPARTICLES LOADED WITH ELLAGIC ACID FOR ENCAPSULATION EFFICIENCY USING response surface methodology. CHITOSAN NANOPARTICLES WERE PREPARED BY IONIC GELATION METHOD USING SODIUM TRIPOLYPHOSPHATE AS A GELATING AGENT. A CENTRAL COMPOSITE DESIGN WAS USED TO EVALUATE AND OPTIMIZE THE EFFECT OF PREPARATION VARIABLES, DRUG CONCENTRATION (A), CHITOSAN CONCENTRATION (B), TPP CONCENTRATION (C) ON ENCAPSULATION EFFICIENCY (R). THE SUITABILITY OF THE PROPOSED QUADRATIC MODEL WAS PROVED WITH HIGH CORRELATION COEFFICIENT (R2=0.9993), INDICATING THE SUCCESS OF RSM IN OPTIMIZATION OF OPERATING PARAMETERS IN THE PREDICTION OF ENCAPSULATION EFFICIENCY. THE ADEQUATE PRECISION IS 83.136, WHICH INDICATES AN ADEQUATE SIGNAL, HENCE THIS MODEL COULD BE USED TO NAVIGATE THE response surface DESIGN SPACE. THE OPTIMIZED EXPERIMENTAL VARIABLES FOR ENCAPSULATION EFFICIENCY DETERMINED IN THIS STUDY WERE FOUND AS ELLAGIC ACID (0.3 MG/ML), CHITOSAN (3 MG/ML) AND TPP (0.05 MG/ML) CONCENTRATIONS. THE TPP CONCENTRATION WAS THE MOST INFLUENTIAL FACTOR THAT AFFECTED ON DRUG ENCAPSULATION EFFICIENCY.

آمار یکساله:  

بازدید 1680

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4 (32)
 • صفحات: 

  695-704
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  25542
 • دانلود: 

  16721
چکیده: 

A central composite face-centered design was used to study and to optimize lead biosorption from aqueous solution on Aspergillus terreus biomass. Four factors such as stirring speed, temperature, solution pH and biomass dose at different levels were studied. The hierarchical quadratic model were established by adding replicates at the central point and axial points to the initial full factorial design (24). The percentage removal of lead was affected by biomass dose, pH, and interactions between pH and biomass dose, pH and stirring speed, pH and temperature. The hierarchical quadratic model described adequately the response surface based on the adjusted determination coefficient (R2Adj=0.97) and the adequate precision ratio (42.21). According to this model, the optimal conditions to remove lead completely from aqueous solutions (at initial lead concentration of 50 mg/L and solutions of 100 mL) with Aspergillus terreus were at pH 5.2, 50oC, stirring speed of 102/min and a biomass dose of 139 mg. The response surface methodology can be used to determine the optimal conditions for metal adsorption on several adsorbents. In addition, results reported in this research demonstrated the feasibility of employing A. terreus as biosorbent for lead removal.

آمار یکساله:  

بازدید 25542

دانلود 16721 استناد 0 مرجع 2220
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  17
تعامل: 
 • بازدید: 

  48
 • دانلود: 

  10
چکیده: 

هدف: در مطالعه حاضر، یک ژن کدکننده متالوپروتئاز دارای یون روی از باکتری نمک دوست Salinivibrio proteolyticus گونه AF-2004 کلون گردید وبیان آن در باکتری اشرشیاکلی با تغییر در شرایط کشت بررسی شد. توالی کامل ژن SVP2 در اشرشیاکلی BL21 (DE3) با استفاده از وکتور بیانی pQE-80L بیان می گردد. ...

آمار یکساله:  

بازدید 48

دانلود 10
litScript