نتایج جستجو

32400

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3240

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2133
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2133

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  130-136
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  49265
 • دانلود: 

  7264
چکیده: 

Background: Agate is a hard silica stone with bands of various colors, which is used in jewelry. The agate grinding workers are exposed to silica dust.Objective: To determine the prevalence of respiratory diseases in agate grinding workers and the associated factors.Methods: In this cross-sectional study, 170 agate grinding workers from Mashhad, northeastern Iran, were examined. Medical and occupational history for respiratory illnesses was taken using respiratory questionnaire of the national program of silicosis control, lung examination, spirometry and chest radiography. Chest x-rays were interpreted according to the International Labor Office (ILO) classification system, 2000.Results: The mean±SD of age and work duration of the participants were 31.2±10.1 and 13±8.2 years, respectively. The prevalence of silicosis among agate workers was 12.9% (95% CI: 7.9%-18.0%); 18 workers had simple and 4 had complicated silicosis. There was a significant (p<0.05) relationship between contracting silicosis and exposure duration. 20 (11.7%) workers had symptoms consistent with chronic bronchitis and 8 (4.7%) showed asthma and asthma-like symptoms. The most frequent disorder observed in spirometry was the restrictive pattern (n=43, 30%). In the agate grinders, clinical and spirometry findings did not match with radiological findings.Conclusion: Agate grinding workers are at increased risk for respiratory diseases, specifically for silicosis and chronic bronchitis. The disease is related to silica dust exposure, poor ventilation and inappropriate personal protection.

آمار یکساله:  

بازدید 49265

دانلود 7264 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  567
 • صفحات: 

  154-164
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  159
 • دانلود: 

  99
چکیده: 

بیماری ویروس کرونا (Coronavirus diseases-2019 یا COVID-19) یک نوع پنومونی حاد ویروسی است که با شیوع ناگهانی ازشهر ووهان چین شروع شده است. این بیماری، اگر چه شباهت زیادی با سندرم شدید حاد تنفسی (Severe acute respiratory syndrome یا SARS) و سندرم تنفسی خاور میانه (Middle East respiratory syndrome یا MERS) دارد، اما سرعت سرایت بیش از حد این بیماری، آن را از سایر بیماری های پنومونی ویروسی متمایز کرده است. عوارض ریوی و عفونت های ناشی از این ویروس و نبود درمان های اختصاصی، توانسته است یکی از بغرنج ترین همه گیری های قرن اخیر را به وجود آورد. در این مقاله ی مروری سعی شده است که آخرین یافته های ایمنوپاتوژنز و درمان های کاربردی و جدید ویروس کرونا به بحث و تبادل نظر گذاشته شود.

آمار یکساله:  

بازدید 159

دانلود 99 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  1636-1646
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15761
 • دانلود: 

  16258
چکیده: 

Background: Urban heat island (UHI) is being intensified with the progress of urbanization. Meanwhile, res-piratory diseases caused by high temperature become common. This study explores the influences of UHI on respiratory diseases (J00-J99) and the evolutionary characteristics of the spatial pattern of such influences. Methods: The pattern– process– function and the influencing mechanism of UHI on respiratory diseases were evaluated through landscape pattern indexes from 1992 to 2018 in Tianjin, China. The basis was on data from Landsat TM/OLI/TIRS remote-sensing images, meteorological stations, and mortality of respiratory diseases. Results: The fluctuating influence of UHI on the respiratory diseases in Tianjin has increased from 1992 to 2018, showing a significant phase-based characteristic. During 2011-2018, the influence has soared greatly, and mortality risk has increased by 101%, and the influenced area has reached 349 km² . Furthermore, the regional space clustered, and the influenced patches are in irregular shape, and the highly influenced area is enlarged. Moreover, the indexes of the landscape level of the influenced areas all decrease. The patches at all levels are fragmented and distributed discontinuously. Spatially, the influenced areas gradually extend from the urban center to the suburbs. Conclusion: UHI causes a higher mortality of respiratory diseases because it increases daily average air tem-perature in summer. With respect to landscape pattern, the influenced areas at low level is highly interconnect-ed and relatively concentrated, whereas the influenced area at high level is distributed in clusters. In general, the influenced area is fragmented and discontinuously distributed in urban center.

آمار یکساله:  

بازدید 15761

دانلود 16258 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BANANI M. | POURBAKHSH S.A. | DEIHIM A.H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  58
 • صفحات: 

  111-117
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16957
 • دانلود: 

  10725
چکیده: 

187 commercial chicken flocks affected with respiratory diseases were examined for Ornithobacterium rhinotracheale isolation. The bacterium was isolated from 105 (56.2%) poultry flocks. Drug sensitivity test using standard disk diffusion technique was performed with 19 antibiotics. All the isolates were susceptible to tiamulin and most of them were susceptible to chloramphenicol and linco-spectin. All the isolates were resistant to sulfamethoxazole-trimethoprim, colistin and neomycin and most of them were resistant to gentamicin, lincomycin, erythromycin, tetracycline, and enrofloxacin. One isolate from a native turkey was also tested. This isolate was resistant to sulfamethoxazole-trimethoprim, colistin, neomycin and gentamicin, but was sensitive to other tested antimicrobials. Because of acquired antibiotic resistance, and various result of antibiotic therapy, it must be stressed to prevent the infection.

آمار یکساله:  

بازدید 16957

دانلود 10725 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

MIR SAIDI F.M. | SADRI R. | SALAHI Z.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  3255
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

BACTERIAL AND FUNGAL diseases ARE OCCURRED MOSTLY IN BREEDING CHICKEN FARMS AND MAKE COMMON PROBLEMS IN THE POULTRY INDUSTRIAL. OREGANO AS A NATURAL PRODUCT IN MEDICINE TREATMENT HAS ANTIBACTERIAL AND ANTIFUNGAL ACTIVITIES SO THESE THERAPEUTIC EFFECTS …

آمار یکساله:  

بازدید 3255

دانلود 0
strs
نویسندگان: 

KURTARAN H. | UYAR M.E. | KASAPOGLU B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  100
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  1224-1309
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5171
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5171

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

صمدی صادق

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1 (پیاپی 21)
 • صفحات: 

  64-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  375
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

زمینه: هنگام استخراج مواد معدنی از معادن، گرد و غبار زیادی تولید می شود. کارگران شاغل در معادن ممکن است در اثر استنشاق گرد و غبار دچار بیماری های ریوی شوند.هدف: مطالعه به منظور ارزیابی علائم تنفسی و ضایعه های پاتولوژیک ریوی در کارگران شاغل در معدن زیر زمینی عمارت انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه تحلیلی در سال 1376 بر روی کل کارگران شاغل در معدن زیر زمینی (34 نفر) و یک گروه شاهد (67 نفر ) انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه و تهیه کلیشه های رادیو گرافی سینه بود. پرسش نامه ها به صورت مصاحبه حضوری و چهره به جهره تکمیل شد. کایشه های رادیوگرافی سینه توسط پزشک متخصص ریه بررسی و قرائت شدند. سپس داده ها با آآزمون های آماری t، فیشر و کای دو تجزیه وتحلیل شدند.یافته ها: میزان علائم تنفسی شامل سرفه، خروج خلط از سینه، تنگی نفس، احساس فشردگی در سینه در گروه کارگران شاغل در معدن زیرزمینی به ترتیب برابر با 47.1، 47.1، 41.2 و 29.4 درصد و در گروه شاهد به ترتیب برابر 6،  6،  6 و 1.5 درصد بود. آنالیزهای آماری کای دو و فیشر نشان دادند که از نظر فراوانی علائم تنفسی در بین این دو گروه، اختلاف معنی داری وجود دارد. میزان ضایعات پاتولوژیک ریوی در گروه کارگران شاغل در معدن زیرزمینی و گروه کنترل به ترتیب 27.3 و 4.1 درصد و اختلاف بین دو گروه از نظر آماری معنی دار بود (P=0.005).نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، احتمالا ایجاد این علایم و ضایعه ها در دستگاه تنفس ناشی از تاثیر گرد و غبار است.

آمار یکساله:  

بازدید 375

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  61
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  239-246
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5269
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5269

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

DEBASIS B. | SONAL A. | GIRISH S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  28-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7137
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7137

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript