نتایج جستجو

10508

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1051

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2 (2)
 • صفحات: 

  81-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17296
 • دانلود: 

  8442
کلیدواژه: 
چکیده: 

In DEA to obtain an efficient representation in CCR and BCC models for each DMU only one linear plan would be solved; however, it is possible in centralized resource allocation (CRA) to solve all the DMUs by one linear planning. In this paper, models of centralized resource allocation in input-oriented and in dynamic case will be offered and by using dynamic SBM, the representation of DMUs in each time period and in general and based on CRA in input oriented case will be obtained. After that, the theorems of the offered models will be shown and at least, an applicable example will be represented.

آمار یکساله:  

بازدید 17296

دانلود 8442 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  1680
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

THE AIM OF THIS PAPER IS TO ESTIMATE INPUT LEVELS OF A GIVEN DMU WHEN SOME OR ALL OF ITS OUTPUTS LEVELS ARE CHANGED, UNDER PRESERVING THE EFFICIENCY INDEX. WE PROPOSE SOME SUFFICIENT CONDITIONS FOR INPUT ESTIMATION.

آمار یکساله:  

بازدید 1680

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

 • شماره: 

 • صفحات: 

  69-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2
 • دانلود: 

  1
چکیده: 

هدف این تحقیق بررسی طراحی مدل تخصیص منابع در سازمان های آموزش محور بود. در این تحقیق جامعه آماری در دو قالب تعریف شد. در بخش اول به منظور شناسایی شاخص های مورد بررسی و همچنین در بخش دوم رتبه بندی این مولفه ها از نظرات خبرگان سازمان های آموزش محور استفاده شد. روش تحقیق از نوع از نظر جمع آوری داده ها پیمایشی و از نظر آماری از نوع توسعه ای می باشد. در این پژوهش برای افزایش روایی پرسش نامه با مطالعه پرسش نامه های مشابه، مقاله ها، کتاب ها و مجلات پرسش نامه های اولیه طراحی و سپس با تعدادی از استادان، مشورت گردید و سؤال ها با نظر آنان بررسی شد. سپس تعدادی پرسش نامه بین هر بخش از جامعه آماری توزیع گردید و همه ابهام ها مشخص شده و رفع و پرسش نامه نهایی توزیع گردید. چون پرسشنامه ها از یک سری شاخص یا معیار تشکیل شده اند بنابراین پایایی آن ها نیازی به بررسی ندارد. از روش تحلیل دلفی و روش تحلیل سلسله مراتبی برای تحلیل داده ها بهره گرفته شد. در بررسی تحلیل دلفی23 عامل در قالب 3 بعد منابع مالی، فیزیکی و تکنولوژی و انسانی شناسایی شد. همچنین نتایج تحلیل سلسله مراتبی نشان داد هزینه های مالی بیشترین اولویت را در بین ابعاد به خود اختصاص داده است. بعد از آن منابع فیزیکی و فناوری دارای اولویت بوده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 2

دانلود 1 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

GONZALEZ R. | LANGHOLTZ H. | SOPCHAK B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  89
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1032-1057
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6926
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6926

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

CHEVALEYRE Y.

نشریه: 

INFORMATICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  3-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4138
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4138

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

HOMIN CHEN | HSU CHIA WEN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  1103-1110
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  10165
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10165

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

KORHONEN P. | SYRJANEN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  1134-1144
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8412
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8412

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

MOLTAFET M. | AZMI P. | KARIMI KELAYEH ALI | FORUZESH MOSLEM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  9-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13594
 • دانلود: 

  15211
چکیده: 

In this paper, downlink resource allocation for a sparse code multiple access (SCMA) based heterogeneous cellular networks (HCN) is investigated. The main aim of this paper is to obtain joint power allocation and codebook assignment to achieve the least total system transmit power. In this regard, the proposed objective function is formulated as total transmit power subject to users minimum rate requirement, total available power in each base station (BS), and SCMA constraint. To solve the proposed problem an iterative algorithm considering successive convex approximation (SCA) is applied. Also, convergence of the iterative method is investigated. In the simulation results the effectiveness of proposed resource allocation method are shown.

آمار یکساله:  

بازدید 13594

دانلود 15211 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  80-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2651
 • دانلود: 

  635
چکیده: 

مقدمه: تخصیص بهینه و مبتنی بر نیاز منابع از وظایف مهم نظام سلامت می باشد. هدف این مطالعه مقایسه روش های موجود تخصیص منابع و تطبیق آنها با شرایط کشور و همچنین بررسی امکان انتخاب و بومی سازی ترکیبی از این شاخص ها و ارزیابی وضع موجود تخصیص منابع نظام سلامت در ایران بر اساس آنها است.روش کار: با استفاده از بانک های اطلاعاتی Medline و Google Scholar و تماس با افراد خبره، روش ها و شاخص های تخصیص مبتنی بر نیاز منابع شناسایی شدند و با انتخاب ترکیب مناسبی از آنها نسبت سهم هر استان از منابع نظام سلامت برآورد گردید. سپس وضع موجود تخصیص منابع در ایران بررسی و با وضعیت تخصیص منابع مبتنی بر شاخص های منتخب مقایسه شد.یافته ها: مهم ترین شاخص هایی که برای تخمین نیاز مناطق مختلف به منابع نظام سلامت مورد استفاده قرار گرفته اند عبارتند از جمعیت، مرگ و میر، شاخص های اقتصادی-اجتماعی، هزینه های مربوط به بیماری های شایع، هزینه های اضافی مربوط به مناطق دور افتاده و روستایی، میزان مصرف منابع در گذشته، خدمات پزشک خانواده و هزینه های دارویی. هر کشور با توجه به شرایط خود و میزان دسترسی به داده ها، ترکیبی از این شاخص ها را استفاده کرده است. مقایسه مدل مبتنی بر شاخص های منتخب با وضع موجود تخصیص بودجه وزارت بهداشت نشان می دهد 12 استان از بودجه زیادتر، 14 استان از بودجه کمتر و 4 استان از بودجه متناسب برخوردار بوده اند.نتیجه گیری: ترکیب مناسبی از جمعیت، مرگ و درجه محرومیت هر استان می تواند به تخصیص مبتنی بر نیاز منابع نظام سلامت کمک نماید. بین منابع تخصیص یافته و مقدار بودجه ای که بر اساس روش مبتنی بر نیاز محاسبه شده است در برخی استان ها اختلاف زیادی وجود دارد. توسعه و تکمیل این الگو و استفاده از اطلاعات دقیق می تواند مبنای مناسبی برای تخصیص منابع باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 2651

دانلود 635 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

AZARON A. | MEMARIANI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2 (TRANSACTIONS A: BASICS)
 • صفحات: 

  157-168
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19265
 • دانلود: 

  9543
چکیده: 

We develop a bicriteria model for the resource allocation problem in PERT networks, in which the total direct costs of the project as the first objective, and the mean of project completion time as the second objective are minimized. The activity durations are assumed to be independent random variables with either exponential or Erlang distributions, in which the mean of each activity duration is a non-increasing function of the amount of resource allocated to it. The direct cost of each activity is assumed to be a non-decreasing function of the amount of resource allocated to it. Finally, we use the goat attainment method to solve the related bicriteria optimal control problem numerically, by converting this problem to a related bicriteria nonlinear programming, and obtain the optimal values of the resources allocated to the activities.

آمار یکساله:  

بازدید 19265

دانلود 9543 استناد 0 مرجع 0
litScript