نتایج جستجو

875

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

88

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

ISANEJAD O. | HAYDARIAN M.

نشریه: 

Iran J War Public Health

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  233
 • دانلود: 

  6827
چکیده: 

Aims One of the important psychological dimensions of prisoners of war that in most societies can be threatened and often overlooked, is their quality of life, resilience and flexibility of these people. The aim of present study was to investigate the effectiveness of resiliency training on quality of life and resiliency in prisoners of war. Materials & Methods In this semi experimental study with pretest-posttest design with control group and fallow-up session (after 2 months) in 2017, 30 prisoners of war in Divandarreh city, Kurdistan province were selected by simple random sampling method and randomly assigned into experimental and control group (each group 15 people). The experimental group received resilience training for 10 sessions, but the control group did not receive any training. Data were gathered by Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) and the World Health Organization Quality of Life (WHOQOL-BREF) and analyzed using SPSS 18 software and multivariate analysis of covariance and one way analysis of covariance. Findings At posttest and follow-up stages, the mean scores of resiliency and psychological, social and environmental domains of quality of life were significantly higher in the experimental group than the control group (p=0. 001), but there was no significant difference between the two groups in physical domain scores of quality of life (p>0. 05). Conclusion resiliency training can have a lasting and stable impact on improving the quality of life and resilience in prisoners of war.

آمار یکساله:  

بازدید 233

دانلود 6827 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

INZLICHT M. | ARONSON J. | GOOD C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  323-336
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8484
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8484

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

کریمی آصف | محمدی معصومه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (14)
 • صفحات: 

  263-280
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  525
 • دانلود: 

  338
چکیده: 

هدف: هدف محققان در این پژوهش، شناسایی مولفه های معنویت اثرگذار بر تاب آوری در افراد کارآفرین بوده است.روش: پژوهش حاضر به لحاظ نوع، کیفی به شیوه توصیفی و از نظر رویکرد، استقرایی است. جامعه آماری پژوهش، شامل کارآفرینان شهر قم بود و نمونه پژوهش به روش نمونه گیری هدفمند از بین آنان انتخاب شد. برای جمع آوری داده های کیفی، از ابزار مصاحبه و برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه، از تکنیک تحلیل مضمون استفاده شده است.یافته ها: سوال اصلی پژوهش با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون بررسی و 11 مضمون اصلی به عنوان مولفه های معنویت اثرگذار بر تاب آوری در افراد کارآفرین شناسایی شد.نتیجه گیری: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که 11 مولفه اثرگذار بر تاب آوری در افراد کارآفرین به ترتیب عبارتند از: ارزش مداری، خودآگاهی، فرزانگی، هدف متعالی، رضایتمندی فردی، توکل و توسل، اخلاق مداری، فعالیتهای داوطلبانه، آخرت گرایی، امیدواری و سعه صدر.

آمار یکساله:  

بازدید 525

دانلود 338 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

JAMES K. | ASMUS CH.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  149-159
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9563
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9563

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

WHITE N. | RICHTER J. | KOECKERITZ J. | MUNCH K. | WALTER P.

نشریه: 

JOURNAL OF FAMILY NURSING

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  357-378
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6787
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6787

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5290
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5290

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

Rand Health Quart

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  9-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4911
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4911

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

NOORI NAEINI MOHAMMAD SAEED | Arabmazar Abbas

نشریه: 

TAHGHIGHAT-E-EGHTESADI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  55
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  115-133
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8768
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

The purpose of this paper is to determine the effective factors on the resilience of Iran's trade system. Trade system vulnerabilities are considered as an important factor in reducing resilience. So, according to the existing resilience literature, and using the Grounded Theory approach, and the Bayesian Model Averaging approach, indicator factors were extracted. Four variables were identified in the presence of 23 variables; which include Risk index, oil export ratio to non-oil exports, free and official exchange rate differences, and Consuming imports to aggregate import ratio, as important variables. It shows that these variables should be considered more than other variables in assessing the effect of trade system.

آمار یکساله:  

بازدید 8768

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

امینی فهیمه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  94-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  4034
 • دانلود: 

  1700
چکیده: 

زمینه و هدف: فرسودگی شغلی یکی از عوامل اساسی در کاهش کارآیی و از دست رفتن نیروی انسانی و ایجاد عوارض جسمی و روانی است. ویژگی های شخصیتی همچون تاب آوری به عنوان حائلی در برابر وقایع استرس زا و مشکلات روانی ناشی از کار از جمله فرسودگی شغلی است. با توجه به اهمیت نقش پرستاران در سیستم خدمات بهداشتی - درمانی، این تحقیق به بررسی رابطه بین تاب آوری و فرسودگی شغلی پرستاران می پردازد.روش بررسی: این مطالعه توصیفی - همبستگی بر روی 304 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های شهر تهران انجام شد که در سال 1389 مشغول به کار بوده اند و به طریق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و به پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش (MBI)، پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون(CD-RISC)  و پرسشنامه مشخصات دموگرافیک پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزار آماری SPSS- 18 استفاده شد. به منظور تبیین رابطه تاب آوری و فرسودگی شغلی از روش همبستگی استفاده شد.یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، 32.6 درصد از پرستاران، فراوانی و 9.9 درصد شدت خستگی عاطفی را در حد بالا، در مولفه فراوانی و شدت مسخ شخصیت، به ترتیب 25.7 درصد و 18.1 درصد پرستاران در حد بال، 42.1 درصد، مولفه فراوانی و 60.9 درصد شدت عدم موفقیت فردی را در حد بالا تجربه کرده بودند. همچنین این فرضیه که بین فرسودگی شغلی و تاب آوری پرستاران رابطه معنی دار وجود دارد، در سطح 0.01 تایید شد.نتیجه گیری: با توجه به اینکه تاب آوری یکی از عوامل پیش بینی کننده فرسودگی شغلی است، پیشنهاد می شود مهارت های افزاینده تاب آوری از طریق تشکیل کارگاه های شناخت و ارتقای تاب آوری به پرستاران آموزش داده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 4034

دانلود 1700 استناد 5 مرجع 0
نویسندگان: 

DONNON T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  101-113
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8175
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8175

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript