نتایج جستجو

10481

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1049

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
مجری: 

اطلاعات : 
 • تاریخ پایان: 

  1392
تعامل: 
 • بازدید: 

  146
چکیده: 

مقدمه: شناسایی بیومارکرهای پروتئینی یا پپتیدی در مایعات بیولوژیکی مانند سرم، پلاسما و یا مایع نخاعی، بدلیل وجود برخی پروتئین های دارای غلظت بالا همچون آلبومین، ایمونوگلوبولین و چند پروتئین دیگر غالبا دچار مشکل می شود. حذف اختصاصی این پروتئین ها در مطالعات پروتئومیک از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا همپوشانی پروتئین های یاد شده با دیگر پروتئین ها بر روی ژل الکتروفورز دو بعدی مانع بزرگی در روئیت و جداسازی پروتئین های دارای فراوانی کم لیکن مهم از نظر بالینی می باشد. روش هایی برای حذف پروتئین های با غلظت بالا وجود دارند که از این میان روش کروماتوگرافی ایمونوافینیته تحت فشار با اختصا صیت بیشتری عمل می کند. روشها: در این طرح پس از آماده سازی سیستم HPLC، نمونه پلاسمای انسان به ستون ایمونوافینیتی تزریق و حداسازی با کمک بافر شستشو تحت فشار مناسبی در شرایط گرادیان انجام پذیرفت. در مرحله بعد پروتئین های متصل شده (با فراوانی بالا) به کمک بافر جداکننده از ستون خارج گردیدند. نمونه پلاسما قبل از تزریق، جزء جدا شده با بافر شستشو و جزء مربوط به پروتئین های با فراوانی بالا جهت بررسی باندهای پروتئینی توسط الکتروفورز SDS-PAGE در شرایط گرادیان (20%-4) بررسی شدند. نمونه های ذکر شده همچنین جهت بررسی وضعیت هم پوشانی بر روی الکتروفورز دو بعدی مطالعه شد. نتایج و تحلیل: بررسی جزء پروتئین های با فراوانی بالا توسط SDS-PAGE گرادیان حاکی از وجود 14 باند پروتئینی مورد انتظار بود که ستون قادر به جداسازی آن از پلاسما گشته است، در حالی که این پروتئین ها در جزء جدا شده با بافر شستشو FT)) در شرایط غیر تغلیظ و نیز چندین برابر تغلیظ رویت نشدند. بررسی مقایسه ای پلاسما و جزء FT توسط الکتروفورز دو بعدی نیز نشان دهنده حذف پروتئین های با فراوانی بالا می باشد. نتایج حاکی از آن است که ستون MARS قابلیت حذف زیادی (حدود 95%) از پروتئین های پلاسما را دارد. حذف 14 پروتئین دارای فراوانی بالا از پلاسمای انسان، روئیت پروتئین های با فراوانی کم را در ژل الکتروفورز دو بعدی به میزان زیادی افزایش داده و باعث می شود که بتوانیم پروتئین های باقیمانده را به میزان 40 تا 50 بار تغلیظ نموده و امکان روئیت آنها را جهت انتخاب از روی ژل و استفاده در آنالیز اسپکترومتری جرمی فراهم نماییم.

آمار یکساله:  

بازدید 146

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  21
تعامل: 
 • بازدید: 

  53
 • دانلود: 

  51
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 53

دانلود 51
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  20
تعامل: 
 • بازدید: 

  55
 • دانلود: 

  17
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 55

دانلود 17
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  10
تعامل: 
 • بازدید: 

  1575
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

INTRODUCTION: SOON AFTER THE IRAN-IRAQ WAR PMO HAS DECIDED TO removal OF MAINTAINING WRECKS IN KHURE MUSA REGION. AFTER YEARS OF UNFRUITFUL ATTEMPTS OF LOCAL CONTRACTORS FINALLY PMO DECIDED TO PUT AN ENGINEERING CONSULTANCY TEAM ON CHARGE, AND NOW IT SEEMS THIS PROJECT IS REACHING A STABLE TREND.

آمار یکساله:  

بازدید 1575

دانلود 0
عنوان: 
نویسنده: 

SHOKOIE S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  1155
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

HAIR removal LASER IS AN INCREASINGLY PREVALENT TREND IN OUR COUNTRY.THE LONG-PULSED ALEXANDRITE (755 NM) LASER HAS BEEN SHOWN TO BE EFFECTIVE FOR HAIR removal IN MULTIPLE STUDIES. THE LONG-PULSED ALEXANDRITE LASER CAN BE SAFELY USED IN FITZPATRICK SKIN PHOTOTYPES I–IV...

آمار یکساله:  

بازدید 1155

دانلود 0
نشریه: 

آب و فاضلاب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  3 (مسلسل 121)
 • صفحات: 

  39-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  216
 • دانلود: 

  90
چکیده: 

با گسترش صنعت و شهرنشینی، ورود آلاینده های نوظهور و میکروآلاینده ها به منابع آب از طریق فاضلاب های شهری و صنعتی افزایش یافته است. با توجه به اینکه تصفیه خانه های آب و فاضلاب کشور بیشتر از روش های متداول استفاده می کنند، امکان حذف این نوع آلاینده ها وجود ندارد، بنابراین انسان و دیگر موجودات زنده در معرض آلودگی قرار دارند. روش های تصفیه پیشرفته فاضلاب مانند اکسیداسیون پیشرفته توانایی حذف مواد دارویی مانند کاربامازپین را دارند. در این پژوهش از روش پراکسیداسیون شیمیایی در pH بهینه 3 و شرایط مختلف آزمایشگاهی با پارامترهای موثر زمان، دانسیته جریان، پراکسید هیدروژن و نسبت آهن به پراکسید هیدروژن که از طراحی آزمایش روش پاسخ سطح حاصل شده، برای حذف کارمابازپین استفاده شد. پس از آنالیز نتایج با ضریب همبستگی 94 درصد مشخص شد نسبت آهن به پراکسید هیدروژن، تأثیرگذارترین عامل مستقل است و پس از آن به ترتیب برهم کنش نسبت آهن به پراکسید هیدروژن با دانسیته جریان و برهم کنش پراکسید هیدروژن با نسبت آهن به پراکسید هیدروژن و برهم کنش زمان با نسبت آهن به پراکسید هیدروژن بیشترین تأثیر را بر فرایند حذف کارمابازپین دارند. در پیش بینی دستیابی به حذف بالای 90 درصد، 13 حالت با شرایط محیطی مختلف وجود دارد که با توجه به شرایط مورد نظر قابل انجام است. شرایط بهینه برای دستیابی به حذف 90 درصد در زمان تماس 5/67 دقیقه و غلظت پراکسید هیدروژن 26 میلی مولار و نسبت آهن به پراکسید هیدروژن 002/0 و دانسیته جریان 75/14 میلی آمپر با قابلیت اعتماد 98 درصد قابل دستیابی است.

آمار یکساله:  

بازدید 216

دانلود 90 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  99-111
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11580
 • دانلود: 

  6435
چکیده: 

Orthopedic implant removal is a commonly performed procedure. While implant removal can be associated with improved symptoms, risks of the surgery are notable. Stripped screws, broken and retained hardware, and morbidity associated with soft tissue compromise during difficult removal are all common. Familiarity with the instruments is critical to procedure success. The purpose of this study is to assist removal of unfamiliar screws in upper extremity surgery by offering a reference for screw and driver compatibility across manufacturers. Inclusion of device manufacturers was determined by market share. Screw size, drive configuration, and screw removal system compatibility data was collected and recorded. Screw, guide-wire, and screwdriver compatibility was assessed and compared to two commonly utilized universal implant-removal sets. Eight upper extremity implant vendors were included. The data was compiled in table format according to manufacturer and sub-categorized to facilitate screw identification according to radiographically identifiable characteristics. The diversity of orthopaedic implants in upper extremity surgery requires careful preoperative planning to identify the appropriate equipment for implant removal. The goal of this work is to provide a centralized reference of commonly implanted screws, guide-wires, and drivers for the upper extremity to facilitate removal.

آمار یکساله:  

بازدید 11580

دانلود 6435 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

MOSIVAND SABA | KAZEMINEZHAD IRAJ

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  1050
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

RECENTLY MANY SCIENTISTS ARE FOCUSED ON removal OF POLLUTANTS FROM WASTEWATER. TOXIC HEAVY METALS HAVE HARMFUL AND HAZARDOUS EFFECTS ON HUMAN HEALTH AND ECOLOGY. UP TO NOW SEVERAL METHODS SUCH AS CHEMICAL PRECIPITATION, ION-EXCHANGE, MEMBRANE FILTRATION, ADSORPTION, ELECTROCHEMICAL TREATMENT HAVE BEEN USED TO REMOVE TOXIC HEAVY METAL IONS FROM WASTEWATERS AND MINIMIZE THEIR HEALTH RISKS. ALTHOUGH ALL OF THESE TECHNIQUES CAN BE EMPLOYED FOR WASTEWATER TREATMENT, THEY ALSO HAVE SOME INHERENT ADVANTAGES AND LIMITATIONS [1-3]. ANTIMONY IS ONE OF THE TOXIC METALS AND HAS MUCH CONCERN IN TERMS OF TOXICOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL. ANTIMONY HAS BEEN EXTENSIVELY USED IN POWER TRANSMISSION EQUIPMENT, ALLOYS, BATTERIES, CABLE SHEATHING, AND BEARING METAL. AMONG THE MOST IMPORTANT USES OF ANTIMONY IN NONMETAL PRODUCTS ARE CERAMIC ENAMELS, PAINTS, TEXTILES, RUBBER COMPOUNDS, GLASS AND POTTERY ABRASIVES PHOSPHORUS, AND CERTAIN TYPES OF MATCHES. ANTIMONY AND ITS COMPOUNDS WERE LISTED AS PRIORITY POLLUTANTS BY THE UNITED STATES ENVIRON- MENTAL PROTECTION AGENCY AND THE EUROPEAN UNION DUE TO ITS TOXICITY AND IMPLICATION IN CANCER DEVELOPMENT [4-6]. ANTIMONY EXISTS IN ENVIRONMENT AS A RESULT OF NATURAL PROCESSES AND HUMAN ACTIVITIES [7-10]. THE TOXICOLOGICAL EFFECTS OF ANTIMONY DEPEND ON ITS CHEMICAL FORM AND OXIDATION STATE. IN THE ENVIRONMENTAL SAMPLES, ANTIMONY EXISTS MAINLY IN THE PENTAVALENT AND TRIVALENT OXIDATION STATES. THE SB (III) COMPOUNDS HAVE TEN TIMES HIGHER ACUTE TOXICITY THAN THE SB (V) SPECIES [4-6]. LEAD IS ANOTHER TOXIC HEAVY METAL AND ITS TOXICITY IS WELL ESTABLISHED. ALL OVER THE WORLD GUIDELINES SET THE MAXIMUM ACCEPTABLE CONCENTRATION OF LEAD IN DRINKING WATER AT VERY LOW LEVELS [11]. IN THIS STUDY, THE SIMULTANEOUS removal OF BOTH ANTIMONY AND LEAD FROM WATER HAS BEEN STUDIED BY IRON SACRIFICIAL PLATES. THE EFFECT OF removal TIME AND PH OF THE WATER SAMPLE ON removal OF HEAVY METAL IONS HAS BEEN INVESTIGATED. SCANNING ELECTRON MICROSCOPE IMAGES OF THE PRECIPITATE OBTAINED AFTER WATER TREATMENT SHOW THE FORMATION OF SMALL NANOPARTICLES WITH THIS METHOD. INDUCTIVELY COUPLED PLASMA-MASS SPECTROMETRY RESULTS SHOWED THAT THE CONCENTRATION OF ANTIMONY AND LEAD IN WATER DEPENDS ON BOTH TIME AND PH OF THE WATER. BASED ON THESE RESULTS WE FOUND THAT THE PH OF WATER AND THE removal TIME PLAY IMPORTANT ROLE ON removal EFFICIENCY. WE SUGGEST THIS EASY, INEXPENSIVE, HIGH EFFICIENCY, AND PROMISING METHOD FOR removal OF HEAVY METALS FROM WATER.

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 0
نویسندگان: 

ARBABI MOHSEN | GOLSHANI NAZILA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  283-293
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18347
 • دانلود: 

  15282
چکیده: 

Background and aims: Nowadays heavy metals are the environmental priority pollutants and are becoming as the most serious environmental problems. In recent years removing those from diverse industrial effluents and metal cleaning have been studied. The aim of the present study was to investigate the different methods for cooper removal of cooper ions from industrial wastewater.Methods: This study was a review research. Data were collected from different database in various articles. The various methods for cooper removal from industrial effluents were compared to each other.Results: The present study showed the various methods for cooper removal from industrial wastewater including chemical precipitation, ion exchange, membrane filtration, flotation, electrochemical treatments, coagulation/flocculation and adsorption. High efficiency, cost-effectiveness and easy handling are important factors in the selection of the most suitable treatment systems for industrial effluents.Conclusion: Adsorption is recommended as an effective and economical method for maintaining of cooper ions from aqueous industrial wastes because of high efficiency, cost-effectiveness and simplicity.

آمار یکساله:  

بازدید 18347

دانلود 15282 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

جاوید مه زاد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (مسلسل 9)
 • صفحات: 

  1-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  80
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

دلایل خارج کردن فلزاتی که در بدن کودکان کار گذاشته شده است، لزوم و چگونگی در آوردن آنها در طول قرن گذشته به طور چشمگیری تغییر یافته است، اما به ندرت این موضوع در نشریات، کنگره ها و یا دوره های آموزشی مورد بحث قرار می گیرد. لذا دستیارها درباره این موضوع فقط به صورت موردی آموزش می بینند. این مقاله نگاهی است به جنبه های مختلفی که نگهداری و یا درآوردن وسیله فلزی را موجه جلوه می دهد و نکات مثبت یا منفی هر کدام را به بحث می کشد.

آمار یکساله:  

بازدید 80

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
litScript