نتایج جستجو

17503

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1751

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

ARDALAN NOEMAN | RAMAZANZADEH RASHID

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  SUPPLEMENT 2
 • صفحات: 

  88-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18076
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

Background: Organisms producing CTX-M b-lactamases are emerging as a source of resistance to oxyiminocephalosporins such as ceftriaxone and ceftazidime. However, the laboratory detection of these strains is not well defined. The aim of this study was to determine the prevalence of CTX-M and associated risk factors for community-acquired Klebsiella pneumoniae in Sanandaj, Iran.Methods: In this study, 100 Klebsiella pneumonia strains community- acquired were used. The pattern of antimicrobial resistance was determined by double disk diffusion method. The ESBL production was determined by combination disk method using disks containing Cefepime, Cefpodoxime, ceftazidime and cefotaxim alone and in combination with Clavulanic acid. CTX-M type of ESBL producing genes were detected by pcr. A possible clonal relationship among the strains was determined by repetitive extragenic palindromic sequence pcr.Results: Confirmatory phenotypic test showed that 88% of the strains were ESBL positive. pcr used for the detection of CTX-M gene, showed that 37 (42.04%) out of 88 isolates contained such gene. Base on rep-pcr, 31 genotypes among 37 CTX-M-positive samples were detected. According to statistical analysis, the followings were identified as independent risk factors: age (P value: 0.006, 95%CI: 2.613- 15.084), pregnant (P value: 0.036, OR: 5.903, 95% CI: 1.125- 30.975), previous hospitalization in the past 3 months (P value<0.001, OR: 11.96, 95% CI: 4.541-31.491), time of hospitalization (P value<0.001), antibiotic treatment in the past 3 months (P value: 0.016, OR: 2.806, 95% CI: 1.208-6.518), having relatives in hospital staff (P value: 0.001, OR: 12.904, 95% CI: 2.671-62.336), Diabetes Distance under 2 km from the hospital.Conclusion: Noticing the increasing rate of the ESBLs producing strains, using the appropriate treatment protocol based on the pcr pattern of the strains is highly recommended. Hospitals and hospital staff should have more hygiene, proper disposal of hospital waste and the use of antibiotics only if prescribed by a doctor can help prevent the spread of ESBL.

آمار یکساله:  

بازدید 18076

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  2100
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

RECENT PROGRESS IN MOLECULAR MICROBIAL ECOLOGY HAS REVEALED THAT TRADITIONAL CULTURING METHODS FAIL TO repRESENT THE SCOPE OF MICROBIAL DIVERSITY IN NATURE, SINCE ONLY A SMALL PROPORTION OF VIABLE MICROORGANISMS IN A SAMPLE ARE RECOVERED BY CULTURING TECHNIQUES. TO DEVELOP METHODS TO INVESTIGATE THE FULL EXTENT OF MICROBIAL DIVERSITY, WE USED METAGENOMIC STUDIES FOR PHENOL DEGRADING BACTERIA IN A PETROLEUM CONTAMINATED SOIL. METAGENOMICS IS “AN APPLICATION OF MODERN GENOMICS TECHNIQUES TO THE STUDY OF COMMUNITIES OF MICROBIAL ORGANISMS DIRECTLY IN THEIR NATURAL ENVIRONMENTS, BYPASSING THE NEED FOR ISOLATION AND LAB CULTIVATION OF INDIVIDUAL SPECIES”.THEREFORE, IN THIS METAGENOMIC STUDY, AND TO DEMONSTRATETHE DIVERSITY OF ISOLATED BACTERIA, GENOMIC FINGERPRINTING WAS INVESTIGATED BYrepETITIVE EXTRAGENIC PALINDROMIC SEQUENCE pcr (rep-pcr).HOWEVER, BACTERIA WERE ISOLATED FROM CONTAMINATED SOIL BY PLATING AFTER ENRICHMENT IN BATCH CULTURES. THEN, TOTAL BACTERIAL DNA WAS EXTRACTED BY SET-BUFFER METHOD AND rep-pcr PERFORMED WITH PRIMERS rep1R-I AND rep2-I. DIFFERENT PATTERNS WERE OBTAINED BY SEPARATION OF pcr PRODUCTS BY AGAROSE GEL ELECTROPHORESIS. HOWEVER, THE rep-pcr ANALYSIS WAS repEATED SEVERAL TIMES TO DETERMINE THE repRODUCIBILITYOF THE METHOD. THE BACTERIAL CELLS ISOLATED WERE CLASSIFIED INTO 18 DISTINCT GROUPS BY A repETITIVE EXTRAGENIC PALINDROMIC SEQUENCE pcr ANALYSIS. IT IS ESTABLISHED THAT MOLECULAR APPROACHES HAVEEXPANDED OUR KNOWLEDGE OF THE DIVERSITY AND DISTRIBUTIONOF MICROBIAL POPULATIONS IN THE ENVIRONMENT. ON THE OTHER HAND, THE rep pcr COULD BECOMEA POWERFUL TOOL FOR THE MOLECULAR GENETIC ANALYSIS OF BACTERIAAND FOR BACTERIAL TAXONOMY, SINCE IT ALLOWS THE FINGERPRINTINGOF INDIVIDUAL GENERA, SPECIES, AND STRAINS AND COULD HELPDETERMINE PHYLOGENETIC RELATIONSHIPS. THE SAME IS EXPECTED IN METAGENOMICS.

