نتایج جستجو

103669

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

10367

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  577-591
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  66
 • دانلود: 

  39
چکیده: 

بمنظور بهبود رشد شاخه های باززایی شده گلابی رقم شکری آزمایشی در فضای نرم افزار design Expert در قالب 20 نقطه شامل مقادیر تصادفی از سه فاکتور عناصر غذایی (NH4NO3، آهن و عناصر میکرو) اجرا شد. پاسخ ریزنمونه ها از نظر تعداد شاخه پرآوری شده، طول شاخه پرآوری شده، تعداد برگ، مقدار کلروفیل a برگ، کارتنوئید برگ و قدرت رشدی بعد از دو ماه ثبت گردید. فاکتورهای مورد بررسی در قالب مدل های حاصل از تجزیه آماری (مدل های خطی، چندجمله ای ساده و چند جمله ای درجه دوم) بر پاسخ های مورد ارزیابی بطور معنی داری موثر بودند. افزایش آهن تا یک و نیم برابر و کاهش NH4NO3 به نصف غلظت آن ها در محیط کشت MS باعث افزایش تعداد شاخه پرآوری شده (43/4 برابر) گردید. NH4NO3، آهن × عناصر میکرو رابطه ی خطی منفی با طول شاخه نشان دادند درحالیکه تعداد برگ بطور منفی متاثر از عناصر میکرو بود. با افزایش NH4NO3 از طول شاخه پرآوری شده کاسته شد و از طرف دیگر مقادیر 5/0× و1× محیط کشت MS به ترتیب برای آهن و میکرو باعث افزایش 5/1 برابری در طول شاخه شد. شاخه های رشد یافته در محیط کشت حاوی 1× مقادیر میکرو در محیط کشت پایه MS به میزان 5/1برابر برگ بیشتری نسبت به مقادیر 2× تولید کردند. محتوی کلروفیل a و کارتنوئید برگ در قالب مدل خطی تحت تاثیر مقادیر آهن (مثبت) و NH4NO3 (منفی) قرار گرفتند. افزایش آهن تا 5/1× برابر و کاهش NH4NO3 تا 5/0× برابر محیط کشت پایه MS باعث افزایش 2 برابری در میزان کلروفیل a و کارتنوئید شد. NH4NO3 و میکرو در قالب رابطه خطی منفی رشد رویشی را تحت تاثیر قرار دادند بطوریکه نصف مقادیر NH4NO3 با افزایش تعداد شاخه پرآوری شده و طول شاخه موجب افزایش قدرت رشدی شاخه تا 5/2 برابر شاهد گردید و کاهش مقادیر میکرو از طریق افزایش طول شاخه بر قدرت رشدی تاثیر مثبت داشت. محیط کشت بهینه شده برای گلابی شکری با استفاده از نرم افزار design Expert محیط کشت MS تغییر یافته به ترتیب حاوی 9/0×، 1× و 5/0× مقادیر آهن، میکرو و NH4NO3 بود.

آمار یکساله:  

بازدید 66

دانلود 39 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

کومش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2 (پیاپی 58)
 • صفحات: 

  518-531
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  699
 • دانلود: 

  257
چکیده: 

سابقه و هدف: کوجیک اسید، با ساختار شیمیایی 5-هیدروکسی-2-هیدروکسی متیل-g- پیرون یک اسید آلی است که در طی فرآیند تخمیر هوازی با استفاده از سوبستراهای گوناگون، توسط انواع مختلفی از قارچ ها، به طور زیستی تولید می شود. در این مطالعه تولید و بهینه سازی کوجیک اسید توسط قارچ آسپرژیلوس ایزوله شده بومی با روش response surface پرداخته شد.مواد و روش ها: در این تحقیق از روش تخمیر در کشت غوطه ور به منظور تولید کوجیک اسید توسط سویه جداسازی شده از جنس آسپرژیلوس به کار گرفته شد. بررسی اولیه با استفاده از طراحی Plackett-Burman از میان منابع مختلف نیتروژن مورد آزمایش شامل عصاره مخمر، پپتون، سولفات آمونیوم، کلرید آمونیوم و اوره و منابع مختلف کربن شامل فروکتوز، ساکاروز، گلوکز، لاکتوز، مالتوزدر تولید کوجیک اسید بررسی گردید.یافته ها: بر اساس آزمایشات انجام شده، پپتون و گلوکز موثرترین فاکتور از نظر منابع کربن و نیتروژن در تولید کوجیک اسید مشاهده گردیدند (p<0.05). در مرحله بعدی بهینه سازی طی بررسی تاثیر فاکتورهای محیطی از قبیل دما و pH و هم چنین پپتون و گلوکز به عنوان منابع کربن و نیتروژن در تولید کوجیک اسید با به کارگیری روش 34.4response surface  گرم در لیتر حاصل شد.نتیجه گیری: بر اساس نتایج حاصله برای به دست آوردن حداکثر تولید کوجیک اسید باید میزان گلوکز %71.8، پپتون 4.37%، دما 9.29 درجه سانتی گراد و 6.75=pH در نظر گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 699

دانلود 257 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  17
تعامل: 
 • بازدید: 

  48
 • دانلود: 

  10
چکیده: 

هدف: در مطالعه حاضر، یک ژن کدکننده متالوپروتئاز دارای یون روی از باکتری نمک دوست Salinivibrio proteolyticus گونه AF-2004 کلون گردید وبیان آن در باکتری اشرشیاکلی با تغییر در شرایط کشت بررسی شد. توالی کامل ژن SVP2 در اشرشیاکلی BL21 (DE3) با استفاده از وکتور بیانی pQE-80L بیان می گردد. ...

آمار یکساله:  

بازدید 48

دانلود 10
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  57-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11937
 • دانلود: 

  5379
چکیده: 

In this article, crashworthiness performance and crushing behavior of tapered structures with four internal reinforcing plates under axial and oblique dynamic loadings is investigated. These structures have a tapered form with five cross-sections of square, hexagonal, octagonal, decagon and circular shapes. In the first step, finite element simulations performed in LS-DYNA are validated by comparing with experimental data. The code generated in LS-DYNA is then used to investigate the energy absorption behavior of the tapered structures. response surface methodology and historical data design technique are employed to optimize the cross section perimeter (or tapered angle) of the tapered structures by considering two conflicting crashworthiness criteria including energy absorptionand peak crushing force. The optimization results show that the optimal tapered angle is enhanced by increasing the number of cross-section sides (or the number of corners). Then, the optimized tapered structures with different cross-sections are compared with each other using a ranking method called TOPSIS to introduce the most efficient energy absorber. The decagonal structure is finally found to be the best energy absorber.

آمار یکساله:  

بازدید 11937

دانلود 5379 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Wu | F. | Wang | J. | Ma Y.

نشریه: 

SCIENTIA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  4 (Transactions E: Industrial Engineering)
 • صفحات: 

  2323-2332
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1343
 • دانلود: 

  3741
چکیده: 

response surface is an e ective method for robust parameter design. Previous response surface methodologies assume that independent variables are measured without errors. However, this assumption might be violated due to the low capability of the measurement system. The present study employs the response surface method for robust parameter design with measurement errors in variables. In addition, an unbiased estimator is presented in the presence of some measurement errors and an optimal setting which is determined to minimize the expected quadratic loss. An example is then illustrated to verify the e ectiveness of the proposed approach. The results showed that the proposed method could achieve better operating conditions, despite measurement errors, than the conventional method.

آمار یکساله:  

بازدید 1343

دانلود 3741 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مواد نوین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1 (پیاپی 45)
 • صفحات: 

  77-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1
 • دانلود: 

  1
چکیده: 

مطالعه پارامترهای مختلف از قبیل دما و غلظت ممانعت کننده بر رفتار ممانعت کنندگی یک ماده در پژوهش های مختلف مورد بحث و بررسی بوده است. حال آنکه بررسی هم زمان اثر هر دو پارامتر و همچنین تداخل اثر آن ها مبحثی کمتر پرداخته شده است که نیازمند دیدی دقیق تر است و بحث پژوهش حاضر می باشد. در این پژوهش یک ممانعت کننده امیدازولینی با استفاده از اولییک اسید و دی اتیلن تری آمین (DETA) تولید شد. مشخصه یابی ترکیب تولید شده به وسیله روش های FTIR و HNMR صورت پذیرفت. همچنین به منظور بررسی خواص ممانعت کنندگی ترکیب تولید شده، آزمون های پلاریزاسیون تافل و طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) در محیط %NaCl 3wt اشباع از گاز CO2 انجام شد. پتاسیم یدید نیز به محیط حاوی ممانعت کننده افزوده شد و تاثیر آن مورد بررسی قرار گرفت. میزان بهینه نرخ خوردگی هایی که به وسیله آزمون های الکتروشیمیایی اندازه گیری شد به کمک نرم افزار design Expert 10. 0. 7، با طراحی central composite design و روش response surface تخمین زده شد. نرم افزار DOE پیش بینی می کند که بیشترین ممانعت کنندگی از خوردگی در دمای 25oC و با غلظت ppm 100 از ممانعت کننده سنتز شده و با حضور ppm KI 2000 اتفاق می افتد. نرخ خوردگی و مقاومت پلاریزاسیون پیش بینی شده در این شرایط توسط نرم افزار، به ترتیب µ, m/year 8. 822 و Ω,35339 می باشد. رفتار جذبی ممانعت کننده تولید شده با ایزوترم جذب Langmuir مطابقت دارد و افزودن KI تاثیری بر مکانیزم جذب ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1

دانلود 1 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

HEALTH SCOPE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  744
 • دانلود: 

  589
چکیده: 

Background: Toxic heavy metals, such as lead, are widely used in industry and may cause serious health problems and ecological hazards for living organisms. Objectives: The current study aimed to investigate the removal efficiency of lead by Lactobacillus strains using a methodological approach. Methods: After selecting the bacteria with the maximum metals removal ability, experiments were conducted according to (i) the Plackett-Burman design (Minitab18 program) to screen several significant process factors and (ii) Central Composite design (design-Expert 11. 1. 2. 0 program) to find out the optimum process conditions for the maximum capacity of metal removal efficiency. Results: The optimum pH, metal, and bacterial concentration were 6. 76, 391 mg. L-1, and 4. 60 g. L-1 for lead removal ability of L. acidophilus ATCC4356. A quadratic model was developed to correlate the variables with removal efficiency. According to the results, this model was not statistically significant (P > 0. 05). Conclusions: The experimental removal efficiencies at the optimum condition for lead by L. acidophilus ATCC4356 (73. 9%) were consistent with the predicted values. Consequently, due to their appreciate efficiency and the lower cost of the lead removal ability, these two bacteria may be a candidate as good biosorbents. The results also confirmed that the response surface Methodology is an appropriate methodology for modeling of removal efficiency.

آمار یکساله:  

بازدید 744

دانلود 589 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  191-204
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  104
 • دانلود: 

  82
چکیده: 

Background and Objective: Due to the water shortages and the presence of industrial pollutants in water resources, wastewater treatment, especially colored wastewater, is essential. The aim of this study was to treat wastewater containing Methylene Blue dye using activated carbon nanocomposite/zinc oxide nanoparticles (ZnO/AC) obtained from canola oil waste by green method. Materials and Methods: In the present study, the effect of different parameters (pH, Methylene Blue concentration, adsorbent amount, temperature and contact time) on the adsorption of Methylene Blue was investigated. design of Experiment 7 software (response surface Method (RSM)) was used to evaluate the influence of various parameters on Methylene Blue removal. Results: The results of the predicted experiments showed that the highest adsorption of Methylene Blue is at pH = 10, temperature 70 ° C, contact time of 50 min, initial adsorption concentration of 10 mg/ L and adsorbent amount of 0. 05 g. Under optimal conditions, ZnO/AC adsorbent was able to remove 98. 22% of Methylene Blue from the aqueous medium. Conclusion: Appropriate to the high potential of ZnO/AC nanocomposite in the removal of Methylene Blue pigment, it can be a good candidate for the removal of dye contaminants and wastewater treatment of textile factories.

آمار یکساله:  

بازدید 104

دانلود 82 استناد 0 مرجع 8
نویسندگان: 

ZHOU L. | Wang Z. | Shi J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  133-145
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20589
 • دانلود: 

  37094
چکیده: 

Inertial Particle Separator (IPS) is widely used as an important inlet protection device for turbo-shaft aero engine to protect the core engine in seriously polluted environment. In order to improve the separation efficiency of the IPS, an investigation was conducted to study the influence of critical geometrical and aerodynamic parameters on IPS performance, and response surface Method( RSM) was applied to explore the interaction between different parameters and obtain the response of the IPS performance on different parameters. Results show the separation of the sand particle in the IPS is achieved by the inertial accumulation of the sand particle, the trajectories of particles with small size are dominated by flow direction while paths of particles with larger size are dominated by the individual particle inertia and bounce characteristics from the IPS walls. The separation efficiency of the IPS is not only affected by the single geometrical parameters or aerodynamic parameter, but also apparently influenced by the interaction effects between different parameters. The most conspicuous influencing factor for the IPS separation efficiency on the AC-Coarse dust is Math and the interaction effects between Ro1 and Math. IPS separation efficiency on the AC-Coarse dust is improved by 3. 8% by multi-factors optimization based on RSM, and the sand particle with size larger than 8 micron can be completely separated.

آمار یکساله:  

بازدید 20589

دانلود 37094 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

TADAYON FARIBA | JAMSHIDI REZA | Jamshidpour parisa

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  49
 • صفحات: 

  53-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13662
 • دانلود: 

  5118
چکیده: 

In this study, three-component nanoparticles of iron, nickel and lithium were synthesized with two methods of combined technique (co-precipitation, hydrothermal) and pechini sol-gel. The optimum conditions for producing MNPs by co-precipitation method were found to be at pH=13 with constant stirring rate of 1000 rpm and at temperature of 72 ˚ C under nitrogen atmosphere. The situation for preparing nanoparticles by pechini sol-gel method including dissolving nitrate salt of three metals in water then adding citric acid and ethylene glycol respectively in temperatures 60 and 80 0 C with pH=7 and placing sample in temperatures 190 and 500 0 C for 720 and 60 minutes respectively. In the comparison of two methods, morphology and size of produced magnetic nanoparticles with combined method of co-precipitation-hydrothermal was more suitable. response surface methodology was used to verify the best synthesized nanoparticles in size. Silica and amine groups in the coated nanoparticles were loaded to target drugs.

آمار یکساله:  

بازدید 13662

دانلود 5118 استناد 0 مرجع 0
litScript