نتایج جستجو

13501

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1351

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

DARIANE A.B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3 (TRANSACTIONS B: APPLICATION)
 • صفحات: 

  209-216
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16389
 • دانلود: 

  15191
چکیده: 

Drought is an inevitable part of the world s climate. It occurs in wet as well as in dry ‎regions. Therefore, planning for drought and mitigating its impacts is essential. In this ‎study, a hedging rule is developed using the zero/one mixed integer-programming ‎approach. Furthermore, some procedures are introduced to case the computational ‎burden inherent in integer programming. Hedging rules are developed using three, ‎two, and one-year historical droughts. Moreover, yield model (YM) along with the ‎standard operating policy (SOP) are also formulated for comparison purposes. ‎Simulations are carried out using 40 years of monthly historical data along with 20 ‎series of synthetically generated inflows of the same length. The Karadj reservoir ‎located in the northwest of Tehran is the major source of the capitals municipal water ‎supply. It also provides a substantial portion of the irrigation demand of the Karadj ‎Valley. Synthetic data are generated using single and mufti-variate autoregressive ‎modeling approaches. Models arc compared using important reservoir operation ‎criteria including reliability, resiliency, and vulnerability. As compared to the well-‎known SOP model, it is noticed that the application of the hedging rule and the yield ‎model substantially reduces the system reliability as well as its vulnerability, however ‎it increases the resiliency. Moreover, hedging rules developed using longer drought ‎periods tend to have lower vulnerability and reliability, and higher resiliency‏.‏

آمار یکساله:  

بازدید 16389

دانلود 15191 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

آب و فاضلاب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1 (مسلسل 57)
 • صفحات: 

  47-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  973
 • دانلود: 

  334
چکیده: 

روش پویایی سیستم، در واقع روش شبیه سازی شی گرا و بر پایه بازخورد است که می تواند علاوه بر تشریح سیستم های پیچیده بر اساس واقعیت، امکان دخالت موثر کاربر در توسعه مدل و جلب اطمینان وی را در طول فرآیند مدل سازی فراهم نماید. افزایش سرعت در توسعه مدل، قابلیت توسعه گروهی مدل، ارتباط موثر با نتایج و افزایش اعتماد به مدل در اثر مشارکت کاربر از مهم ترین قابلیتهای این روش شبیه سازی می باشند. سادگی ایجاد تغییر در مدل و قابلیت انجام آنالیز حساسیت، این روش را از دیگر روشهای تحلیل مدل سازی جذاب تر نموده است. در تحقیق حاضر مدلی به روش پویایی سیستم از حوضه زاینده رود در مرکز ایران توسعه داده شده است. این مدل شامل حوضه رودخانه، مخزن سد، دشتها، شبکه های آبیاری و آب زیرزمینی محدوده مورد نظر می باشد. سیاست بهره برداری، استفاده تلفیقی از آب سطحی و زیرزمینی است. ضریب تخصیص هر شبکه آبیاری بر اساس بازخورد ناشی از آب زیرزمینی در محدوده همان منطقه محاسبه می گردد. با توجه به نتایج مشخص گردید با ایجاد قواعد بهره برداری مناسب تر، نه تنها می توان تمامی نیازها از جمله نیاز زیست محیطی تالاب گاوخونی را تامین نمود، بلکه می توان از افت سطح آب زیرزمینی در آینده نیز جلوگیری نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 973

دانلود 334 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

JALALI M.R. | AFSHAR A. | MARINO M.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  B1
 • صفحات: 

  107-117
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  21673
 • دانلود: 

  17782
چکیده: 

In this paper, ant colony optimization (ACO) algorithms are proposed for reservoir operation. Through a collection of cooperative agents called ants, the near optimum solution to the reservoir operation can be effectively achieved. To apply ACO algorithms, the problem is approached by considering a finite horizon with a time series of inflow, classifying the reservoir volume to several intervals, and deciding for releases at each period with respect to a predefined optimality criterion. Three alternative formulations of ACO algorithms for a reservoir operation are presented using a single reservoir, deterministic, finite-horizon problem and applied to the Dez reservoir in Iran. It is concluded that the ant colony system global-best algorithm provides better and more comparable results with known global optimum results. As with any direct search method, the model is quite sensitive to setup parameters, hence fine tuning of the parameters is recommended.

آمار یکساله:  

بازدید 21673

دانلود 17782 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  27-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2662
 • دانلود: 

  840
چکیده: 

سدهای بزرگ و کوچک ساخته شده در ایران که اکنون در حال بهره برداری می باشند یا فاقد قانون بهره برداری اصولی و مناسب هستند و یا به دلیل تغییر در حجم تقاضا و حجم مخزن از زمان ساخت تاکنون، دستورات بهره برداری آنها تغییر کرده است. لذا برای استفاده صحیح و اصولی از جمله مخازن سدها، باید یک سیاست بهره برداری صحیح و اصولی تعیین شود. سد وشمگیر نیز پس از حدود 30 سال بهره برداری دچار کاهش حجم ذخیره شده و نیازهای پایین دست آن تغییر کرده است. لذا این تحقیق با هدف بررسی وضعیت فعلی بهره برداری و ارایه سیاست بهره برداری بهینه و مناسب برای مخزن سد صورت گرفته است. بر همین اساس با استفاده از الگوی برنامه ریزی خطی، مدل بهینه سازی بهره برداری از مخزن سد مورد نظر توسعه داده شد. با استفاده از داده های جریان ورودی و نیازها و تبخیر شبیه سازی سیستم مخزن انجام گرفت و منحنی های فرمان با قابلیت های اعتماد 50، 75، 85 و 95 درصد برای بهره برداری بهینه و مناسب از مخزن ارایه گردید. نتایج بدست آمده نشان می دهند که سیاست بهره برداری کنونی مخزن تنها در ماه های پرآب توانایی تامین نیازها را دارد، در صورتی که ماه های بحرانی مصرف، ماه های کم آب هستند. ضمن این که در این سیاست روی سیلاب های احتمالی مدیریتی اعمال نشده و سرریزهای شدیدی در تعدادی از ماه ها و سال های آماری دیده می شود. میزان ذخیره مخزن با استفاه از برنامه ریزی خطی در حدود 17 درصد بیشتر از روش بهره برداری کنونی مخزن برآورد گردید. میانگین تامین نیاز ماهانه با استفاده از روش های بهره برداری S و SQ به ترتیب در حدود 46.23 و 47.63 درصد، می باشد در صورتی که این مقدار در روش بهره برداری کنونی مخزن در حدود 38.7 درصد می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 2662

دانلود 840 استناد 1 مرجع 1
نویسندگان: 

JALALI M.R. | MARINO M.A. | AFSHAR A.

نشریه: 

SCIENTIA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  295-302
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  42070
 • دانلود: 

  20810
کلیدواژه: 
چکیده: 

In this paper, an improved Ant Colony Optimization (ACO) algorithm is proposed for reservoir operation. Through a collection of cooperative agents called ants, the near-optimum solution to the reservoir operation can be effectively achieved. To apply the proposed ACO algorithm, the problem is approached by considering a finite horizon with a time series of inflow, classifying the reservoir volume to several intervals and deciding for release sat each period, with respect to a predefined optimality criterion. Pheromone promotion, explorer ants and a local search are included in the standard ACO algorithm for a single reservoir, deterministic, finite-horizon problem and applied to the Dez reservoir in Iran. The results demonstrate that the proposed ACO algorithm provides improved estimates of the optimal releases of the Dez reservoir, as compared to traditional state-of-the-art Genetic Algorithms. It is anticipated that further tuning of the algorithmic parameters will further improve the computational efficiency and robustness of the proposed method.

آمار یکساله:  

بازدید 42070

دانلود 20810 استناد 455 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  123
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

در این مقاله انواع مدل های برنامه ریزی پویای استوکاستیک (SDP) و همچنین برنامه ریزی پویای قطعی (DP) برای سد مخزنی چند منظوره دز واقع در جنوب غربی ایران ارایه و مقایسه شده اند. ارزیابی نقش پیش بینی جریان ورودی در بهره برداری بهینه از مخازن، با استفاده از دو نوع مدل برنامه ریزی پویای استوکاستیک صورت گرفته است. مدل های SDP از نظر نوع متغیر حالت جریان ورودی و به کارگیری احتمال شرطی و یا غیرشرطی با هم تفاوت دارند. برای بررسی سیاست های بهینه به دست آمده از مدل های مختلف، از مدل شبیه سازی استفاده شده است. جهت این منظور و برای مقایسه نتایج حاصل از آن از میانگین پارامترهای مختلف بهره برداری و معیارهای ارزیابی از قبیل اعتمادپذیری، برگشت پذیری و آسیب پذیری استفاده شده است. در دو مدل SDP که متغیر حالت هیدرولوژیکی جریان ورودی دوره فعلی را به جای جریان ورودی دوره قبل به کار می برند، با استفاده از جریانهای پیش بینی شده و مشاهده شده، شبیه سازی به هنگام انجام شد و همچنین تاثیر دقت پیش بینی و انواع روش های مختلف پیش بینی جریان در بهره برداری از مخزن، مورد مطالعه قرار گرفته است. تابع هدف به صورت کلی، حداقل سازی مجموع مربعات انحراف دو طرفه از خروجی و ذخیره مطلوب در نظر گرفته شده است. این تحقیق نشان می دهد که عدم توجه به موضوع پیش بینی در مدل هایی که نیاز به پیش بینی جریان دارند و معلوم فرض کردن داده ها، نتایجی پرخطا و به دور از واقعیت داشته و فرد را در انتخاب نوع مدل دچار اشتباه می کند. از طرف دیگر دقت پیش بینی ها تاثیر بسزایی در بهره برداری بهینه از مخازن دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 123

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1 (مسلسل 19)
 • صفحات: 

  13-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1093
 • دانلود: 

  278
چکیده: 

منطق فازی به عنوان تکنیکی محاسباتی برگرفته از نحوه استدلال انسان، در مسائل گوناگون مدیدیت منابع آب از جمله بهره برداری از مخازن، بسیار بکار گرفته شده است. یکی از مشکلات عمده در مدل سازی فازی، ساخت توابع عضویت و استخراج قوانین می باشد. بدین منظور در این تحقیق تلاش شده تا با استفاده از روش های خودکار، توابع عضویت و قواعد فازی جهت تعیین خروجی مخزن سد زاینده رود برای بخش کشاورزی مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این منظور روش SOFM برای ساخت توابع عضویت و روش های FAM و BFRT نیز برای ساخت قواعد بهره برداری از مخزن بکار گرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که طبقه بندی متغیرهای ورودی و خروجی با استفاده از روش SOFM راهکارهای مناسب برای تعریف توابع عضویت فازی بوده، ولی روش BFRT و FAM هرچند قوانین قابل قبولی را تولید می کنند، ولی لازم است قوانین تولید شده بررسی و سپس مورد استفاده قرار گیرند. البته روش ها در کاهش زمان لازم برای ساخت قوانین، نقش موثری داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 1093

دانلود 278 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  21
 • صفحات: 

  33-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  460
 • دانلود: 

  143
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 460

دانلود 143 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3 (مسلسل 6)
 • صفحات: 

  13-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  181
 • دانلود: 

  54
چکیده: 

در شرایطی که یک سیستم پیچیده مورد مطالعه قرار می گیرد یا در مورد آن اطلاعات زیادی در دسترس نیست، طراحی، پیش بینی و ارزیابی راندمان ها، نتیجه نهایی اجرای پروژه و سود و زیان های حاصله از آن چندان دقیق نخواهد بود. در چنین شرایطی ارزیابی تاثیر عدم اطمینان، حتی بر شاخص های خطر پذیری که خود زیر مجموعه ای از عدم اطمینان به حساب می آیند، ضروری است. هدف اصلی از این مقاله معرفی و بررسی تاثیر دو عامل بروز عدم اطمینان (عدم اطمینان آماری و عدم اطمینان پارامتری) بر معیارهای مخاطره مورد استفاده در شبیه سازی و بهینه سازی مخزن می باشد. در قسمت شبیه سازی، تاثیر عدم اطمینان آماری و پارامتری بر معیارهای متداول مخاطره (معیار اعتمادپذیری حجمی و معیار اعتمادپذیری شمارشی) و همچنین دو معیار دیگر مخاطره (آسیب پذیری و برگشت پذیری) بررسی می گردد. در قسمت بهینه سازی تاثیر وارد کردن عدم اطمینان بر کارایی قانون کاربری مخزن بررسی می شود. در این خصوص تاثیر عدم اطمینان آماری بر دو معیار مخاطره (قابلیت اعتماد پذیری شمارشی و هدرروی) مورد ارزیابی قرار می گیرد. برای این منظور دو مخزن در حال ساخت استان فارس برای مطالعه انتخاب می شوند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان خواهد داد که وارد کردن عدم اطمینان (آماری یا پارامتری) بسته به واریانس جریان های ورودی به مخزن سد و مدیریت مخزن و آب رها شده از آن، تاثیرات و نتایج متفاوتی را بر شاخص های مخاطره ایجاد می کند. نتایج چنین تحقیقاتی می تواند طراحان را در انتخاب شاخص های مناسب مخاطره برای مدیریت مخزن یاری دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 181

دانلود 54 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  203-227
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  772
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

در بهینه سازی سیاست بهره برداری از سیستمهای چند مخزنی چند منظوره منابع آب به روش DP، دو مشکل عمده حافظه و زمان مورد نیاز در رایانه وجود دارد. این معضل در مطالعات منابع آب بلای ابعادی نام گرفته است. از جمله روشهای ارائه شده برای حل مشکل بعددار شدن و DP و کاهش حافظه و زمان مورد نیاز، روش برنامه ریزی پویای دیفرانسیلی گسسته DDDP می باشد. در این رویه کریدوری از فضای حالت حول یک مسیر فرضی تشکیل می شود و بهینه سازی به روش DP در همسایگی این مسیر صورت می گیرد. پس از حصول به یک بهینه محلی، مسیر بهینه به عنوان مسیر اسمی برای تکرار بعدی در نظر گرفته شده و تکرارها تا رسیدن به بهینه نهایی ادامه می یابند. مدل ارائه شده در این مقاله ضمن اجرای روش DDDP به بحث تخصیص مشترک یا تأمین نیاز شرب یک شهر توسط چند مخزن و به دو صورت موازی می پردازد و در آن مخازن به موازات هم کل نیاز شهر را تأمین نموده و کمبود یکدیگر را در جهت جلوگیری از نقصان در تامین نیاز شرب جبران می نمایند. از طرفی، مدل با توجه به اولویت تامین نیاز به شرب هر مخزن می تواند در راستای جلوگیری از نقصان در تامین این نیاز از خروجی کشاورزی مخازن بالادست استفاده نماید. مدل کامپیوتری تهیه شده قادر است هر نوع سیستم چند مخزنی اعم از موازی، سری و یا ترکیب آن دو را با چندین منطقه نیاز شرب و کشاورزی در مکانهای مختلف بهینه نماید. برنامه کامپیوتری محدودیتی در لحاظ نمودن تعداد مخازن ندارد اما با توجه به کامپایلر و سخت افزار در دسترس اجرای توام حداکثر 10 مخزن مورد بررسی قرار گرفته است. اجرای مدل یک سیستم 7 مخزنی با ترکیب پیچیده نشان داد که زمان و حافظه اجرای مدل نسبت به روش DP در حد قابل ملاحظه ای کاهش می یابد. همچنین تحلیل حساسیت بر روی تغییرات گام حالت بیانگر آنست که برای دستیابی به جواب بهینه تعیین مناسب گام حالت از اهمیت بسزایی برخوردار است. از طرفی بررسیهای انجام شده بر روی مسیر اسمی شروع حاکی از آنست که، در شرایط یکسان، انتخاب مسیر اولیه در نیل به جواب بهینه مهم می باشد. مضافا آنکه تغییر در تعداد حالتهای متغیر حالت تأثیر چندانی در رسیدن به جواب بهینه نهایی ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 772

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
litScript