آمار یکساله:  

بازدید 2100

دانلود 0
نشریه: 

گوارش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2 (پیاپی 47)
 • صفحات: 

  81-89
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1056
 • دانلود: 

  239
چکیده: 

عفونت هلیکوباکتر پیلوری با بیماریهای گوارشی و عواقب سخت آن مثل زخم و سرطان معده در ارتباط است. از آنجا که تنوع ژنتیکی قابل توجهی در جمعیت H.pylori دیده می شود، با به کارگیری روشهای ملکولی مانند pcr و طراحی شاخصهای ژنتیکی می توان سویه های جدا شده از بیماران گوارشی مختلف را بررسی کرد، با این فرضیه که شاید ارتباطی بین خصوصیات ژنتیکی سویه های هلیکوباکتر پیلوری و بیماری گوارشی خاصی وجود داشته باشد. در این مطالعه انگشت نگاری ژنتیکی 61 سویه H.pylori  جدا شده از بیماران مبتلا به گاستریت، زخم و سرطان معده انجام شد و الگوهای به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.مواد و روشها:DNA  از 61 سویه H.pylori جدا شده از 39 فرد طبیعی، 18 بیمار مبتلا به زخم و 4 بیمار مبتلا به سرطان معده استخراج گردید و rep-pcr انجام شد. برای تکثیر مناطق خاص حد فاصل بین توالیهای معکوس و تکراری موجود در سراسر ژنوم باکتری، یک جفت پرایمر 18 نوکلئوتیدی، از قبل طراحی و به کار گرفته شدند. شرایط واکنش pcr بهینه شدند و تکرارپذیری واکنشها مورد بررسی قرار گرفت. محصولات pcr الکتروفورز شدند، سپس تعداد و اندازه باندهای به دست آمده، با استفاده از شاخص وزن ملکولی (مارکر) تعیین شدند. تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده با برنامه کامپیوتری NTSYS-pc انجام و دندروگرام رسم گردید.نتایج: از میان 39 سویه H.pylori به دست آمده از بیماران طبیعی، 28 نمونه در یک گروه مجزا قرار گرفتند و 5 سویه در گروه سویه های جدا شده از بیماران مبتلا به زخم قرار گرفتند. 6 سویه باقیمانده در فاصله ای دورتر از سایر سویه ها در گروه های جداگانه (IV-VI) قرار گرفتند. از میان 18 سویه جدا شده از بیماران دارای زخم، 17 سویه در یک گروه مجزا قرار گرفتند و فقط یک سویه در میان سویه های طبیعی طبقه بندی شد. سویه های جدا شده از بیماران سرطانی نیز در یک گروه کاملا مجزا از سایر سویه ها قرار گرفتند.نتیجه گیری: در این مطالعه با روش rep-pcr تنوع ژنتیکی سویه های هلیکوباکتر پیلوری بررسی و نشان داده شد که اغلب سویه های جدا شده از افراد طبیعی و بیماران مبتلا به زخم و سرطان، هر کدام الگوی انگشت نگاری ژنتیکی مخصوص به خود دارند و در گروههای مجزا قرار می گیرند؛ ولی سویه های جدا شده از یک گروه بیمار (بیماران مبتلا به زخم یا سرطان) بیشتر به یکدیگر شبیه می باشند. این مطالعه نشان داد که rep-pcr یک روش دقیق، موثر و تکرارپذیر برای انگشت نگاری ژنتیکی سویه های مختلف H.pylori است. به نظر می رسد که با بررسی سویه های بیشتر با این روش، شاید بتوان ارتباط بین عفونت یک سویه خاص H.pylori و بیماری گوارشی مشخص را به دقت تعیین نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 1056

دانلود 239 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

REZAEE D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  28-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  5888
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5888

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  35
 • دانلود: 

  14
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 35

دانلود 14
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  45
 • شماره: 

  3 (پیاپی 179)
 • صفحات: 

  199-212
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  871
 • دانلود: 

  185
چکیده: 

 بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه کلزا ناشی از Sclerotinia sclerotiorum یکی از مهم ترین بیماری های قارچی کلزا در ایران می باشد. با توجه به اهمیت این بیماری و عدم وجود اطلاعات کامل از ساختار ژنتیکی جمعیت های این قارچ گروه های سازگاری میسلیومی و تنوع ژنتیکی بین و درون گروه های سازگاری میسلیومی (mycelial compatibility grouping, MCG) شناسایی شده از سه استان گلستان، مازندران و آذربایجان غربی بررسی شد. تعداد 64 جدایه با توجه به پراکنش جغرافیایی انتخاب و MCG آنها تعیین گردید. در بین این تعداد جدایه، 42 گروه سازگاری میسلیومی شناسایی شد. آزمون های بررسی قدرت بیماری زایی (ویرولانس) جدایه ها در گلخانه انجام گرفت. تجزیه و تحلیل داده های حاصل از ترکیب سه شاخص یادداشت برداری فنوتیپ زخم، طول زخم و درصد توسعه زخم دور ساقه جدایه ها را به سه گروه با قدرت بیماری زایی مختلف تقسیم نمود. نتایج این مطالعات نشان داد که قدرت بیماری زایی جدایه های درون یک MCG و نیز بینMCG ها متفاوت بود. در بررسی تنوع ژنتیکی بین MCGها (38 جدایه نماینده سی و هشت MCG)، بر اساس تجزیه و تحلیل الگوهای باندی حاصل از مجموع چهار آغازگر rep-pcr در سطح تشابه 64 درصد جدایه ها در هفت گروه قرار گرفتند. بر این مبنا، بیشتر جدایه ها از لحاظ منشا جغرافیایی از یکدیگر تفکیک شدند. قدرت تمایز بالای این نشانگر(D=0.993)  در تمایز 38 جدایه به 37 ژنوتیپ نشان داد که می توان از rep-pcr به عنوان یک روش مفید و سریع برای بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های S. sclerotiorum استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 871

دانلود 185 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  501
 • بازدید: 

  38771
 • دانلود: 

  95091
چکیده: 

Background: Infections caused by Pseudomonas aeruginosa raise an important issue in burn patients. Molecular epidemiologic studies have been used for investigating the genetic features of P. aeruginosa and rep-pcr technique has been introduced as a rapid low cost method. Objectives: This study focused on investigating the genetic similarity and antibiotic resistance pattern of P. aeruginosa isolated from the clinical samples of burn patients in a major burn center in Khuzestan Province, Iran. Methods: In a cross sectional study, a total of 75 strains of P. aeruginosa were isolated from burn patients at Taleghani hospital, which is the main burn center in Ahvaz, Iran, during May-September, 2015. Antimicrobial susceptibility of the isolates was detected using the disk diffusion method. Genetic relatedness of the isolates was analyzed by the rep-pcr technique. Results: Antimicrobial susceptibility testing showed more than 80% of P. aeruginosa isolates were resistant to ceftriaxone, cefotaxime, meropenem, piperacillin/tazobactam, ticarcillin, ciprofloxacin, and amikacin. Based on the rep-pcr analysis, 20 different common types and 20 unique patterns were illustrated among P. aeruginosa isolates. Conclusions: According to the findings of our study, there were diverse and high-level resistant P. aeruginosa strains in the major burn center in Khuzestan. Therefore, we faced troubles controlling the diverse P. aeruginosa clones in the burn patients.

آمار یکساله:  

بازدید 38771

دانلود 95091 استناد 501 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  13-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  185
 • دانلود: 

  51
چکیده: 

بیماری لکه غربالی درختان میوه هسته دار ناشی از Wilsonomyces carpophilus باعث ضعیف شدن درختان آلوده و کاهش کمیت و کیفیت محصول در اغلب مناطق جهان می شود. این تحقیق به منظور بررسی تنوع ژنتیکی این قارچ در استان خراسان رضوی با استفاده از نشانگر مولکولی rep-pcr انجام شد. از باغات هلو، شلیل، آلو، زردآلو و گیلاس شهرستان های قوچان، طرقبه-شاندیز، چناران، نیشابور، کلات، تربت حیدریه و مشهد نمونه برداری شد. برگ ها، سرشاخه ها و میوه های آلوده به آزمایشگاه منتقل شدند. قطعاتی از حد-فاصل بافت آلوده و سالم جدا و پس از ضد عفونی سطحی در تشتک های پتری حاوی محیط کشت های PDA، مالت آگار و آب آگار کشت و در انکوباتور با دماهای 18، 20 و 25 درجه سانتی گراد قرار گرفتند. قارچ های جدا شده پس از خالص سازی شناسایی شدند. تنوع ژنتیکی 20 جدایه قارچی جداسازی شده از درختان میوه هسته دار شهرستان های مختلف استان تعیین شد. تکثیر DNA ژنومی با استفاده آغازگرهای BOX A1R، ERIC2، ERIC1R، rep2-I و rep1R-I صورت گرفت. در مجموع 39باند در محدوده 100 تا 5000 جفت باز تشکیل شد که از این تعداد 38 باند چند شکلی را نشان دادند. ماتریکس تشابه بین جدایه ها بر اساس ضریب جاکارد محاسبه و تجزیه کلاستر و رسم دندروگرام بر اساس UPGMA با استفاده از نرم افزار NTSYS.PC2.0انجام شد. نتایج نشان داد که جدایه ها در سطح تشابه 69 درصد به 12 دودمان کلونی تقسیم شدند. با این نشانگر جدایه های قارچی شهرستان های کلات و چناران از نظر جغرافیایی و تا حدودی جدایه های قارچی آلو از نظر میزبانی از سایر جدایه های قارچی جدا شدند. همچنین با این نشانگر اکثر جدایه های قارچی زردآلو از سایر گروه ها جدا شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 185

دانلود 51 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  41-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15177
 • دانلود: 

  5563
چکیده: 

Sixty isolates of Pythium aphanidermatum as the causal agent of sugar beet root rot were selected on the basis of their geographical origins, morphological and genetic diversity studies. Pathogenicity test using the Kruskal-Wallis analysis showed significant differences between the pathogenic potential of isolates. Based on the growth rate, isolates were categorized in two groups with low and high growth rate. The potential of ISSR and rep-pcr for fingerprinting purposes was evaluated using eight ISSR and three rep-pcr primers. A strong linear relationship was observed between resolving power of a primer, PIC, and MI. PIC value for the rep-pcr primers (0.41) was higher than the ISSR primers (0.39). Based on UPGMA method and Jaccard's coefficient, ISSR separated Khuzestan and Fars provinces isolates from other isolates at 63% similarity level, while rep-pcr separated these isolates at 61% similarity level. The PCA analysis showed that despite the similarities of both markers, rep-pcr represent a higher resolution than the ISSR. So the rep-pcr marker leads to further differentiating of the isolates. There was a relationship between genetic divergence and geographical origins of isolates. rep-pcr can replace ISSR in diversity studies be-cause of their comparable accuracy in the inter-pretation of genetic diversity of isolates.

آمار یکساله:  

بازدید 15177

دانلود 5563 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  79-85
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  416
 • دانلود: 

  166
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 416

دانلود 166 استناد 0 مرجع 0
litScript