نتایج جستجو

2823

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

283

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  164-170
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2839
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2839

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  1297
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1297

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  89
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  83-92
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  408
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 408

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  71
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  594
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 594

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  38
 • صفحات: 

  233-252
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  159
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

مطالعه حاضر با هدف طراحی الگوی تاب آوری در ورزش انجام شد. پژوهش حاضر از نوع آمیخته بود که به صورت کیفی و کمی انجام گردید. نمونه آماری در بخش کیفی شامل 20 نفر از متخصصان آگاه به موضوع پژوهش و در بخش کمی، جامعه آماری شامل ورزشکاران فعال در حوزه ورزش بودند. ابزار اندازه گیری در پژوهش حاضر شامل پرسش نامه و مصاحبه بود. نتایج کیفی پژوهش حاضر نشان داد مقوله "تاب آوری در ورزش" توانسته به طرز صحیحی در جایگاه مقوله مرکزی قرار گیرد و تعداد 30 مقوله بنیادی در تبیین الگوی این مدل موثر واقع شوند. این مدل می تواند تبیین و سبب شناسی تاب آوری در ورزش را تسهیل کند. همچنین این مدل می تواند پس از سنجش وضعیت تاب آوری در ورزش و ارزیابی نقاط مثبت و منفی بالقوه آنها جهت برنامه ریزی در ورزش به کار برود که بدین طریق تاب آوری ورزشکاران بهبود یابد. نتایج کمی نشان داد مدل پژوهش از برازش کافی برخوردار است.

آمار یکساله:  

بازدید 159

دانلود 118 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  675
 • بازدید: 

  1738
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1738

دانلود 9195 استناد 675 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

FRONTIERS IN PSYCHIATRY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  1109
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1109

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Societies

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  933
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 933

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

FRONT PSYCHIATRY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  208
 • صفحات: 

  1-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  706
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 706

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نویسندگان: 

THOMAS L.J.

نشریه: 

NURSE EDUCATION TODAY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  136
 • صفحات: 

  457-462
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8270
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8270

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript